صفحه اصلي درباره ما خدمات پرسش و پاسخ ايجاد حساب کاربري ورود به سيستم
  شركت خدمات مالي ومشاوره مديريت راز هزاره در اواخر سال 1383 با تركيب سه حسابدارخبره و رسمي به منظور ارايه خدمات در زمينه حسابرسي مالي ،مالياتي ،بيمه اي، اصلاح حساب ،تنظيم دفاتر واظهارنامه مالياتي، ارايه خدمات مالي ساليانه وموقت مورد نياز شركتها در قالب قرارداد پيمانكاري،رفع اختلاف بين شركاء ،طراحي سيستم...
   
 

حسابداران رسمي- شركت حسابداري و خدمات مالي وحسابداري وحسابرسي راز هزاره سؤالات مصطلح

طبقه بندي: اصلي -> سوالات حسابداري

سؤال

جواب

تهاتر آيا مجاز است ؟ شرايط آن را نام ببريد

طبق استاندارد حسابداري شماره يك ايران تهاتر دارائيها با بدهيها مجاز نيست مگر اينكه تهاتر طبق استاندارد مربوطه مجاز دانسته شود.براي اطلاع بيشتر در اين خصوص پيشنهاد مي شود مطالعه استاندارد شماره يك را فراموش نكنيد.

بازگشت به بالا
نحوه برخورد با درامد حاصل از فروش محصولات فرعي چگونه است

پاسخ اين سوال بسته به شرايط حاكم بر عمليات شركت مي تواند به شيوه هاي مختلفي بر اساس قضاوت حسابدار گزارش وبه عنوان يك رويه حسابداري در صورتهاي مالي افشاء شود به عنوان مثال:
1-مي توان ان را به عنوان ساير درآمدها تلقي كرد اگر ارزش آن ناچيز باشد.
2-مي توان به عنوان بخشي از درآمد واحد تجاري بعد از فروش محصول اصلي در صورت سوروزيان نمايش داد وبراي محصول اصلي وفرعي نيز قيمت تمام شده را مجزا در صورت سود وزيان گزارش داد.
3-مي توان درامد حاصل از فروش محصول را ازقيمت تمام شده كل محصولات(شامل محصول اصلي وفرعي) كسر كرد.وبدين ترتيب موجبات كاهش بهاي تمام شده محصول اصلي را سبب شد.
4-مي توان ارزش فروش محصول فرعي را پس از كسر بهاي تمام شده مربوط به آن به صورت خالص نمايش دادو...

بازگشت به بالا
در مورد كمكهاي بلا عوض دولت و نحوه حسابداري ان كتابي مقا له اي به فارسي يا انگليسي سراغ داريد؟

استاندارد 10 ايران را خوندم.

با سپاس

you can search on google IAS 20 ,after that you can see a huge amount of information about this matter..

بازگشت به بالا
چرادرايران ازروش ارزش بازار استفاده نمي شود

ما در حسابداري داراي مكاتب متعدد در خصوص اندازه گيري اقلام وعناصر صورتهاي مالي داريم .براي مثال :
-حسابداري مبتني بر سطح قيمتها
-حسابداري مبتني بر بهاي جايگزيني
-حسابداري مبتني بر ارزش جاري
-حسابداري مبتني بر ارزش از دست رفته
بر اين اساس ما در استانداردهاي حسابداري ايران كه بر گرفته از استانداردهاي حسابداري بين اللمللي است موارد زيادي وجود دارد كه استفاده از ارشهاي متعارف در آن توصيه شده است.براي مثال استاندارد شماره 15-سرمايه گذاريها ويا استاندارد شماره 10-كمكهاي بلاعوض دولت و...بنابراين اينكه بگوئيم در ايران از ارزش متعارف استفاده نمي شود در ست به نظر نمي رسد ضمن اينكه به عنوان يك كليت استانداردهاي حسابداري ماخوذه كلا رويكردي متمايا به ارزشهاي متعارف دارند.

بازگشت به بالا
فرق روش خريد وروش ارزش ويژه در حسابداري تركيب واحدهاي تجاري چيست؟

به عنوان شروع بحث لازم است چند نكته در خصوص سوال مذكور تذكر داده شود.
نكته 1-اصولا روش حسابداري سرمايه گذاريها از سه شيوه خارج نيست:
الف-روش بهاي تمام شده رايج ترين شيوه در خصوص ثبت بيشتر اقلام حسابداري وطبق اصل بهاي تمام شده
ب-روش ارزش ويژه كه نوعي تجديد ارزيابي سرمايه گذاريها به واسطه تغيرات در وضعيت مالي ونتايج عملكرد شركت فرعي/وابسته نسبت به رقم اوليه سرمايه گذاري است.به عبارتي از نقطه شروع سرمايه گذاري تا مقطع بعدي اندازه گيري ارزش سرمايه گذاري در شركت فرعي به واسطه سود وزيانهاي به وقوع پيوسته به چه ميزان افزايش يا كاهش يافته ما هم اثر انرا در سرمايه گذاري ثبت شده اوليه مي گذاريم.
ج-روش ارزش متعارف كه در حقيقت ارزش سرمايه گذاري ثبت شده را با نوسانات در بازار منطبق مي كنيم بدين ترتيب افزايش در ارزش بازار موجب افزايش در ارزش سرمايه گذاري وتجديد ارزيابي مثبت ان وكاهش در ارزش بازار به صورت معكوس اثر خود را بر سرمايه گذاري مي گذارد.

اما پس از اين توضيحات رسيديم به بحث كنترل در حسابداري كه اين حق كنترل زماني كه سرمايه گذار اصلي مثلا سهامدار عمده شركت فرعي/وابسته باشد بروز مي كند ودر اين زمان بحث حسابداران اينست كه آيا حال كه ما مثلا 50% سهام شركت ديگري را خريد كرده ايم نبايد 50% ارزش دارائيها وبدهيهاي ان شركت را در شركت اصلي نمايش دهيم.بحث هاي مربوط به شيوه نمايش اين حق ودرصد در حسابداري به صورت تركيب اقلام شركت اصلي وفرعي در قالب دو روش اتحاد منافع وروش خريد صورت مي گيرد.تفصيل تفاوت اين دو روش در مباحث حسابداري پيشرفته آمده است فقط در اينجا لازم است تفاوت شيوه حسابداري وشيوه نمايش كنترل يك شركت بر شركت ديگر با هم قاطي نشود.بنابراين اصل سوال بالا بايد اينگونه مطرح مي شد كه مثلا تفاوت روش بهاي تمام شده وارزش ويژه در چيست؟

بازگشت به بالا
تلفيق سطري چيست

روش ارزش ويژه نوعي تلفيق سطري محسوب مي‌شود، چرا كه ارزش خالص دارائيهاي واحد تجاري را (پس از اعمال اصلاحات وبه روزرساني) در تاريخ ترازنامه به نمايش مي گذارد.

بازگشت به بالا
در مواردي كه واحد سرمايه‌پذير، واحد فرعي يا وابسته واحد سرمايه‌گذار نيست، اما هر دو تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه مشترك يك واحد تجاري اصلي هستند، آيا واحد سرمايه‌گذار مي‌تواند تصويب سود سهام توسط مجمع عمومي واحد سرمايه‌پذير را به‌عنوان رويداد تعديلي محسوب و درآمد سود سهام را بر اين مبنا شناسائي كند؟

طبق پيوست استاندارد حسابداري شماره 5 باعنوان ” حسابداري رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه“ شناسايي زودهنگام سود سهام به‌دليل تعديلي بودن رويداد تصويب سود سهام، تنها درمورد سود سهام حاصل ازسرمايه‌گذاري در ” واحدهاي تجاري فرعي و وابسته“ مجاز است. واحدهاي مورد نظر عليرغم اين كه تحت كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه مشترك واحد تجاري اصلي هستند، اما خود كنترل يا نفوذ قابل ملاحظه‌اي بر يكديگر ندارند . ازاين رو، تصويب سود سهام مربوط به اينگونه سرمايه‌گذاريها رويداد تعديلي نيست و سود سهام مربوط تنها بايد در دوره‌ مالي احراز دريافت ، توسط واحد سرمايه‌گذار شناسايي شود.

بازگشت به بالا
طبق تعريف مندرج در استاندارد شماره 18،سهم اقليت عبارت است از “ آن بخش از خالص عملكرد مالي و خالص داراييهاي يك واحد تجاري فرعي كه قابل انتساب به سهامي است كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ازطريق واحدهاي تجاري فرعي ديگر، به واحد تجاري اصلي تعلق ندارد”. باعنايت به تعريف بالا ،چنين بنظر ميرسد كه سهم اقليت ، دربرگيرنده سودهاي تحقق نيافته ناشي از معاملات واحد تجاري فرعي با واحد تجاري اصلي نيز مي‌باشد. آيا چنين برداشتي صحيح است؟

تعريف مندرج دراستاندارد درخصوص سهم اقليت بايد باتوجه به ساير مندرجات استاندارد مطالعه و بكار گرفته شود. براي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي بايد كليه ضوابط تلفيق مقرر دراستاندارد، ازجمله حذف معاملات درون گروهي طبق بند 27 استاندارد، لحاظ شود و سپس سهم اقليت ازخالص عملكرد مالي شركت فرعي دراين چارچوب محاسبه گردد. بدين ترتيب سهم اقليت ازخالص عملكرد مالي و خالص داراييهاي شركت فرعي، پس از حذف سودهاي تحقق نيافته معاملاتي كه آثار آن درمبالغ دفتري دارائيهاي گروه منعكس است ، محاسبه و تعيين مي‌شود.بازگشت به بالا
چنانچه شركت فرعي مشمول تلفيق منحل شود ، آيا تلفيق صورتهاي مالي آن با صورتهاي مالي شركت اصلي بايد كماكان ادامه يابد ؟

درچنين وضعيتي شركت سرمايه‌گذار عملاً هدايت كامل سياستهاي مالي و عملياتي شركت فرعي درجريان تصفيه براي دستيابي به منافع اقتصادي حاصل از فعاليتهاي آن را برعهده ندارد و مقصود، فروش داراييها و پرداخت بدهيهاي شركت فرعي درجريان تصفيه و تقسيم منافع باقيمانده بين صاحبان سرمايه است . علاوه براين ، مفاد مواد 223 و 225 اصلاحيه قانون تجارت نيز درتقسيم داراييهاي شركت درجريان تصفيه بين صاحبان سهام آن محدوديت ايجاد كرده است. درنتيجه، درچنين شرايطي اعمال هرگونه كنترل توسط شركت سرمايه گذار بر شركت سرمايه‌پذير محدود و موقتي خواهد بود و لذا چنانچه عمليات تصفيه بطور مؤثري آغاز و پيش‌بيني شود درآينده نزديك خاتمه مي‌يابد ، تلفيق صورتهاي مالي آن بايد ازتاريخ ثبت انحلال در اداره ثبت شركتها ، متوقف شود . بديهي است تلفيق نتايج عمليات و جريان وجوه نقد شركت سرمايه‌پذير با صورتهاي مالي شركت اصلي تاتاريخ مزبور ادامه مي‌يابد .

اما چنانچه شركت فرعي پس ازتصميم مجمع عمومي فوق‌العاده مبني برانحلال شركت ، همچنان به فعاليتهاي مستمر خود ادامه دهد و براي انجام امورجاري خود قراردادهاي جديد منعقد كند و يا باشركت اصلي معاملاتي را به شكل مكرر انجام دهد ، صورتهاي مالي آن بايد هم‌چنان با صورتهاي مالي شركت اصلي تلفيق شود .

بازگشت به بالا
تفاوت شركت فرعي و وابسته چيست؟

شركت فرعي: شركتي است كه تحت كنترل شركت اصلي باشد
شركت وابسته: عبارت است از يك واحد سرمايه‌پذير كه واحد سرمايه‌گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاري فرعي يا مشاركت خاص واحد سرمايه‌گذار نيست
اشخاص وابسته: يك شخص در صورتي وابسته به واحد تجاري است كه:
الف) به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق يك يا چند واسطه:
1 -واحد تجاري را كنترل كند، يا توسط واحد تجاري كنترل شود، يا با آن تحت كنترل مشتركي قرار داشته باشد (شامل واحدهاي تجاري اصلي، واحدهاي فرعي و واحدهاي فرعي هم‌گروه).
2 -در واحد تجاري نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد.
3 -بر واحد تجاري كنترل مشترك داشته باشد.
ب) طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 20 با عنوان ‌حسابداري سرمايه‌گذاري در واحدهاي تجاري وابسته‌، واحد تجاري وابسته آن واحد تجاري باشد.
ج) طبق تعريف استاندارد حسابداري شماره 23 با عنوان ‌حسابداري مشاركت‌هاي خاص‌ مشاركت خاصي باشد كه واحد تجاري در آن شريك خاص است.
د) از مديران اصلي واحد تجاري يا واحد اصلي باشد.
هـ) از وابستگان اشخاص اشاره شده در بندهاي «الف» يا «د» فوق باشد.
و) واحد تجاري باشد كه توسط اشخاص اشاره شده در بندهاي «د» و «هـ» كنترل مي‌شود يا تحت نفوذ قابل ملاحظه آنان است و يا اينكه سهم قابل ملاحظه‌اي از حق راي به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار اين اشخاص است.‌
ز) صندوق بازنشستگي خاص كاركنان واحد تجاري يا واحد تجاري وابسته به آن باشد.

بازگشت به بالا
لطفا در مورد نحوه حسابداري فعاليتهاي مشاركت مدني و جعاله و نحوه ثبت حسابداري كليه فعاليتهاي آن مختصرأ برايم مطلب بگوئيد

به دليل گستردگي مباحث مربوط به بانكداري اسلامي وحسابداري عقود اسلامي شما را به خواندن كتاب بانكداري اسلامي: تجهيز و تخصيص منابع، روشهاي بررسي تسهيلات اعطائي، حسابداري تسهيلات اعطائي، شيوه هاي نظارت

انتشارات شكوه انديشه به تاريخ نشر 1385 ونوشته سعيد جمشيدي وهمچنين سايت فروش كتاب ذيل مراجعه نمائيد:
http://www.adinebook.com/

بازگشت به بالا
تسهيلات بانك يعني چه؟

به وامهاي اعطائي بانك ها به اشخاص حقيقي وحقوقي تسهيلات گويند.براي شناخت بيشتر موضوع به قسمت مقالات اقتصادي -مقاله ارزيابي قراردادها و شيوه‌هاي اعطاي تسهيلات در بانكداري بدون ربا مرا جعه فرمائيد.

بازگشت به بالا
حصه جاري يعني چه؟

در حسابداري همان طور كه استحضار داريد دارائيها به جاري وبلند مدت تقسيم مي شود.بخش جاري يك قلم(براي مثال بخشي از يك وام بلند مدت كه در سال آتي پرداخت مي شود) را حصه جاري وبخش بلند مدت آن را حصه بلند مدت مي گويند.

بازگشت به بالا
فابل فهم بودن در حسابداري را توضيح دهيد

قابل فهم بودن جزو پايه هاي فراهم آوري اطلاعات براي استفاده كنندگان از صورتهاي مالي تلقي مي شود وفرض بر اينست كه صورتهاي مالي براي اشخاصي كه حداقلي از مباني تهيه صورتهاي مالي ورويه هاي حسابداري آگاهي دارند تهيه مي شود.براي كمي كردن موضوع مي توان گفت كه انتظار بر اين نيست كه طرف دكتراي حسابداري باشد.اما حداقل انتظار بر اينست كه به اندازه فوق ديپلم حسابداري بداند.

بازگشت به بالا
با عرض سلام در مورد هزينه مطالبات مشكوك الوصول سوال دارمواينكه چگونه سود واحد تجاري هزينه محسوب ميشود؟وسود كه هزينه نيست

سوال شما اگر در آن دقت كنيد پاسخ خود را دارد .فرمايش شما صحيح است با فرض اينكه طلب شما وصل شود سودي براي واحد تجاري موجب مي شود اما اگر عكس آن اتفاق بيفتد(يعني وصول نشود) شما علاوه بر اينكه سودي كسب نكرده ايدزيان فرصت از دست رفته وكاهش ارزش سرمايه خود را ومحتملا اصل سرمايه را نيز بازيافت نخواهيد كرد.ودر اين بين ممكن است به دادگاه شكايت كنيد وهزينه وكيل ودادگاه را نيز پرداخت نمائيد.بنابراين در دل سود زياني نيز نهفته است ويا به تعبير امروزي تر هر فرصتي تهديدي در دل خود مي پروراند ويا هر بازده اي ريسكي نيز در بطن خود دارد.

بازگشت به بالا
حساب خريد سود قبل از تاريخ تحصيل در حسابداري ايران چه جايگاهي دارد؟

منظور شما كدام سوال است:لطفا سوال خود را تصحيح نمائيد.
1-حساب خريد, سود قبل از تاريخ تحصيل, در حسابداري ايران چه جايگاهي دارد؟
2-حساب خريد سود ,قبل از تاريخ تحصيل ,در حسابداري ايران چه جايگاهي دارد؟
3-حساب خريد سود قبل از تاريخ تحصيل, در حسابداري ايران چه جايگاهي دارد؟
يا:
4-در روش خريد سود قبل از تاريخ تحصيل طبق استاندارد حسابداري ايران چگونه عمل مي شود؟

بازگشت به بالا
سلام لطفا فرق بين دو واژه تسويه و تصفيه را توضيح دهيد . ممنون

تسويه وتصفيه در علوم مختلف معاني متفاوتي دارد مثلا تصفيه در پالايشگاه نفت ويا تصفيه در روانشناسي و...كه دقيق ترين آنها را از لغت نامه ها ي تخصصي هر رشته مي توان استخراج كرد اما در حسابداري وعلوم مالي اين دو لغت بعضا به در ست يا نادرست به جاي همديگر بعضا به كار مي روند كه جزئيات دقيق تر آن نيازمند به يك تلاش تحقيقي اما به صورت ساده تسويه به معني صاف كردن بدهي اما تصفيه به معني فرايند انحلال شركت وصاف كردن تراز نامه شركت وتعيين تكليف عناصر آن براي اختتام فعاليت شركت است :
تصفيه:
Liquidation
Occurs when a firm's business is terminated. Assets are sold, proceeds are used to pay ‎creditors, and any leftovers are distributed to shareholders. Any transaction that offsets or ‎closes out a long or short position. Related: Buy in, evening up, offset liquidity

Liquidation

Liquidation may also be used as an euphemism for a "necessary" killing or execution.
In law, liquidation refers to the process by which a company (or part of a company) is brought to an end, and the assets and property of the company redistributed. Liquidation can also be referred to as winding-up or dissolution, although dissolution technically refers to the last stage of liquidation. The process of liquidation also arises when customs, an authority or agency in a country responsible for collecting and safeguarding customs duties, determines the final computation or ascertainment of the duties or drawback accruing on an entry.[1]

Liquidation may either be compulsory (sometimes referred to as a creditors' liquidation) or voluntary (sometimes referred to as a shareholders' liquidation, although some voluntary liquidations are controlled by the creditors, see below).

In finance, liquidation is also sometimes used as convenient shorthand for converting an asset to cash


liquidation
‎1. The conversion of assets into cash. Just as a company may liquidate an entire ‎subsidiary by selling it to another firm, so too may an investor liquidate by selling a ‎particular type of security.‎
‎2. The paying of a debt.‎
‎3. The selling of assets and the paying of liabilities in anticipation of going out of ‎business.‎
Case Study If eliminating dividends, laying off employees, selling subsidiaries, ‎restructuring debt, and, finally, reorganization under Chapter 11 bankruptcy fail to ‎resuscitate a business, the likely outcome is liquidation. Early 2001 witnessed the end of ‎the line for Tennessee-based retailer Service Merchandise, a 42-year-old chain of catalog ‎showrooms that proved unable to compete with large discounters such as Wal-Mart. ‎Following a three-year attempt at reorganization under Chapter 11 bankruptcy, the firm ‎announced it would close all 216 stores and liquidate its inventories and real estate. It was ‎expected the asset liquidation would result in creditors being paid only a portion of their ‎claims while stockholders of the company would receive nothing. The firm's stock was ‎trading over the counter for 2¢ per share at the time of the announcement.‎

تسويه‎:‎
Settlement (finance), the process of exchanging the consideration for financial ‎instruments once a transaction has been executed ‎
Settlement (of securities) is the process whereby securities or interests in securities are ‎delivered, usually against payment, to fulfill contractual obligations, such as those arising ‎under securities trades.‎

This involves the delivery of securities to perform contractual delivery obligations. It ‎usually also involves the corresponding payment of a purchase price. Usually settlement ‎is preceded by trading, which involves entering into contracts of sale and purchase.‎

Although settlement is generally becoming quicker, in most markets a number of ‎business days still elapse between trading and settlement (the settlement date). The ‎settlement date for marketable stocks is usually three business days after the trade was ‎executed and for listed options and government securities it is usually one day. A number ‎of risks arise for the parties during the settlement interval, which are managed by the ‎process of clearing, which follows trading and precedes settlement. Clearing involves ‎modifying those contractual obligations so as to facilitate settlement, often by netting and ‎novation.‎

بازگشت به بالا
فرق بين روش ارزش ويژه تعديلي و روش ارزش ويژه كامل چيست؟

با سلام
همانگونه كه از سوال شما پيداست بايستي بدانيم ابتدائا ارزش ويژه كامل چيست.بنا بر تعريف روش ارزش ‏ويژه يك نوع تلفيق يك سطري است كه مازاد بهاي تمام شده تحصيل سرمايه گذاري رابر ارزش متعارف ‏دارائيهاي مشهود ونامشود سرمايه پذير را شناسايي ودر سالهاي بعد مستهلك مي كند.بنابراين :‏
‏1-بين بكارگيري روش ارزش ويژه كامل وروش تلفيق تفاوتي در نتايج عملكرد ووضعيت مالي گروه تلفيق ‏شده نخواهيم داشت.‏
‏2-هر روشي كه باعث تفاوت نتيجه بين روش ارزش ويژه كامل با روش تلفيق(در صورت بكارگيري فنون ‏تلفيق مي شد) شود روش ارزش ويژه كامل نيست وروشي ناقص است.حال دلايل اين نقص مي تواند:‏
‏1-2- عدم استهلاك مازاد بهاي تمام شده دارائيهاي مشهود يا نامشهو د ويا در نظر نگرفتن موضوع ‏سرقفلي تركيبي در روشهاي تلفيق.‏
‏2-2-عدم در نظر گرفتن سود وزيانهاي تحقق نيافته در روش ارزش ويژه كامل.‏
‏3-2-عدم در نظر گرفتن مبادلات فيمابين به صورت كامل.‏
‏4-2-مازاد زيان انباشته شركت سرمايه پذير بر بهاي تمام شده خريد توسط شركت سرمايه گذار و...‏
اين مسائل ومسائل نظير اين منجر به به كارگيري كمتر از 100% روش ارزش ويژه كامل خواهد شد كه به ‏آن تعديل شده نيز ممكن است عنوان دهند.اما بين مفاهيم ذيل تفاوت وجود دارد:‏
‏-روش ارزش ويژه ناقص
‏-روش ارزش ويژه كامل
‏-روش ارزش ويژه تعديل شده
‏-روش ارزش ويژه خالص
‏-روش ارزش ويژه ناخالص(كه نوعي نمايش دارائي وبدهي به ريز شركت فرعي به جاي نمايش خالص ‏تغييرات دارائيها وبدهيهاست) ‏

بازگشت به بالا
در تركيب شركتها به روش تلفيق شركت تركيب كننده اطلاعات مربوط به خالص داراييهاي شركت تركيب شونده را به كدام ارزش ثبت ميكند . بازار يا دفتري ؟

به پاسخ سوال ذيل مراجعه كنيد.

بازگشت به بالا
چرا در جدول سرقفلي در تركيب شركتها در روش تلفيق بعضي وقتها خالص داراييها به ارزش بازار و بعضي وقتها به ارزش دفتري ثبت مي شوند . اگه امكانش هست با ذكر يه مثال .
با تشكر

با سلام
اين سوال كه بعضي وقتها اين است وبعضي آن درست نيست.ما كلا دور روش گزارشگري سرمايه گذاري, در واحدهاي فرعي با در دست داشتن حداقل50% حق راي ,در تركيبات تجاري از نوع تحصيل داريم.
1-روش اتحاد منافع كه در سال 2001 ملغي شد و صورتهاي مالي شركت اصلي وفرعي به ارزش دفتري با هم تلفيق مي شدند.
2-روش خريد :كه طبق اصل بهاي تمام شده بهاي تحصيل سرمايه گذاري در تاريخ تحصيل معادل ارزش متعارف خالص دارائيهاي شركت فرعي است.اما اينكه چرا شما بايد در تخصيص بهاي خريد هم ارزش دفتري دارائيهاي شركت فرعي را در نظر داشته باشيد وهم ارزشهاي متعارف را با ذكر مثال توضيح داده مي شود:
فرض كنيد شما الان مي خواهيد شركت ايران خودرو را كامل بخريد به نظر شما چقدر بايد پول پرداخت كنيد؟نمي دانيد؟يك راه اينست كه صورتهاي مالي موجود شركت را بگيريد و دارائيها را منهاي بدهيها(كه به ارزش دفتري هستند) از هم كسر كنيد وخالص ارزش دفتري دارائيهاي شركت را بدست آوريد.اما آيا ايران خودرو به اين قيمت كه ارزشهاي دفتري است حاضر است به شما شركت را دو دستي تقديم كند؟پاسخ واضح است خير.اما چرا؟ چون ارزش متعارف دارائيهاي شركت(شامل ساختمانها وزمينها وماشين هاي سمند وتندر و... توليد شده ) بسيار بيشتر از ارزش دفتري ثبت شده در دفاتر است.بنابراين فرض كنيد ارزش دفتري خالص دارائيها 100 وارزش متعارف(روز) آنها 200 است.بنابراين بهاي خريد مجموع سهام شركت(با فرض اينكه قيمت تابلو نداشته باشد وشركت در بورس نباشد) معادل 200 است .حال در حسابداري سوال اينست كه 100 ريال بايد ثبت شود يا 200 ريال .جواب واضح است چقدر پول پرداخت كرده ايد.خوب 200 ريال .پس شما بايد دارائيها را به قيمت تجديد ارزيابي شده نمايش دهيد.اما به جاي اينكه در دفاتر اين تجديد ارزيابي را انجام دهيد در كاربرگ تلفيقي اين عمل را انجام مي دهيد.چرا؟ چون ثبت مجدد دارائيها در دفاتر هزينه بر وغير معقول ومسائل قانوني ومالياتي خاص خود را دارد.بنابراين در دفاتر ايران خودرو هنوز ارزش خالص دارائيها100 ريال است اما قيمت خريد شما 200 .اين تفاوت را پس چه كار كنيم .حسابداران مي گويند رديابي مي كنيم كه اين تفاوت مربوط به كدام دارائيها است در كاربرگ تلفيقي به آن دارائيها تخصيص مي دهيم.يكسري دارائي مشهود است وتفاوت انها در مي ايد اما يكسري نامشهود است(مثل سرقفلي ناشي از تركيب) بنابراين پاسخ اينكه چرا ما يكبار ارزش دفتري خالص دارائيها را بدست مي آوريم يكبار ارزشهاي متعارف را براي تخصيص اين مابه التفاوت مي باشد.
اما براي كامل شدن بحث لازم است كه نكاتي در خصوص تئوريهاي حسابداري كه متاثر كننده بحث تلفيق است و در دوره كارشناسي حسابداري بحث آن باز نمي شود گفته شود وآن اينكه ما چندين تئوري در خصوص تلفيق داريم:
1-نظريه مالكيت(تئوري مالكانه)
2-نظريه شركت اصلي
3-نظريه واحد تجاري (نهاد تجاري)
نظر به اينكه هر يك از نويسندگان كتابهاي پيشرفته عمدتا بر اساس يكي از اين رويكردها كتاب خود را به نگارش در مي آورند وتوضيح سربسته اي در خصوص تفاوت اين تئوريها در بحث تلفيق ارائه مي كنند.لذا ممكن است مدرسي اين تفاوت ها را در نظر نگرفته واز هر كتاب پيشرفته اي يك گلي چيده باشد ودر قالب جزوه به دانشجويان ارائه كرده باشد.تفاوت اين نظريه ها عمدتا در گزارشگري سهم سود(زيان) تحقق نيافته سهم اقليت ومازاد ارزش متعارف دارائيها بر ارزش دفتري سهم اقليت مي باشد بنابراين تفاوت اين نظريه ها مي تواند چرائي اينكه چرا يك بار ارزش متعارف دارائيهاي مشهود ونامشهود 100% براي هم شركت اصلي وهم فرعي در كاربرگ تلفيق به حساب گرفته مي شود ويكبار مثلا فقط سهم شركت اصلي (فرضا 80%) به حساب مي آيد موجب شود.


بازگشت به بالا
تقاوت بين اندازه گيريها و محاسبه حسابداري چيست ؟همراه مثال

اندازه گيري به مفهوم كمي كردن مبادلات مالي در قالب يك واحد اندازه گيري مثلا ريال است.اما محاسبه يك عمل رياضي نظير جمع وتفريق ويا ضرب وتقسيم است.

بازگشت به بالا
تفاوت سود جامع و سود خالص و عايدي earning چيست ؟

سود جامع:
سود خالص+(-)تغييرات در حقوق سهامداران(نظير زيان تحقق نيافته سرمايه گذاري بلند مدت واثرات انباشته تغيير در رويه هاي حسابداري)=سود جامع
comprehensive income
Definition


A measure of income which is calculated as net income minus any changes in equity.

سود خالص:
earnings

Definition 1
Alternative term for net income.

Definition 2
The famous 'bottom line,' being the last line-item in an income statement. In the UK and most other countries, earnings generally represent the balance left after deducting operating expenses, interest charges, taxes, and dividends on the preference shares (preferred stock)—but not extraordinary items. In the US, earnings are often used interchangeably with net income (net profit). Earnings of a firm are the paramount measure of its value as seen by the stockmarket which prizes both fast as well as stable earnings growth.بازگشت به بالا
سلام و تشكر از سايت كامل و جامع شما
در ارتباط با گزارش گري موسسات خيريه و سازمانهاي غير انتفاعي هيات استانداردهاي بين المللي دو بيانيه خاص به شماره هاي 117 و 136 منتشر نموده اما ترجمه اين بيانيه ها را نيافته ام، آيا شما ترجمه اين دو بيانيه را نداريد و يا كتابي در اين زمينه و با نگرش به استانداردهاي بين المللي - نه حسابداري دولتي و استفاده از وجوه مستقل- مي شناسيد؟

با سلام
لطفا در خواست خود را به صورت كتبي با قيد سمت ومسوليت وشماره تماس به آدرس ايميل شركت ويا به شماره فاكس شركت ارسال فرمائيد.قطعا پس از بررسي تيم فني به در خواست شما پاسخ در خور ارائه خواهد شد.
با تشكر
مديريت سايت ترازنامه

بازگشت به بالا
زماني كه يك اداره آگهي بر مناقصه مطرح مي كند و هيچ شركتي برنده نمي شود هزينه درج آگهي به عهده خود اداره مي باشد اين هزينه آيا جز بهاي تمام شده محسوب مي شود يا جز هزينه هاي متفرقه؟

خير .اگر برنده مي شديم مي توانستيم آنرا به عنوان بهاب تمام شده منظور كنيم.اما چون برنده نشديم جزو سرفصل كل هزينه هاي عمومي وادراي وسرفصل معين هزينه شركت در مناقصات منظور مي شود.

بازگشت به بالا
فلسفه ثبت استهلاك مازاد سرمايه گذاري در شركتها چيست وچه وقت اين ثبت زده ميشود ؟وچه قوانين خاصي در رابطه با اين نوع استهلاك وجود دارد.؟
مرسي

با سلام
اگر منظورتان مازاد ارزش متعارف بر ارزش دفتري سرمايه گذاري در يك شركت فرعي است در چند سوال قبل تر كاملا توضيح داده شده است واگر منظور تان مورد ديگري است لطفا سوال را اصلاح بفرمائيد.

بازگشت به بالا
با عرض سلام .
در مباحث مربوط به داراييهاي استيجاري چرا در محاسبه هزينه استهلاك دارايي مورد نظر مبلغي را كه مستاجر به عنوان تضمين (فرضا6 سال بعد دارايي ارزش اسقاطي معادل 1000 ريال داشته باشد ) را از تعهدات اجاره سرمايه اي كسر مي كنيم و بعد استهلاك گيري مي كنيم؟
با تشكر

چون فرض بر اينست كه ارزش اسقاط دارائي مورد اجاره توسط وي تضمين شده وبه يك مفهوم به وي تعلق دارد.براي مثال اگر شما يك دارائي رابخريد چگونه استهلاك محاسبه مي كنيد؟طبيعي است بهاي تمام شده را منهاي ارزش اسقاط پيش بيني شده (واگر فرضا روش خط مستقيم باشد) تقسيم بر عمر مفيد آن مي كنيد.همين اتفاق نيز براي دارائي اجاره اي سرمايه اي كه ارزش اسقاط آن توسط اجاره كننده(در مورد خريد -خريدار) تضمين شده بايست اتفاق بيفتد چون اصل رجحان محتوي بر شكل است.اما براي دارائي اجاره اي كه ارزش اسقاط آن تضمين نشده اين امر صحت نخواهد داشت يعني كسر ارزش اسقاط موجه نيست.

بازگشت به بالا
لطفا درمورد راس گِِِيري چكهابه صورت محاسبات دستي توضيح دهيدوبفرماييدكه راس گيري به

چه منظوري صورت مي گيرد.باتشكر

ميانگين موزون هر موضوعي ريال حسابداري نوعي راس گيري تلقي مي شود وفرمول آن:
مبلغ اسناد÷( مدت باقيمانده تا سر رسيد از تاريخ صدور * مبلغ هر سند)∑=راس اسناد

بازگشت به بالا
تفاوت مخارج با هزينه چيست؟

مخارج=پرداخت هاي نقدي
هزينه=پرداخت هاي نقدي +هزينه هاي غير نقدي(مثل استهلاك دارائي+زيانهاي عملياتي نظير هزينه مطالبات مشكوك الوصول)

بازگشت به بالا
سلام خسته نباشيد
در يك شركت 100% دولتي كار ميكنم به دليل زيان ده بودن شركت در پايان سال 86 مبالغ مالياتي پرداختي توسط وزارت امور اقتصادو دارايي به اين شركت در سال 87 برگشت شده است لطفا بفرماييد ثبت حسابداري ان چه ميشود؟ و با توجه به اينكه اين مبلغ در بودجه شركت پيش بيني نشده ايا مي توان اين مبلغ را بدون درج در بودجه هزينه كرد؟

در خصوص سوال اول بين ثبت هاي مبتني بر قوانين قانوني واصول پذيرفته حسابداري معمولا تفاوت دارد سيستم هاي مالياتي مبتني بر مبناي نقدي حسابداري هستند اما اصول حسابداري مبتني بر مبناي تعهدي لذا طبق اصول حسابداري ثبت حسابداري درست به شرح ذيل است:(با فرض اينكه سيستم حسابداري دولتي بر مبناي تعهدي باشد اما اگر نقدي يا نيمه تعهدي باشد موضوع مي تواند متفاوت با راه حل ارائه شده باشد.)
1-در زماني كه پرداخت انجام مي شود:
بد-پيش پرداخت ماليات
بس-نقدوبانك
2-در زمان برگشت ماليات:
بد-نقدوبانك
بس-پيش پرداخت ماليات
اما اگر شما حساب بدهكار در مرحله اولتان چيز ديگري بوده در مرحله دوم يا آن حساب بستانكار مي شود ويا حساب سود وزيان سنواتي(مازاد در آمد وهزينه در مبناي نقدي)
در خصوص سوال دوم بايد گفت كه بودجه يك پيش بيني است كه ممكن است چيز متفاوتي با وقوع واقعي باشد.اين مورد هم براي هزينه هاي پيش بيني شده وهم براي درامدهاي پيش بيني شده صادق است.مواد 37 الي 78 قانون محاسبات عمومي راه كار لازم را در خصوص درآمدها وساير منابع تامين اعتبار وهزينه ها وساير پرداختها ارائه نموده است قاعدتا اگر شما اين پيش بيني را داشته ايد قانون شيوه عمل را نشان داده است.ضمن اينكه هر ساله بخشنا مه هايي وياهر از گاه ماده واحده هايي در خصوص نحوه خرجكرد ساير منابع ويا تخصيص اعتبار ارقام سنواتي ممكن است صادر شود كه دست ذيحسابان ومسولين مالي مجموعه هاي دولتي را براي استفاده از منابع باز گذارد ويا محدود نمايد.بنابراين پيشنهاد مي شود ضمن مطالعه قانون پيگيري لازم در اين خصوص از ذيحساب مربوطه انجام شود.

بازگشت به بالا
تحليل ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها

با سلام
در خصوص چرايي ايجاد اين ذخيره نشريه 117 سازمان حسابرسي تحت عنوان حسابداري سرمايه گذاري در سهام واوراق بهادار بحث كامل ومفصلي در اين خصوص دارد اما در خصوص خوبي ويا بدي آن بحث هاي مفصل در مقالات گوناگون ارائه شده وبر خي از آنها در قسمت مقالات حسابداري موجود است.

بازگشت به بالا
لطفا نحوه صيح سند زدن بيمه تامين اجتماعي را در حسابداري توضيح دهيد

با سلام
بهتر بود سوال خود را اينگونه مطرح مي كرديد كه نحوه ثبت هزينه حقوق ومزايا را توضيح دهيد.توجه كنيد كه در حسابداري ما معمولا براي هر ثبت حسابداري دو زمان داريم يكي زمان وقوع(محاسبه) ويكي زمان تحقق (مثلا پرداخت يا دريافت)
1-در زمان محاسبه حقوق وتهيه ليست حقوق:
بد-هزينه حقوق(شامل حقوق ومزياي مستمر وغير مستمر)
بد-بيمه سهم كارفرما(23 % با فرض اينكه بيمه تامين اجتماعي باشد)
بس-حقوق پرداختني(خالص قابل پرداخت)
بس-بيمه پرداختني(30% شامل7%+23%)
بس-ماليات پرداختني(طبق ماده 84 الي 92)
بس-ساير كسورات(مثل وامهاي كارمندي يا علي
الحساب حقوق وبيمه هاي تكميلي...)

2-در زمان پرداخت :
بد-بيمه تامين اجتماعي(30% كه ممكن اسن فيش دريافتي از تامين اجتماعي كمي متفاوت باشد)
بس-نقدوبانك

بازگشت به بالا
در بحث عمليات متوقف شده ، مطابق استاندارد شماره 6 استانداردهاي حسابداري در ايران ، 3 شرط لازم براي توقف عمليات عبارت اند از :

1- توقف عمليات اثر مهمي بر ماهيت و زمينه اصلي واحد تجاري داشته باشد.
2- دارايي ها ، بدهي ها ،نتايج عمليات و فعاليت هاي بخش مورد توقف ، از لحاظ فيزيكي، عملياتي، ومقاصد گزارشگري به روشني قابل تفكيك باشد .
3- تكميل توقف حداكثر تا سه ماه پس از تاريخ ترازنامه يا حداكثر تا تاريخ تصويب صورت هاي مالي هركدام كه مقدم تر است ، بايد انجام شود .

اگر زمان اعلام رسمي توقف و زمان تكميل توقف در يك دوره باشد ، ( مثلا دوره جاري 1387) خود به خود شرط سوم از شرايط فوق رعايت مي شود . لذا با رعايت ساير شرايط ، عمليات ، متوقف شده تلقي مي گردد.

* اما سؤالاتي كه پيش مي آيد اين است :

1-اگر زمان اعلام رسمي توقف ، در دوره جاري ( 1387 ) و زمان تكميل آن در دوره بعد ( 1388) باشد و با فرض رعايت شرايط اول و دوم ، واحد تجاري از تكميل توقف عمليات مطمئن باشد ، آيا عمليات در دوره ي جاري ( 1387) متوقف شده محسوب مي شود ؟

2- در مورد سؤال قبل ، اگر واحد تجاري از تكميل توقف طبق شرط سوم مطمئن نباشد ، آيا عمليات در دوره جاري ( 1387) متوقف شده محسوب مي شود ؟

3- در مورد سؤال 2 ، اگر عميات متوقف شده تلقي نشود ( بعبارتي در حال تداوم باشد ) ، و در دوره بعد ( 1388) عمليات قبل از تاريخ تصويب ترازنامه يا قبل از حداكثر سه ماه پس از تاريخ ترازنامه ، هر كدام كه مقدم تر است ، متوقف شود ، آيا مي توان گفت عمليات در دوره قبل ( 1387) متوقف شده محسوب مي شده ( چون شرط سوم در دوره بعد از آن رعايت شده ) ، در حالي كه به علت عدم اطمينان از رعايت شرط سوم در حال تداوم تلقي شده بود ؟

4- اگر جواب سؤال 3 مثبت باشد ، يعني عمليات براي دوره قبل ( 1387 ) بايد متوقف شده تلقي گردد ، آيا بايد صورت هاي مالي دوره قبل ( 1387) كه درآن عمليات در حال تداوم تلقي شده بود ، تعديل گردد ؟ ( با توجه به استاندارد شماره 5 استاندارد هاي حسابداري در ايران )
با تشكر

با سلام
سوال خوبي مطرح كرديد.واين نشان مي دهد كه جنابعالي به استانداردها اشراف كافي داريد.اما براي ساده شدن بحث مي گوئيم يك عملياتي قرار است متوقف شود (يعني تصميم در خصوص توقف ان قبلا اتخاذ شده )حال ممكن است اعلام رسمي بشود ويا نشود ويا تكميل بشود (شرط 3) ويا نشود (اما آنچه كه در گزارشگري رويداد تعديلي وغير تعديلي مهم است وقايع بعد از تاريخ ترازنامه است ولذا يكسال در نظر مي گيريم)بنابراين ما 2+2+1=5 وضعيت داريم كه عباتند از :
1-اعلام رسمي 87 وتكميل ان 87 (كه در اين خصوص جاي بحث نيست)
2-اعلام رسمي 87 وتكميل 88(در حيطه شرط سوم)
3-اعلام رسمي 88 وتكميل 88(در حيطه شرط سوم)
4- اعلام رسمي 87 وتكميل 88(در خارج ازحيطه شرط سوم)
5-اعلام رسمي 88 وتكميل 88(در خارج ازحيطه شرط سوم-كه جاي بحث نيست)

بنابراين جواب مساله:
1-بله با رعايت شرط سوم وبا اطمينان از توقف عمليات
2-خير وجزو رويدادهاي غير تعديلي مستلزم افشاء است.
3-بله با رعايت شرط سوم وبا اطمينان از توقف عمليات جزو رويدادهاي تعديلي است.
4-بله رويداد تعديلي ومتوقف شده محسوب مي شود.

11/11/87

بازگشت به بالا
با سلام

سود متعارف چيه؟ اگه ممكنه توضيح كاملي در موردش بدهيد.

متشكرم

سلام
سود متعارف به مفهوم كسب بازدهي نرمال ومتعارف يك شركت در يك صنعت مي باشد.براي مثال اگر متوسط بازدهي يك صنعت 20% باشد وانحراف +(-) 3 قابل پذيرش ومعمول (عادي ) در يك صنعت تلقي شود به بازده هاي بالاتر از 25% بازده غير عادي وبه يك مفهوم سود غير متعارف(غير عادي/غير نرمال) گويند.

11/11/87

بازگشت به بالا
لطفا ثبت هاي اصلاحي سود تصفيه سهوي را بنويسيد.

با سلام
منظورتان شفاف نيست .لطفا توضيح بيشتري از عمدي وسهوي بدهيد ضمن اينكه در سوال قبل توضيح داده شده كه شيوه محاسبه ماليات طبق فرمول ارائه شده است وثبت هاي حسابداري به سهو وعمد در موضوع تفاوتي ندارد.
13/11/87

بازگشت به بالا
وقتي طبق قرارداد مواد اوليه توسط خريدار تامين شود و فروشنده مبلغ فاكتور خود را طبق قرارداد فقط حقل العمل كاري صادر كند ثبت مبلغ مواد در حسابهاي بستانكاري خريدار و مبلغ فاكتور در حسابهاي بدهكاران خريدار چگونه است؟

با سلام
اين موضوعات به طور مفصل در كتابهاي حسابداري پيشرفته 1 بحث وارائه شده است ويك فصل جداگانه تحت عنوان حسابداري حق العمل كاري در دفاتر حق العمل كار وآمر ارائه شده است.لطفا جهت كسب اطلاع جامع به كتاب مذكور مراجعه شود.اما به طور ساده وبا فرض انتقال مالكيت:
1-زمان ارسال جنس براي حق العمل كار:
بد-بدهكاران-حقالعمل كار(به قيمت فروش )
بس-موجودي كالا
بس-درامد تحقق نيافته
2-زمان در يافت وجه:
بد-بانك
بد-درآمد تحقق نيافته
بس-بدهكاران
بس-درآمد تحقق يافته
اما اگر فرض به عدم انتقال مالكيت باشد (كه در بحث حق العمل كاري چنين است) پيشنهاد ما مراجعه به كتاب ذكر شده در فوق مي باشد.

13/11/87

بازگشت به بالا
سلام
من به تازگي حسابداري يك شركت تعاوني مسكن كارمندي رو قبول كردم. وضعيت به اين صورته كه هر يك از اعضاء(480نفر) 1 سهم دارند و آورده نقدي آنها 2000000 ريال و تعهد هم 4000000 ريال هست كه آورده نقدي به حساب بانك واريز شده است. همچنين نرم افزاري رو براي ثبت فعاليتهاي مالي و ورود اطلاعات سهامداران تهيه كرديم. لازم به ذكر است اين شركت تعاوني مسكن جنبه انتفاعي ندارد.
سوال اول: ً ثبت مربوطه واريز نقدي و تعهد سهامداران چگونه است؟ تعهد سهامداران بايد در قسمت حقوق صاحبان سهام ثبت بشه يا قسمت دارايي ها (حساب تعهد سهام)؟
سوال دوم: اعضا قصد دارند وام 5 ميليون توماني را از اداره كل تعاون دريافت نمايند . ثبت مربوط به دريافت وام و واريز آن توسط اعضاء به به حسابجاري شركت.
سوال سوم: هزينه هايي نظير خريد نرم افزار، هزينه هاي انتشار آگهي ها در روزنامه و بطور كلي هزينه هايي كه بطور مستقيم در يك پروژه هزينه نميشه بايد در كدام حساب ثبت بشه؟ آيا بايد در حساب پروژه در جريان ساخت و تحت عنوان هزينه هاي عمومي و اداري ثبت بشه يا يه حساب ديگه؟
سوال چهارم: شركت در نظر دارد از تنخواه گردان براي پرداخت بخشي از هزينه هاي خود استفاده نمايد . آيا در قوانين مالي و محاسباتي به ميزان يا سقف تنخواه اشاره شده است؟ آيا مقررات يا آيين نامه هايي وجود دارد كه بشود در اين مورد از آن راهنمايي گرفت؟ (براي چه خريدهايي از تنخواه گردان و چه خريد هايي از مناقصه استفاده كرد؟)
سوال پنجم: شركت تا زمان آغاز فعاليتهاي ساختماني موجودي بانك رو به يه حساب سپرده سرمايه گذاري منتقل كرده و سودي رو بصورت ماهانه دريافت مي كنه. ثبت مربوطه به چه صورته؟
سوال ششم: آيا در اين شركت حساب سود و زيان داريم؟ اگر چنين است نحوه پرداخت ماليات چگونه است ؟ آيا معاف از ماليات است؟

با سلام
1-بد-بانك
بد-بدهي سهامدارن(اعضاء)
بس-آورده اعضاء(سرمايه )

در قسمت حقوق صاحبان سهام:
سرمايه ******
كسر مي شود:
بدهي اعضاء (*****)
سرمايه واريزي *****
2-بد-بانك
بس-وام وتسهيلات دريافتي از اعضاء
3-هزينه هاي عمومي واداري
4-در خصوص شركتهاي دولتي بله اما در خصوص شركتهاي خصوصي تابع آيين نامه ها ومقررات داخلي است.در شركتهاي دولتي معاملات به سه دسته كوچك وبزرك ومتوسط تقسيم مي شود كه شيوه عمل را قانون محاسبات عمومي مشخص كرده(در سايت موجود است)
5- بد-سپرده كوتاه مدت(بلند مدت)
بس-درآمد سود سپرده
6-هر شركت انتفاعي سود وزيان دارد.بنابراين به اساسنامه شركت در اين خصوص مراجعه شود.و از طرفي هر شركت غير انتفاعي حساب مازاد درآمد بر هزينه دارد.
طبق ماده 133 قانون شركتهاي تعاوني كارمندي معاف از ماليات هستند.

13/11/87

بازگشت به بالا
آيا خريد نسيه كه پول آن پرداخت نشده در گردش وجوه نقد تاثير دارد ؟


آيا هزينه هاي مالي شامل جرائم تسهيلات در گردش نقد تاثير دارد ؟


آيا هزينه ناشي از تسعير ارز كه ذخيره گرفته شده در گردش وجوه نقد تاثير دارد ؟

ممنون

1-منظورتان اگر در محاسبات گردش وجوه نقد است بله اما اگر خود وجه نقد است خير؟
2-بله
3- منظورتان اگر در محاسبات گردش وجوه نقد است بله اما اگر خود وجه نقد است بسته به نوع قلم مورد تسعير دارد.

13/11/87

بازگشت به بالا
تغيير روش به "روش درصد پيشرفت كار" در پيمانهاي بلند مدت

تا سال مالي 6 - 85 ، سود يا زيان ( عملكرد ) شركت و بطور كلي ، هزينه ها ( به عنوان بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ) از كل درآمدها ( به عنوان درآمد حاصل از فروش ) كسر ، و نتيجه آن به عنوان سود يا زيان ناخالص اعلام مي شد.

چنانچه بخواهيم اين روش را به " روش درصد پيشرفت فيزيكي كار " تغيير دهيم :

الف ) آيا اين موضوع يك تغيير روش تلقي مي شود ؟

ب ) ممكن است در آينده مشكلاتي پيش آيد ؟

ج ) با توجه باينكه در حال حاضر كدينگ حسابها خيلي مبتدي و بصورت درآمد و هزينه است ، لازمه كه جهت تغيير روش ، تغييراتي در كدينگ حسابها بوجود آيد . در كدينگ جديد ، چه حسابهائي بايد افتتاح شود ؟

د ) پس از تهيه تراز كل ، معين و تفصيلي ، با چه ثبتي هزينه ها و درآمدها را به كدينگي كه در روش پيشرفت فيزيكي لازم است ، انتقال دهيم ؟ميبايستي در يادداشتها افشاء شود يا خير ؟ لطفا" توضيحات مبسوطي محبت فرمائيد .

و مهمترين سئوال اينكه :
ب ) با توجه به خطراتي كه در روش پيشرفت فيزيكي وجود دارد ( خطر اشتباه در برآوردها ، خطر شناسائي سودهائي كه هرگز تحقق نيايند ، و ... ) آيا شما پيشنهاد مي كنيد اين تغيير روش صورت گيرد يا خير ؟

خواهشمند است در حد امكان توضيحات جامعي محبت فرمائيد .،

1-تغيير در رويه هاي حسابداري است.
2-خير اگر تغيير ندهيد با وزارت دارايي به مشكل مي خوريد چرا كه طبق استاندارد 9 حسابداري ايران همه ملزم به استفاده از روش درصد پيشرفت كار هستند
3-بايد كدينگ شما مشاهده شود.تا اظهار نظر شود.
4-اولا بايد صورتهاي مالي دوره قبل تجديد ارائه شود ثانيا بايد در يادداشتهاي همراه افشاء شود
ودر آخر اينكه استاندارد 9 و6 (در سايت موجود است) حتما مطالعه شود.

14/11/87

بازگشت به بالا
با سلام

اگر امكان دارد مراحل و چگونگي بودجه بندي براي يك شركت خصوصي(بازرگاني و خدماتي) را توضيح دهيد

در اين خصوص توصيه مي شود كتاب حسابداري صنعتي جلد 2 انتشارات سازمان حسابرسي كه در 100 صفحه توضيحات مفصلي در اين خصوص ارائه داده است را خريداري ومطالعه فرمائيد.

14/11/87

بازگشت به بالا
سلام
بر استهلاك صرف و كسر اوراق قرضه به روش نرخ بهره مؤثر چه ايرادات و انتقادات واشتباهاتي وارد است
با سپاس فراوان

بهترين ومنطقي ترين روش استهلاك است اما در كشور ما چون بانكداري اسلامي داريم اين روش كه كمترين زيان رو براي وام گيرنده داره استفاده نمي كنيم وبه جاي اون از روشهاي استثماري ديگه اي استفاده مي كنيم كه حسابي به ضرر وام گيرنده تموم بشه(اينو مي گن بانكداري اسلامي).مثل مجموع سنوات من درآوردي وخط مستقيم كه اگر وام گيرنده زودتر از سر رسيد اقدام به تسويه وام كنه نرخ بهره وامش اگر مثلا 20% بوده به 30 % مي رسه.


14/11/87

بازگشت به بالا
سلام
تعريف كاملي از معامات اقساطي مي خواستم و اينكه به چند نوع تقسيم ميشه و توي بازار آزاد چه استفاده هايي از اين مبحث ميشه و نحوه عمليات حسابداري مربوط به نرخ كارمزد و مبلغ قسط چه جوريه ؟

فروش اقساطي قراردادي(كتبي /شفاهي) در مورد اموال(منقول/غير منقول) به نحوي كه وجه آن به تدريج در طول يك دوره زماني (روزانه/هفتگي/ماهانه/سالانه ) از خريدار دريافت شود.بنابراين:
1-نوع كالا شرايط ونوع قرارداد را تعيين مي كند.(شفاهي يا كتبي بودن)
2-نوع كالا مدت پرداخت آن را تعيين مي كند.(كوتاه مدت يا بلند مدت بودن)
3-نوع كالا شيوه انتقال مالكيت كالا را تعيين مي كند.(مثلا منزل در پايان پرداخت اقساط به مالكيت خريدار درمي آيد اما يك وسيله برقي بلافاصله)
4-شيوه پرداخت بسته به توافق طرفين وشرايط بازار تعيين مي شود.(استفاده از شيوه هاي ساده پرداخت يا شيوه هاي پيچيده)
چرا اين شيوه انجام مي گيرد:
1-در بازارهاي داراي ركود
2-در بازارهايي كه عرضه كننده زيادند
3-جهت توسعه فروش وكسب سهم بيشتر از بازار
براي اطلاعات بيشتر به كتابهاي حسابداري پيشرفته 1 مراجعه شود.

14/11/87

بازگشت به بالا
سلام و خسته نباشيد.
مي خواستم بدانم حسابداري شركت هاي تبليغاتي كه در ازاي گرفتن پول براي مشتري تبليغات ( تلويزيوني - روزنامه اي ) انجام مي دهند به چه صورت است .مثلاً وقتي تبليغ تلويزيوني انجام مي شود بايد به حساب فروش تايم در نظر گرفته شود.

با سلام
به تدريج ودر طول دوره تبليغات درآمد شناسايي مي شود.ضمن اينكه مفاد تعهدات شركت تبليغاتي مذكور در قبال مشتري نيز بايد مد نظر قرار گيرد.

15/11/87

بازگشت به بالا
آيا براي مطالعه در مورد" بودجه بندي در شركتهاي پيمانكاري " منبعي سراغ داريد؟

با سلام
شيوه هاي بودجه بندي براي هر شركتي وهر نوع فعاليتي يكسان است .تفاوت در پيش بيني پذيري ويا عدم امكان پيش بيني صحيح فعاليتهاي كسب وكار يك شركت است كه موجبات پيچيدگي وسختي كار بودجه بندي مي شود.لذا توصييه ما خواندن كتاب حسابداري صنعتي 2 از انتشارات سازمان حسابرسي است.

15/11/87

بازگشت به بالا
با سلام
اگر در مورد تئوري هاي حسابداري راجع به موضوع سود و درآمد مقالاتي داريد ممنون مي شوم اگر آنها را در اختيار بنده گذاشته يا راهنماييم كنيد

با سلام
كتاب ارزشمند تئوري حسابداري بلكويي در انتهاي هر فصل منابع مر بوط به موضوعات مطرح شده در هر فصل را دارد ضمن اينكه در انتهاي كتاب نيز به صورت دسته بندي شده مقالات مورد استفاده در هر باب را ارائه نموده است.

15/11/87

بازگشت به بالا
سلام
در حسابداري فروش اماني ثبت مبادلات كالاي اماني همراه با حسابهاي عادي و جدا از حسابهاي عادي چه تفاوتي ميكنند
و هر كدام چه موقع به كار ميروند؟

با احترام و سپاس

با سلام
اين مباحث بيشتر در تئوري مطرح است ودر كتابهاي درسي اما در عمل هزينه ومنفعت پياده سازي واجراي سيستم را بايد مد نظر قرار داد.

15/11/87

بازگشت به بالا
سلام
معمولا مديرعامل يك شركت توليدي چه گزارشاتي را از مدير مالي درخواست ميكند با توجه به نداشتن سواد مالي مدير عامل؟

با سلام
سوال كلي است.اما معمولا تراز مي خواد وگردش حساب اشخاص وشركتها رو.

15/11/87

بازگشت به بالا
لطفا بفرماييد تفاوت و ويژگيهاي حسابداري به روش انگليسي و آمريكايي كدام هستند ؟

با سلام
استانداردهاي هر كشور تفاوت رويكردها رو مشخص مي كنه در اين خصوص لازم است استانداردهاي دو كشور مطالعه وشباهتها وتفاوتهاشون در بياد.
15/11/87

بازگشت به بالا
آيا بن كارگري برحسب كاركرداست

با سلام
ج:بله
16/1187

بازگشت به بالا
با سلام تسعير ارز يعني چه

با سلام
استاندارد شماره 16 را مطالعه فرمائيد.(در سايت موجود است)

16/11/87

بازگشت به بالا
درترازنامه شهرداري يك شهرودرقسمت بدهي هاحسابي بنامدرآمدهاي درجريان وصولبه مبلغ 1152ميليون ريال ذكرشده.درتوضيح اين حساب درياداشتهاي همراه آمده:
مطالبات تحقق يافته شهرداري ازاشخاص وموسسات اعم ازدولتي وغيردولتي دربدهكارحساب بدهكاران وبستانكاردرآمددرجريان وصولثبت ميشود.
بنظرميرسدمنابعي كه هنوزبه حيطه وصول درنيامده مدنظرواحدگزارش دهنده بوده است ليكن باتوجه به بندتوضيحي دررويه هاي تهيه صورتهاي مالي، مبناي ثبت فعاليتهاي مالي روش نقديعنوان شده است.
نظرات باارزش دوستان باعث حلاجي شدن موضوع وتشكراينجانب خواهدبود

با سلام
سوال جالبي است.اما مبنا نقدي نيست چرا كه حرف اول واخر در مبناي نقدي پول(وجه) است در حالي كه شناسايي طلب رفتن به سمت حسابداري تعهدي است به نظر مي رسد كه شيوه تعهدي تعديل شده است.يعني درآمد هايي كه در دسترس نبوده اماقابل اندازه گيري بوده رو هم به عنوان طلب در دفاتر شهرداري آورده است.لذا توضيحات ارائه شده در يادداشتها داراي تناقض است.

16/11/87

بازگشت به بالا
ثبت ورود مواد اوليه و مصرف آن طي دوره (حسابداري صنعتي) كه توسط پيمانكار تامين مي شود و تنها حق العمل توليد به ما پرداخت ميكند يعني فاكتور ما فقط مبلغ كاري ميباشد كه روي مواد براي توليد محصول انجام شده است به چه صورت ميباشد و آيا بايد اين نوع فروش را جزء فروش(درآمد) خدمات به حساب آورد به طور مثال براي توليد كالايي كه براي هر قطعه 5000ريال دستمزد يا حق العمل دريافت ميشود و مواد اوليه توسط مشتري تامين ميشود و 5% هم بابت ماليات از مبلغ فاكتور توسط مشتري كسر مي شود ثبت آن از ابتداي ورود مواد اوليه تا توليد مصصول و صدور فاكتور همچنين كسر ماليات توسط مشتري به چه صورت ميباشد. با سپاس

با سلام
1-در خصوص ورود وخروج مواد ديگران مي توانيد(اگر تعهد ديگري در قبال ان نداشته باشيد وفرايند دريافت تا برگشت جنس به مشتري كوتاه مدت باشد)ارسال آن را در يك حساب انتظامي تحت عنوان مواد دريافتي وارسالي از مشتريان ثبت كنيد:
1-1-زمان دريافت جنس:
بد-حسابهاي انتظامي-كالاي اماني ديگران نزد ما
بس-طرف حساب انتظامي-كالاي اماني ديگران نزد ما
2-1-در زمان برگشت وارسال جنس دريافتي ثبت مذكور برگشت داده مي شود

2-در خصوص ثبت هاي درآمدي :
1-2-در زمان ثبت درآمد:
بد -حسابهاي دريافتني
بد-پيش پرداخت ماليات
بس-درآمد خدمات
2-2-در زمان هزينه :
بد-هزينه خدمات (قيمت تمام شده خدمات)
بس-نقدوبانك

16/11/87

بازگشت به بالا
روش تهيه صورت سود وزيان

با سلام
درآمدهاتو منهاي هزينه هات كن=سود(زيان)
درآمد به زبون ساده فاكتورهاي فروشته
هزينه هات به زبون ساده فاكتورهاي خريدت+هزينه هاي ديگه فروشگات-موجودي كالات در زماني كه مي خواي سود وزيانتو حساب كني

16/11/87

بازگشت به بالا
ترازنامه چيُست و چگونه بايد يك ترازنامه تنظيم كرد

با سلام

توصيه ما خريد يك جلد كتاب اصول حسابداري است اما به طور ساده:

تمام اموال ودارايي وپول وملك تونو به ريز توي يك صفحه بنويسيد.بعد تو صفحه دوم هم تمام بدهيهاتوت رو به ريز بياريد.صفحه اول و دوم رو جدا جدا جمع ريالي بزنيد.حالا جمع ارقام صفح اول رو از صفحه دوم كم كنيد.اين تفاوت سرمايه شماست.تبريك ميگم بهتون شما يك تراز نامه تهيه كرديد.

17/11/87

بازگشت به بالا
با درورد

از دوستان و همكاران درخواست ميشود نمونه فرم گواهي حق تقدم خريد سهام و نكاتي را كه بايد رعايت كرد را گذاشته و توضيح دهند سپاسگزارم اگر كمكم كنيد.

با سلام
ندارم والا .داري بفرست.
19/11/87

بازگشت به بالا
با سلام سوالي داشتم حالتي را در نظر بگيريد كه مثلا براي يك سفارش مقداري مواد كه قبلا به حساب سفارش بدهكار شده وحال بعد از اتمام پروژه مقداري از اين مواد مازاد بوده حال ما مواد زياد آمده را ميفروشيم مثلا ما مواد را به قيمت كيلويي 1000ريال به سفارش بدهكار كرده بوديم حال 100 كيلو از اين مواد اضافه آمده وما آن را به قيمت كيلويي 1200 ريال فروخته ايم با توضيحات فوق لطفا بگوييد چه حسابهايي درگير اين رويداد هستن و ثبت حسابداري عمليات فوق را بيان كنيد

با سلام
اين موضوع به سيستم ثبت حسابهاي شما بستگي دارد اما به صورت استاندارد ثبت هاي ذيل لازم است:
1-در زمان صدور مواد:
بد-سفارشات(كار در جريان پروژه)
بس-موجودي مواد وكالا
2-زمان فروش موجود ي مازاد:
بد-نقدوبانك
بس-كار در جريان
بس-ساير درآمدها(تفاوت 1200-1000)

19/11/87

بازگشت به بالا
با سلام
در كدام يك از روشهاي ارزيابي در زمان افزايش قيمتها موجودي كالا در سيستم هاي دائمي و ادواري يكسان است؟

با سلام
سوالتان اشكال اساسي دارد.لطفا اصلاح بفرمائيد.

20/11/87

بازگشت به بالا
لطفا راهنمائي كنيد
اتوميبلي كه از طريق قيمت كارشناسي خريداري شده است و مدل 1385مي باشد و درتاريخ 03/10/1387خريداري شده باشد به چه نرخي مستهلك مي گردد.

باتشكر

با سلام
طبق تبصره 12 ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 مستهلك مي شود.بر اساس بند يك گروه 4 جدول ماده قانوني مذكور نرخ اتومبيل تا 4 سيلندر و5 تن ظرفيت به نرخ نزولي .25% از تاريخ خريد وسيله دست دوم مستهلك مي شود.

21/11/87

بازگشت به بالا
از تاريخ خريد وسيله دست دوم مستهلك مي شود.

با درود

تاريخ خريد دارائيها به عنوان مبدأ محاسبه استهلاك نخواهد بود بلكه تاريخ شروع بهره برداري از آن و به عبارت بهتر تاريخي كه آماده براي بهره برداري مي باشد ملاك عمل مي باشد .

با سلام
اگر ما طبق تبصره وبند آورديم مي دانستيم كه قصد عالي چيست.شما اتومبيلي كه كاركرده وسالها از تاريخ بهره برداري آن گذاشته با يك كارخانه در جريان ساخت اشتباه گرفته اي ودوره بهره برداري براي آن تعريف مي كني .با اين توصيف هر خريد دارائي ثابت را شما برايش مي تواني اين تفسيرهاي ذيل را بياري وبا سود وزيانت بازي كني وپدر وزارت دارائي را در بياري:
1-دوره ازمايشي طراحي كني
2-دوره قبل از بهره برداري طراحي كني
3-كنارگذاري دارائي تعريف كني
4-دوره توقف تعريف كني
همه اين موارد بدون مدرك ومستند وبا توجيهات خيالي يك استاد فن حسابداري همين است كه مي گويم شما مامور وزارت دارائي را كودن به حساب آوردي وفكر كردي قانون گذار دوره بهره برداري را بدون مدرك ومستندات مي پذيرد .اين فقط تخيلات يك حسابدار فانتزي است كه ذره اي از تجربه خوشه نچيده واگر هم چيده ناقص چيده براي اطلاع تبصره 6و12و13 ماده 151 در ذيل اورده مي شود تا شايد به بركت اين سايت سواد مالي شما افزايش يابد.
تبصره 6-اگر دارائي قابل استهلاك پس از آمادگي براي بهره برداري به علت تعطيلي موسسه يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد ميزان استهلاك 30% نرخها يا مدت مقرر خواهد بود(بنابراين مشاهده مي شود كه دارائيهاي بهره برداري نشده نيز مشمول استهلاك هستند اما با نرخ كمتر)
تبصره12-دارائيهاي موسسه كه به صورت دست دوم خريداري مي شوند طبق مقررات جداول ماده 151 مستهلك مي شوند.
تبصره13-موسسات مجاز مي باشند كه دارائيهاي استهلاك پذير خود را بيش از مدت ويا كمتر از نرخهاي مقر در جدول مستهلك نمايند

21/11/87

بازگشت به بالا
با درود

از الطاف واسعه شما بسيار سپاسگذارم و از راهنمائيهايتان نيز منت پذيرم اما نظر شما را به مطالب ذيل جلب مي كنم :
اولاً دارائي خيلي خوشحال خواهد شد كه شما نسبت به تخصيص هزينه استهلاك دارائيهايتان اقدام نكنيد حتي موقت و اين خود به وضوح موجب افزايش ماليات دريافتني وي از شما خواهد شد فلذا مميز شما براي دريافت پاداشهاي داخلي خود از اين بابت خوشحال مي شود .
ثانياً :
استاندارد حسابداري شماره 11
داراييهاي ثابت مشهود
( تجديد نظر شده 1386 )
51 . استهلاك دارايي از زمان آماده شدن آن براي استفاده، يعني زماني كه دارايي در مكان و شرايط لازم براي بهره‌برداري است، شروع مي‌شود . . .

و اين حكم ، هم در خصوص دارائيهاي نو صادق است هم در خصوص دارائيهاي دست دوم و فرقي بين اين دو قائل نشده است ضمن اينكه با خريد دارائي دست دوم و عدم بهره برداري از آن و نگهداري آن در انبار معقولاً استهلاكي محاسبه نمي شود . منتها پس از بهره برداري اگر از دارائي به صورت موقت ( تأكيد مي كنم بصورت موقت ) استفاده نشود استهلاك دارائي به ميزان %30 استهلاك معمول محاسبه مي شود . بسياري از شركتها تعدادي از دارائي هاي ثابت خود را در انبار بصورت ذخيره نگهداري مي كنند تا در زمان لزوم از آنها استفاده شود آيا به نظر شما اين دارائي هاي مي بايست قبل از بهره برداري مستهلك شده و گاهاً حتي قبل از استفاده ارزش دفتري آنها صفر شود ؟!
ضمناً از اشارات خود شما استفاده مي كنم و ادله نهائي را خدمتتان عرض مي كنم :
تبصره13-موسسات مجاز مي باشند كه دارائيهاي استهلاك پذير خود را بيش از مدت ويا كمتر از نرخهاي مقر در جدول مستهلك نمايند
همانطور كه از اين تبصره استنباط مي شود محاسبه استهلاك بيشتر مورد قبول دارائي نخواهد بود اما محاسبه اي كه منجر به استهلاك كمتر از معيار جدول مزبور شود مورد قبول دارائي قرار مي گيرد حال سؤال بنده اين است اگر اين محاسبه به سمت صفر ميل كند و نيز صفر شود آبا براي دارائي جاي نگراني خواهد داشت ؟!

با سلام
شرمنده ام كه زحمت مطالعه وخواندن استاندارد را مي كشيد اما زحمت فهميدن آنرا به خود نمي دهيد ضمن اينكه بحث هاي ما را دوستان منتقد ومنصف ديگري هم پاسخ خواهند گفت كه در سايت به نمايش در خواهد امد.اما چون با استاندارد شروع كرديد بازهم با استاندارد شما را محكوم مي كنيم(دفعه قبل با قانون بود).اما نياز به درج تك تك بند هاي استاندارد هم براي محكوم كردن شما نداريم.
1-استاندارد استهلاك را تخصيص سيستماتيك دارائي استهلاك پذير مي داند اگر معني آنرا نمي دانيد ما آنرا باز مي كنيم:
1-1-تخصيص سيستماتيك يعني با استفاده از روشهاي مورد پذيرش حسابداري نظير روش نزولي ويا مستقيم
2-1-تخصيص سييستماتيك يعني اختصاص مستمر بخشي از بهاي تمام شده مستهلك نشده دارائي در طول زمان يعني شما نمي توانيد دو سال مستهلك كنيد وبعد دارائي را به بهانه اينكه در انبار گذاشتي ويا در حال توقف وبهره برداري بودي مستهلك نكني دوست عزيز(بين اصول واستانداردهاي حسابداري ومفاهيم وقواعد مالياتي فرق است واين را همه حسابداران حرفه اي مي دانند مگر غير حرفه اي ها)
3-1-تخصيص سيستماتيك يعني اينكه شما در ابتداي كار مدت زماني كه انتظار مي رود دارايي مورد استفاده قرار گيرد را بر آورد مي كني كه عمر مفيد ان دارائي مي باشد وشما نمي تواني هر چند سال يك بار تغيير براورد بدون افشاء انجام بدهي
4-1-تخصيص سيستماتيك يعني دلائل متعددي وجود دارد كه يك دارائي حتي زماني كه مورد استفاده نيز قرار نمي گيرد وكنار گذاشته شده است باز هم مستهلك شود واز استهلاك ان دست نشوئيم و...
اگر باز هم مي گفتم شرمنده مي شدي
23/11/87
به اميد پيروزي حق بر باطل

بازگشت به بالا
بنابراين ما 2*2*1=4 وضعيت داريم كه عباتند از :
1-اعلام رسمي 87 وتكميل ان 87 (كه در اين خصوص جاي بحث نيست)
2-اعلام رسمي 87 وتكميل 88(در حيطه شرط سوم)
3-اعلام رسمي 88 وتكميل 88(در حيطه شرط سوم)
4- اعلام رسمي 87 وتكميل 88(در خارج ازحيطه شرط سوم)
5-اعلام رسمي 88 وتكميل 88(در خارج ازحيطه شرط سوم-كه جاي بحث نيست)
با درود

چگونه است كه شما مي فرمائيد 4 وضعيت داريد در حالي كه 5 وضعيت ارائه مي كنيد . ضمن اينكه وضعيت 2 و 5 هر دو يك وضعيت است اما با دو حكم متفاوت ؟؟؟!!!

با سلام
بله به جاي بعلاوه علامت جمع خورده ضمن اينكه درست است احكام متفاوتي دارد كه دلايل صرفه نظر كردن صرفا تعديلي بودن يا نبودن در ارتباط با سال 87 بوده است

يا هو
23/11/87

بازگشت به بالا
تخصيص سيستماتيك يعني شناسائي بخشي از بهاي تمام شده دارائي كه در طي دوره مستهلك و مصرف شده است لذا براي آنكه به گونه اي يكنواختي در صورتهاي مالي دوره ها در اين خصوص حكم فرما باشد مي بايست در ابتداي تحصيل دارائي ، الگوي كسب منافع اقتصادي از آن دارائي را پيش بيني و برآورد نمود و بر اساس اين الگو نسبت به تخصيص ، اقدام نمود حال اگر اين الگو در طي دوره يا در دوره هاي بعد به ميزان با اهميتي تغيير كند ، اعمال روال گذشته منجر به عدم صحت گزارشات و محاسبات خواهد شد به همين دليل است كه بازنگري هر ساله الگوي مصرف و متعاقباً عمر مفيد دارائي مي بايست انجام شود . اساساً كليه اقلام برآوردي صورتهاي مالي در صورت وجود در سنوات بعد مي بايست مجدداً بررسي و در صورت لزوم تعديل شوند تا موجب انحراف صورتهاي مالي نشده و اين گزارشات را به حداكثر واقعيت نزديك كرد .
48. عمر مفيد يك دارايي بايد حداقل در پايان هر دوره مالي بازنگري شود. چنانچه تفاوت قابل ملاحظه‌اي بين پيش‌بينيهاي فعلي و برآورد‌هاي قبلي وجود داشته باشد، اين تغييرات بايد به عنوان تغيير در‌برآورد حسابداري محسوب و طبق استاندارد حسابداري شماره 6 با عنوان ” گزارش عملكرد مالي“ شناسايي شود.

51 . استهلاك دارايي از زمان آماده شدن آن براي استفاده، يعني زماني كه دارايي در مكان و شرايط لازم براي بهره‌برداري است، شروع مي‌شود و از تاريخ طبقه‌بندي دارايي به عنوان آماده براي فروش يا تاريخ بركناري دائمي يا واگذاري آن، هر كدام زودتر باشد، متوقف مي‌شود.
53 . عمر مفيد يك‌ دارايي‌ برحسب‌ استفاده‌ مورد انتظار واحد تجاري‌ از دارايي‌ تعريف‌ مي‌شود.

با توجه به توضيحات فوق چنانچه دارائي در بين دوره براي مدتي با اهميت غير قابل استفاده قرار گيرد ، اگر مبناي محاسبه استهلاك ميزان كاركرد دارائي باشد هيچ استهلاكي براي ان مدت محاسبه نخواهد شد اما اگر محاسبه استهلاك ارتباطي به ميزان كاركرد دارائي نداشته باشد مي بايست محاسبه استهلاك ادامه يابد اما به ميزان معقول و مبتني بر واقعيت استهلاك دارائي ، ضمن اينكه دارائي كه هنوز به بهره برداري نرسيده است استهلاكي براي آن محاسبه نخواهد شد .

با سلام
حداقل اين موضوع باعث انجام مطالعات بيشتر شما شده اما بازهم استاندارد رو درست مطرح نكردي ادامه بند 51 مي گويد:
بنابراين در زماني كه دارايي به طور موقت بلااستفاده گردد استهلاك آن متوقف نمي شود.مگر اينكه كاملا مستهلك شده باشد.
اين بدان مفهوم است كه استاندارد نويس آگاه است كه استهلاك فرايندي مستمر وبدون وقفه است
اين بدان مفهوم است كه بنا به دلايل سياسي كه در فرايند تدوين استانداردها وجود دارد استاندارد نويس ناچار (برو بچه هاي سازمان حسابرسي كه زير نظر وزارت دارائي است ) بوده در استانداردهاي حسابرسي نظري نيز به مفاد قانون مالياتها(برو بچه هاي وزارت دارايي) داشته باشند اما اين به مفهوم اصول واستاندارد پذيرفته شده حسابداري نيست.ويك نكته اساسي كه درقاموس اصول حسابداري استهلاك فرايندي توقف ناپذير است.وانچه كه در قاون مي آيد در نظر داشتن تاثيرات مالياتي وسرمايه گذاري موضوع مورد استهلاك است كه مقامات مالياتي را به طرح مباحثي نظير استهلاك 30% در دوره هاي قبل از بهره برداري مي نمايد .بنابراين بين مقررات مالياتي استهلاك ومقرات استاندار گذاري قطعا تفاوت وجود خواهد داشت اما مهم اينست كه ما حسابداران مفاهيم استهلاك وتخصيص سيستماتيك را متوجه شويم .ضمن اينكه تصور نشود استانداردهاي تدوين شده در ايران فاقد مشكل است .پاسخ را افراد اهل حرفه وخود مسولين تدوين استاندارد نيز مي دانند كه چنين نيست اما بهر حال يك حداقل بد داشتن بهتر از هيچي نداشتن است.

23/11/87

بازگشت به بالا
آقاي زحمتكش براي اشتغال به كار در يك شركت پيمانكاري ، با كارفرما توافق نموده كه خالص دريافتي ماهانه اش 5.000.000 ريال باشد . كارفرما مبلغ مورد توافق را بصورت زير خرد كرده و در نهايت خالص پرداختي به كارگر را به 5.000.000 ريال رسانده است :

حقوق ثابت ( پايه) 2.500.000 ريال
فوق العاده خارج از مركز 700.000 ريال
فوق العاده مسئوليت 800.000 ريال
فوق العاده مديرعامل 500.000 ريال
حق جذب 300.000 ريال
مسكن و خوار وبار 100.000 ريال
بن كارگري 100.000 ريال

جمع 5.000.000 ريال

مديريت شركت در پايان هر سال ،مرخصي استفاده نشده و سنوات خدمت كاركنان را پرداخت مي نمايد .

آقاي زحمتكش داراي يك سال ( 365 روز ) كاركرد بوده و طي سال از مرخصي استحقاقي استفاده ننموده است .

مطلوبست :

الف ) ماخذ محاسبه مرخصي استفاده نشده ؟
ب ) ماخذ محاسبه سنوات خدمت ؟
ج ) ماخد محاسبه عيدي پايان سال ؟

با سپاس

با سلام
پاسخ سوال شما در سايت وزين حسابداري به آدرس ذيل درج گرديده است لطفا جهت مطالعه مراجعه كنيد به:

http://www.acclearn.com/forum/index.php?topic=5706.0

25/11/87

بازگشت به بالا
باسلام
اگر يك نفر از كاركنان شركت در سال 86 اخراج شود و مبلغي بابت اخراج ايشان از شركت (دستور دادگاه در سال 87)كه در سال 87 پرداخت شده ثبت آن به چه صورتي است .
آيا ميتوان به صورت زير باشد :
سود وزيان سواتي ***
صندوق/بانك ***
اگر ميتوانيد مرا راهنمي كنيد آيا ميتوان كاري كرد كه بر سود سال87 تاثير بگذارد و ثبت آن را بگوييد .

با سلام
اگر اصول حسابداري را بخواهيد همان است كه عمل كرده ايد(در سال 87 هستيد) .ضمن اينكه اگر شما در سال قبل ذخيره از اين بابت گرفته بوديد (روش درست)در سال جاري از محل ذخيره برگشت مي داديد.اما شما مي توانيد چشمتان را بر واقعيت ببنديد وشيوه نقدي را در اين خصوص عمل كنيد(يعني مبناي تعهدي در اين خصوص را كنار بگذاريد) ودر حقيقت رويه حسابداري شما در اين مورد خاص ثبت هزينه در زمان اخراج وپرداخت نقدي باشد (مثل روشهاي قابل اعمال در خصوص مطالبات مشكوك الوصول-روش ذخيره گيري ويا حذف مستقيم)لذا:
بد-هزينه بازخريد خدمت
بس-نقدوبانك

25/11/87

بازگشت به بالا
با سلام
با توجه به اطلاعات به سوالات زير پاسخ دهيد.
موجودي اول دوره 50000،موجودي پايان دوره 42000،خريد نقدي طي دوره 220000 ،خريد نسيه طي دوره 240000 ،فروش نقدي كالا 680000 ،فروش نسيه كالا 400000 ، دريافتهاي نقدي سال شامل 180000 بابت فروش سال جاري و 60000 فروش نسيه سال قبل و 100000 بابت پيش فروش سال آينده ،پرداخت هاي نقدي شامل 160000 بابت هزينه هاي سال جاري و 44000 هزينه هاي معوق سال قبل و 30000 پيش پرداخت هزينه سال آينده و 40000 بابت خريد نسيه سال قبل است همچنين هزينه استهلاك 30000 و هزينه مطالبات مشكوك الوصول 22000 و هزينه هاي معوق 50000 است
الف – كل مبلغ فروش بر اساس روش نقدي؟
ب- كل مبلغ فروش بر اساس روش تعهدي ؟
پ- بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر اساس روش نقدي؟
ت- بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر اساس روش تعهدي ؟
ث –سود ناويژه بر اساس روش تعهدي ؟
ج- سود ناويژه بر اساس روش نقدي ؟
چ- سو دخالص بر اساس رو ش تعهدي ؟
ح- سو دخالص بر اساس رو ش نقدي ؟

با سلام

پاسخ سوال مذكور را به آدرس ذيل مي توانيد مشاهده كنيد.
باتشكر
25/11/87
http://www.acclearn.com/forum/index.php?action=printpage;topic=5192.0

بازگشت به بالا
سلام
با توجه به اطلاعات به سوالات زير پاسخ دهيد‎.‎
موجودي اول دوره 50000،موجودي پايان دوره 42000،خريد نقدي طي دوره 220000 ‏،خريد نسيه طي دوره 240000 ،فروش نقدي كالا 680000 ،فروش نسيه كالا 400000 ، ‏دريافتهاي نقدي سال شامل 180000 بابت فروش سال جاري و 60000 فروش نسيه ‏سال قبل و 100000 بابت پيش فروش سال آينده ،پرداخت هاي نقدي شامل 160000 ‏بابت هزينه هاي سال جاري و 44000 هزينه هاي معوق سال قبل و 30000 پيش ‏پرداخت هزينه سال آينده و 40000 بابت خريد نسيه سال قبل است همچنين هزينه ‏استهلاك 30000 و هزينه مطالبات مشكوك الوصول 22000 و هزينه هاي معوق 50000 ‏است
‏1 – كل مبلغ فروش بر اساس روش نقدي؟
‏2- كل مبلغ فروش بر اساس روش تعهدي ؟
‏3 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر اساس روش نقدي؟
‏4- بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بر اساس روش تعهدي ؟
‏5 –سود ناويژه بر اساس روش تعهدي ؟
‏6- سود ناويژه بر اساس روش نقدي ؟
‏7- سو دخالص بر اساس رو ش تعهدي ؟
‏8- سو دخالص بر اساس رو ش نقدي ؟

با سلام
سوال خوبي است از جنبه هاي يادگيري تفاوت بين روش نقدي وتعهدي وهر چند كه سياست اين شركت پاسخ گويي به سوالات كتابهاي درسي نيست ولي با ذكر يك مشكل در طرح سوال جوابها را به صورت كوتاه ارائه مي نمايد.واما مشكل:
به اطلاعات ذيل توجه كنيد:
فروش نقدي كالا 680000 ‏
دريافتهاي نقدي سال شامل 180000 بابت فروش سال جاري ‏
چطور مي شود كه فروش نقدي 680 هزار ريال باشد اما دريافتي از اين بابت 180 هزار باشد با اينحال پاسخ سوال را با چشم پوشي از اين مشكل ارائه مي كنيم.
1-840000 هزار ريال
2-1080000
3-220000
4-468000
5-612000
6-620000
7-350000
8-346000

25/11/87بازگشت به بالا
در حال حاضر مهمترين موضوعاتي كه در زمينه حسابداري در سطح بين المللي مطرح است چيست؟

با سلام
با توجه به بحران مالي جهاني مهمترين موضوع پكپارچگي سيستم مالي جهاني واستاندارد هاي مناسب وبحث ارزشهاي متعارف مي باشد.
25/11/87

بازگشت به بالا
منظور از نماينده صنعت كه جز اعضاي كميته تدوين استانداردهاي حسابداري است چيست ويا به طور كل ايا صنعت خاصي را مد نظر دارد يا خير؟
و در كل اعضاي اين كميته همان 9 نفر هستند يا بيشتر؟

با سلام
خير صنعت خاصي نيست ومعولا نمايتده صنعت يا از اطاق بازگاني است ويا وزارت صنايع.هدف از وجود اين نماينده در كميته در نهايت كمك به تسهيل فرايند استاندارد گذاري در مراحل قبل وبعد از انتشار استاندارد مي باشد.در تمام دنيا استاندار گذاري با حضور اين نماينده است چرا كه استاندارد گذاري يك اجماع سياسي واقتصادي است ونه يك موضوع صرف حسابداري.

26/11/87

بازگشت به بالا
با سلام خدمت همه اساتيد بزرگوار،
لطفا" با توجه به اطلاعات زير ،

الف ) شركت " ابنيه سازان شرق " براي ساخت پلها ، جاده ها و موارد ترافيكي جاده هاي بين راهي آبادان ، خرمشهر ، اهواز و ... قراردادي را با وزارت راه و ترابري منعقد نموده است .
ب ) پيمانكار ( شركت ابنيه ... ) به منظور تسهيل در اجراي پيمان ، بخشي از پيمان را به شركت " مسير محافظ " به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار كرده است .
ج ) توافق گرديد شركت " مسير محافظ " 10% از مبلغ خالص هر صورت وضعيت را به عنوان سهم الشركه به شركت " ابنيه سازان شرق " پرداخت نمايد .

كسور هر صورت وضعيت بشرح زير مي باشد :
- 10% سپرده حسن انجام كار
- 5% پيش پرداخت ماليات
- 1.6% بيمه قرارداد
- 5% از 5% پيش پرداخت ماليات ( از هر صورت وضعيت ، مبلغي معادل پنج درصد 5% پيش پرداخت ماليات تحت عنوان 5% از 5% ماليات مديريت پيمان كسر مي شود )
- پيش دريافت ( 8% ، 5/14 % يا .... طبق توافق )

لطفا" با فرض اينكه صورت وضعيت تائيد شده شماره يك مبلغ 5.000.000 ريال است ، طريقه ثبت اين صورت وضعيت در دفاتر " مسير محافظ " را توضيح دهيد .

توجه : شركت " مسير محافظ " براي پيمانهاي بلند مدت خود از روش " درصد پيشرفت كار " استفاده مي كند .

با سلام
طبق نظر مديريت وبا عرض شرمساري اين سوال به خاطر نگنجيدن در استراتژي پاسخگويي به سوالات(سوالات كتب درسي ودانشگاهي ) قابل جوابگويي نيست.براي اطلاع استراتزي پاسخگويي در قسمت سوالات عمومي ويا آخرين سوالات مطرح شده مي توانيد بدست آوريد.

يا هو
26/11/87

بازگشت به بالا
لطفا درمورد نحوه و زمان استفاده از حسابهاي معلق خريد داخلي و معلق خريد خارجي را توضيح دهيد
و اينكه در شركتهاي بازرگاني زمانيكه كالا به گمرك ميرسد و از محل همان كالا بخواهي بفروشي در صورتيكه قيمت تمام شده هنوز نهائي نشده ميتوان هزينه هاي اعتبارات از جمله تتمه اعتبار و هزينه هاي گمركي . ... را پيش بيني و از حساب معلق خريد خارجي استفاده كرد

با سلام
حساب معلق معمولا در شركتهاي قديمي پيشتر تحت تاثير شرايط جنگي وتحريم توسط برخي مشاوران به شركتها پيشنهاد مي شد .توجه شود كه در حسابداري از روشهاي هزينه يابي استاندارد (براي تعيين قيمت پيش بيني شده موضوعي ويا بالعكس آن يعني از هزينه هاي پيش بيني شده براي تعيين استاندارد قيمت موضوعي استفاده نمود وشرايط سازماني ومحيطي يك سازمان است كه تعيين راه كار قطعي را معين مي نمايد).اصولا از هزينه هاي پيش بيني شده براي برنامه ريزي كوتاه مدت ميان مدت وبلند مدت استفاده مي شود واين حسابها در مقطع بستن حسابها ويا دريافت اطلاعات واقعي در خصوص معاملات مالي قاعدتا بايد صفر شده وارقام واقعي جايگزين شود.

يا هو
26/11/87

بازگشت به بالا
با سلام

شركتي تعدادي سكه طلا دارد كه با هدف هديه دادن در مراسم ميهماني ، خريداري و نگهداري مي كند . اين سكه ها را به چه حسابي بايد منظور نمود؟ آيا به حساب موجودي ها بايد بدهكار نمود يا به حساب ساير دارائيها و يا به حساب ديگري . چرا ؟

با سلام
‏1-اگر شركت طلا فروشي باشد مي بايست به حساب موجوديها منظور كند.‏
‏2-اگر ماهيت آن بلند مدت بود وقرار بود براي چند سال بعد هديه دهد ساير دارائيها مي توانست جاي مناسبي باشد.‏
‏3-اگر قرار است امسال هديه كند واين موضوع قطعي است سرفصل هزينه هاي اداري ويا بازاريابي وتبليغات ‏بسته به هدف مناسب بود.‏
‏4-اگر بخشي از آن امسال هزينه مي شد وبخشي براي سال بعد مي ماند گزارش مانده سكه ها در حساب موجودي ‏صندوق مناسب بود.‏
27/11/87

بازگشت به بالا
با سلام
اگر يك شركت از محصول اصلي خود هديه پرداخت نمايد. آيا بدليل خروجي موجودي محصول بايد فروش در حسابها شناسائي كند يا خير اگر ممكن است سند حسابداري آنرا بزنيد. با تشكر

با سلام
‏1-اگر شما فاكتور بابت اين مورد صادر مي كنيد بله بايد به حساب فروش مي برديد وبا قيمت فروش مثلا يك ‏ريال ثبت مي كرديد.ضمن اينكه به بهاي تمام شده بسته به هدف سرفصل هزينه هاي عمومي واداري ويا ‏بازاريابي وفروش بدهكار مي شد.‏
‏2-اگر فاكتور صادر نمي شد بسته به هدف سرفصل هزينه هاي عمومي واداري ويا بازاريابي وفروش به قيمت ‏تمام شده بدهكار وبسته به روش ادواري ويا دائمي نگهداري موجوديها حساب مربوط به موجودي ويا قيمت تمام ‏شده بستانكار مي شد.‏
27/11/87

بازگشت به بالا
با سلام


درآمدهاي انتقالي چيست؟

باسلام
لطفا بفرمائيد سرفصل مذكور در شركت خصوصي است يا دولتي؟
27/11/87

بازگشت به بالا
شخصي كه مي خواهد به عنوان حسابدار در يك نمايندگي بيمه خصوصي كار كند چه مباحثي از حسابداري را بيشتر ‏نياز دارد ؟

با سلام
طبق آئين‌نامه شماره ۲۸ مصوب شوراي عالي بيمه، نماينده بيمه شخصي حقيقي يا حقوقي است كه با توجه به ‏قوانين و مقررات و مفاد اين آئين ‌نامه مجاز به عرضه خدمات بيمه‌اي در داخل كشور به نمايندگي از طرف ‏شركت بيمه طرف قرارداد خواهد بود. نماينده هيچ‌گونه مسئوليتي در مورد خطرهاي بيمه شده ندارد بلكه در نقش ‏واسطه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار فعاليت مي‌كند. نماينده بيمه مسئول جبران خسارت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ‏تقصير، غفلت يا قصور خود، كاركنان و بازارياب ‌هاي تابعه در خصوص عمليات بيمه‌‌اي موضوع قرارداد ‏نمايندگي است. در هر حال، اين امر نافي مسئوليت شركت بيمه در برابر بيمه‌‌‌گذار نخواهد بود. پرداخت حق بيمه ‏به نماينده در حكم پرداخت حق بيمه به شركت بيمه است. نماينده مكلف است كه حق بيمه دريافتي را اعم از وجه ‏نقد يا چك حداكثر تا پايان وقت اداري روز دريافت، به صندوق شركت بيمه طرف قرارداد يا به حساب بانكي ‏شركا مزبور تحويل و واريز كند. طرفين مي‌توانند در قرارداد نمايندگي به‌نحو ديگري توافق كنند. نماينده مكلف ‏است كه مشخصات و شماره پروانه كارگزاري رسمي بيمه را در بيمه ‌نامه ‌هائي كه بنا به پيشنهاد وي صادر ‏مي‌شود، قيد كند‏‎.‎
بر اين اساس مشاهده مي شود كه نماينده بيمه در حدود قرارداد منعقد شده صرفا واسطه گري نموده ويك ‏كارمزدي كه ناشي از بيمه نامه هاي صادره مختلف است به عنوان درآمد صدور بيمه نامه وبه تفكيك نوع بيمه ‏نامه صادره دريافت مي كند.وحسابداري آن در حد يك حسابداري خدماتي درآمد وهزينه است.اما اگر شما در بيمه ‏گر اصلي مشغول به كار بوديد عمدتا مباحث ذخاير وبدهيهاي احتمالي پر چالش ترين موضوعات بود.‏
27/11/87

بازگشت به بالا
من يه مقاله حتي كمتر از 5 صفحه ميخوام درباره :

ارتباط بين همايش سمينار و كنفرانس حسابداري با توسعه كلان اقتصادي

با سلام
معذرت مي خوام تو ذوقت مي زنم .اما هيچ رابطه اي بين كنفرانس مذكور با توسعه اقتصادي وجود ندارد ودنبال اين رابطه گشتن مثل اينه كه مي خواي رابطه بين خرسهاي قطبي رو با گوريلهاي آفريقايي بررسي كني وببيني مثلا همبستگي شون 80 درصد.

27/11/87

بازگشت به بالا
اگر با شركتي قراردادي خدماتي ببنديم و شركت مذكور بابت هر صورتحساب (فاكتور)از ما بيمه وماليات و 10% حسن انجام كار كسر كند چه ثبتي ميزنيم

با سلام
بد-پيش پرداخت ماليات
بد-بيمه قراردادها
بد-سپرده حسن انجام كار
بد-حسابهاي دريافتني
بس-درامد خدمات(صورت وضعيتهاي صادر شده)
بسته به مورد ثبت بستانكار انتخاب مي شود.كه قضاوت با شما به عنوان حسابدار است.

1/12/87

بازگشت به بالا
نحوه نمايش خريد و فروش نيمه ساخته در گزارش قيمت تمام شده كالاي فروش رفته به چه صورت مي باشد

با سلام
لطفا توضيح بيشتري ارائه فرمائيد.كار شركت خريد وفروش است ويا توليد كنندهاي كه هم خود مي سازد(نيمه ساخته مورد بحث) وهم همين نيمه ساخته را از ديگران مي خرد ومي فروشد.محصول كامل چيست؟آيا محصولات كامل (ساخته شده) براي شركت سود ندارد كه در نيمه راه مي فروشد؟آيا شركت پيمانكاري است كه بخشي از فرايند ساخت ديگر شركتها را بر عهده دارد؟

با تشكر
1/12/87

بازگشت به بالا
با سلام
از دوستان مي خوام نحوه ثبت رشوه رو برام توضيح بدن اينكه آيا رشوه به حساب پروژه اي كه گرفته مي شه بايد گذاشته شه ويا به حساب هزينه؟در ضمن سرفصل مناسب اين موضوع چيه؟

با سلام
عرضم به حضور سرور گرامي
رشوه از لحاظ قانوني خلاف است اما از لحاظ عملي كسي شفاف نشونش نمي ده واز لحاظ استاندارد گذاري تا كنون در اين خصوص استانداردي تدوين نشده(چون براي عمل جرم استاندارد گذاشتن حكم تاييد قانوني انجام جرم رو داره) اما از لحاظ يك ذهن مشتاق فرض كنيم رشوه مجاز باشه حال بايد چطور گزارش كرد؟در اين خصوص موضوع بايد شكافته شه وچند موضوع در تحليل اوليه مشخص شه:
1-آيا اين رشوه به منافع اقتصادي آتي كمك مي كند؟
2-آيا منافع اين رشوه مشخص نيست؟سوال بعدي اينست كه مقطع شناخت منافع حاصله چه زماني است؟تا كي بايستي شناسايي يك عنصر تحت عنوان رشوه از فاقد منفعت بودن به داراي منافع آتي بودن تغيير يابد؟
3-آيا اين رشوه براي گرفتن قرارداد جديد است؟آيا براي راه اندازي كار پس از گرفتن قرارداد است؟آيا براي خلاص شدن از اجراي تعهدات موضوع قراداد است؟بنابراين زمان پرداخت و وضعيت اقتصادي حاكم بر ان براي ما مهم است.
4-رابطه عل ومعلولي بين پرداخت مذكور با موضوع مورد حل وفصل شدن نيز اهميت دارد.آيا بايد به حساب موضوع مورد مناقشه گذاشت ويا به حساب زيان ويا هزينه؟به نوعي اين موضوع به تحليل دقيق علت پرداخت وشرايط پرداخت وتعهدات احتمالي طرف مقابل در خصوص اين موضوع دارد.آيا طرف مقابل به وعده خود عمل مي كند ويا خير؟سرفصل مناسب با در نظر گرفتن هر يك از اتفاقات احتمالي در اين خصوص بايستي انتخاب شود.به عبارتي در اين مورد نيز بايستي فرايند كسب سود وزيان احتمالي از اين پرداخت مورد توجه قرار گيرد.
5-موضوع ديگر جنبه افشاء در يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي است11/12/87

بازگشت به بالا
با سلام

اگر شركتي به عنوان كارفرما ، مواد اوليه پروژه ها ي خود را به پيمانكار بدهد و سپس در حسابهاي خود مواد اوليه را به حساب هزينه هاي پروژه بدهكار نمايد در چنين حالتي آيا مي بايست مواد اوليه پاي كار را در يايان سال از حساب هزينه هاي پروژه خارج و به حساب موجودي مواد بدهكار نمانيم و مجددا" در ابتداي سال بعد به حساب هزينه منظور گردد ( درحالتي كه پيمان ، بلند مدت است و رو ش حسابداري كار تكميل شده مي باشد )

با سلام
بله روش معقول ودرستي است ضمن اينكه بسته به نگاه كارفرما به مواد تحويلي به پيمانكار نيز دارد.به عنوان مثال آيا كارفرما ديد اماني به اين مواد ارسالي دارد؟آيا كارفرما ديد قرض دادن مواد به پيمانكار دارد كه بعد از مدتي اين مواد بايد برگشت شود ويا اينكه پيمانكار صرفا مجري است ومواد در تعهد كارفرما ست كه تهيه وفراهم نمايد.توضيح اين نكته ضروري است كه شيوه شناخت درامد براي پيمانكار مهم است ونه كارفرما چرا كه پيمانكار فروشنده وكارفرما خريدار موضوع ساخت است.

يا هو
14/12/87

بازگشت به بالا
سلام وخسته نباشيد
با توجه به اينكه در شركتهاي پتروشيمي مقدار زيادي مواد نيمه تكميل داخل راكتوراها ولوله ها موجود مي باشد واين مقدار هميشه باقيست آيا ميتوانيم مواد داخل راكتورها را ناديده بگيريم وبعنوان كالاي درجريان ساخت محاسبه نكييم
2- محصول بسته بندي نشده داخل سيلو را ميتوانيم بعنوان كالاي درجريان ساخت فرض نماييم
3- ميتوان گفت محصول نهايي همان محصول بسته بندي شده واماده فروش مي باشد
آماده دريافت نظريات دوستان هستم

با سلام
1-بحث ناديده گرفتن آن از لحاظ مقاصد حسابداري مثل اين است كه قلمي را افشاء نكنيد.اما مي توان در اين خصوص مثل روش موجودي پايه عمل كرد كه تا يك ميزاني از كار درجريان با قيمت ورقم ثابتي هر ساله انتقال مي يابد ومابقي مواد در جريان با قيمت روز ارزشگذاري مي شود.كاهش سطح موجودي نسبت به ميزان پايه تعديل شده در صورت با اهميت بودن مستلزم افشاء ويا تجديد ارائه است.
2-بله بهر حال شما يا مواد داريد ويا كار در جريان ونيمه ساخته ها ويا محصول ساخته شده بهترين اين طبقه همان كار در جريان ويا نيمه ساخته است.

3-شايد بتوان گفت.
8/9/88

بازگشت به بالا
اگه شركت سه حساب سپرده كوتاه مدت و بلند مدت و جاري واريز كنه ، اين سه حساب در دفاتر كل هم جدا نشون داده ميشن يا همه زيرمجموعه ي بانك هستن؟

با سلام
استاندارد مي گه اينا جدا ذيل سرفصلهاي مربوط به خودشون بايد باشند.

يا هو
12/12/87

بازگشت به بالا
باعرض سلام و خسته نباشيد.
1 - ميخواستم نحوه ي حسابداري حسابهاي بانكي دو منظوره رو بپرسم . به عبارت ديگه حساب به صورت جاري باز شده ولي خود به خود با واريز شدن هر مبلغ، بانك اون رو به حساب سپرده كوتاه مدت ميبره و به محض درخواست وجه از طرف شركت يا شخص ، مقدار مبلغ چك رو به حساب جاري منتقل ميكنه و پرداخت ميكنه . ميخواستم بپرسم در دفاتر شركت اين مسئله چگونه نشون داده ميشه و هنگام پرداخت چك به فرد چه سندي زده ميشه؟

با سلام
موضوع پيچيده اي نيت مثل انتقال وجه از يك حساب به حساب ديگر در شرايط عادي است.البته توجه كنيد كه هر دو حساب مربوط به شركت است نه شخص مالك(اگر منظورتان شخص حقوقي است) فقط حواستون باشه كه گردش حساب بانك رو هر هفته يا ماه بگيريد ومغايرت بانكي تهيه كنيد تا چيزي از قلم نيفته.

بد-حساب كل نقدوبانك
حساب معين-بانكها
حساب تفصيلي-بانك ...

بس-حساب كل نقدوبانك
حساب معين-بانكها
حساب تفصيلي-بانك ...

يا هو
12/12/87

بازگشت به بالا
ا-صورتهاي مالي اساسي طبق استانداردهاي حسابداري ايران كدامند؟
2-سودوزيان جامع يعني چه؟
3-محاسبه ذخيره م م الوصول درراستاي رعايت كداميك ازاصول حسابداري صورت مي گيرد؟

با سلام
2و1-استاندارد شماره يك را مطالعه فرمائيد(در سايت -بخش استانداردهاي حسابداري)
2-مفاهيم نظري را مطالعه فرمائيد(در سايت -بخش استانداردهاي حسابداري)

يا هو
12/12/87

بازگشت به بالا
من دانشجوي ترم چهارم حسابداري هستم و يه شركت مشغول كار شدم .
1-ميخواستم بپرسم در صورت انتقال وجه از بانكي به بانك ديگر ، مثلا از صادرات به ملت ، در دفتر روزنامه چه سندي زده ميشه ؟ يعني اسم دو تا بانك آورده ميشه يا نه. يا اصلا سندي زده نميشه و فقط تو تفصيلي تغيير اعمال ميشه
2-سود سپرده بانكي در شركتهايي كه پيمانكار هستن و سودشان رو مثلا در پايان پنج سال حساب ميكنن چه جوري سند زده ميشه ؟
3- يه سري هزينه ها كه فاكتور بابتشون صادر نميشه ( مثل هزينه حمل جزئي )و مبلغشون خيلي كم هست ،ميشه بدون مدرك سند زد ؟
4 - اگه بعد از سند زدن تو دفتر روزنامه پلمپ شده ، فاكتوري به دستمون برسه كه تاريخش قبل از تاريخ روز بوده ، چه جوري ميشه اون رو وارد دفتر روزنامه كرد( در حالي كه بعد از اون تاريخ ما چند تا سند زديم)؟
5- اشانتيوني كه از يه شركت يا يك فرد دريافت ميكنيم ( حالا يا مبلغ يا ملزومات يا ... ) چگونه سند ميزنيم ؟
6 - كتابي هست كه براي ورود به بازار كار مناسب باشه و در واقع پاسخگوي بيشتر سوالات در محيط كاري باشه ؟(چون راستش محيط كار اينجور كه ميگن خيلي فرق ميكنه)با سلام
1-بايستي به ازاء هر رديف مندرج در صورتحساب بانك يك سند معادل ان را در دفاتر درج كنيد(استاندارد عمل)
بد-حساب كل نقدوبانك
حساب معين بانكها
حساب تفصيلي بانك...
بد-حساب كل نقدوبانك
حساب معين بانكها
حساب تفصيلي بانك...
2-سود سپرده بانكي در پايان هر دوره (روزانه/ماهيانه/هفتگي و..) با اخذ گردش حساب بانكي ثبت مي شود.اما منظور شما را از پايان 5 سال نفهميدم.ظاهرا شما سود عمليات پيمانكاري رو با سود سپرده بانكي اشتباه تايپ كرديد.
3-بله اين موارد به عرف فعاليت واهميت ارقام ارتباط داره كه مميز خودش مي فهمه
4-قانونا نمي توانيد اما قاطي بقيه اسناد كن ثبت بزن ضمن اينكه سيستم وروش جمع اوري اسناد شما نيز مد نظر مميز خواهد بود واگر آنرا خارج از روال تشخيص ندهد موردي پيش نمي آيد.ضمن اينكه بهتر است به جهت استاندار سازي كار يك فرم داخلي تحت عنوان هزينه هاي بدون مدرك تهيه وبه گردش درآيد.
5-بد-نقد وبانك(در مورد مبلغ)
بد-موجودي كالا/خريد (بسته به شيوه ثبت)
بس-ساير درآمدها/تخفيفات نقدي خريد(هر كدام مناسبتر وموجه تر است)
6-كتاب اين موضوع صرفا تجربه است كه بخشي از ان را همكاران اين شركت نقدا در حال پرداخت به دوستان هستند.

يا هو
12/12/87

بازگشت به بالا
باسلام :
اگرمدارك شركت كامل و دفاترروزنامه وكل نيز تحرير شده باشد آيا نيازي به صدور سند حسابداري براي ارايه به دارايي مي باشد؟

با سلام
سند حسابداري يك رويه استاندارد است ويك سند قانوني طبق ايينامه تحرير دفاتر محسوب نمي شود.اما به هر حال براي استناد دقيق وصحيح وقايع مالي لازم است كه روكش سند تهيه شود.چرا كه سند حسابداري در سطح كل ومعين وتفصيلي صادر مي شود ولي دفاتر قانوني در سطح كل وبنابراين ريز عناصر تشكيل دنده يك سند مهم مي باشد.

يا هو
13/12/87

بازگشت به بالا
در صورتي كه چك مشتري برگشت بخورد چه ثبتي ميزنيم

با سلام

بد-بدهكاران/حسابهاي دريافتني

بس-اسناد دريافتني/اسناد دريافتني در جريان وصول

يا حق
13/12/87

بازگشت به بالا
چرا روش اتحاد منافع در تركيب شركتها كنار گذاشته شد؟

با سلام
خيلي ساده بگم بهت چونكه استانداردهاي بين المللي وگزارشگري مالي به سمت ارزشهاي متعارف(به مفهومي جاري) گرايش داره.

يا حق
14/12/87

بازگشت به بالا
شركت فرعي كه در آن فعاليت ميكنم100 سهامش مربوط به شركت اصلي ميباشد .
شركت ما يكسري خريد براي شركت اصلي انجام ميدهد و بر روي هر خريدي درصد مشخصه حق الزحمه دريافت ميكند . خواهشمنداست نسبت به نحوه عمليات حسابداري اضهار نظر فرمايد.
صدور چك و پرداخت توسط شركت فرعي و تنها درآمد حق الزحمه شناسائي ميشود.
اصل فاكتور به شركت اصلي جهت دريافت وجه فاكتور و حق الزحمه ارسال ميگردد.
با تشكر

با سلام
1-هنگام خريد براي شركت اصلي
بد-حسابهاي دريافتني-شركتهاي وابسته-شركت ....

بس-نقدوبانك-بانكها-بانك.....
2-هنگام ارسال صورتحساب :
بد-حسابهاي دريافتني-شركتهاي وابسته-شركت ....
بس-ساير درامدها-درآمد حق العمل كاري(با اين فرض كه وظيفه فوق جزو عمليات اصلي واحد فرعي نباشد)
3-در هنگام وصول وجه:
بد-نقدوبانك(شامل اصل فاكتور وحق الزحمه)
بس-حسابهاي دريافتني-شركتهاي وابسته-شركت ....

يا هو
17/12/87

بازگشت به بالا
خسته نباشيد
1-تجديد ارزيابي دارايي ها در زمان انجام چه سندي ميخورد و مثلا اگر سال بعد آن دارايي را بفروشيم ( به بهايي بيشتر از تجديد ارزيابي ) چه سندي ميزنيم ؟
2-براي برگشت از فروش ميتوان ذخيره گرفت ؟

با سلام
1-در زمان تجديد ارزيابي (با فرض افزايش قيمت):

بد-استهلاك انباشته دارائي
بد-اموال وتجهيزات مورد ارزيابي(به مبلغ جديد وارزش منصفانه روز)
بس-بهاي تمام شده اموال وتجهيزات
بس-مازاد تجديد ارزيابي

2-در زمان فروش:(با فرض سود داشتن):
بد-مازاد تجديد ارزيابي
بد-نقدوبانك
بد-استهلاك انباشته پس از تاريخ تجديد ارزيابي
بس-اموال وتجهيزات تجديد ارزيابي شده
بس-درآمدهاي غير عملياتي-سود فروش اموال وتجهيزات
بس-سود وزيان انباشته(معدل مبلغ مازاد)


3-بله مي توان بنا بهاستناد به امار برگشتي در گذشته نرخي را براي ان منظور نمود.

يا حق
18/12/87


بازگشت به بالا
salam man danshjoo sale akhar hesabdari hastam baiad barai poroje mozoe khobi pida konam shoma mozoe khobi k matlab ziadi dashte bashe nadarid

با سلام وتبريك سال نو
نه والا.
موفق باشيد.
3/01/88

بازگشت به بالا
به تازگي در يك تعاوني مسكن مهر مشغول شدم . اين تعاوني از دفاتر قانوني استفاده ميكنه . چند تا سوال داشتم :
1:مقداري از مبلغي كه به حساب جاري بود را به حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت منتقل كرديم . چه ثبتي بايد بزنيم؟
2:اين شركت سال اول و يا شايد حتي سال بعد از آن فقط در حال گرفتن پول از اعضا و دادن پيش پرداخت به مسكن و شهرسازي است . ميخواستم بپرسم هزينه هاي اين دو سال در حالي كه هيچ گونه در آمد و سودي رو نميتوان شناسايي كرد ( به گفته ي مسئول حسابداري اداره تعاون) در آخر سال چگونه باهاشون برخورد ميكنيم و ثبتش چيه ؟ در مورد سود سپرده كوتاه مدت چه ثبتي بايد زد ؟ آن را در پايان سال چگونه ببنديم ؟
( اگر ثبت بستن حساب هزينه ها و سود سرمايه گذاري رو بنويسيد ممنون ميشم )

با سلام وتبريك سال نو
قبل از ارائه پاسخ لازم است كه توضيح مختصري در خصوص رويه هاي اجرائي داده شود.معمولا در عمل دو اتفاق مي افتد.
1-سيستم كدينگ حسابداري منطبق با استاندارد هاي حسابداري طوري طرح ريزي شده كه در زمان استخراج اطلاعات از آن به راحتي ارقام قابل انطباق با صورتهاي مالي است وبدون هيچ گونه تغيير طبقه بندي تراز ماخوذه عينا عناصر صورتهاي مالي را تشكيل مي دهد ودر مواردي طرح كدينگ انقدر نادرست وناقص است كه براي تهيه صورتهاي مالي لازم است تغيير طبقه بندي زيادي داشته باشيم.لذا:
1-در حالت استاندارد:
بد-كل-سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
معين-سپرده گذاري در بانكها
تفصيلي-بانك.....
بس-كل-نقدو بانك
معين-بانكها
تفصيلي-بانك .....
2-در حالت دوم:
بد-كل-نقدو بانك
معين-بانكها
تفصيلي-بانك .....
بس-كل-نقدو بانك
معين-بانكها
تفصيلي-بانك .....

در مورد سوال دوم هزينه هاي مذكور اگرتعاوني هاي مذكور غير انتفاعي است به عنوان مازاد درآمد وهزينه ثبت مي شود واگر تعاوني هاي مذكور انتفاعي است در سرفصل هزينه انتقالي به دوره هاي آتي ثبت ودر سالهاي بعد مستهلك مي شود.در اين حالت حساب سود وزيان نيز نداشته وهزينه ها انباشته مي شود.
بد-هزينه هاي سنوات اتي
بس-نقدو بانك
3/01/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد .
سوالي از شما اساتيد داشتم : آيا زيان حاصل از فروش سرمايه گذاريها ( سهام. فروخته شده در بورس اوراق بهادار تهران ) مورد قبول دارايي خواهد بود؟( همانطور كه مطلع مي بشيد دارايي , ذخيره كاهش ارزش را قبول نميكند )
با احترام

با سلام وتبريك سال نو
بله
3/01/88

بازگشت به بالا
با سلام خدمت دوستان عزيز
بنده سوالي داشتم كه براي يافتن آن استاندارد 20را مطالعه كردم ولي جوابي نيافتم در صورت امكان راهنمايي فرماييد ؟
شركت الف اقدام به تاسيس يك شركت در يك كشور آفريقايي ميكند و مبلغ 100 راند (واحد پول) هزينه ميكند تمام سهم شركت تازه تاسيس متعلق به شركت الف ميباشد . مبلغ 1.000 راند نيز به حساب شركت تازه تاسيس واريز ميشود.
آيا شركت الف بايد از روش ارزش ويژه استفاده كند ؟ و انعكاس عمليات شركت خارجي در دفاتر شركت ايراني به چه صورت ميباشد ؟ ايا در پايان سال مالي ارزش سرمايه گذاري در شركت خارجي بايد تسعير شود ؟
با تشكر

با سلام وتبريك سال نو
روش ارزش ويژه استفاده مي شود ضمن اينكه صورتهاي مالي تلفيقي نيز بايد تهيه شود.براي مبادلات فيمابين از يك حساب سرمايه گذاري در شركت تابعه ويا حسابهاي در يافتني شركت تابعه استفاده كنيد.(نرخ تسعير نرخ روز مبادله است)ضمن اينكه تغييرات در نتايج عملكرد شركت تابعه به نرخ تسعير زمان تهيه صورتهاي مالي شركت تابعه در شركت اصلي به عنوان در آمد سود سرمايه گذاري ثبت مي شود.
8/1/88

بازگشت به بالا
در مورد حسابداري اوراق مشاركت ونحوه بازخريد قبل از سررسيد و بازخريد در زمان سررسيد توضيح دهيد؟

با سلام وتبريك سال نو
نشريه ارزشمند 153 سازمان حسابرسي تحت همين عنوان تاليف استاد علي مدد به تفصيل در اين خصوص راهنمائيهاي لازم را ارائه داده است.
9/01/88

بازگشت به بالا
با سلام. من چند ماه گذشته در يك موسسه حسابرسي مشغول به كار شدم. اطلاع ÷يدا كردم بعد از ÷ايان تعطيلات نوروز 88 بايد به قسمت حسابرسي 3% ارزش افزوده منتقل شوم . اما من هيچگونه اطلاعاتي در اين زمينه ندارم. لطفا راهنمايي بفرمائيد. با قدر داني از شما.

با سلام وتبريك سال نو
فرض كنيد يك كالايي به قيمت 100 ريال مي خريد كه 3% ماليات بر ارزش افزوده بر روي ان افزوده شده.از طرفي همين كالا را به قيمت 130 ريال مي فروشد كه شامل 3.9 ريال ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.همچنين ما براي سادگي كار از يك حساب به نام ماليات بر ارزش افزوده استفاده مي كنيم وفرض مي كنيم همه مبادلات به صورت نقد صورت مي گيرد.بنابراين ثبت هاي ذيل را خواهيم داشت.
1-در زمان خريد:
بد-ماليات بر ارزش افزوده3
بد-موجودي كالا100
بس-نقدو بانك103
2-در زمان فروش:
بد-نقدوبانك 130
بس-ماليات بر ارزش افزوده3.9
بس-فروش126.1
بنابراين شما عملا مبلغي كه به وزارت دارائي بدهي داريد تفاوت 3.9-3=9. ريال مي باشد كه طي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تنظيمي وجه مربوطه را بايستي به حسابهاي اعلام شده واريز نمائيد.

12/01/88

بازگشت به بالا
لطفاچگونگي عملِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِيات حسابداري 3% ارزش افزوده را توضيح دهيد. با قدر داني از شما.

با سلام وتبريك سال نو
فرض كنيد يك كالايي به قيمت 100 ريال مي خريد كه 3% ماليات بر ارزش افزوده بر روي ان افزوده شده.از طرفي همين كالا را به قيمت 130 ريال مي فروشد كه شامل 3.9 ريال ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.همچنين ما براي سادگي كار از يك حساب به نام ماليات بر ارزش افزوده استفاده مي كنيم وفرض مي كنيم همه مبادلات به صورت نقد صورت مي گيرد.بنابراين ثبت هاي ذيل را خواهيم داشت.
1-در زمان خريد:
بد-ماليات بر ارزش افزوده3
بد-موجودي كالا100
بس-نقدو بانك103
2-در زمان فروش:
بد-نقدوبانك 130
بس-ماليات بر ارزش افزوده3.9
بس-فروش126.1
بنابراين شما عملا مبلغي كه به وزارت دارائي بدهي داريد تفاوت 3.9-3=9. ريال مي باشد كه طي اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده تنظيمي وجه مربوطه را بايستي به حسابهاي اعلام شده واريز نمائيد.

12/01/88

بازگشت به بالا
خسته نباشيد
در موسسه اي كار ميكنم كه در سال جاري داراي صورت سود و زيان نيست و هزينه ها طبق گفته ي همكارانم به سال بعد منتقل ميشود .ميخواستم بپرسم هزينه هايي كه انتقال مي يابد به چه عنواني و با چه سندي بسته ميشود ؟ همينطور سودهاي حاصل از سرمايه گذاري هاي متعدد در پايان سال چگونه و با چه ثبتي بسته ميشود و در سال بعد چگونه و با چه ثبتي اين هزينه و سود افتتاح ميگردد ؟ ايا ميتوان تحت عنوان حساب كل هزينه هاي انتقالي و سود انتقالي آنها را بست يعني به عنوان مثال:
بد : هزينه هاي انتقالي
بس : هزينه حقوق
بد : سود انتقالي
بس : سود حاصل از سرمايه گذاري

با سلام وتبريك سال نو
اگر اين وضعيت ناشي از وضعيت قبل از بهره برداري بودن شركت شماست از سرفصل هزينه هاي قبل از بهره برداري استفاده كنيد كه يك حساب دارايي محسوب شده ونظير ساير حسابهاي دائمي بسته مي شود.در خصوص در آمدها نيز از سرفصل درامدهاي انتقالي مي توانيد استفاده كنيد كه يك حساب بدهي محسوب شده(از لحاظ تئوري اجرايي حسابداري) ونظير ساير حسابهاي دائمي با آن برخورد مي شود.اما به طور معمول يك شركت نمي تواند صورت سود وزيان نداشته باشد وخود سرانه نمي تواند استانداردهاي حسابداري را زير پا بگذارد.ضمن اينكه از لحاظ مالياتي نيز ممكن است مشكلاتي را موجب گردد.
12/01/88

بازگشت به بالا
با سلام
با توجه به بخشنامه 01/07/87 ماليات بر ارزش افزوده جايگزين هرگونه عوارض از جمله 2%عوارض شهرداري گرديهاست .

شركت فرعي B هستيم كه قراردادي با شر كت اصلي A داريم و مقابلش نيز ما قراردي باشركت ديگرC بستيم قرارداد ساليانه است.
سند حسابداري در شركت فرعي B
دريافت وجه از شزكت اصلي A عوارض شهرداري (حسابهاي پرداختني ) بدهكار
پرداخت وجه به شزكت C عوارض شهرداري (حسابهاي پرداختني ) بستانكار
با توجه به اينكه مانده حساب پرداختني پايان سال بدهكار ميباشد.
خواهشمند ثبت صحيح حسابداري جهت بستن حسابهاي پرداختني را مرقوم بفرماييد.
1 - بدهكار ( هزينه ها )
بستانكار ( حسابهاي پرداختني )

2- بدهكار ( درآمد)
بستانكار ( حسابهاي پرداختني )

3- بدهكار ( ساير درآمدها و هزينههاي عملياتي )
بستانكار ( حسابهاي پرداختني )
باتيريك سال نو

با سلام
اگر قرار است ادامه فعاليت بدهي چرا مي خواي ببنديش بزار باز باشه ماندشو انتقال بده سال بعد.فرض اساسي در حسابداري تداوم فعاليته ضمن اينكه در اين خصوص تغيير طبقه بندي حساب صورت مي گيرد وسپس به عنوان يك قلم غير تجاري در يافتني (ساير حسابهاي در يافتني) به سال بعد منتقل مي شه.

يا حق
16/01/88

بازگشت به بالا
با سلام وعرض خسته نباشيد
شركت مابابت بيمه معوقه مبلغي بيش ازحق بيمه اصلي پرداخته به دليل محاسبه حق بيمه سنوات قبل به نرخ روز به همين دليل مانده حساب بيمه بدهكار شده از طرفي شركت هيچ بدهي بابت بيمه ندارد ميخواستم بدانم انتقال مانده بدهكار به سال مالي بعد اشكالي دارد؟ اگر جواب مثبت است باچه ثبتي ميتوان اين مابهالتفاوت را ازحساب بيمه خارج كرد تامانده واقعي شود بسيارممنونم

با سلام
تا زماني كه تامين اجتماعي به شما مفاصا نداده نمي توانيد بگوئيد هيچ گونه بدهي بيمه اي نداريد.اگر اينگونه است مانده مذكور به حساب ساير هزينه ها منظور شود در غير اينصورت با مانده بدهكار آنرا به سال بعد منتقل كنيد.
21/01/88

بازگشت به بالا
چرا در تراز ازمايش در صورتي كه ما موجودي كالاي اول دوره وپايان دوره داشته باشيم حساب عملكردسود وزيان هم در قسمت بدهكار و هم قسمت بستانكار آن را وارد مي نماييم و ان را مانده گيري نمي كنيم

با سلام
يك اصل حسابداري داريم به نام افشاء يعني طوري حساب وكتاب رو تنظيم كني كه همه چيز شفاف باشه لذا هر عاملي كه باعث بشه كه خالص يك يا چند قلم به عنوان مانده در حسابها نمايش داده بشه در حالي كه ماهيتا عناصر ي متفاوت بوده اند محل اشكال است وشفافيت اطلاعاتي رو مخدوش مي كنه.

23/01/88

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از سايت خوبتون لطفا در مورد چگونگي محاسبه هزينه ي سرمايه ايي يك واحد تجاري اگه مي تونيد كمكم كنيدخيلي ممنون

با سلام
هزينه هايي كه داراي عمر طولاني مدت از لحاظ ماندگاري موضوع فيزيكي ايجاد شده دارند سرمايه اي هستند ومابقي موارد جاري مثلا ساخت پل وساختمان واموال واثاثيه سرمايه اي است(شامل كليه هزينه هاي مواد ودستمزد وسربار لازم براي ساخت اين موارد) اما هزينه هاي روزمره كه منجر به توليد دارائيهاي ثابت مشهود ونامشهود نمي شود جاري هستند.

25/01/88

بازگشت به بالا
هنگامي كه موقع خريد ، عمر مفيد يك ماشين مثلا 5 سال برآورد مي شود ، هزينه آن بعد از 5 سال مستهلك مي شود . و در دفاتر بايد به صفربرسد . اما هنگامي كه بعد از عمر مفيد ، ماشين باز هم استفاده گردد در دفاتر 1 ريال نوشته مي شود . چرا ؟
بعد از آن ، اگر بخواهيم مجددا هزينه همان ماشين را وارد دفاتر كنيم ، چگونه اين عمل را انجام مي دهيم و جزو كدام هزينه ها قرار مي گيرد ؟
و استهلاك آن از اين به بعد چگونه محاسبه مي شود ؟
آيا باز هم به آن ، ماليات تعلق مي گيرد ؟

با سلام
اصل افشاء در حسابداري جايگاه رفيعي دارد .چرا ما تا زماني كه دارائي واقعا در عمل كنار گذاشته نشده با وجود استهلاك كامل حق نداريم آنرا كامل از دفاتر حذف كنيم؟پاسخ روشن است چون عينيت وافشاء اصولي هستند كه ما را به نمايش آن دارايي در دفاتر مي كند كه اين عمل با كم اهميت ترين رقم در حسابداري كه يك ريال است صورت مي گيرد.
2-منظورتان شفاف نيست شما نمي توانيد بدون مستندات چيزي را دو بار ثبت كنيد مگر اينكه حساب سازي كنيد ويا منظور تان تجديد ارزيابي دارايي به قيمت روز باشد كه در مورد شركتهاي خصوصي اين عمل مجاز نبوده وبه آن ماليات تعلق مي گيرد وشركتهاي دولتي نيز طبق برنامه هاي توسعه سوم وچهارم يك بار مي توانند اين عمل را انجام دهند.

26/01/88

بازگشت به بالا
لطفا بفرمائيد حسابداري موسسات خ يريه چگونه انجام ميشود

با سلام
در حال حاضر شيو هاي متعددي از مبناي نقدي تا تعهدي كامل در اين موسسات عمل مي شود.

26/01/88

بازگشت به بالا
باسلام لطفا درخصوص حسابرسي ارزي راهنمايي ومطالب مرتبط را تشريح فرماييد.

با سلام
منظورتان از حسابرسي ارزي چيست؟آيا نوع خاصي از حسابرسي است.مثلا ما حسابرسي مالي عملياتي ورعايت داريم آيا اين نوع خاص جديدي است كه تاكنون كشف نشده باقي مانده است؟يا منظورتان عمليات حسابرسي سرفصلهايي كه به ارزهاي خارجي در طي دوره مبادله شده اند ودر انتهاي سال تسعير مي شوند است؟(در اين مورد استاندارد تسعير دارائيها به شماره 16 كه در سايت موجود است مطالعه فرمائيد.)

26/01/88

بازگشت به بالا
با عرض سلام:ماليات بر درآمدهذينه است يا تخصيص سود
منظور ازپارك كردن حسابها چيست

با سلام
از لحاظ تئوري هم هست وهم نيست وهم نيست وهم هست.
يك اصطلاح من درآوردي است كه مي تواند مصداقهاي متفاوتي را در ذهن متبادر كند.از تسهيم وتخصيص گرفته تا كنارگذاري وبستن حسابها.
26/01/88

بازگشت به بالا
در ترازنامه ساير داراييها به چه معناست

با سلام
معناي خاصي در ظاهر به ذهن متبادر نمي كند كه ماهيتا چيست فقط وقتي ريز آنرا مطالعه مي كنيد متوجه مصداقها مي شويد.لذا هر قلم دارائي كه قابل طبقه بندي در ساير طبقات نباشد در اين طبقه گزارش مي شود.مثل سرفصل متفرقه در معين هزينه ها عمل مي كند.

26/01/88

بازگشت به بالا
باسلام در چه زماني هزينه هاي تامين مالي جز بهاي تمام شده دارايي استِ

با سلام
استاندارد شماره 13 در سايت موجود است .كه مي تواند ارائه طريق نمايد.

30/01/88

بازگشت به بالا
باعرض سلام و خسته نباشيد.

من ميخوام حسابداري يك صندوق قرض الحسنه رو انجام بدم. اما يكم تجربياتم در زمينه حسابداري كمه (ترم دو هستم). چون برنامه نويسي وارد هستم، يه برنامه براي اين كار نوشتم. به اين صورت كه:

اول كه حساب ها رو افتتاح مي كنم.
اگه سرمايه گذاري داخل صندوق انجام بشه، حساب سرمايه رو بستانكار مي كنم.
براي اعطاي وام، حسابهاي دريافتني رو بدهكار و وجه نقد رو بستانكار مي كنم و پرداخت اقساط برعكس.
و ...

اما توي صورت جريان وجوه نقد، سوال داشتم. (آخه هنوز نخوندم اينا رو)

در كل توي سيستم كاراي زير انجام ميگيره كه روي وجوه نقد تاثير ميذاره:

1- سرمايه گذاري ها
2- اعطاي وام
3- دريافت اقساط
4- دريافت كارمزدها و هزينه دفترچه
5- پرداخت هزينه پرسنل
6- پرداخت هزينه دفترچه ها
7- هزينه برق و ...
8- خريد جهيزيه از وجه نقد
9- برداشت اعضا

فقط مي خواستم بدونم هر كدوم از اين گزينه ها رو چطوري توي صورت وجوه نقد جا بدم؟

ممنون

با سلام
استاندارد شماره 2 حسابداري تحت عنوان صورت جريان وجوه نقد در سايت موجود است (بخش استانداردها) لطفا در صورت نياز مطالعه فرمائيد شايد فرجي حاصل شد.

31/01/88

بازگشت به بالا
باسلام به همه دوستان
كسي از شما دوستان منبعي بابت حسابداري شركتهاي خدماتي ميتونه معرفي كنه خيلي ممنون ميشم

با سلا
شركت خدماتي شامل شركتهاي متنوعي است از بيمارستان گرفته تا راه آهن ومخابرات حال خود قضاوت كنيد كه چگونه مي شود منبع معرفي كرد.حسابداري حرفه است ويك چهارچوب استاندارد كه بايد در عم متناسب سازي شود.

31/01/88

بازگشت به بالا
فلسفه تراز اختتامي وتراز افتتاحي چيست؟

با سلام
يك فرض اساسي در حسابداري وجود دارد به عنوان دوره مالي.دليل اين فرض اهميت توجه به دوره هاي قانوني ومديريتي است كه در شركتها وجود دارد.لذا از لحاظ تئوريك شما مي توانيد دوره حيات يك شركت از زمان تولد تا مرگ آن شركت را دوره مالي بگيريد ويا هر روز را يك دوره تعريف كنيد.اما از جهت اجرائي نه دوره مالي يك روزه امكان پذير ومعقول است ونه يك تا چند دهه وچند ساله لذا يك راه حل تمسك به نيازههاي اطلاعاتي سهامداران وسرمايه گذاران ومديريت است كه در حال حاضر در تمامي دنيا دوره يك ساله هم در قوانين جا افتاده وهم توسط انسانها پذيرفته شده است وطبيعتا ما حسابداران نيز به تبعيت از قانون وعرف اين را مبناي كار خود قرار مي دهيم وسال مالي تعريف مي كنيم.اين عمل در ثبت حسابها به صورت افتتاح واختتام حسابها صورت مي گيرد.

4/02/88

بازگشت به بالا
خسته نباشيد
وقتي چك به روزي را به شخصي ميدهيم در همان روز بايد از بانكمان كم كنيم يا بايد منتظر باشيم تا فرد آن مبلغ را از بانك دريافت كند و سپس ما هم از بانك كم كنيم ؟ ( ممكن است بخواهد چند روز بعد آن مبلغ را از بانك بگيرد ) . در اين مورد استاندارد خاصي وجود دارد ؟

با سلام
بحث كنترل در حسابداري همواره موجود است.مهم اينست كه شما طبق روالي منظم اطلاعات گردش بانكي خود را با دفاتر كنترل كنيد .با توجه به اينكه در حال حاضر دسترسي به گردش حساب بانكي از طريق فاكس يا اينترنت به سهولت امكان پذير است هر شيوه ثبتي كه اعمال مي كنيد درست است.اما كنترل موضوعي درست تر ومعقول تر است چرا كه معيار بهتري براي ارائه اطلاعات حسابداري در دفاتر(نرم افزار حسابداري) تلقي مي شود.

4/02/88

بازگشت به بالا
ارتباط حسابداري با منطق فازي

با سلام
منطق فازي در تمام علوم كاربرد دارد .مثل رياضي كه در تمامي علوم مورد استفاده قرار مي گيرد.با اين تفاوت كه اين منطق توانايي كميت بخشيدن به كيفيتهايي در يك گستره بيشتر وراي انچه كه در منطق صفر ويك است ارائه مي كند.

5/02/88

بازگشت به بالا
علت تغييرنام استانداردشماره2،ازصورت گردش وجوه نقدبه صورت جريان وجوه نقد چه بوده است؟

با سلام
كلمه جريان معادل ترجمه flow است كه معادل گزيني بهتري است چرا كه جريان موضوعي سيال است كه همواره در حال تداوم واستمرار است.مانند حوض آبي كه از يكطرف آبي به ان وارد مي شود واز نقطه ديگري به بيرون مي ريزد. اما گردش مفهومي ايستا را به ذهن متبادر مي كند كه معادل انگليسي آن circulation به مفهوم گردش در يك مدار بسته است.

5/02/88

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از سايت خوبتون من يه پروژه اكسل دارم( ليست حقوق ودستمزد)مي خواستم طريقه ي محاسبه ي وام رو بهم بگيدلطفا خيلي ممنون

با سلام
محاسبه وام بسته به نرخ وام ,مبلغ اصل وام,مبلغ فرع وام,ارزش دفتري وام(اصل-بهره), تعداداقساط وام,تعداد دوره ها,فرمول محاسبه اقساط واولين وآخزين دوره دارد كه هر يك از موارد در يك ستون در شيت اكسل وارد مي شود.

6/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد مي خواستم در مورد نحوه سند زدن موضوع ذيل مرا راهنمائي كنيد
شركت ما اقدام به واردات مواداوليه از طريق lc بانكي نموده و به دليل مشكلاتي مه داشته نتوانسته آنرا در رسيد پرداخت نمايد. بانك ارزي مطالبات خود را از بانك ريالي دريافت كرده و سند تسويه زده(با توجه به اسناد و پرين بانك) و بانك ريالي در پرينت بانكي مبلغ مزبور را وارد كرده در نتيجه مانده منفي شده و در روز بعد خودش خارج كرده و مانده در حال حاضر يك ريال مي باشد.

با سلام
به هر حال شما به بانك در حال حاضر بدهكار هستيد كه به احتمال قوي مديريت بانك با مديريت شركت در اين خصوص هماهنگي هاي لازم را انجام داده است كه در آينده نزديك برگه اعلام بدهي شما از طرف بانك ارسال مي شود.بهر حال شما اگر در خصوص واردات از سرفصل سفارشات در راه استفاده مي كنيد ثبت ذيل لازم است:
بد-سفارشات در راه
بس-اضافه برداشت بانكي(تسهيلات اعتباري بانك...)

6/2/88

بازگشت به بالا
با سلام خدمت استادان محترم
1-آياپيش پرداخت بيمه جز بهاي تمام شده ساختمان است ؟چرا؟در مورد ماشين آلات چطور؟

با سلام
1-بله. اگر ساختمان در حال ساخت باشدطبق اصل بهاي تمام شده به حساب ساختمان منظور مي شود ولي اگر ساختمان تكميل شده باشد خير.
2-بله.طبق اصل بهاي تمام شده اگر بيمه مربوط به ماشين الات در راه براي نصب در محل شركت باشد.اگر قبلا نصب شده ودر حال بهره برداري باشد خير.

6/2/88

بازگشت به بالا
1-به چه علت هنگام برداشت شركا از شركت برداشت را بدهكار ميكنند؟و سرمايه را بدهكار نمكنند؟
2-اصل محافظه كاري يعني چه؟چند مثال بزنيد؟
3-خريد نرم افزار براي كار در چه كدينگي ثبت مي شود؟

با سلام
1-به دليل لينكه شما نمي توانيد با حساب سرمايه كه يك حساب ايجاد شده توسط مستندات قانوني است همواره بازي كنيد حساب سرمايه مقدار ثابتي دارد كه در زمان تصويب افزايش سرمايه وطي مراحل قانوني وثبت در روزنامه رسمي وپرداخت ماليات آن قابل افزايش است همچنين است كاهش آن.(قانون تجارت در سايت موجود است براي مطالعه طرق افزايش وكاهش سرمايه ومقدمات ان).
2-محافظه كاري يعني دارائي را كمتر ثبت بزنيد وبدهي را بيشتر مثلا شما ساختماني را مي خريد به قيمت 200 ميليون اما دو ماه بعد متوجه مي شويد قيمت آن 150 ميليون شده اصل محافظه كاري مي گويد دارائي را به قيمت كمتر ثبت كنيد وزيان انرا نيز شناسايي نمائيد.(اين مورد با مفهوم ارزشهاي متعارف در زمان كاهش قيمت نيز در ارتباط است)ويا شما قيمت يك سري مواد موجود در انبار را كه در انبارگرداني شناسايي شده نداريد اما از بازار چند استعلام قيمت مي گيريدوقيمتهاي اخذ شده عبارتند از 1000و800و1100 بنابراين محافظه كاري مي گويد قيمت 800 ريال را ثبت كنيد.
3-كل-هزينه عمومي واداري
معين-هزينه خدمات نرم افزاري واينترنتي

6/2/88

بازگشت به بالا
با يلام و خسته نباشبد ايا براي ارقام ترازنامه استانداردي مشخص شده است

با سلام
براي تمامي ارقام ترازنامه وسود وزيان در حسابداري استاندارد داريم كه در قسمت استانداردهاي حسابداري مي توانيد مطالعه بفرمائيد.

7/2/88

بازگشت به بالا
چند روز پيش من سوال خود را در رابطه با نحوه سند زدن يك واقعه كه مربوط به پرينت بانك بود و در پرينت بانك مانده حساب منفي بود و در روز بعد بدون واريزي ما و با واريزي خود بانك مثبت شده بود پرسيدم(مربوط به lcمواداوليه از طريق بانك بود) ولي امروز پس از گذشت سه روز هنوز جوابي دريافت نكردم خواهشمندم كه به من توضيح دهيد كه اگر سوالم واضح نيست من بيشتر در اين مورد توضيح دهم

با سلام
سوال شما سه روز قبل پاسخ داده شده است.لطفا در بخش سوالات حسابداري ملاحظه فرمائيد.

7/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد... با تشكر از راهنمائي شما كه فرموده بوديد جواب سوالم را در بخش حسابداري سه روز پيش داده ايد. ولي متاسفانه اين جواب سوال من نبود. من نحوه سند زدن عملكرد بانك را از شما درخواست كردم... و مي دانم كه وقتي جنسي وارد مي شود سفارشات كلاي در راه بدهكار و بانك (تسهيلات بستانكار ) ميشود
من مي خواهم بدانم كه عملكرد بانك را چگونه بايد ثبت كنم(زيرا در پرينت حساب بانكي ما آمده) و در تاريخ 05/01/1388 مانده شركت بدهكار(منفي) و در روز بعد بدون واريزي ما بستانكار و در نهايت مانده يك ريال شده است...پيشاپيش از زحمات شما سپاسگذارم.

با سلام
همانطور كه قبلا آمد به هر حال شما به بانك در حال حاضر بدهكار هستيد لذا ثبت كامل وقايع به شرح ذيل لازم است:ضمن اينكه ذكر اين نكته ضروري است كه قرار نيست شما اشتباهات بانك را نيز در دفاتر خود ثبت كنيد يعني همانگونه كه بانك حساب شما را منفي نموده شما هم در دفاتر مانده حساب خود را بستانكار نشان دهيد.لذا به ميزاني كه در حساب شما وجه موجود بوده (تا مبلغ يك ريال باقيمانده در حساب شما) بانك شما بستانكار مي شود وتفاوت آن به حساب بدهي شما منظور مي شود
1-زمان پرداخت بانك به طرفيت از ما:
بد-سفارشات در راه
بس-اضافه برداشت بانكي(تسهيلات اعتباري بانك...)
بس-نقدوبانك(به ميزاني كه حساب ما منفي نشود تا مبلغ مانده يك ريال)

7/02/88

بازگشت به بالا
سوال:ماهيت حساب صورت وضعيت تاييد شده ونشده در حسابداري چيست:آيا درآمد است ؟آيا بدهي است؟آيا تحقق يافته است يا نيافته ؟آيا مي تواند ماهيت بدهكار وبستانكار داشته باشد؟ نحوه بستن اين حساب چيست؟حساب موقت است يا دائمي؟

با سلام
اين مورد يكي از موضوعات چالش برانگيز حسابداري است.سرفصلي كه ماهيت درستي از خود به نمايش نمي گذارد .گاهي درامد تحقق يافته وگاهي درآمد تحقق نيافته(كه مقبول به نظر مي آيد).گاهي در تعريف بدهي مي آيد وگاهي در اين تعريف نمي گنجد در برخي موارد نيز نقش حساب متقابل وارزشيابي را بازي مي كند(كه بيشتر طرفدار دارد).اين حساب چالشي است بر سر تعريف هاي موجود اقلام ترازنامه واين نشان مي دهد كه حسابداري هنوز براي تكميل شدن زمان لازم دارد.در ضمن همين تعارضات هستند كه زير بناي چالشي تعاريف حسابداري را براي يك نوسازي جديد فراهم مي كنند .به هر حال ما هنوز به تعريف درستي از بدهي نرسيده ايم.رويكرد دارائي وبدهي وارتباط آن با اقلام سود وزيان نيز ما را در يك حلقه بسته مرغ وتخم مرغ انداخته است.باشد كه اين نكته پويشگراني را براي درك كامل حلقه هاي ناقص حسابداري بسيج نمايد.

9/2/88

بازگشت به بالا
با سلام
احتراماٌ ميخواستم بپرسم كه امضا. اسناد حسابداري با كيست

با سلام
امضاء اسناد حسابداري بسته به بزرگي سازمان متفاوت است اما معمولا امضاءاسناد ذيل مي تواند در يك سند باشد:
1-تنظيم كننده
2-مدير مالي/رئيس حسابداري
3- مدير عامل

13/2/88

بازگشت به بالا
با سلام
هزينه انتقالي به دوره آتي ( در خصوص تهسيلات بانكي دريافتي ) ايا در ترازنامه از رقم تسهيلات بانكي دريافتي كسر مي شود ؟ در غير اين صورت نحوه نمايش آن در ترازنامه چگونه است ؟

با سلام
بله
15/2/88

بازگشت به بالا
باسلام آيا طلا استهلاك ناپذير است؟چرا؟

با سلام
دوست عزيز اگر طلا استهلاكذير باشد وجه نقد نيز استهلاك پذير خواهد بود.اصول واستاندارد هاي حسابداري نيازمند يك توافق واجماع عمومي است.اگر شما بتوانيد به تعداد كافي حسابداراني را براي اين موضوع كه وجوه نقد استهلاك پذير است بسيج كنيد.مي توانيد به خواسته خود برسيد.اما داشتن يك پشتوانه منطقي قوي براي اين موضوع ضرورت دارد.ان موضوعي كه شما مد نظر قرار داريد استهلاك نيست بلكه كاهش ارزش پول است كه طلا اين خصلت را به صورت ذاتي در خود دارد و مي تواند خود را از نوسانات كاهش ارزش نيز حفظ نمايد.

15/2/88

بازگشت به بالا
صورتهاي مالي اساسي طبق استانداردهاي حسابداري ايران رانام ببريد

با سلام
مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :

الف ‌. صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ :

1 . ترازنامه‌،

2. صورت‌ سود و زيان‌،

3. صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، و

4. صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد .

ب‌ . يادداشتهاي‌ توضيحي‌


16/2/88

بازگشت به بالا
سلام خسته نباشيد
مي خواستم ببينم تعريف سر قفلي چيست ؟ايا تعريف خاصي دارد ؟

با سلام


از ويكي‌پديا، دانشنامهٔ آزاد
در قوانين مدون، ما با دو كلمه روبرو مي شويم:سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت.
در جامعه ما گاه اين دو به يك معني به كار رفته و گاه از هم تفكيك شده اند و با معاني مختلف مطرح شده اند.اما سرقفلي وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار كند.
در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند. پس اين دو در ماهيت كاملا باهم متفاوت هستند.
سرقفلي حقي است كه تاجر براي تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل كار خود دارد.

مبناي اين حق مالي بر اين پايه استوار است كه موسسات تجارتي بيش‌تر اوقات در ساختمان‌هايي ساخته مي‌شوند كه مالكيت آن‌ها متعلق به ديگران است و اين ارزش را بايد سواي ارزش مادي آن ملك و متعلق به كسي دانست كه آن را به وجود آورده‌است. از سوي ديگر ادامهٔ فعاليت تاجر كه آن را مي‌توان به هر پيشه خدماتي يا حتي توليدي نيز تسري داد تا حد زيادي مستلزم استقرار او در مكان اوليه ‌است.

اين حق به صاحب آن اجازه مي‌دهد ثمرهٔ فعاليت خود را از مالك يا كسي كه پس از او قصد اجاره محل را دارد دريافت كند و همچنين اختيار تام مالك براي بيرون كردن مستأجر را از بين مي‌برد.

سرقفلي د‌و معناي حقوقي متفاوت دارد.‌ اين عبارت مي‌تواند به كالا يا اشتهار يك نام تجاري و شهرت عالي شركتي اشاره داشته باشد كه مزاياي رقابتي مهمي را فراهم مي‌كند. در اين حالت يعني مؤسسه دارايي‌‌هاي مهم ولي نامشهود‌ي د‌ارد‌ كه د‌ر ترازنامه گزارش د‌اد‌ه نشد‌ه است. در معناي دوم، مؤسسه ممكن است براي خريد سرقفلي‌اي كه در طول سال‌ها به وسيلۀ سازمان ديگري ايجاد شده است، مبلغي نقد بپردازد.تنها سرقفلي خريد‌اري شد‌ه د‌ر بخش دارايي‌ د‌ر ترازنامه گزارش مي‌شود. [۱]


ماهيت حقوقي سرقفلي
حق سرقفلي در قوانين سال 1356 و 1376 ايران ماهيتي متمايز يافته است.بر مبناي قانون موجر و مستاجر سال 56 عقد اجاره اماكن تجاري،به انقضاي مدت خاتمه نيافته و موجر تنها در برخي موارد حق تخليه را داراست.سرقفلي در اين قانون با هيچ يك از قواعد حقوق قابل توجيه نمي باشد.اما در قانون سال 76 وضع تفاوت است .در قانون اخير ،سرقفلي با پرداخت مبلغي جهت تمديد متمادي قرارداد اجاره بر طبق شرايط گذشته است.همچنين در اين قانون مستاجر مي تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخليه پيش از انقضاي قرارداد،مبلغي تحت عنوان سرقفلي از موجر اخذ كند.

تعريف ارائه شده در قسمت نخست،اشاره به حق كسب وپيشه و تجارت دارد كه در شرع اسلام حرام است و دادگاههاي ايران چنين حقي را به رسميت نمي شناسند.

همچنين در استاندارد شماره 19 حسابداري امده كه:
. هر گونه‌ مازاد بهاي‌ تمام‌شده‌ تركيب تجاري نسبت‌ به‌ سهم‌ واحد تحصيل‌كننده‌ از ارزش‌ منصفانه‌ داراييها و بدهيهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ بايد به‌ عنوان‌ يك‌ دارايي‌ با نام‌ سرقفلي‌ شناسايي‌ شود.
36 . سرقفلي‌ معرف‌ مبلغي‌ است‌ كه‌ واحد تحصيل‌كننده‌، براي كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ در آينده‌، پرداخت‌ مي‌كند. منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مي‌تواند از هم‌افزايي‌ داراييهاي‌ قابل‌ تشخيص‌ تحصيل‌شده‌ يا از داراييهايي‌ ناشي‌ شود كه‌ به‌ تنهايي‌، قابل‌ شناسايي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ نيست‌ (اما واحد تحصيل‌كننده‌، مايل‌ به‌ پرداخت‌ مبلغي‌ بابت‌ آن‌ براي‌ مقاصد تحصيل‌ است‌). در رابطه با سهم اقليت، سرقفلي شناسايي نمي‌شود.


16/2/88

بازگشت به بالا
باسلام خدمت تمامي استادان دلسوز حسابداري
اگر شركت سگي براي نگهباني بخرد،در ترازنامه مي آيد؟چرا؟

با سلام
اگر سگ در ترازنامه بيايد انسان هم در ترازنامه بايد بيايد.بنابراين شما بايد پاسخ دوستاني را بدهيد كه به حسابداري منابع انساني علاقمندند.اما اگر موضوع مطروحه در باغ وحش باشد اين سگ قطعا طبق حسابداري منابع حيواني در ترازنامه گزارش مي شود.
18/2/88

بازگشت به بالا
با عرض سلام و خسته نباشيد
در يك مكان دولتي به تازگي مشغول شدم . حسابرس اون محل دو دفتر پلمپ شده به ما داده كه يكيش دفتر درآمد وهزينه هست و ميگه عليرغم منسوخ شدن ، بايد از اون استفاده كنيم . درآمدها و هزينه هاي مصوب شده (بودجه شده ) طبق گفته اون حسابرس بايد در ابتداي سرفصل هاي مربوطه در اين دفتر نوشته شود و درآمدها و هزينه هاي واقعي از آن كسر گردد . ميخواستم بپرسم با توجه به اينكه اين دفتر بدهكار و بستانكار ندارد و فقط داراي دو قسمت درآمد و هزينه هست ؛ درآمدها وهزينه هاي مصوب شده در ابتدا كه نوشته ميشود بايد به ترتيب در كدام بخش نوشته شود ( درآمد يا هزينه )؟ يعني مثلا هزينه هاي سرمايه ايه بودجه شده بايد در ابتدا در بخش درآمد نوشته شود و سپس با انجام واقعيه اين هزينه ها در قسمت هزينه آورده شود ؟

با سلام
فرمول انحراف بودجه از واقعي به صورت ذيل است:
درآمد(هزينه) بودجه شده-درآمد(هزينه )واقعي=انحراف درآمد (هزينه]
بنابراين شما سه ستون نياز داريد.كه به هدف خود برسيد.همچنين مي توانيد معادله حسابداري را در اين خصوص گسترش داده وبا شش ستون به هدف خود برسيد .به هر حال اين قضاوت شماست به عنوان حسابدار كه كدام يك در درك تصميم گيرندگان بهتر كمك مي كند چرا كه تهيه گزارش به خودي خود هدف نيست بلكه نتايج كاربردي آن مهم است.

21/2/88

بازگشت به بالا
در حسابداري دولتي هنگامي كه سپرده كوتاه مدتي رو ( داراي سود ماهانه) در بانكي ميگذاريم چه سندي ميزنيم ؟ يعني تفاوتي بين حسابداري بازرگاني و دولتي وجود دارد؟در حسابداري بازرگاني اگر اشتباه نكنم سرمايه گذاري كوتاه مدت بدهكار ميشد و نقد بستانكار

با سلام
دوست گرامي وقتي از حسابداري دولتي حرف مي زنيم بايد مشخص كنيم كه استاندارد هاي حسابداري دولتي ويا حسابداري دولتي در عمل.در خصوص استاندارد هاي حسابداري دولتي ما موضوعي به نام حسابهاي مستقل داريم كه هر يك مبناي حسابداري خاص خود را دارد اين مبنا طيفي از تعهدي كامل تا نقدي را در بر گرفته است.بنابراين ثبت هاي متعددي با توجه به مبناي مورد عمل خواهيم داشت.با توجه به اينكه مباني مختلف حداقل در خصوص موجودي نقد وبانك اختلافي ندارند لذا ثبت حسابداري فوق در مجموعه هاي دولتي نيز امكان پذير است وموردي ندارد.فقط بحث تعريف نشدن سرفصل سرمايه گذاري ممكن است مشكلاتي را ايجاد كند كه از يك حساب بانك استفاده مي شود.يعني يك بانك بدهكار وبانك ديگر بستانكار مي شود.

24/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و عرض خسته نباشيد ايا اوراق قرضه قابل تبديل به سهام عادي و سهام ممتاز قابل تبديل به سهام عادي جز اقلام پولي است يا غير پولي ؟

با سلام
با توجه به اينكه اوراق ياد شده به سهام عادي كه يك موضوع غير پولي ومتاثر از شرايط متغير محيطي است وابسته است هر دو مورد مذكور غير پولي تلقي مي شود.ضمن اينكه در مورد اوراق قرضه وسهام ممتاز با توجه به تنوع اوراق منتشره مذكور (از لحاظ سررسيد وشيوه تامين مالي وحق مشاركت وحق راي و....)و در ارتباط بودن ويا نبودن به متغير هاي ديگر اقتصادي وغير اقتصادي اين ايهام وجود دارد كه ممكن است تحت شرايطي پولي تلقي شود.

26/2/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد .مي خواستم بپرسم در استهلاك گيري به روش نزولي اگر عمر مفيد را نداده باشند مي توان آن را محاسبه كرد اگ مي شود لطفآ فرمول آن را در اختيار من قرار دهيد .با تشكر .

با سلام
بله .براي كسب اطلاع از اين موضوع لطفا به نشريه 90 سازمان حسابرسي تحت عنوان حسابداري استهلاك مراجعه فرمائيد تا ضمن آشنايي با اين روشها شيوه هاي وفرمولهاي اسفاده ان را نيز بياموزيد.

27/2/88

بازگشت به بالا
لطفايك نمونه افته در مورد حسابداري مالي مثال بزنيد؟

با سلام
افته يعني چيزي كه روي داده , وقوع يك اتفاق , يك نوع وقايع نگاري در خصوص يك رويداد ومبادله اقتصادي كه در نوع خود مي تواند خاص آن زمان ويا مكان تلقي شود.براي مثال در حال حاضر سيستم هاي نرم افزاري حسابداري اكثرا با سيستم عامل ويندوز نگارش يافته است.حال فرض كنيد سازماني از سيستم هاي مالي تحت وب تهيه كند.قاعدتا به عنوان يك افته مالي تاثير بكارگيري اين سيستم در سازمان ويا سازمانها در ارتباط با مسائل مختلف حوزه حسابداري مستلزم پژوهش هاي متعدد با موضوعات مختلف است مثلا:
1-تاثير سيستم هاي تحت وب در افزايش شفافيت وپاسخگويي مديران در يك سازمان خاص
2- تاثير سيستم هاي تحت وب در به موقع وبه روز شدن اطلاعات مالي در يك سازمان خاص
3- تاثير سيستم هاي تحت وب در رضايت سهامداران در كسب اطلاعات به موقع مالي در يك سازمان خاص
4- تاثير سيستم هاي تحت وب در كسب رضايت مشتري وتوسعه سهم بازار فروش در يك سازمان خاص
و....
بنابراين مي بينيد كه افته ها(case studies) عامل ونقش مهمي در توسعه حرفه از سويي وافزايش درك حسابداران از محيط پيرامون خود به منظور برخورد مناسب با چالشها وارائه راه حلهاي مناسب با رويداد هاي به وقوع يافته در يك سازمان مي تواند باشد.
ويا در موردي ديگر بررسي هزينه هاي تحقيق وتوسعه در شركتهاي دانش پايه وشيوه برخورد مديريت با وقوع وثبت وشناسايي اينگونه مبادلات ورويدادهاي مالي در دفاتر حسابداري وصورتهاي مالي است.قاعدتا اين موارد ضمن اينكه براي هر سازمان مي تواند موضوع بحث خاصي تلقي شود براي دانش پژوهان حسابداري مي تواند موضوع بحث در خصوص چگونگي ثبت وشناخت اطلاعات در صورتهاي مالي تلقي شود.

از جمله كتابهاي مفيد جهت آشنايي كه به زبان فارس انتشار يافته است كتاب افته هايي در مديريت مالي-جلد اول نوشته دكتر عبده تبريزي است كه جهت آشنايي اوليه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد
28/2/88

بازگشت به بالا
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت اساتيد محترم حرفه مقدس حسابداري
هرگاه مبلغ با اهميتي از فروش سال گذشته، پس از تنظيم صورتهاي مالي و ارائه اظهارنامه مالياتي برگشت شود بر طبق استانداردهاي حسابداري مي بايست با صدور سند تعديلات سنواتي(سود و زيان انباشته)
اصلاح گردد وصورتهاي مالي مربوطه تجديد ارائه گردد حال اين پرسش مطرح مي گردد كه آيا سودو زياني
كه در سال گذشته ايجاد شده كه از محل آن ذخيره ماليات ، اندوخته قانوني و يا سايراندوخته ها در نظر گرفته
شده است با صدور سند فوق مي بايست تغيرات حاصله در آنها لحاظ نمود؟ چرا؟

يعني:
سود و زيان انباشته **
ذخيره ماليات **
اندوخته انوني **
سايراندوخته ها **
موجودي مواد **

حسابهاي دريافتني **

باسپاس و تشكر

با سلام
با توجه به اينكه وقتي شما به تجديد ارائه ارقام روي مي آوريد از انجهت كه يك حساب سود وزياني مورد تجديد قرار گرفته صورت سود وزيان سال گذشته وبه تبع آن سود وزيان انباشته ابتداي دوره سال جاري اصلاح خواهد گرديد.به همين نحو حسابهاي ترازنامه اي سال قبل با اين فرض كه اگر اين اتفاق در همان سال رخ مي داد اقلام وعناصر مالي چه مي بود مورد ارائه مجدد قرار خواهد گرفت.
بديهي است كه اگر رقم با اهميت نباشد نيازي به تعديل سود وزيان انباشته اول دوره نخواهد بود.براي كسب اطلاع بيستر در خصوص استاندارد مربوطه به استاندار شماره 6 (در سايت موجود است) مراجعه شود.

28/2/88

بازگشت به بالا
روش پرداخت پاداش

در آئين نامه شركت ما روش محاسبه پرداخت كارانه به پرسنل به شرح ذيل ميباشد:
با توجه به فروش اضافي بعد از نقطه سربسر 6 طبقه بندي جهت پاداش در آمد اضافه در نظر گرفته شده است:
1- تا ميزان 110% بيشتر درآمد در نقطه سربسر به نرخ 10%
2- تا ميزان 120% بيشتر درآمد در نقطه سربسر نسبت به مازاد 110% به نرخ 15%
3- تا ميزان 150% بيشتر درآمد در نقطه سربسر نسبت به مازاد 120% به نرخ 20%
4-.........
5-..........
6-.........
لطفا من را راهنمايي كنيد براي محاسبه آن؟

با سلام
دوست عزيز آيينامه مذكور به صورت عمدي ويا غير عمدي پيچيده ومبهم تنظيم گرديده تا همواره موضوع تفسير ها وبحث ها در خصوص پرداخت پاداش بهره وري باشد براي مثال:
1-محاسبات نقطه سر به سر امري نسبي بوده واولا نيازمند يك سيستم حسابداري بهاي تمام شده دقيق وبه روز وثانيا در نظر گرفتن متغيير هاي تاثير گذار بر محاسبه نقطه سر به سر نظير هزينه هاي ثابت ومتغير وظرففيت عملي ودر دسترس ومورد انتظار ضمن توجه به تغييرات تكنولوژي ورقابت در بازار مي باشد.
2-عبارت " تا ميزان 110% بيشتر درآمد و..." مورد تفسير هاي گوناگوني نظير ذيل مي باشد:
1-2- يعني اگر ما 210 درصد فروش داشته باشيم (نسبت به نقطه صفر) 100 واحد آن صرف پوشش نقطه سر به سر مي شود ومابقي 110 درصد موضوع محاسبات قرار مي گيرد ويا
2-2-يعني اگر ما نقطه سر به سر را 100 بگيريم درآمد هاي مازاد اگر بيشتر از 110 درصد نقطه سر به سر شود مورد محاسبات پاداش بهره وري قرار مي گيرد.
3-2-آيا منظور از درآمد هاي بيشتر از نقطه سر به سر واقعا درامد فروش است ويا حاشيه سود فروش؟وآيا فروش مازاد در نرخ 10% ضرب مي شود ويا حاشيه سود بدست آمده مازاد بر نقطه سر به سر در اين نرخ ضرب مي شود؟
4-2- ونهايتا اينكه اين شيوه نوشتاري بيشتر به در د روز مباداي كارفرما مي خورد تا گره گشايي از كارگران شركت

4/3/88

بازگشت به بالا
حساب معلق خريد يعني چه؟ با تشكر از شما . شيدائي

با سلام
اين سوال قبلا در بخش سوالات حسابداري پاسخ داده شده است.

8/3/88

بازگشت به بالا
نحوه ريالي كردن حواله ها و استاد انبار چگونه است ؟

با سلام
حواله انبارها به مفروضات جريان گردش كالا كه مديريت (حسابدار ) تعيين شده است قيمت گذاري مي شود.اين مفروضات شامل:
1-fifo
2-lifo
3-ميانگين ساده/موزون
و....
مي باشد.
اما در خصوص اسناد انبار (اسناد انبار شامل انواع حواله ها ورسيد هاست)منظور تان شفاف نيست اگر منظورتان رسيد انبار است.رسيد خريد به نرخ فاكتورها ومدارك خريد به بهاي تمام شده ثبت مي شود وساير موارد به نرخ خروجي از انباري كه قيمت گذاري حواله هاي آن بر اساس يكي از مفروضات مذكور در فوق صورت گرفته است انجام مي گيرد.

9/3/88

بازگشت به بالا
با سلام سوالي در خصوص استاندارد 3 حسابداري درآمد عملياتي دارم
اگر محبت كنيد و پاسخ بدهيد
قسمتي از متن استاندارد :
اگر واحد تجاري بخش عمده اي از مخاطرات و مزاياي مالكيت را حفظ كند، معامله مربوط، فروش تلقي نمي گردد و لذا درآمدي شناسايي نمي گردد.
نمونه هايي از مواردي كه ممكن است مزايا و مخاطرات عمده مالكيت انتقال نيافته باشد:
واحد تجاري تعهداتي در ارتباط با عملكرد غير مطلوب مورد معامله كه توسط مفاد ضمانت نامه پوشش نيافته باشد، به عهده بگيرد،
زماني كه دريافت درآمد مشروط به تحصيل درآمد توسط خريدار از محل فروش كالاهاي مورد نظر باشد،
زماني كه ارسال كالا متضمن خدمات نصب باشد وخدمات نصب نيز بخش عمده اي از مبلغ قرارداد باشد،
خريدار حق فسخ معامله را داشته باشد و واحد تجاري در مورد احتمال برگشت كالا مطمئن نباشد
و اما سوال فرض كنيد آمريكا كالايي را به تركيه مي فروشد اما در قرارداد ذكر مي كند كه تركيه حق فروش آن كالا را به ايرا ن ندارد
مي خواهم بدانم با توجه به مبحث انتقال مالكيت آيا آمريكا مي تواند درآمدشناسايي كند
تركيه با توجه در محدوديت فروش كالا به ايران چطور؟ لطفا به طور كامل و با ذكر مثال جوابم را بدهيد شرمنده محبتتان هستم
اگر امكان دارد جواب را به ايميل يا در وبلاگم ثبت نمائيد
ايميل
mr_485@yahoo.com
وبلاگ
http://rakhshani.hoo.ir/
موفق باشيد

با سلام
موضوعات مورد طرح شما از دو جنبه قابل بررسي است:
1-موضوعات در سطح كشورها ويا اصطلاحا ماكرو
2-موضوعات در سطح خرد ويا اصطلاحا ميكرو
موضوعات مطرح در استانداردهاي حسابداري اصولا در سطح سازمانها وشركتها وجزو بند 2 مذكور رخ مي دهد بنابراين در سطح خرد توافقات بين خريدار وفروشنده مهم بوده وارتباطي با سياستگذاري در سطح كلان وروابط بين الملل وخط و مشي دولتها ندارد.در اين خصوص تخطي شركتها ممكن است جرائمي را بر شركتها تحميل نمايد كه هزينه ومنفعت مدير شركت وي را به سمت وسوي مناسب نسبت به مبادله كالا با كشورهاي مورد تحريم ويا عدم ان سوق مي دهد.بنابراين اگر واحد تجاري بخش عمده اي از مخاطرات و مزاياي مالكيت را حفظ كند، فروش تلقي نشده وبر عكس آن فروش تلقي مي گردد.به عنوان نمونه بسياري از كشورهاي الماني در سالهاي اخير با شركتهاي ايراني واشخاص طرف معامله خود رد ايران مراودات تجاري داشته اند.اما تحريم ها منجر به عدم ثبت خريد وفروش در سيستم حسابداري شركتهاي مذكور نشده است وبسياري از شركتهاي جوينت ونچر ايراني واروپايي داراي حسابرس مستقل ورسمي بوده وهر ساله مجمع بر گزار مي كرده اند.در يك نگاه عميق تر ايران از 30 سال گذشته تا حال مورد تحريم شديد ويا خفيف بوده است.حال سوال اينست كه اگر شركتهاي ايراني وطرف انها در خارج از كشور منتظر تصميمات احزاب سياسي مي نشتند چه مقدار ازواردات وصادرات انجام گرفته طي اين 30 سال بايستي معلق مي شد؟بنابراين مشاهده مي شود كه رفتار دولتها متناقض با رفتار ملتها ست وتصميم گيري كلان گاها متضاد با تصميميات سطح خرد در جريان است.بنابراين در هر دو حالت خريد وفروش طبق استاندارد هاي حسابداري در شرايط معمول مورد تحليل قرا رمي گيرد.مورد شديد ان را در نظر بگيريد كه شركت آمريكايي در شرايط تحريم به ايران جنس بفروشد.قاعدتا زماني كه اين جنس از مرزهاي ايران عبو ر كرد قابل برگشت نيست.حال فرض كنيد دولت آمريكا هم فهميد كه فلان شركت آمريكايي به شركت ايراني جنس فروخته است.در اينجا چه اتفاقي مي افتد ؟هيچ فقط شركت آمريكايي جريمه سنگين مي شود.اما براي شركت ايراني چه اتفاقي مي افتد.هيچ اتفاق خاصي نمي افتد چرا كه به طور معمول اين شركت خريد خود را در دفاتر ثبت وبدهي خود را پرداخت مي نمايد.توجه شود كه شركت آمريكايي نيز داراي فروش تحقق يافته(كه يك نوع درآمد عملياتي است) مي باشد وجريمه شركت مذكور نيز يك زيا ن براي شركت مذكور ثبت مي شود ودر حالت شديد فعاليت شركت متوقف مي گردد.اما قاعدتا در برخي موارد كه نياز به تحليل موضوع دارد (مثلا در خصوص شركتها وسازمانهاي بزرگ كه در ابعاد بين المللي به فعاليت مشغولند ودر تاثير مستقيم با روابط بين الملل قرار دارند) با يستي به موضوع شناخت درآمد با احتياط بر خورد شود

11/3/88

بازگشت به بالا
باسلام اگر امكان دارددرمورد حسابداري دفاتر خدامات ارتباطي مراراهنمايي كنيد وكتابي رامعرفينماييد در ضمن من كارشناس مديريت دولتي هستم.از همكاري شما ممنون

با سلام
شركت هاودفاتر مذكور عمليات حسابداري ساده درآمد وهزينه ودريافت وپرداخت را (آنچه كه در اغلب شركتهاي خدماتي رايج است)دارند.در صورت آشنايي با اصول اوليه حسابداري نبايستي مشكل خاصي در پياده سازي واجراي آن داشته باشيد.ضمن اينكه ممكن است شركت مخابرات در جهت يكسان سازي رويه هاي دفاتر مذكور دستورالعملي را در اين خصوص تهيه ودر اختيار دفاتر مذكور قرار داده باشد.كه پيگيري وصول آن ممكن است مفيد به فايده باشد.

11/3/88

بازگشت به بالا
حق سنوات ومرخصي هاي استفاده نشده چگونه ثبت ميزنيم؟

با سلام
بد-هزينه سنوات خدمت
بد-هزينه مرخصي استفاده نشده
بس-ذخيره سنوات خدمت
بس-ذخيره مرخصي استفاده نشده

25/5/88

بازگشت به بالا
به نام خداوند مهربان
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزيزان كه در جهت پيشرفت رشته مظلوم حسابداري تلاش مي كنيد
بنده سوالي در خصوص استاندارد 3 داشتم كه در تاريخ 3-11-88 پاسخ داديد
غرض عرض ادب و تشكر از زحمات شما بود چرا كه در سايتهاي مختلف اين سوال را مطرح نمودم و تنها شما پاسخ آنرا داديد
سپاسگذار و ممنون از زحماتتان هستم
از در گاه ايزد منان توفيق روز افزون و سلامت كامل برايتان آرزو دارم
موفق و كامياب باشيد
خوشحال ميشوم به وبلاگ حسابداري حقير سري بزنيد
http://rakhshani.hoo.ir

با سلام
وبلاك با كيفيتي را به نمايش گذاشته ايد ضمن تشكر از شما دوستان ديگر را نيز به ديدار از اين وبلاگ دعوت مي كنيم.

24/3/88

بازگشت به بالا
لطفا در مورد نحوه ثبت ساخت جاده براي شركت توضيحاتي ارائه كنيد(با فرض اينكه جاده اختصاصي نمي باشد و شرايطي وجود داردكه اين جاده باعث ايجادمنافع اقتصادي قابل ملاحظه در آينده براي شركت خواهد شدولي كنترل شركت بر جاده ميسر نمي باشد)

با سلام

در خصوص مورد فوق بايستي ابهامات ذيل مشخص شود:
1-كل هزينه جاده فوق توسط شركت پرداخت شده است ويا توسط كليه كساني كه از جاده فوق استفاده مي كنند.
2-آيا جاده فوق خاكي بوده وبعدا توسط شركت شخصا وبدون دريافت هيچ گونه كمكي احداث شده است.
3-منافع مورد انتظار ادعايي شامل چه چيز است ؟لازم است به برخي آثار كه به منافع آتي كمك مي كند اشاره شود.اين موضوع در تصميم نهايي از اهميت بالايي برخوردار است.
در اين خصوص بايد به تعريف دارايي مراجعه كنيد
دارايي‌ عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ به‌آن‌ منافع‌ كه‌ درنتيجه‌معاملات‌يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ به‌ كنترل‌ واحدتجاري‌ درآمده‌ است‌.
يعني قلمي كه باعث منافع اقتصادي آتي مي شود ولي كنترلي روي آن وجود ندارد نمي تواند دارايي تلقي شود.اما قاعدتا بين منافع وكنترل بايستي قضاوتي محافظه كارانه نيز در كار باشد.كنترل به مفهوم توانايي استفاده از منافع است وصرفا به كنترل قانوني اشاره ندارد .بنابراين اگر قلمي منافع آتي دارد وما از منافع آن استفاده مي كنيم واز لحاظ معيارهاي اهميت رقم قابل ملاحظه اي است بايستي سرمايه اي تلقي شود.وطي عمر مفيد آن مستهلك شود.(اين موضوع را در خصوص اجاره ها شما مي توانيد مشاهده كنيد وبراي استحضار جنابعالي در حال حاضر استاندارد هاي بين المللي در حال اصلاح اجاره هاي عملياتي به سرمايه اي كردن تمامي اجاره هاست)

24/3/88

بازگشت به بالا
با سپاس
شركتي ( الف ) ماهانه صورت وضعيت به شركت ب ارسال مينمايد.
بالطبع صورت وضعيت اسفند نيزدر دفاتر شركت ( الف ) درآمد و5% پيش پرداخت ماليات و كسورات ديگر شناسايي گرديده است .
سوال ؟ با توجه به اينكه شركت ( ب ) 5% ماليات اسفند را در سال بعد پرداخت ميكند
آيا شركت ( الف ) ميتواند پيش پرداخت ماليات مربوط به اسفند ماه را از ماليات عملكرد خود كم نمايد.
با تشكر
فرشاد 04/04/88

با سلام
بله مشكلي ندارد با توجه به اينكه اظهارنامه مالياتي در تير ماه تحويل حوزه مالياتي مي شود مي توانيد در جدولي كه به همين منظور تعبيه شده شماره وتاريخ پرداخت را (كه از نظر قانوني يك ماه فرصت پرداخت توسط كارفرما وجود دارد وعملا ممكن است در فروردين چك كسورات مربوطه صادر شود )در جدول مذكور قيد نمائيد.

2/4/1388

بازگشت به بالا
موجودي حساب كم شده و حساب مسدود است شماره حساب 6037701026371184

با سلام
منظورتان را واضح تر بفرمائيد.
باتشكر
6/4/88

بازگشت به بالا
سكه در پايان سال مالي در ترازنامه چگونه ارزيابي ميشود

با سلام
اصلح آن كه است به نرخ تاريخ ترازنامه(موجود در بازار) قيمت گذاري مجدد شده وسود وزيان ناشي از تغييرات قيمت سكه محاسبه گردد چراكه سكه در بازارهاي فعال مورد معامله قرار مي گيرد ونرخ ان نيز قابل دسترسي سريع است.

9/4/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد
من يك سوال در رابطه با نحوه سند زني يك بار ارسالي دارم كه چپ شده و مقداري از آنرا بيمه پرداخت كرده و باقيمانده را فروش زديم.
در تاريخ 7/7 كه جنس را به فروش رسانديم
حسابهاي دريافتني 145.180
فروش كالا 145.180
در تاريخ 9/7 كه جنس چپ شده
برگشت از فروش 145.180
حسابهاي دريافتني 145.180

در تاريخ 23/9 چك بيمه را گرفتيم و مابقي را فروش زديم
اسناد دريافتني 58.000
حسابهاي دريافتني 87.180
برگشت از فروش 58.000
فروش 87.180

مي خواستم بدانم اين نحوه سندزني درست مي باشد يا خير؟


با سلام
1-برگشت از فروش زماني مي توانيد بزنيد كه جنس مورد نظر به انبار شما برگشت شود.در خصوص كالاي فاسد شدني ويا كالايي كه قابل برگشت به انبار نيست از سرفصل زيان ناشي از خسارت ارسال كالا استفاده شود(به ميزان قيمت تمام شده جنس خسارت ديده )وتفاوت قيمت فروش وبهاي تمام شده منظور شده به حساب زيان اگر از بيمه قابل وصول است ورقم آن قابل شناسايي وتشخيص است به حساب طلب از بيمه منظور شود.يعني:
بد-زيان حاصل از خسارت
بد-طلب از بيمه
بس-حسابهاي دريافتني

در تاريخ وصل چك بيمه:(با فرض برابري رقم دريافتي با رقم برآوردي وشناسايي شده قبلي)
بد-اسناد دريافتني
بس-طلب از بيمه
اگر رقم دريافتي از بيمه بيشتر باشد تفاوت به حساب ساير درآمد ها منظور مي شود.

9/4/88

بازگشت به بالا
با سلام مجدد ، در مورد بار چپ شده كه شما لطف كرديد و مارا راهنمائي كرديد من باز سوال دارم.اصل سوال ما در مورد فاكتور صادر شده است كه در تاريخ فروش كالا صادر كرديم.. بايد آنرا ابطال كنيم يا نه؟؟؟ و چون بيمه هيچ وقت خسارات را كامل پرداخت نمي كنيد و از طرفي دارائي هم هزينه آنرا قبول نمي كند ما مجبور شديم كه ما به التفاوت را فروش بزنيم..تا هزينه اي نشود كه دارائي بخواهد برگشت دهيد.
در ابتدا فروش
ح دريافتني بد145.180
فروش بس145.180
در تاريخ چپ كردن جنس چون اطلاع نداشتيم كه چه مقداري را بيمه مي دهد
هزينه 145.180
ح دريافتني 145.180
(در اين سند بايد فاكتور را باطل كنيم؟)

در تاريخ دريافت چك از بيمه
اسناد 58.000
هزينه 58.000

در تاريخ فروش آن قسمتي كه سالم مانده
ح دريافتني 87.180
هزينه 87.180
(در اين سند فاكتور بايد بزنيم؟ زيرا فروش بوده ولي ما از هيزينه كم كرديم؟)

و در نهايت مي خواستم بدانم در گردش كالا اثري دارد يا خير؟

با سلام
اين موضوع كه بيمه كامل پرداخت نمي كند ودارائي نيز قبول نمي كند داراي صدق كامل نيست زيرا در خصوص بيمه بسياري از موارد در قبال بيمه باربري محصولات رقم منصفانه اي پرداخت مي شود ودر خصوص دارائي نيز طبق ماده 147 (بند 9) هزينه هاي مربوط به جبران خسارت در صورت تحقق شرايطي قابل قبول است.
در خصوص سوال دوم شيوه وروش ثبت موجودي كالا توسط شما (دائمي ويا ادواري) نيز مهم است.ضمن اينكه موردي كه خسارت ديده از لحاظ حسابداري اصطلاح هزينه به كار برده نمي شود بلكه زيان گفته مي شود.ضمن اينكه همواره گردش انبار در اين گونه موارد بايستي اصلاح گردد تا موجبات كاهش كسري واضافات انبار(كه نماينده خارج از كنترل شدن انبار دارد ) نشويم.اگر واقعا جنس قابل فروش است وبه انبار تحويل داده مي شود مي توان از حساب برگشت از فروش استفاده كرد.وبنابراين در ثبت دوم مقدار سالم به حساب برگشت از فروش ومقدار خسارت ديده به حساب زيان منظور مي شود.ثبت سوم به جاي استفاده از اصطلاح هزينه , زيان ناشي از خسارت استفاده شود وثبت چهارم مثل يك فروش مجدد نظير ثبت اول انجام شود.
10/4/88

بازگشت به بالا
چرا استانداردهاي حسابداري به ترتيب شماره پشت سر هم قرار ندارند و شماره هاي جا افتاده بين انها قرار دارد . همين امر در مورد استانداردهاي حسابرسي نيز هست و اولين استاندارد حسابرسي به جاي آنكه از شماره يك شروع گردد از شماره 10 شروع شده خواهشمند است در مورد فلسفه اين شماره گذاري راهنمايي بفرماييد با ارادت MR

با سلام
يك موضوع در استاندارد گذاري ضمن در نظر گرفتن تعداد استاندارد هاي منتشره در سطح كشورهاي مطرح وبين المللي در نظر داشتن پيش بيني طرح استاندارد هاي حسابداري وحسابرسي در آتيه بدون اينكه ترتيب مفهومي كد گذاري استاندارد به هم بخورد مي باشد.اين موضوع به دليل در س گرفتن از تجربيات ساير كشورهاي پيشرو در تدوين استاندارد مد نظر استاندارد گذاران ايران بوده است.

12/5/88

بازگشت به بالا
با سلام وخسته نباشيد.سوالي در زمينه حسابداري داشتم .اينكه آيا در ازمون كارشناسي ارشد مباحث راجع به استاندارهاي FASB مطرح ميشود؟ مثلا طبقه بندي سرمايه گذاريها برحسب FASB؟ و همچنين مباحثي كه استاندار ايران ان را پذيرفته شده نميداند؟مثلا روش لايفو؟ با تشكر

با سلام
همانطور كه استحضار داريد چند سالي است كه كتب حسابداري با رويكرد استاندارد هاي حسابداري تدوين وتاليف مي گردد وقطعا بر گزار كنندگان امتحانات نظر خاصي به تنظيم آزمون ها با اين استاندارد ها دارند امااين احتمال كه تدوين كننده, سوالي رابا توجه به استاندارد هاي بين المللي ويا هيات تدوين استاندارد هاي حسابداري آمريكا(موضوعي كه قبلا به كرات بر ان تاكيد وتوجه وجود داشت ) طرح نمايد منتفي نيست اما احتمال طرح چنين سوالي نسبت به گذشته در سطح پائيني قرار دارد.

12/5/88

بازگشت به بالا
ba salam soal aval latf konid begid fargh beyn bedehi v taahod chiye lotfan har chi midonid begid man montazere javabeton mimonam fagat zodtar

با سلام
DEBT:
بدهي
An amount owed to a person or organization for funds borrowed. Debt can be represented by a loan note, bond, mortgage or other form stating repayment terms and, if applicable, interest requirements. These different forms all imply intent to pay back an amount owed by a specific date, which is set forth in the repayment terms

COMITTMENT:
تعهد
An agreement to perform a particular activity at a certain time in the future under certain circumstances

26/5/88

بازگشت به بالا
باسلام وخسته نباشيد وتشكر فراوان از سايت بسيار مفيد شماخواهشمند است بفرماييد كالاهاي خريداري شده تاچه مبلغي بايد دارائي ثابت در نظر گرفت و هزينه استهلاك محاسبه نمود و آ يااستانداردخاصي در اين زمينه وجود دارد ؟

با سلام
اين موضوع به نوع وابعاد سازمان واهميت مبالغ نسبت به سرجمع ساير مبالغ تراز نامه شركت بستگي دارد .اما به عنوان يك راهكار ساده در موسسات كوچك از يك ميليون ريال به بالا را سرمايه اي محسوب مي كنند ودر موسسات بزرك دستورالعمل نحوه به حساب بردن هزينه هاي جاري وسرمايه اي دارند كه معمولا مبالغ بالاتر از 500 هزار تومان به حساب دارايي منظور مي شود.

26/5/88

بازگشت به بالا
سلام خسته باشيدمن در شركت تعاوني مسكن مهر حسابدارم در اين شركت اعظاء100هزارتومان به عنوان حق عضويت ميريزن به حساب شركت كه7000تومان آن ميديم كه تحقيق كنند خونه ندارن ميخواست مراراهنماِِِيي كنيد
1-7000بابت تحقيقات جزء كدام هزينه ها هست (هزينه هاي اداري يا قبل از اجراي عمليات ويا هزينه هاي عملياتي و غيره)
2-100هزار تومان واريزي من به عنوان سرمايه سند ميزنم كه وقتي انصراف ميدن سرمايه شركت كم ميشه ايا كم و زياد شدن سرمايه در ترازاشتباه نيست
3-مبلغي بابت تسطيح زمين وخريدانشعاب برق و خرِيد ماشين پرداخت كرديم اينا در كدام هزينه بايد نشان دهيم
4- حقوق هيئت مديره جز كدام هزينه هاست
5 وقتي پيمانكار شروع به ساخت كرد هزينه هاي عملياتي شروع مي شوديانه الان هم ميتوانيم هزينه هايي تحت عنوان هزينه هاي عملياتي داشته باشيم
6- اگه مقدور هست شكل كامل تراز آزمايشي برام بنويسيد
لطفاء مراراهنمايي كنيد متشكرم

با سلام
قبل از هر چيز نوع سرفصل بندي حسابهاي كل شما مهم است.بنابراين منظور شما از هزينه عملياتي (هزينه اداري +هزينه توزيع وفروش) است يا چيز ديگر؟
واما پاسخ:
1-هزينه هاي اداري ثبت كنيد
2-بايستي از حسابي تحت عنوان جاري اعضاء ويا اورده اعضاء استفاده كنيد ونه سرمايه
3-تسطيح زمين در حساب زمين وخريد حق الامتياز در حساب ساير دارائيها وخريد تجهيزا در حساب ماشين الات و تجهيزات
4-جزو هزينه هاي اداري ودر معين حقوق ومزايا ثبت مي شود هر چند كه شما مي توانيد حساب حقوق ودستمزد در سطح حساب كل داشته باشيد كه در زمان انتخاب مراكز هزينه نوع آن را (اداري /فروش و..) را تعيين نمائيد.
5-بله اما نه تحت عنوان هزينه عملياتي(به نظر منظور شما از عملياتي -عمليات ساخت است) بلكه تحت عنوان دارائيهاي در جريان ساخت
6-چشم بسته در حسابداري نمي توان تراز داد.اما نمونه صورتهاي مالي منتشره توسط سازمان حسابرسي نمونه كاملي از سرفصلهاي استاندارد است كه اميد است به كارتان بيايد.

27/5/88

بازگشت به بالا
با سلام ترازاصلاح شده با آزمايشي چه فرقي دارد

با سلام
ترازآزمايش داريم وتراز آزمايشي اصلاح شده توجه فرمائيد كه هر دو تراز آزمايشي هستند يعني ابزاري براي آزمايش در ستي وصحت ظاهري ثبت هاي انجام شده .اما اصلاح شده به مفهوم ترازي است كه اسناد اصلاحي را نيز شامل مي شود.

30/5/88

بازگشت به بالا
سپرده حسن انجام تعهدات چيست ؟

با سلام
سپرده اي كه كارفرما در ابتداي قرارداد از پيمانكار بابت اجراي درست كاراز وي اخذ مي نمايد را گويند.

2/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
باتوجه به بند12استانداردشماره 2 (صورت گردش وجوه نقد )لطفامراراهنمائي بفرماييد كه اضافه برداشت بانكي درچه صورتي امكان پذيرمي باشد (مگرمي شودبيشترازحساب جاري برداشت كرد؟)
واينكه آيااضافه برداشت دربانكهاي ايران هم مجازمي باشدبانه ؟
همچنين درتعريف وجه نقدآمده كه:درمواردي كه اضافه برداشت درحساب جاري مجازباشد مانده اضافه برداشتهايي كه بدون اطلاع قبلي موردمطالبه قرارگيردبايدازمبلغ مذكوركسرگردد.آياعبارت ازمبلغ مذكوركسرگردديعني جزءوجوه نقدمحاسبه نشود ؟

با سلام
1-در سالهاي نه چندان دور بانك ها موضوعي به نام اعتبار در حساب ويا كارت هاي اعتباري كه هم اكنون بانكهاي خصوصي ودولتي صادر مي كنند وبابت اضافه برداشت صاحب كارت تا يك سقف معيني سود وبهره از صاحب كارت مي گيرند وجود نداشت اما در حال حاضر اين موضوع وجود دارد كافي است به يكي از بانكها مراجعه كنيد وكارت اعتباري در خواست نمائيد.
2-بله دقيقا همين طور است وجزو بدهي شما بوده واز حساب بانكي شما كسر مي شود.

4/6/88

بازگشت به بالا
باسلام و تشكرفراوان
منابع سرمايه اي بانك شامل چه مواردي است ؟اگرممكن است باذكرچندمثال توضيح بفرماييد.

با سلام
لطفا مقصود خود را از سرمايه اي مشخص نمائيد.آيا سرمايه اي به مفهوم ترازنامه اي ويا به مفهوم گردش وجوه نقدي موضوع؟

4/6/88

بازگشت به بالا
باسلام و آرزوي موفقيت براي شما
مطالبات حال شده چيست ؟

با سلام
بدهي هاي شركت كه سر رسيد پرداخت آن گذشته باشد از لحاظ اشخاص طلبكار مطالبات حال شده تلقي مي شود.

4/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
سوال منابع سرمايه اي بانك رادررابطه با بند8استانداردشماره 2پرسيدم (ممكن است استدلال شود كه درموردبانكها وجه نقدحكم موجودي كالارادارد و به جاي ارائه صورت جريان وجوه نقد ارائه اطلاعاتي درزمينه منابع سرمايه اي بانك مفيدترخواهدبود ).
منظورازمنابع سرمايه اي بانك چيست ؟اگرممكن است مثالي بزنيد .و اينكه آيامنظورازمنابع سرمايه اي مفهوم گردش وجوه نقدي است ؟

با سلام
پاسخ سوال شما خير است .منابع سرمايه اي موصوف مربوط به عناصر تشكيل دهنده سمت چپ ترازنامه(منابع بلند مدت تامين مالي شده) است كه در ترازنامه هاي مبتني بر ارائه منابع ومصارف (كه در گذشته مرسوم بودوبه صورت منابع ومصارف سرمايه اي ارائه مي شد) ارائه ونمايش داده مي شد.

7/6/88

بازگشت به بالا
درموردحساب ذخيره ماليات سوالي داشتم :
آياشركتهابعدازاينكه صورتهاي مالي راتنظيم كردند25%سودآن رابه عنوان هزينه ماليات
شناسايي مي كنند ؟اگراينگونه باشدپس حساب ذخيره ماليات درچه مواردي درصورتهاي مالي مي آيد ؟
حال اگرصورتهاي مالي راتهيه كردند و هزينه ماليات رانيزدرصورتهاي مالي آوردند وحسابرسان مستقل نيزتاييدكردندوبعدازآن درتيرماه اگرسودما باسودبدست آمده درحسابرسي مالياتي يكي نبودچه مي شود ؟اياذخيره اي مي گيرند ؟

با سلام
هر دو حالت موصوف جنابعالي صحيح است اما اگر ذخيره اي نگرفته باشيد حسابرس به عنوان بند گزارش در گزارش خود مي اورد ضمن اينكه اگر ذخيره گرفته باشيد وبر اساس سوابق مالياتي شما ذخيره كم باشد باز هم حسابرس به عنوان بند شرط در گزارش خود مي اورد.ضمن اينكه درصورت بستن حسابها وتهيه صورتهاي مالي وتاييد توسط مجمع (فرضا در تير ماه) تفاوت ماليات برآوردي وقطعي از محل سود وزيان سنوات قبل تامين مي شود.يعني:

بد(بس)-سود وزيان سنواتي

بس(بد)-نقدوبانك/ذخيره ماليات

6/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
چرادردفاترپيمانكارصورت وضعيتهاي ارسالي بدهي محسوب مي شود ؟مگرنه اينكه كارراانجام داده و الان باارسال صورت وضعيت مي خواهدپولش رابگيرد؟وطبق ثبت (حسابهاي دريافتني بدهكار
وصورت وضعيتهاي ارسالي بستانكار )بايد به عنوان دارايي درنظربگيريم پس چرادركتاب
ميانه 1آقاي نوروش گفته كه صورت وضعيتهاي ارسالي بدهي (تعهدپيمانكاربه انجام خدمت ) محسوب مي شود ؟

با سلام
آقاي دكتر نوروش همانطور كه از عنوانشان مشخص است دكتر هستند اما معمولا به ترجمه هايي كه توسط خود ايشان ويا با كمك ديگران مي شود توجه علمي مورد لزوم را بعضا به جا نمي آورند.اما موضوع صورت وضعيت ارسالي وماهيت ان از موضوعات بحث بر انگيز در حسابداري است كه بايستي با احتياط كامل در خصوص آن اظهار نظر كرد.اما بهترين حالت اينست كه بگوئيم هم بدهي است وهم نه .هم دارايي است وهم نه وهم درامد است وهم نه كه بسته به شرايط بايستي تحليل نمود.

6/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
دربند3 استانداردشماره 9درتعريف سايردريافتها آمده كه :سايردريافتهادربرگيرنده
آن بخش ازمبالغ پيش دريافت پيمان است كه كارمربوط به آن تاتاريخ ترازنامه انجام
شده است .سوال من اين است كه ،وقتي پيش دريافت گرفتيم و كارراانجام داديم آن موقع
پيش دريافت مي شوددرآمد .پس متوجه نمي شوم چراگفته جزء دريافتي محسوب مي شود ؟
ممنون

با سلام
دوست عزيز دريافتي ها دو گونه است:
1-دريافت قبل از انجام كار وخدمت كه به آن پيش در يافت گويند
2-در يافت بعد از انجام كار وخدمت (كه بخشي از ميزان كار انجام شده اي كه به طور موقت دريافت مي شود علي الحساب گويند)

نكته اي كه بايد توجه كرد اينست كه بعد از دريافت پيش دريافت كار به موازات در حال انجام است وبنابراين به تناسب كار انجام شده پيش دريافت بايستي مستهلك شود (ويا به مفهومي كار انجام شده به طلب تبديل شود واز محل پيش دريافتها پاس شود)در اين حالت كه حالتي بين دو نوع مذكور مي باشد در استاندارد تحت عنوان ساير دريافتها جداگانه تعريف گرديده است وبه راحتي نمي توان آنرا علي الحساب ويا استهلاك پيش دريافت ويا حتي پيش دريافت ناميد.

8/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
آياسكه طلا جزء وجه نقدتلقي مي شود؟

با سلام
اگر طلا فروشي ويا طلاسازي باشد جزو موجودي كالا است اما در ساير شركتها جزو وج نقد تلقي مي شود.

17/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
ازفردي شنيدم كه كارمزدي كه بانك ازمشتريان مي گيردبه عنوان اضافه كاربه كارمندان بانك مي دهد.مي خواستم بدانم واقعااين موضوع صحت دارد؟

با سلام
بشنو عزيز اما باور نكن

16/8/88

بازگشت به بالا
باسلام
درجايي خوانده ام كه بانك بابت چكهاي وعده دارپولي پرداخت نمي كند .
مي خواستم بدانم كاربردچكهاي وعده دارچيست ؟لطفادرمورداين چكهاتوضيحاتي دهيدچون اطلا اطلاعاتي درمورداين نوع چكهاندارم.

با سلام
جهت استحضار به عرض برسانم كه در قانون تجارت وچك صدور چك بلند مدت ممنوع بوده وجايگاهي ندارد آنچه در بازار ودر عرف ديده مي شود خلاف قانون است وبه همين دليل بانكها از پذيرش چكهاي بلند مدت جهت وصول در سر رسيد امتناع مي كنند.

17/6/88

بازگشت به بالا
سلام عليكم
اياابتدااندوخته قانوني از سود كسر مي شود يا ماليات عملكرد كسر مي شود

با سلام
ماده 238 قانون تجارت نحوه محاسبه را گفته است.
ماده 238 - ازسودخالص شركت پس ازوضع زيانهاي وارده درسالهاي قبل بايدمعادل يك بيستم آن برطبق ماده 140بعنوان اندوخته قانوني موضوع شود. هرتصميم برخلاف اين ماده باطل است .
ماده 239 - سودقابل تقسيم عبارتست ازسودخالص سال مالي شركت منهاي زيانهاي سالهاي مالي قبل واندوخته قانوني مذكوره در ماده 238وساير اندوخته هاي اختياري بعلاوه سودقابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است .
17/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
مي دانم كه حسابهاي دريافتني جزء مطالبات تجاري محسوب مي شود حال مي خواستم بدانم
مطالبات غيرتجاري شامل چه مواردي مي شود اگرمي شودمثالي بزنيد .باتشكر

با سلام
1-طلب از كاركنان
2-طلب از سهامداران
3-علي الحساب حقوق به كاركنان
4-طلب از مالك
5-طلب از دارايي
و....
17/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
دربحث صورت مغايرت بانك خوانده ايم كه دوروش تهيه صورت مغايرت بانك داريم يك روش رسيدن ازيك مانده به مانده ديگر و ديگري روش مانده هاي اصلاحي يا روش T.
ولي دركتابي خواندم كه روشي بنام صورت مغايرت جامع ياچهارستوني وجودداردمي خواستم
بدانم به چه صورت است اگرمي شودشكلش رابه من نشان دهيدچون درهيچ كتابي آن رانيافتم .باتشكرفراوان

با سلام
نشريه شماره 70 سازمان حسابرسي را مطالعه فرمائيد.

17/6/88

بازگشت به بالا
سلام عليكم
احتراما در خصوص اندوخته قانوني در كتاب حسابداري شركتها گفته شده ابتدا اندوخته قانوني از سود دوره مالي كسر مي شود وبعد 25%ماليات عملكرد كسر مي شود ولي در بعضي منابع گفته شده است كه ابتدا ماليات عملكرد كسر مي شود و سپس اندوخته قانوني
خواهشمنداست راهنمايي بفرماييد

با سلام
بعد از كسر ماليات وبا رعايت مفاد قانون تجارت.
18/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
تعريف دارايي :دارايي داراي انتفاع اقتصادي آتي ياسايرروشهاي دستيابي مشروع به آن منافع است كه درنتيجه رويدادهاي گذشته واحدتجاري روي داده است .
سوال بنده اين است كه منظور ازسايرروشهاي دستيابي مشروع چه مي تواندباشد ؟اگرمي شودمثالي بزنيد . باتشكر

با سلام
وقتي شما قراردادي براي اجاره يك ساختمان به طور بلند مدت منعقد مي كنيد در حقيقيت به طور مشروع كنترل آن را بدست آورده ومي تواند به كسب منافع ان اقدام كند حال موردي را در نظر بگيريد كه شركتي به صورت نامشروع مالي را غصب نموده(مثلا بدون انعقاد قرارداد) واز ان استفاده نمايد.در اين حالت شركت منافع كسب مي كند اما كنترل دائمي بر دارائي ندارد چرا كه شخصي مي تواند با دعوي حقوقي ودادخواست نسبت به اين غصب بر عليه شركت اقامه دعوي كند وبدهي نيز بر شركت بابت منافع غير مشروع كسب شده شارژ نمايد.

6/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
هزينه تجديدسازمان چيست ؟اگرممكن است مثالي بزنيد .
باتشكر فراوان اززحمات شما

با سلام
هزينه هاي مرتبط با جلوگيري از ورشكستگي كامل يك شركت با فروش بخشي از اموال ويا توقف بخشي از فعاليت ها را گويند براي مثال در بحران مالي فعلي شركت جنرال موتورز با تجديد ساختار سازماني خود كه با توقف برخي از فعاليتهاي خود در برخي از كشورها منجر شد هزينه هايي را متحمل شد كه در كل موجبات بهره وري بيشتر وجلوگيري از ورشكستگي شركت فوق شد.

31/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
دربحث توقف عمليات خوانده ايم كه اگرتوقف عمليات دردودوره متعاقب هم صورت گيرددرسال جاري به عنوان عمليات درحال تداوم تلقي شده و بايددرسال جاري براي تعهدات ناشي ازاين تصميم كه ازمحل سودهاي عملياتي آتي آن بخش ياسودحاصل ازواگذاري داراييهاي آن جبران پذيرنباشدذخيره اي درحسابها منظورشود .
حال سوال من درموردسودهاي عملياتي آتي است . مگرنه اينكه وقتي واگذاري يافروش بخشي ازواحدتجاري انجام مي شودآن بخش ديگردراختيارواحدتجاري نيست پس سوديازيان آتي آن هم به واحدتجاري گيرنده آن بخش مي رسدپس چگونه مي گويد اگرازسودهاي آتي آن جبران پذيرنباشد.اين سودهاي آتي كه ديگردراختيارمانمي باشد .
باتشكربي كران

با سلام
نه دوست عزيز سود وزيان واگذاري ناشي از توقف به ما تعلق دارد.فرض كنيد يك دستگاه وانت پيكان را مي خواهيد واگذاركنيد(به مفهومي متوقف كنيد بهره برداري واستفاده ان را) حال اگر اين دارايي را واگذار كنيد سود وزيان واگذاري به شما تعلق مي گيرد ويا خريدار.طبعا پاسخ ان مشخص است كه فروشنده سود وزيان را كه حاصل بهاي فروش از ارزش دفتري است شناسايي مي كند.بنابراين توصييه ما دقت در ادبيات استاندارد مذكور است تا خداي ناكرده دچار خطاي ادراكي نشويم.

7/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
آياهزينه تجديدسازمان فقط درموردعمليات توقف وجوددارديامواردي ديگرهم هستندكه هزينه تجديدسازمان محسوب شود ؟
باتشكربي كران

با سلام
خير هرگونه تغييرات سازماني گسترده به منظور كاهش هزينه ها وافزايش سود اوري وجلوگيري از ورشكستگي قانوني سازمان مي تواند تجديد ساختار تلقي شده وهزينه هايي راسبب شود كه هزينه تجديد ساختار گويند.

7/6/88

بازگشت به بالا
باسلام
آياشبه تجديدسازمان همان هزينه تجديدسازمان مي باشد ؟منظورازشبه چه چيزي است ؟متشكرم

با سلام
مفهوم سازماني تغيير وتحول مورد نياز براي خروج شركت از وضعيت بحراني پيش آمده ناشي از بحران اقتصادي ومالي را تجديد ساختار سازماني ويا شبه تجديد سازماني(كه يك نوع استارت مجدد شروع يك كسب وكار تلقي مي شود بدين سبب شبه تجديد سازمان گويند) گويند.اين تجديد ساختار هزينه هايي را سبب مي شود كه هزينه تجديد ساختار گويند.

6/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
اگرمي شودتوضيحاتي درموردتامين مالي خارج ازترازنامه ارائه دهيد
چگونه ممكن است شركت استقراضي ياتاميني انجام دهدولي درترازنامه گزارش نشود؟

با سلام
چندين مقاله در سايت در بخش مقالات حسابداري در اين خصوص جهت مطالعه ارائه شده است.لطفا به مقالات مذكور مراجعه كنيد.

6/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
اگرممكن است درموردحساب بهسازي زمين توضيحي بدهيد .

با سلام
بهسازي به مفهوم بهتر ساختن دارايي ثابت براي تسهيل دركاربري وافزايش بازدهي وبهره وري وعملكرد ونتيجتاكاهش هزينه ها وافزايش سود اوري.

6/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
بهسازي اموال استيجاري چيست ؟

با سلام
بهسازي به مفهوم بهتر ساختن دارايي ثابت براي تسهيل دركاربري وافزايش بازدهي وبهره وريوعملكرد ونتيجتاكاهش هزينه ها وافزايش سود اوري.

6/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
آيا امكان دارد برخي منابع اقتصادي كه تحت مالكيت ياكنترل شركت مي باشد درترازنامه قيد نشود ؟چگونه ممكن است ؟
باتشكر

با سلام
بله طبق تعريف:
دارايي‌ عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ به‌آن‌ منافع‌ كه‌ درنتيجه‌معاملات‌يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ به‌ كنترل‌ واحدتجاري‌ درآمده‌ است‌.

بنابرين اگر مالي نامشروع باشد هر چند منافع اقتصادي داشته باشد ودر كنترل شركت باشد اما به دليل اينكه اين كنترل موقتي است وقابل تحديد وتهديد است بنابراين مي تواند گزارش نشود.
12/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
طبق استانداردشماره 2(صورت جريان وجوه نقد )آياوامهاو قرض الحسنه هاي دريافتي ازبانكها و سايراشخاص كه ظرف سه ماه ازتاريخ تحصيل قابل بازپرداخت است جزء معادل نقد محسوب مي شوند ؟

با سلام
طبق استاندارد مذكور:
بند13 . تعريف‌ مذكور در بند 12 دربرگيرنده‌ اقلامي‌ از سرمايه‌گذاريها و استقراض‌ كوتاه‌مدت‌ كه‌ معمولاً درصورت‌ جريان‌ وجوه نقد ساير كشورها تحت‌ عنوان‌ معادل‌ وجه نقد از آنها ياد مي‌شود، نيست‌. معادل‌ وجه نقد بنابر تعريف‌ رايج‌ عبارت‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌ سريع‌التبديل‌ به‌ وجه نقد است‌ كه‌ احتمال‌ خطر كاهش‌ در ارزش‌ آن‌ ناچيز بوده‌ و به‌ آساني‌ و بدون‌ اطلاع‌ قبلي‌ قابل‌ تبديل‌ به‌ مبلغ‌ معيني‌ وجه نقد باشد و موعد آن‌ در زمان‌ تحصيل‌ تا سررسيد حداكثر سه‌ ماه‌ باشد به‌ كسر وامها و قرض‌الحسنه‌هاي‌ دريافتي‌ از بانكها و ساير اشخاص‌ كه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ تحصيل‌ قابل‌ بازپرداخت‌ است‌. عدم‌شمول‌ معادل‌ وجه نقد در تعريف‌ وجه نقد در اين‌ استاندارد به‌ دلايل‌ زير صورت‌ گرفته‌ است:

الف. تشخيص‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد از ساير سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌ واحد تجاري‌ يا استقراضهاي‌ كوتاه‌مدت‌ براساس‌ يك‌ مرزبندي‌ اختياري‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. اين‌ نحوه عمل‌ موجب‌ مي‌شود اولاً نقش‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد در كمك‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ جهت‌ ارزيابي‌ نقدينگي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ تضعيف‌ گردد و ثانياً تصويري‌ مصنوعي‌ از نحوه عمل‌ واقعي‌ مديريت‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ اغلب‌ به‌ چنين‌ تفكيكي‌ بين‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد و ساير فعاليتهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ يا تأمين‌ مالي‌ اعتقاد ندارند، ارائه‌ شود.

ب‌ . تعريف‌ وجه نقد بدون‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تطابق‌ بيشتري‌ با تفكر حاكم‌بر مديريت‌ فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ و فرهنگ‌ رايج‌ تجاري‌ كشور دارد.

ج‌‌ . انعكاس‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مرتبط‌ با اقلام‌ معادل‌ وجه نقد تحت‌ عنوان‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از سرمايه‌گذاريهاي‌ كوتاه‌مدت‌ يا جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي از فعاليتهاي‌ تأمين‌ مالي‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه نقد، هماهنگي‌ بيشتري‌ بين‌ اين‌ صورت‌ و طبقه‌بندي‌ اقلام‌ مربوط‌ در ترازنامه‌ فراهم‌ مي‌آورد.

د‌ . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعريف‌ وجه نقد، قابليت‌ مقايسه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

طبقه‌بندي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

12/7/88

بازگشت به بالا
باسلام
بخش مستهلك نشده هزينه هاي تاسيس و قبل ازبهره برداري و همچنين هزينه هاي صدورسهام و اوراق قرضه جزء كدام يك ازاقلام ترازنامه ياصورت سودوزيان مي باشد ؟
باسپاس

با سلام
از لحاظ استاندارد هزينه اي كه منفعت آتي نداشته باشد نبايد در ترازنامه گزارش شود ولي از جهت قانون تجارت مي توان چنين هزينه هايي را 5 ساله مستهلك كرد.لذا اين هزينه ها تحت عنوان هزينه سنوات آتي در بخش ساير دارائيها گزارش مي شود.ضمن اين توضيح كه سرفصلي تحت عنوان هزينه هاي قبل از بهره برداري طبق استاندارد صحيح نيست.

8/9/88

بازگشت به بالا
منظور از ساير داراييها در حسابداري چيست؟

با سلام
اگر دارايي در هيچ يك از طبقات استاندارد وتعريف شده جاي نگيرد به عنوان ساير دارائيها گزارش مي شود.

19/7/88

بازگشت به بالا
تعريف علي الحساب دريافتني وعلي الحساب پرداختني رامي خواستم بدونم باتشكرفراوان

با سلام
علي الحساب دريافتني يك حساب دارايي است وعلي الحساب پرداختني يك حساب بدهي است كه غالبا تحت عنوان پيش دريافت از آن ياد مي شود ونه علي الحساب پرداختني .

19/7/88

بازگشت به بالا
فرق بين تسهيم وتخصيص درچيست

با سلام
تخصيص:
Cost allocation procedures distribute accumulated indirect costs to the programs that benefit from the accumulated costs on the basis of percentages that represent a reasonable and equitable allocation base.

تسهيم:
identification of costs with cost objectives, also called cost apportionment, cost assignment, cost distribution, and cost reapportionment. There are basically three aspects of cost allocation: (1) choosing the object of costing. Examples are products, processes, jobs, or departments; (2) choosing and accumulating the costs that relate to the object of costing. Examples are manufacturing expenses,selling and administrative expenses, joint costs, common costs, service department costs, and fixed costs; and (3) choosing a method of identifying (2) with (1). For example, a cost allocation base for allocating manufacturing costs would typically be labor-hours, machine-hours, or production units.
تسهيم:

Allocation of consumed resources to the consumer activities or cost objects.

28/7/88

بازگشت به بالا
درشركتهايي كه مشمول استاندارد حسابداري تسعير ارز ميشوند آيا تسعير ارز در مورد سرفصل پيش دريافتها وپيش پرداختها نيز مصداق دارد ياخير ضمن اينكه در استاندارد تسعير ارز صرفاً در ارتباط باتستعير اقلام پولي بحث شده وبه صراحت در ارتباط با مطالب ياد شده ذكري به عمل نيامده است.

با سلام
بله در مورد هر حساب ارزي صادق است اما در خصوص پيش دريافت وپيش پرداخت بايستي با احتياط عمل كرد.همچنانكه بند 8 استاندارد مي گويد:

8 . معامله‌ ارزي‌ معامله‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ ارز انجام‌ مي‌ شود يا مستلزم‌ تسويه‌ به‌ ارز است‌

وبند 9 استاندارد:
معامله‌ ارزي‌ در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد براساس‌ نرخ‌ تسعير در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ به‌ ريال‌ ثبت‌ شود

وبند 11 استاندارد:

در تاريخ‌ ترازنامه‌:
الف‌. اقلام‌ پولي‌ ارزي‌ بايد با استفاده‌ از نرخ‌ تسعير در تاريخ‌ ترازنامه‌ تسعير شود،
ب‌‌ . اقلام‌ غير پولي‌ كه‌ به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ بايد با استفاده‌ از نرخ‌ تسعير در تاريخ‌ انجام‌ معامله‌ تسعير شود، و
ج . اقلام‌ غيرپولي‌ كه‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌ برحسب‌ ارز ثبت‌ شده‌ است‌ بايد با استفاده‌ از نرخ‌ تسعير در تاريخ‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ تسعير شود.
3/8/88

بازگشت به بالا
درخصوص نحوه ثبت عمليات فعاليت حق العمل كاري (دلالي يا كارگزاري ) :ْآيا لازم است كل معاملات خريد و فروش در مقابل هزينه هاثبت گردد يا ثبت حق العمل دريافتي كفايت مي كند(هم از نقطه نظر حسابداري و هم مالياتي )

با سلام
در اين خصوص ممكن است الزامات گزارشگري اين ضرورت كه كل خريد وفروش وحق العمل حاصله ناشي از اين مبادلات در كنار هزينه هاي ناشي از خدمات ارائه شده در قبال حق العمل در يافتي افشاء شود را ضروري بداند.ضمن اينكه در صورت عدم وجود چنين الزامي قضاوت حسابدار/حسابرس ضروري است.اگر تهاتر موجب حذف برخي اطلاعات تاثير گذار بر تصميمات شود لازم است كه چنين تهاتري صورت نگيرد.

3/8/88

بازگشت به بالا
انتخاب يك موضوع دررشته حسابداري دررابطه با درس روش تحقيق كه منابعي دراين زمينه موجود باشد

با سلام
كتابي تحت عنوان روشهاي تحقيق در حسابداري در بازار موجود است.يكي از اين كتابها نوشته دكتر محمد نمازي استاد دانشگاه شيراز مي باشد.

5/8/88

بازگشت به بالا
باسلام
نحوه ثبت حسابداري وام دريافتي ازبانك راتوضيح دهيد

با سلام

بد-نقد وبانك
بد-هزينه سنوات آتي

بس-وام وتسهيلات دريافتي(شامل اصل وبهره)

6/8/88

بازگشت به بالا
آِيا سرقفلي در شركت ثبت دارد

با سلام
اگر بابت آن وجهي پرداخت شود بله وگرنه خير.

6/8/88

بازگشت به بالا
باسلام فرق بدهكار و بستانكار چيه ؟فلسفه اينكه ما يه بار يه مبلغ رو تو ستون بدهكارا مي زنيم و يه دفعه همون مبلغ رو تو همون سند تو ستون بستانكارا مي زنيم چيه؟
با تشكر

با سلام
دوست عزيز با توجه به اينكه ما اطلاعاتي از ميزان دانش شما در خصوص حسابداري نداريم به صورت ساده بگم كه شما مي توانيد هر دو رقم رادر يك ستون بزنيد اما يكي مثبت ويكي منفي ويا يكي عمل ويكي عكس العمل .سرجمع اين ستونهاي مثبت ومنفي مجموع سود وزيانهاي انباشته شما را در طول دوره هاي متوالي مي دهد.بنابراين اين رويه معمول براي يكسان سازي عمل حسابداري توسط حسابداران است تا كار انجام شده در خصوص يك رويداد را بهتر درك كنند.

10/8/88

بازگشت به بالا
با سلام و احترام
شركتي به علت مشكلاتي چند سال زيان ديده من مي خواهم از سال بعد اين زيان هاي انباشته را از بين ببرم اگر راهكار مناسبي در نظرتان داريد لطفا ارائه فرمائيد.
با تشكر

با سلام
موردي ندارد از محل سود هاي آتي مستهلك كنيد.اما از جنيه مالياتي به شرطي پذيرفته مي شود كه دفاتر مالياتي شما قبول شده باشد.
12/8/88

بازگشت به بالا
آيا درشركت سهامي خاص،شركاميتوانند از شركت وام بگيرند؟يعني نحوه وام گرفتن شركا با كاركنان شركت متفاوت است؟

با سلام
خير.منع قانون تجارت وجود دارد.به اين مفهومكه سهامداران نمي توانند از شركت وام بگيرند.

12/8/88

بازگشت به بالا
با سلام. در مورد بند 15 استاندارد شماره 3 يه مثال بزنيد (واحد تجاري هيچ دخالت مديريتي مستمر در حدي كه معمولا با مالكيت همراه است يا كنترل موثري نسبت به كالاي فروش رفته اعمال نكند.)

تفاوت قسمت ب وج را در بند 34استاندارد شماره 3 مربوط به افشا بيان كنيد.

با سلام
در خصوص سئوال اول شما:
مثال الف:
مثلا" فروشهاي عادي و نه اجاره به شرط تمليك ويا فروش با حق برگشت را مي توان نمونه اي ازموارد انتقال مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت است.
مثال ب: يك فروشنده نرم افزار را در نظر بگيريد كه اقدام به فروش نرم افزار حسابداري مينمايد ولي براي استفاده از اين نرم افزار شركت خريدار بايستي براي جهت هربار ورود به سيستم به اينترنت وصل شود و تاييدشركت فروشنده را از بابت نام كاربري و پسوورد بگيرد تا بتوان از سيستم استفاده كرد.
و در خصوص سئوال دوم:
اولابه نظر مي رسدمفهوم بند ج وب يكسان است مگر اينكه فرض كنيم مقصود استاندارد گزارجزئيات هر طبقه بوده است.
دو-درامد عملياتي حاصل از مبادله كالا وخدمات در خصوص طبقاتي نظيرسود تضمين شده/در امد حق امتياز وسود سهام مفهوم ندارد ضمن اينكه در طبق اي نظير فروش خدمتي وجود ندارد و بالعكس وهمچنين است در مواردي همچون سود تضمين شده/در امد حق امتياز وسود سهام .

18/8/88

بازگشت به بالا
معني و مفهوم تسعير دارايي و بدهي به زبان ساده

با سلام
تسعير يعني تبديل يك واحد پولي به يك واحد پولي ديگر مثلا تبديل دلار به ريال .
1/9/88

بازگشت به بالا
با سلام
لطفا به اين تست پاسخ دهيد
ارزش دفتري تجهيزاتي 000/117 ريال و مبلغ تجديد ارزيابي آن در نوبت اول 800/111 ريال ميباشد. مبلغ تجديد ارزيابي در نوبت دوم 300/105 ريال بوده در حاليكه ارزش دفتري در اين زمان 800/98 ريال ميباشد. بر اين اساس در تجديد ارزيابي نوبت دوم .................................
1)مبلغ 200/5 ريال درآمد شناسايي مي شود
2)مبلغ 500/6 مازاد تجديد ارزيابي شناسايي مي شود
3)مبلغ 300/1 ريال مازاد تجديد ارزيابي شناسايي مي شود
4)گزينه 1 و3

با تشكر فراوان لطفا دليل را هم ذكر كنيد

با سلام
بند 39 تا 42 استاندارد شماره 11 ايران مربوط به تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت است بر اساس بند هاي مذكور جواب 4 درست است:
در نوبت اول ارزيابي داريم:
بد-هزينه تجديد ارزيابي 5200
بس-دارايي ثابت مربوطه5200
در با دوم داريم:
بد-دارايي مربوطه 6500(105300-98800)
بس-درآمد تجديد ارزيابي(به ميزان هزينه شناسايي شده قبلي)5200
بس-مازاد تجديد ارزيابي(به ميزان تفاوت6500-5200) 1300


30/8/88

بازگشت به بالا
با سلام
نحوه ثبت حسابداري ماليات برارزش افزوده دردفاتر چگونه است؟
همچنين "عنوان حسابي" كه در اين رابطه در سايرحسابها و اسناد پرداختني بايستي ايجاد شود چيست؟باتشكر

با سلام
1-در زمان خريد به طور ساده بزن:
بد-پيش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده
بد-خريد
بس-نقدوبانك

2-در زمان فروش جنس به صورت ساده بزن:

بد-نقذو بانك
بس-فروش
بس-ماليات بر ارزش افزوده
توجه كنيد كه در هر مقطع سه ماهه تفاوت حساب ماليات بر ارزش افزوده با پيش پرداخت ماليات بر ارزش افزوده چك صادر ودر وجه حسابهاي اعلامي وزارت دارايي واريز مي شود.

30/8/88

بازگشت به بالا
سلام ميخواستم بدونم تحصيل دارايي از طريق اجاره بلند مدت با تحصيل از طريق فروش اقساطي چه تفاوتي دارد (با تشكر)

با سلام
عمده تفاوت مربوط به انتقال مالكيت ونوع اجناس وكالاهاي قابل فروش از طريق هر يك از شيوه هاي فوق است.معمولا كالاهاي موضوع فروش اقشاطي ماهيت سرمايه اي ندارند وبلافاصله مالكيت با منافع انتقال مي يابد.اما در اجاره به شرط تمليك تا پايان دوره اقساط مالكيت در اختيار فروشنده است.

30/8/88

بازگشت به بالا
باسلام
تفاوت ظرفيت باحجم درحسابداري صنعتي چيست ؟

با سلام
ظرفيت:
حداكثر حجمي از محصولات ويا خدمات كه در يك دامنه زماني قابل توليد وارائه وهمچنين قابل مديريت درون سازماني است ظرفيت گويند كه انواع مختلفي نظير موارد ذيل دارد:
1-ظرفيت ايده ال يا تئوريك2-ظرفيت عملي3-ظرفيت نرمال4-ظرفيت واقعي پيش بيني شده5-ظرفيت عملياتي
حجم:
اما حجم يك مفهوم هندسي است كه در قالب مساحت به متر مكعب ومربع و...اندازه گيري مي شود(وبه مفهوم فضايي كه يك جسم اشغال مي كند است)واز طرفي به يك مفهوم غير قابل كنترل برون سازماني تلقي مي شود كه مديريت بر آن كنترلي ندارد

3/8/88

بازگشت به بالا
باسلام
درصورت حساب توليد سربارجذب شده رابايد واردكردياسربارواقعي را؟
باتشكر

با سلام
بستگي به نوع سيستم ثبت حسابهاي صنعتي دارد.اگر سيستم شما واقعي است واقعي عمل مي شود واگر استاندارد است استاندارد واگر چيزي مابين استاندارد و واقعي است برخي عناصر واقعي وبرخي پيش بيني شده است.

2/9/88

بازگشت به بالا
با سلام
طبق بند 22 استاندارد19آياهزينه انتشاراوراق مشاركتيا سهام جزيي از بهاي تمام شده است يا ههزينه تامين مالي؟

با سلام
بند22-واحد تحصيل‌كننده‌ ممكن‌ است‌ علاوه‌ بر مابه‌ازاي‌ خريد، متحمل‌ مخارجي‌ شود كه‌ مستقيماً به‌تركيب‌ مربوط‌ باشد. اين‌ مخارج‌ شامل‌ مخارج‌ ثبت‌ و انتشار اوراق بهادار و حق‌الزحمه‌هاي‌ پرداختي‌ به‌ حسابداران‌ حرفه‌اي‌، مشاورين‌ حقوقي‌، ارزيابان‌ (مستقل‌) و ساير مشاوران‌ در ارتباط‌ با تركيب‌ است‌. مخارج‌ اداري‌ و عمومي‌ شامل‌ مخارج‌ دايره‌ تحصيل‌ و ساير مخارجي‌ كه‌ نتوان‌ مستقيماً به‌ تحصيل‌ مورد نظر ربط‌ داد، جزء بهاي‌ تمام‌شده‌ تركيب‌ نيست‌ و بايد به‌ محض‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود. مخارج اخذ تسهيلات مالي و انتشار اوراق مشاركت يا سهام جزئي از رويداد تأمين مالي است و در بهاي تمام شده تركيب تجاري منظور نمي‌شود.

2/9/88

بازگشت به بالا
من يك شركت تعاوني مسكن تحويل گرفتم كه در اوايل كار كاري صورت نگرفته است و هزينه هاي انجام شده در حساب سنوات آتي ثبت شود تا به سالهاي آينده جهت تعيين سود و زيان انتقال داد از جنابعالي مي خواهم كه ثبت هزينه در مرحله اول و همان طور در پايان سال (بستن حساب ) را انجام دهيد. با تشكر فراوان

با سلام
لطفا استاندارد هزينه هاي قبل از دوره بهره برداري را مطالعه كنيد تا شيوه انجام كار برايتان روشن شود.لازم به ذكر است استفاده از سرفصل كلي هزينه سنوات آتي براي درج اقلام مطابق با استاندارد نيست وهر قلم مورد شناسايي بايستي با توجه به تعريف مختص هر طبقه شناسايي واندازه گيري شود.
3/8/88

بازگشت به بالا
باسلام در مورد دارايي كه عمر مفيد آن تمام شده و مستهلك شده شما گفتيد كه بايد در دفاتر عدد 1 ريال براي آن نوشته شود ميخواستم بدونم ثبت آن به چه صورت است؟ يعني مثلا دارايي كه عمر مفيد ان 5 ساله بوده در سال شمم چه ثبتي بايد بزنيم كه براي آن عدد 1 ريال نوشته شود ؟ سوال دومم اين است كه آيا در ترازنامه هم آن دارايي بايد با ارزش 1 ريال نوشته شود ؟

با سلام
منظور اينست كه ارزش دفتري نهايتا يك ريال خواهد شد.فرض كنيد دارايي كه عمر مفيد آن 5 سال وبهاي خريد آن 000/100 وروش استهلاك ان خط مستقيم وارزش اسقاط برآوردي آن صفر است وامسال اخرين سال استفاده از آن دارايي است .بنابراين در ترازنامه داريم:

بهاي تمام شده 000/100

كسر مي شود:
استهلاك انباشته(999/99)

ارزش دفتري 1

اين ارزش دفتري تا زماني كه دارايي به طور كامل كنارگذاشته نشده ويا به فروش نرسيده در دفاتر باقي خواهد ماند.حال فرض كنيد در سال هشتم اين دارايي به مبلغ 1000 ريال به فروش مي رسد بنابراين :

بد-بانك 1000
بد-استهلاك انباشته 999/99
بس-دارايي ثابت 000/100
بس-سود فروش دارايي 001/1

4/9/88

بازگشت به بالا
ه مطالبي درمبستگي وعدم همبستگي بين تراز نامه وصورت سودوزيان

با سلام
در بحث تئ.ري حسابداري موضوعي تحت عنوان ارتباط يا عدم ارتباط بين صورتهاي مالي واينكه آيا اين صورت ها ارزشهاي مستقل از هم را به نمايش مي گذارند ويا خير وجود دارد كه در كتاب تئوري حسابداري بلكويي ودكتر شباهنگ مي توانيد به صورت كامل تر مطالعه نمائيد.اين موضوع در زبان انگليسي تحت عنوانarticulation نام برده مي شود.

4/9/88

بازگشت به بالا
با تشكر فراوان از سايت بسيار پرمحتواتون. ميخواستم بدونم كه سود دريافتي سهام در صورت گردش وجه نقد بر اساس استانداردهاي بين المللي كه سه طبقه دارد در كدام طبقه گزارش مي شود؟

با سلام
سود سهام در يافتي به عنوان وجه نقد ناشي از عمليات و وجوه پرداختي بابت بهره وامهاي دريافتي به عنوان فعاليت تامين مالي تلقي مي گردد.

4/9/88

بازگشت به بالا
با سلام در يك گاوداري وقتي يك گوساله به دنيا مياد براش چه ثبتي مي زنن؟

با سلام
بد-موجودي كالا/دارائيهاي ثابت
بس-كار در جريان

4/9/88

بازگشت به بالا
در يك باشگاه فوتبال آيا بازيكنان به عنوان موجودي كالا ثبت مي شوند؟

با سلام
بسته به نوع نگاه مديريت نسبت به موضوع وسياست ها وخط ومشي هاي باشگاه مي تواند در سه قالب:
1-سرمايه گذاري كوتاه يا بلند مدت
2-موجودي كالا ودارائيهاي ثابت
3-ساير دارائيها ودارائيهاي نامشهود
طبقه بندي شود.

4/9/88

بازگشت به بالا
با سلام در شركت هاي سينمايي آيا براي ساخت هر فيلم يك حساب باز مي كندد و تمامي هزينه هاي ثبت شده را در آن ثبت ميكنند؟ منظورم اينه كه آيا مثل هزينه يابي سفارش كار است؟ سوال دومم اينه كه در شركت هاي سينمايي هزينه ها را تحت چه عنواني ثبت ميكنن؟ مثلا دستمزد بازيگران و...؟

با سلام

1-در كل بله اما شرايط هرساخت هر فيلم بسته به مشاركت كنندگان در مراحل مختلف وتقسيم اجزاء وفعاليتها بين مشاركت كنندگان لازم است اطلاعات لازم در اين خصوص نيز جمع اوري گردد.
2-همان مفاهيم حسابداري مديريت شامل هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم هزينه يابي مرحله اي وسفارش كار وسيستم هاي تركيبي و... وتفكيك هزينه ها به ماهيت وكاركردو...در اين شركتها نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

5/9/88

بازگشت به بالا
منظور از اصطلاح دو دفتر بودن كافرمايان چيست؟ آيا منظور اين است كه يك دفتر نزد خودشان است و تمامي حساب و كتاب ها را ثبت مي كنند و در دفتر ديگر كه براي دارايي است حساب سازي ميكنند؟ اگه اينگونه است كه ديگر نيازي نيست كه دو دفتر داشته باشندهمان دفتري كه به دارايي مي دهند براي حساب سازي كافي است. دو دفتر بودن چه سودي براي كارفرما دارد؟ و سوال بعدي من اين است كه آيا از همه ي دفاتر دو تا دارند يا فقط دفتر روزنامه؟ با تشكر

با سلام
مفهوم دو دفتره بودن لزوما به معني داشتن دفاتر ديگر در كنار دفاتر قانوني نيست .بلكه حتي داشتن يك دفتر كه شامل كليه وقايع مالي نيست به اين مفهوم است كه بخشي از حقايق ارائه نمي شود حال در برخي مواقع كارفرما ضرورت مي بيند كه وقايع حذف شده از دفاتر واقعي در سيستم ديگري به موازات دفاتر قانوني ثبت شود ودر مقاطعي اين اطلاعات با هم تركيب شود.ودر برخي مواقع كارفرما ضرورتي به اين موضوع نمي بيند.

5/9/88

بازگشت به بالا
با سلام ذيحساب با بخش حسابرسي داخلي چه تفاوتي با هم دارند؟ آيا بخش حسابرسي داخلي در اداره جات دولتي هم هست؟ و آيا در بخش خصوصي مثل كارخانجات بخش ذيحسابي را داريم؟

با سلام
1-ذيحساب شخصي است كه از طرف وزارت امور اقتصاد ودارايي جهت نگهداري حسابواموال ودارائيهاي شركتها ونهادهاي دولتي در سازمان مربوطه مشغول به كار مي شود ودر مقاطع تعيين شده گزارش درآمد ها وهزينه هاي آن سازمان راوهمچنين دريافتها وپرداختها را به خزانه ودارايي اعلام مي كندضمن اينكه از انطباق خرجكردها با موازين قانوني اطمينان مي يابد اما حسابرس داخلي توسط مديريت يك سازمان براي بررسي جنبه هاي مالي عملياتي ورعايت قوانين تعيين وگزارش را مستقيما به مديريت ارائه مي نمايد.
2-بله در بخش دولتي نيز حسابرس داخلي داريم چراكه وظايف حسابرسان داخلي فراتر از ذيحسابان است.
3-خير در بخش خصوصي ذيحساب نداريم .

6/9/88

بازگشت به بالا
با سلام هزينه هايي كه براي افزايش امنيت زميني كه خريداري كرده ايم مثل هزينه ديوار كشي و سيم خاردار جزئ بهاي تمام شده زمين بايد بيايد؟ با تشكر

با سلام
مي تواند بيايد ضمن اينكه اهميت اينگونه هزينه ها بايستي در نظر گرفته شود.چرا كه در مواردي بهتر است مستقيما هزينه شود تا به حساب دارايي منظور شود مگر اينكه عمر مفيدي طولاني داشته باشد ونوع زمين نيز مهم است كه به چه منظوري وبا چه كاربري خريداري شده است.
9/9/88

بازگشت به بالا
با سلام
شركتي قرار شد تا پايان سال 250 ساعت خدمات انجام دهد.اگر نيازي به ثبت دارد لطفا بفرمائيد. و برآورد كردند كه تا آخر شهريور ماه 100 ساعت خدمات انجام بدهند اين چه ثبتي مي خواهد .
لطفا توضيحات كاملي بفرمائيد. با تشكر

با سلام
اصطلاحا حتما شنيده ايد كه با حلواحلوادهن شيرين نمي شود.اگر قرار باشد آينده در دفاتر ثبت شود همه اقدام به حساب سازي وارائه صورتهاي مالي صوري مي كنند هر زمان تحقق يافت ثبت مي شود.برآورد معيار ثبت نيست.

10/9/88

بازگشت به بالا
سلام خسته نباشيد درشركتهاي پيمانكاري موقع ارسال صورت وضعيت چه ثبتي زده ميشود واز حساب كار گواهي شده چه هنگام استفاده ميشود باتشكر

با سلام
شما مي توانيد به طريق ذيل عمل كنيد:
1-در زمان ارسال صورت وضعيت:
بد-حسابهاي در يافتني
بس-كار گواهي نشده
2-در زمان گواهي صورت وضعيت:
بد-كار گواهي نشده
بس-كار گواهي شده
در حالت يك كار گواهي شده يك حساب كاهنده حسابهاي در يافتني است ودر حالت دوم يك حساب درآمد.

16/9/88

بازگشت به بالا
آيا اصل24 حسابداري مفاهِيم بنيادي حسابداري را نقض ميكند؟

با سلام
منظورتان از اصل 24 چيست؟
15/9/88

بازگشت به بالا
ماهيت سودآتي چيست؟

با سلام
مربوط به آينده است ودر دفاتر ثبتي ندارد.اما در صورتهاي مالي پيش بيني شده چنين سودي كه كلا مربوط به فعاليت هاي پيش بيني شده آتي است وجود دارد.

16/9/88

بازگشت به بالا
با سلام در سوال امتحاني نوشته شده بود سرباز جذب شده600000 بدهكار و هيچ اطلاعات ديگري در مورد سربار واقعي و ... نداده بود آيا مگه ميشه كه سربار جذب شده مانده ي بدهكار داشته باشد؟ مگه ثبت آن به اين صورت نيست؟بدهكار- كار درجريان ساخت 600000- بستانكار سربار جذب شده 600000- در اين سوال مانده بدهكار مواد را 1500000 نوشته بود كه سربار بر اساس مواد جذب ميشود و نرخ جذب سربار را هم مي خواست؟ ممنون ميشم كه به سوال من جواب بدين. البته به نظر من سوال يه كم اشكال داره. با تشكر

با سلام
1-منظور اين بوده كه سربار جذب شده ومنظور شده به حساب كار در جريان 600 هزار بدهكار شده همانطور كه شما ثبت زديد.
2-كافي است 600 هزار را تقسيم بر 1500 هزار كنيد نرخ جذب بدست مي آيد.

16/9/88

بازگشت به بالا
با عرض سلام
چه تفاوتي بين هموارسازي سودومديريت سود وجود دارد
با تشكر

با سلام
هموارسازي سود يكي از ابزار هاي موضوعي بزرگتر تحت عنوان مديريت سود است.به اين مفهوم كه مديريت سود از روشهاي مختلفي بهره مي گيرد كه يكي از آنها هموارسازي سود است.براي مطالعه بيشتر در اين خصوص در بخش مقالات حسابداري مراجعه شود.

23/9/88

بازگشت به بالا
با سلام در ايران طبق قوانين از روش فايفو بايد استفاده شود يا لايفو ؟ و اگر هر دو هست هر كدام از اين روش ها در كدام شركتها مورد استفاده قرار ميگيرد؟

با سلام
طبق استاندارد ايران بكارگيري روش لايفو ممنوع است.

26/9/88

بازگشت به بالا
با سلام آيا براي درآمد ها هم بايد اسناد و مدارك مثبته را نگه داشت؟ يعني آيا مامور دارايي اسناد و مدارك مثبته مربوط به در آمد را نگه داري ميكند؟ سوال بعدي من اين است كه در يك آژانس هواپيمايي براي درآمد ها و هزينه ها از چه سرفصل هايي استفاده ميشود؟ وآيا برگه اي كه از بليط فروخته شده كنده ميشود به عنوان مدرك مثبته درآمد است؟

با سلام
1-بله قطعا.در حسابداري صدور سند بدون اسناد ومدارك مثبته معني نداردودرآمد فروشبايستي مبتني بر برگه هاي وفاكتورهاي داراي شماره سريال چاپي باشد.مگر در خصوص پيمانكاري ها كه بر اساس صورت وضعيت اقدام به محاسبه مي نمايند.
2-سرفصل ها با توجه به شناخت از سيستم موجود صورت ميگيرد و همين طوري نمي شود پيشنهادي ارائه كرد.اما سرفصلهاي استاندارد وعمومي در سايت ها موجود استكه مي توانيد بسته به نياز خود تغيير در آن ايجاد كنيد.
3-بله برگه هاي مذكورميتواند بخشي از مدارك مثبته درآمد مورد استفاده قرار گيرد.

26/9/88

بازگشت به بالا
كارپردازي مبلغ 5000ريال جهت خريد بعنوان وديعه پرداخت نموده و مبلغ خريد را 20000ريال طي نموده است بعد در يك مكان ديگر همان كالا را با مبلغ 14000ريال خريداري كرده مراتب جهت ارائه راهنمائي لازم براي صدورثبت هاي مربوطه

با سلام
بد-ساير حسابهاي دريافتني5000
بد-خريد 14000
بس-نقد وبانك 19000

26/9/88

بازگشت به بالا
با سلام شركتي زمين مجاور خود را براي احداث ساختمان و پاركينگ ميخرد.هزينه مصالح و هزينه تسطيح و قيمت پرداخت شده بابت زمين و هزينه روشنايي دور دارايي و هزينه مجوز ساختمان هر يك در چه حسابي بايد ثبت شوند؟

با سلام

هزينه تسطيح و قيمت پرداخت شده بابت زمين به حساب زمين و هزينه روشنايي دور دارايي به حساب مستحدثات و هزينه مجوز ساختمان به حساب ساختمان منظورميشود.

30/9/88

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از سايت بسيار پر محتواتون. در آموزشگاهي كلاس عملي حسابداري رفتم در آنجا جواني به ما حسابداري درس ميداد كه بسيار ادعاي با تجربه و خبره بودن در حسابداري را داشت. مشكلي كه پيش امد اين بود. او ميگفت اگر مثلا سه ميليون فروش داشتيم كه يك ميليون ان را نقدي دريافت كرديم و بقيه را نسيه بايد اينگونه ثبت بزنيم:در تاريخ فروش :
بدهكار-حسابهاي دريافتني 000/000/3
بستانكار- فروش000/000/3
و باز در تاريخ فروش اين ثبت را ميزنيم:
بدهكار-بانك000/000/1
بستانكار-حسابهاي دريافتني000/000/1
و زمان وصول بقيه اين ثبت را ميزنيم:
بدهكار-بانك000/000/2
بستانكار-حسابهاي دريافتني000/000/2
ميگفت همه در عمل اينطوري ثبت ميزنن. آيا ايشان درست ميگفت؟

با سلام
طبق اصل افشاء در حسابداري وگم نشدن اطلاعات رويه پيشنهادي درست است.

1/10/88

بازگشت به بالا
با سلام آيا شركت هاي تضامني فرض تفكيك شخصيت را نقض مي كنند؟ چون در اين شركت ها بدهي شركت بدهي مالك هم مي باشد. ممنون ميشم برام توضيح بدين.

با سلام
توجه نمائيد كه از لحاظ تئوري صرف اينكه بدهي شركت بدهي صاحبان ان مي باشد به مفهوم نقض فرض مذكور نيست.چرا كه تا زماني كه شركت منحل و ورشكسته نشده تمام دارائيها به نام ومالكيت شركت وتمام بدهي ها نيز به نام وتعهد شركت است.در حقيقت فرض تفكيك شخصيت يك فرض حسابداري است وموضوع تضامني بودن بدهي يك موضوع قانوني وحقوقي است واين دو موضوع از هم منفك مي باشد.ونبايد خلط موضوع كرد.

2/10/88

بازگشت به بالا
با سلام وخسته نباشيد خدمت شما استاتيد محترم.از شما ممنونم كه چنين امكاني را براي ما فراهم كرديد تا از اين گمراهي و ناآگاهي درآييم.واما سوالم.حسابدار يك نمايندگي خودرو سنگين در استان مازندران هستم قبل از شروع به كارنمايندگي براي ساخت و ساز آن مبلغ 50ميليون تومان نزول گرفته شده بود كه بعد از شروع به كارنمايندگي هر ماه سود آن پرداخت مي شد اين در حالي بود كه بابت اين اصل پول هيچ گونه سرمايه اي در سيستم ثبت نشده بود,الان مقرر شد اصل پول هر چند وقت يكبار به صورت چك روز پرداخت شود چه ثبتي بزنم تا هزينه اي هنگفت و نابجا در سيستم ثبت نشودچون در مقابل هر هزينه ي انجام شده اي بايد منفعتي هم قرار بگيرد تا ترازنامه بدرستي ثبت گردد.من قبلا فقط بابت سودماهيانه يك ثبت مي زدم فقط همين اگرالان اصل پول را به حساب هزينه بهره هرماه بياورم يك هزينه سنگين درازاي هيجي مي شودالبته براي ساخت قسمتهايي از تعميرگاه مخارجي به نام مخارج انتقالي به دوره هاي آتي دارم كه هنوز مستهلك نكردم اين مبلغ فقط يك پنجم آن اصل پول است لطفا مراراهنمايي بفرماييد. از لطف شماهم بي نهايت متشكرم .بااميد پيشرفت روز افزون براي شما اساتيد كه بدون هيچ چشم داشتي به سوالات ناشيانه و ناآگاهانه ماپاسخ مي دهيد.


با سلام
با فرض اينكه شما دفاتر قانوني نداريد وصرفا اطلاعات حسابداري براي استفاده خودتان نگداري مي شود.
1-در زمان دريافت بايد اين ثبت را مي زديد:
بد-بانك/صندوق 50
بد-هزينه سنوات اتي 18
بس-تسهيلات دريافتي 68

2-در زمان پرداخت نزول بايستي كل بهره را تقسيم بر مدت در يافت نزول فوق مي نموديد.مثلا اگر 12 ماهه گرفته بوديد ونزول سه درصد در ماه بود :
50000000*.36=18000000/12=1/500/000 بهره ماهيانه
بد-هزينه بهره 1.5
بس-هزينه سنوات اتي 1.5
توجه نمائيد كه از لحاظ استاندارد حسابداري مي توانيد بخشي از بهره مذكور را كه معادل نرخ بهره سيستم بانكي است به حساب ساختمان مذكور منظور نمائيد.يعني بخشي سرمايه اي مي شود وبخشي از ان به حساب سود وزيان منظور مي شود.همچنين بهره ونزول پرداختي بايستي به نسبت كل دوره مورد انتظار تسويه به صورت خط مستقيم مستهلك شود.
3-در زمان ساخت ساختمان:
بد-ساختمان

بس-بانك/صندوق
4-با توجه به اشتباهي كه شما كرده ايد ثبت هاي ذيل را بزنيد
1-اصلاح حساب وام وساختمان:
بد-ساختمان
بد-سود وزيان سنواتي
بد-هزينه بهره مستهلك نشده (هزينه سنوات آتي)
بس-مخارج انتقالي به دوره آتي
بس-تسهيلات دريافتي
2-در زمان پرداخت وام:
بد-تسهيلات دريافتي
بد-هزينه بهره
بس-بانك/صندوق
بس-هزينه سنوات آتي

2/10/88

بازگشت به بالا
با سلام در سوالي كه دوستمون كه حسابدار نماينگي خودرو سنگين بودم من هم سوالي در مورد اون دارم اون عدد هيجده ميليون در اولين ثبت از كجا اومده؟ و منظور از هزينه سنوات آتي چيست و چه مواقعي از اين عنوان بايد استفاده شود؟

با سلام
1-عدد مذكور از محاسبات فرضي نرخ صدي سه درصد بازار در ماه كه 36 درصد در سال مي شود بدست امده است.
2-هزينه سنوات اتي يك حساب معين از حساب كل مخارج انتقالي به دور آتي تلقي مي شود.يعني:
بد-حساب كل مخارج انتقالي 18
بد-حساب معين- هزينه سنوات آتي18

5/10/88

بازگشت به بالا
با سلام .درخصوص سوالي كه درتاريخ 02/10/88 از شما نمودم كه حسابدار يك نمايندگي خودرو سنگين هستم از پاسخ سريعتان ممنونم اما چيزي كه هست متوجه شدم از مبلغ نزولي كه مديريت گرفته بود وبعد از گذشت يك سال به بنده اطلاع دادند مبلغ 20ميليون تومان بصورت مضاربه از بانگ كشاورزي بوده كه هر شش ماه مي بايست مبلغ000/160/2تومان بهره را پرداخت نمايند و مبلغ 000/000/38 ميليون تومان نيز به صورت دستي قرض شده بود كه از اين بابت نيز هر ماه مي بايست 000/800 تومان پرداخت مي شد.بااين تفاسير هيچ تاريخ مشخصي براي بازپرداخت مبالغ وجود ندارد شايد هم وجود دارد و بنده از تشخيص ان عاجزم.شرمنده كه باسوالاتي كه از سر بي تجربگي است متصدي اوقات مي شوم .باز هم از امكاني كه فراهم كرديد كمال تشكر و قدر داني را دارم .درضمن مي خواستم كاربر سايت شما شوم ولي متاسفانه نمي دونم چرا با مشكل مواجه مي شد و پيغام شما دوبار آدرس ايميلتان را وارد كرديد ميداد .با تشكر.

با سلام
در خصوص وام بانك كشاورزي وام 4.5 ساله بوده(20000000/(2*2160000)) ودر خصوص دوم ماهي 800000 تومان كه سرجمع مي شود1160000(360000+800000) و(2160000/6=360000) يعني به ازاء هر ماه بايد ثبت ذيل زده مي شد:
بد-هزينه بهره
بس-هزينه سنوات اتي
اين ثبت تا زماني كه اصل هر دووام هنوز پزداخت مي شود ادامه دارد(با فرض روش خط مستقيم) وزماني كه اصل يكي پاس شود بخش بهره مربوط به ان وام نيز حذف وبهره هر ماه كاهش مي يابد تا اينكه وام دوم نيز تسويه شود واين ثبت نيز پايان يابد.
2-در خصوص موضوع كاربر شدن فعلا استفاده از تمامي قسمتهاي سايت آزاد است ولزومي به ارائه پسورد ندارد اما در سايتي كه در فروردين افتتاح مي شود وبسيار پيشرفته تر از اين سايت است چنين امكاني در نظر گرفته شده است.
7/10/88

بازگشت به بالا
با سلام سوال من در مورد صورتهاي مالي تلفيقي هست قسمت مابه التفاوت بستانكار هر چي متن استاندارد و كتابهاي مختلف رو ميخونم متوجه نميشم يعني هر كتابي به روشهاي مختلف با مابه التفاوت بستانكار برخورد كرده. اخه براي ما بهالتفاوت بستانكار دو حالت وجود داره حالا من نميدونم كه آيا هميشه بايد مابهالتفاوت بستانكار به داراييهاي غيرجاري نسبت داده شود ؟ آخه بعضي كتابها نوشتند كه اول بايد به كل داراييها و بدهي هاي شركت فرعي تخصيص داده شود هر چي باقي ماند صرف كاهش ارزش داراييهاي غير جاري ميشود باز بعضي كتابها نوشتند همون اول فقط به حساب داراييهاي غيرجاري شركت فرعي تخصيص داده ميشود هرچي باقي ماند صرف كاهش داراييهاي غيرجاري ميشود. ممنون ميشم در اين زمينه برام كاملا توضيح بدين. با تشكر

با سلام
دوست عزيز تمامي رويه هاي گفته شده بعضا با تفسيرهاي ارائه شده توسط مولفين درست است اما انچه كه عموما مورد توافق بوده وبه جهت سهولت كار بيشتر مورد توجه وتوافق حسابداران قرار گرفته تسهيم به دارائيهاي غير جاري است.بنابراين شما همه موارد را در نظر داشته باشيد اما حواستان باشد در امتحان استاد شما ويا استاندارد مورد نظر چه مي گويد وچه مي خواهد تا خداي نكرده دچار خسران نشويد.

8/10/88

بازگشت به بالا
تفاوت بين صورت وضعيت و ترازنامه در جيست؟

با سلام
صورت وضعيت مالي همان ترازنامه است كه در كتب قديمي تر از ان به اين عنوان نام برده مي شد.همچنين در فرم جديد گزارشگري مالي مفهوم صورت وضعيت مالي مجددا با شيوه نويني از طبقه بندي پيشنهاد شده است كه ممكن است در آينده در ايران نيز اجرايي وجايگزين ترازنامه فعلي شود.اما يك صورت وضعيت در شركتهاي پيمانكاري نيز صادر مي شود كه حكم فاكتور انجام خدمات را دارد.

14/10/88

بازگشت به بالا
باسلام،اگر سرمايه گذاري اوليه 10500000 باشد در شركت تعاوني خدماتي و پرداخت شده توسط سرمايه گذاران 3500000 ريال باشد و تعهد آنان 7000000 ريال ثبت افتتاح حساب در دفاتر روزنامه به چه صورت است؟حق امتياز تلفن را چگونه ثبت مي زنيم؟و سوال آخر اينكه سود ناويژ براي موسسات خدماتي تفريحي چون( ب.ت.ك.ف) نداريم آيا به صورت زير عمل ميكنيم: سود ناويژه= فروش كل - هزينه هاي عملياتي (جاري).
با تشكر از سايت خوب شما.

با سلام
1-
بد-نقدوبانك
بد-ساير حسابهاي دريافتني
بس-سرمايه
2-اينگونه نيست كه چون موسسه خدماتي است ما موضوعي به عنوان ق.ت.ك.ف نداريم بلكه بهاي تمام شده در موسسات خدماتي حساس تر وپيچيده تر نيز مي تواند باشد.براي مثال قيمت تمام شده حمل مسافر وبار ويا خدمات درماني هر فرد و....بنابراين روش عمل دقيقا نظير موسسات توليدي است ونه شيوه اي كه شما ارائه نموده ايدو

14/10/88

بازگشت به بالا
باسلام
قراردادچه تفاوتي باتوافقنامه دارد ؟

با سلام
توافق نامه معمولا يك مفهوم عمدتاسياسي دارد وبعد از وقوع اتفاقاتي ناخوشايند كه پس از انعقاد قرارداد حادث مي شود منعقد مي شود اما قرارداد در شروع يك قرارداد وبدون توجه به پيشينه تاريخي منعقد مي شود.هر چند ممكن است در عمل اين دو به اشتباه به جاي هم استفاده شود.وحتي در محيطي ومكاني نامانوس.

14/10/88

بازگشت به بالا
با سلام وخسته نباشيد
آگه ممكنه درمورد حسابداري خريد خارجي مرا راهنمايي كنيد
متشكرم

با سلام
چه نوع راهنمايي لطفا دقيقا ذكر كنيد.اگر مشاوره واردات وصادرات وشيوه خريد خارجي سوال داريد مي توانيد سوال خود را از كارشناس مربوطه در طبقه مشاوره صادرات و واردات مطرح كنيد واگر در مورد شيوه ثبت حسابداري سوال داريد مجددا موضوع مورد سوال را دقيق طرح نمائيد.

15/10/88

بازگشت به بالا
سقف معافيت حق مأموريت طبق ماده 91 ق م م چه ميزان است ؟؟
آيا اصولا سقف محدودي دارد؟
ميزان حق مأموريت روزانه مي تواند بيشتر از يك سي ام حقوق ماهانه باشد؟ اگر مي شود تا چه سقفي؟؟؟؟؟

با سلام
حداكثر به ميزان حداقل حقوق اعلامي وزارت كار يعني روزانه به ميزان نزخ روزانه اعلام شده توسط وزارت كار به انضمام مدارك سفر.

16/10/88

بازگشت به بالا
باعرض سلام
شركت الف خريد و فروش سهام از طريق شركت شركت كارگزاري ب انجام ميدهد:

خريد سهام ج :
88/10/01 تعداد 100 قيمت هر سهم 1000 ريال كارمزد كارگزار 515 ريال ماليات بر ارزش افزوده كارمزد كاركزار 15 ريال جمع پرداخت به كارگزار 100530

88/10/05 فروش سهام ج : تعداد 100 قيمت هر سهم 1200 ريال كارمزد كارگزار 618 ريال ماليات فروش600 ماليات بر ارزش افزوده كارمزد كاركزار 18 ريال جمع پرداخت به كارگزار 121236

خواهشمند است راهنمايي بفرماييد بهترين نحوه ثبت در حسابهاي كل - معين و تفضيلي براي دو عمليات بالا و نحوه برخورد با ماليات برارزش افزوده و اينكه اين رقم هزينه است يا نه رادر دفاتر شركت الف توضيح دهيد ؟
با تشكر

با سلام
1-ابتدا ئا متن فروش سهام ج را اصلاح كنيم كه منظورتان از جمع پرداخت به كارگزار 121236 منظورتان جمع دريافت از كارگزار است.همچنين سر جمع قابل دريافت ظاهرا برابر با118764 (100*1200-618-600-18) ريال مي باشد.
يك موضوع كه در بحث سرمايه گذاريها وجود دارد طبقه بندي سهام به سرمايه گذاري جاري (كه خود به دو دسته سريع المعامله وساير سرمايه گذاريها تقسيم مي شود)ويا بلند مدت بودن سرمايه گذاري است.بنابراين مساله با فرض جاري بودن به شرح ذيل حل مي گردد.
2-در مورد خريد سهام ج براي شركت الف:

بد-سرمايه گذاري جاري100515
بد-پيش پرداختها-ماليات بر ارزش افزوده 15
بس-نقدوبانك100530


3-در مورد فروش سهام ج براي شركت الف:
بد-نقد وبانك -بانك 118764
بد-پيش پرداختها-ماليات بر ارزش افزوده 18
بد- ماليات فروش سهام 600
بس-سرمايه گذاري جاري100515
بس-سود وزيان مبادله 18867
لازم به توضيح است كه مبلغ سود وزيان شناسايي شده به شرح فوق ناخالص بوده كه براي خالص كردن آن ماليات فروش سهام بايستي از آن كسر گردد به عبارتي ماليات مذكور مانند حساب ارزشيابي كاهش درآمدعمل مي كند.راه كار ديگر در خصوص ماليات اينست كه كلا مبلغ ماليات فوق در حسابهاي انتظامي به شرح ذيل ثبت شود:

بد-حساب انتظامي-ماليات فروش سهام600
بس-طرف حساب انتظامي ماليات فروش سهام 600
مبلغ ماليات مذكور بخشي از محاسبات مروط به سود وزيان ناشي از مبادله محسوب مي شود.
16/10/88

بازگشت به بالا
هزينه مالي چيست مثال بزنيد با تشكر

با سلام
بابا جون هر كي دوست دارين از اين سوالهاي كليشه اي كه با يك سرچ در اينترنت پيدا ميشه نكنيد.والا نمي خوام بي احترامي كنم به كسي اما بزارين وقت ما صرف موارد سوالهاي با اهميت وچالش بر انگيز بشه.از اينكه همكاري لازم رو ميكنيد ممنونيم.

17/10/88

بازگشت به بالا
سلام
آيا همه شركتها مي توانند از حساب جاري شركا (جاري سهامداران) استفاده كنند؟(حتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس كه سهامدارانشون ممكنه اشخاص حقوقي باشند)

با سلام
در استاندارد حسابداري ايران چنين سرفصلي پيش بيني نشده است واز لحاظ گزارشگري مالي به جهت افزايش ابهام موضوعي پذيرفته شده نمي باشد واگر چنين شركت بورسي وجود داشته باشد كه از اين سرفصل استفاده كند احتمالا حسابدار بي سوادي دارد.ضمن اينكه در شركتهاي كوچك اين امر جا افتاده ودر غياب عدم وجود استاندارد براي شركتهاي كوچك(انگونه كه در دنيا به دنبال ان هستند وبين شركتهاي بزرگ وكوچك از لحاظ استاندارد گذاري تفاوت قائل مي شوند) موردي ندارد هر چند كه ماهيت گردش آن به تفكيك در يادداشتهاي همراه بايستي افشاء شود.
17/10/88

بازگشت به بالا
با سلام در دانشگاه علمي كاربردي دو درس هست به نام حسابداريواحدها ي صنفي و حسابرسي واحدهاي صنفي حال سوال من از شما اين است كه منظور از واحدهاي صنفي چيست؟ و براي اين دو درس آيا كتاب خاصي هست؟ يا اگر كتابي در اين زمينه نيستدانشجويان بايد چه كتابي بخوانند كه حسابداري واحدهاي صنفي را ياد بگيرند؟

با سلام
كتاب اصول حسابداري يك و دو مي تواند پاسخ نياز هاي شما را بدهد.
22/10/88

بازگشت به بالا
با سلا م: ميخواستم در مورداصطلاحات تحويل موقت تحويل دايم و صورت وضعيت قطعي و ترتيب مراحل آن توضيحاتي بفرماييد وهمچنين سپرده حسن انجام كار پيمانكارچه موقع آزاد ميگردد (بعداز كدام يك از 3مرحله بالا)وضمانتنامه حسن انجام تعهدات پيمانكارچه موقع آزاد ميشود؟ باتشكراز لطف شما.

با سلام
پيمانكار پس از آنكه حداقل 97 درصد از عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسناد و مدارك منضم به پيمان انجام داد در صورتي كه باقيمانده و يا نقايص كارهاي مربوط به قسمت عمده اي از يك كار ، اساسي و يا به صورتي نباشد كه استفاده از كار انجام شده را غير ممكن سازد مي تواند از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت كرده و نماينده خود را براي عضويت در كميسيون تحويل موقت معرفي كند و در عين حال انجام دادن كارهاي جزئي باقيمانده را نيز تقبل كند .
دستگاه نظارت پس از بازديد از عمليات ، تشكيل كميسيون تحويل موقت را از كارفرما تقاضا مي كند . پس از آنكه اعضاي كميسيون تحويل موقت تعيين شد آزمايشهاي لازم با حضور اعضاي كميسيون بوسيله دستگاه نظارت انجام مي شود و نتايج آن در صورتمجلس تحويل موقت قيد مي گردد .
كميسيون تحويل موقت فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات نا تمام تنظيم و ضميمه صورتمجلس تحويل موقت مي كند و براي رفع نقايص و معايب و تكميل كارهاي نيمه تمام مهلتي را براي پيمانكار تعيين مي كند و به دستگاه نظارت مأمورين مي دهد كه در رأس مهلت مزبور عمليات را مجدداً بازديد كند و اگر بر اساس فهرست نقايص

***

هيچ گونه عيب و نقص و كار نا تمامي باق نمانده باشد صورتمجلس تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تصويب وي به پيمانكار ابلاغ شود .
مجموعه فعاليت هايي كه در اين مرحله مي توان عنوان كرد به شرح ذيل مي باشد :‌
د-1-ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات و آزادشده سپرده نقدي ضمانتنامه ها .
د-2-ابطال ضمانتنامه پيش پرداخت
د-3-تهيه صورت وضعيت قطعي و صورتحساب قطعي .
د-4-استرداد 50% سپرده حسن انجام كار .

عمليات حسابداري تحويل قطعي كار :
اعضاي كميسيون تحويل قطعي در پايان دوره تضمين بنا به تقاضاي پيمانكار از كار بازديد مي كنند و هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده نكنند تحويل قطعي انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظيم مي شود و سپس كارفرما تصويب آن را به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار مكلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع كند . هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد كوتاهي كند كارفرما حق دارد آنها را خود به تنهايي يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آنرا از محل نصف سپرده حسن انجام كار كه پيمانكار نزد او دارد برداشت مراحل و عمليات حسابداري در اين مرحله مي تواند شامل آزادسازي نيمي ديگر از سپرده حسن انجام كار پيمانكار باشد .

23/10/88

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد
با توجه به اينكه كالاي خريداري شده در ابتداي دوره در روش ادواري را بعنوان خريد كالا ثبت نموده ام و موجودي ابتداي دوره نيز نداريم
1 - آيا ثبت كالاي شمارش شده در پايان سال87 در سيستم حسابداري(روش ادواري) بعنوان موجودي كالاي پايان دوره به شكل ذيل صحيح است ؟
موجودي كالا(بدهكار) خلاصه سودوزيان(بستانكار)
2 - با توجه بستن حساب سال87 و انتقال مانده به سال88 ، آيا نياز به ثبت بستن موجودي كالا مي باشد يا خير؟ و در سال89 چگونه عمل مي شود؟
لطفا توضيحاتي با ذكر مثال بيان كنيد؟

با سلام
1-بله درست است
2-در ابتداي سال 88 موجودي كالا را افتتاح مي كنيد ودر پايان دوره موجودي فوق را به خلاصه سود وزيان بسته وموجودي اخر دوره را (پس از شمارش وانبارگرداني)ايجاد مي كنيد.
3-در سال 89 نيز مثل 88 عمل كنيد.

23/10/88

بازگشت به بالا
فرق بين بيلان شركت هاي تعاوني و شركت هاي توليدي را در صورت امكان ارائه دهيد

با سلام
شركتهاي تعاوني خود به تعاونيهاي توليد وتوزيع ومصرف تقسيم مي شوند.بنابراين سوال شما اشتباه طرح شده و شركت توليدي مي تواند تعاوني سهامي عام ويا خاص با مسوليت محدود و... باشد .تنها تفاوت شركتهاي تعاوني در تعهدات قانوني اجباري به وزارت تعاون بابت پرداخت حق تعاون و... مي به نسبت ساير مدل هاي تشكيل يك شركت مي باشد..

25/10/88

بازگشت به بالا
با سلام خدمت شما اساتيد محترم.
بنده حسابدار نمايندگي اي هستم كه شما لطف نموديد و ترازنامه آن را تحليل كرديد.در حال حاضر هم مي خواهم از مشاوره شركت شما براي بهبود روند كار حسابداري و اشتباهات موجود در ثبت هاي آن و تغيير وضعيت بحراني نمايندگي به سمت سود هي استفاده كنم .با توجه به اينكه مديريت نمايندگي فوق العاده ضعيف و ناكارآمد است از شما خواهشمندم لطف كنيد بفرماييد در صورت استفاده از خدمات مشاوره اي اين شركت هزينه آن چقدر خواهد شد؟ البته فعلا به صورت مقطعي و براي رفع اين مشكلات چون فقط از اين بابت خودم مشتاق و علاقه مندم كه اوضاع بهبود يابد چون از نظر شخص مديريت نمايندگي هيچ نيازي به اين مشاوره ها و دريافت خدمات نيست. لازم به ذكر است كه نمايندگي هر ماه توسط پشتيبان برنامه حسابداري آرتا پشتيباني مي شود اما اين پشتيباني كاملا سوري و براي دريافت مبلغ پشتيباني مي باشد.من از شهرستان با شما درارتباطم فوق العاده مشتاقم تا در اين حرفه تجربه عملي و عيني كسب كنم اما اين امكان در شهرستان بنده وجود ندارد .مايلم اگر اين امكان از طريق شركت شما حتي به صورت اينترنتي و مكاتبه اي هم باشد استفاده كنم هر هزينه اي هم دارد مي پردازم .واقعا در اين حرفه از نظر تجربي وعلمي فقيرم .لطفا راهنماييم كنيد.با تشكر.

با سلام
دوست عزيز خدمات مشاوره چه به صورت پرسش وپاسخ از طريق سايت ويا مكاتبه از طريق ايميل مجاني است ودر حال حاضرهزينه اي ندارد.اما اشتياق واحساس تعلق شما را به سايت شركت ارج نهاده وبدين منظورمژده مي دهيم كه بزرگترين پورتال در حوزه مشاوره مالي ومديريت در اينده نزديك به بهره برداري مي رسدكه تنها كمك شما در حال حاضر ارسال ايميل خود ودوستان وساير مشتاقان از طريق ايميل شركت است كه در حقيقت خواستار به روزماندن در خصوص اخرين بهبودها وپيشرفت ها در دنيا وايران وهمچنين مقررات وقوانين در خصوص حوزه مالي ومالياتي كشور است كه مي توانيد با عضويت زود هنگام خود در آينده نزديك جزوه اولين نفرات دريافت كننده خدمات مذكور به صورت دريافت ايميل باشيد.بي شك ما در ايران اولين خواهيم بود واين را به شما وساير دوستان اثبات خواهيم كرد.مهم پيوستن به شبكه اي از اعتبار حرفه اي است كه در پورتال راز هزاره به صورت صدور كارت عضويت براي اعضاء دائم وبرگزاري امتحانات ارزيابي طبق آخرين استاندارد هاي بين المللي خواهد بود.از اولين 1000 ايميل ارسالي بهآدرس ايميل شركت((info@raznameh.com براي سال اول راه اندازي پورتال هزينه اي در اين خصوص دريافت نخواهد شد ما قاعدتا براي مازاد بر تعداد مذكور ساليانه هزينه اي در نظر خواهيم گرفت.
30/10/88

بازگشت به بالا
سلام
اگر شريكي در يك شركت سهامي خاص قصد خروج داشته باشد ؛ بايد دارائيها را از بدهي ها كم كرد و به اندازه مبلغ سهامش به او پول داد؟و يا بايد كاهش سرمايه داد؟

با سلام
شيوه هاي مختلفي براي پرداخت مبلغي كه بايد بابت خروج سهامدار از شركت پرداخت وجود دارد.يكي از عمده ترين روشها توافق شركاء بر پرداخت مبلغي بابت سهام شريك ديگر طبق توافق ورضايت طرفين است كه مي تواند مبتني بر حدس وگمان ويا ارزش قرارداد هاي شركت ويا ارزش روز اموال ودارائيهاي شركت باشد.روشهاي مبتني بر ارزش دفتري دارائيها كه در دفاتر ثبت شده معمولا به عنوان يك معيار اوليه در ارزيابي سهم الشركه توسط شركاء مورد استفاده قرار مي گيرد.

4/11/88

بازگشت به بالا
باسلام

احتراماً به نظر مي رسه در صورتي كه مخارج تعمير، منافع آينده يا عمر مفيد دارايي رو افزايش بده فقط تا ميزاني كه موجب افزايش منافع آتي گرديده بايد به

حساب دارايي منظور بشه. نظر شما چيست؟....قطعاً تفكيك مخارج به " جاري " و " سرمايه اي" هميشه كار ساده اي نيست و نياز به قضاوت " حرفه اي " داره.با تشكر.

با سلام
همين گونه است كه مي فرمائيد.بديهي است اصل اهميت در سراسر چرخه وعمليات حسابداري جريان دارد وحاكم است.

5/11/88

بازگشت به بالا
با سلام در يكي از موسسه هاي آموزش عالي كار ميكنم كه تاحالا از نرم افزاري استفاده نميكرده و حالا ميخواد يك نرم افزار بگيره آيا بايد تمام داراييها و بدهيهاي موسسه در آن وارد شود؟ مبلغ سرمايه اوليه موسسه را چگونه تعيين كنيم؟ آخه در اين موسسات چيزي به عنوان سرمايه تعريف نشده.

با سلام
سيستم هاي استاندارد حسابداري در موسسات انتفاعي تعهدي مي باشند ونه نقدي بنابراين ضرورت دارد دارائيها ي ثابت شمارش وقيمت گذاري شوند.ارزش قيمت گذاري شده به شرح فوق به حساب شركاء موسسه منظور مي شود ودر ساير موارد به حساب حقوق صاحبان سهام وتحت عنوان تجديد ارزيابي.

5/11/88

بازگشت به بالا
با سلام در حسابدار يك واحد دانشگاهي هستم كه دانشجويان مبلغي شهريه را ميريزند كه به حساب مركز ميرود و هر سه ماه مركز مبلغي را به ما ميدهد تا ان مبلغ را براي دانشگاه هزينه كنيم. سوال من از شما اين است كه آيا مبلغ واريزي دانشجويان به حساب مركز ثبت دارد ؟ اگر ثبت دارد ثبت آن چيست؟ سوال دومم اين است كه مبلغي كه از مركز براي ما واريز ميكنند ثبت آن چيست؟ اگر به سوالم پاسخ دهيد بسيار ممنون ميشم.

با سلام

1-سوال اول شما بستگي به اين دارد كه آيا مبالغ واريزي دانشجويان طلب شما از مركز است يا خير.در صورتيكه مركز واقعا متعهد به پرداخت مبلغي معادل واريزي دانشجويان به شماست اين مبالغ ابتدائا به عنوان طلب ثبت ودر زمان دريافت بخشي از آن به عنوان تسويه بخشي از طلب گزارش مي شود.
درحالتي كه مبلغ فوق طلب واحد دانشگاهي نباشد قطعا ثبتي از اين بابت صورت نخواهد گرفت
2-در خصوص ثبت هاي حسابداري در مراكز آموزشي بسته به اينكه سيستم حسابداري بودجه اي ودولتي داشته باشند ويا خيرموضوع ثبت مي تواند متفاوت باشد.(ضمن اينكه در سيستم هاي متمركز وغير متمركز(از لحاظ موضوع حسابداري سنجش مسوليت ) ثبت هاي حسابداري مي تواند بسيار متفاوت ومتعددباشد).در حالت اول تخصيص بخشي از بودجه مصوب تلقي مي شود ودر حالت دوم ميتواند در حالتي كه به عنوان مركز هزينه طرح ريزي شده است به عنوان حسابهاي في مابين مركزو واحد دانشگاهي تلقي شود.ضمن اينكه اگر واحد دانشگاهي به عنوان يك مركز درامد طرح ريزي شده باشد به عنوان درامد واحدگزارش خواهد شد.
به هر حال پاسخ به اين سوال مي تواند بسته به شرايط حاكم بر واحد دانشگاهي بسيار متعدد ومتنوع باشد كه اينموضوع نيازمند شناخت دقيق واحد دانشگاهي ونسبت ان با مركز باشد.

5/11/88

بازگشت به بالا
با سلام در سوال قبلي كه حسابدار دانشگاه مطرح كردم واحد مركز به عنوان يك واحد مستقل بوده و فقط مبالغ را به عنوان تنخواه براي ما ميريزد و اصلا واحد مركز ملزم نيست كه به ما معادل همان مبلغ پول بريزد ايا ميتوان مبالغ واريزي مركز را به عنوان تنخواه ثبت كرد چون اصلا نيازي به بده و بستان بين مركز و واحد دانشگاهي نيست و انها فقط يك پولي را به حساب دانشگاه هر سه ماه ميريزند. با تشكر

با سلام
بله اگر اينگونه كه مي گوئيد باشد وقرار بر برگشت پول در يافتي به مركز نباشد وپول واريزي صرفا براي پوشش هزينه هاي جاري واحد باشد اشكالي ندارد.هر چند كه مركز مي تواند صحت اسناد هزينه واحد را كنترل كند.

5/11/88

بازگشت به بالا
با سلام آيا نرم افزارهاي موجود در بازار نياز دانشگاه هاي علمي كاربردي را مرتفع ميكند؟ به طور كلي آيا نرم افزاري هست كه براي دانشگاه هاي غير انتفاعي و علمي كاربردي، كاربرد داشته باشد ؟ با تشكر از سايت بسيار پرمحتواتون

با سلام
بله قاعدتا همينطور است.

5/11/88

بازگشت به بالا
اگر اظهارنامه و دفاتر يك شركت از سوي دارايي رد شود،در دوره مالي بعدي بر چه اساسي سند افتتاحيه ثبت مي شود؟ يعني بر چه مدركي مي توان استناد كرد؟

با سلام
بر اساس اظهارنامه ارائه شده.از منظر دارايي هر سال مالي مجزا بوده وبيشتر نگاه نقدي است تا تعهدي ولذا اگر ماليات سال مالي قبل قطعي شده باشد در سال مالي بعد مورد توجه مميز عمدتا قرار نمي گيرد.

6/11/88

بازگشت به بالا
باسلام
مصوبه هيات مديره چه تفاوتي باصورتجلسه هيات مديره دارد ؟

با سلام
در صورتجلسه هيات مديره مواردي مصوب وبه تصويب اعضاء مي رسد.

5/11/88

بازگشت به بالا
با سلام ميخواستم بدونم ثبت تخفيفات نقدي فروش براي شعبه بدون دفاتر مستقل چيه؟ بعضي كتاب ها اين ثبت رو زدند:
هزينه هاي شعبه - بدهكار
بدهكاران شعبه- بستانكار
اما كتاب پيام نور اين ثبت رو زده:
كالاي شعبه- بدهكار
بدهكاران شعبه- بستانكار
ممنون ميشم بگين كدوم ثبت درسته

با سلام
هر دو درست است چرا كه اگر مستحضر باشيد حساب كالاي شعبه به عنوان يك حساب تعيين سود وزيان شعبه عمل مي كند.بنابراين بدهكار شدن اين حساب مثل اينست كه حساب ت.ن.ف (كه ماهيت كاهنده سود را دارد) بدهكار شود.ولذا نتيجه كار يكسان است.

9/11/88

بازگشت به بالا
با سلام در يك شركت بازرگاني كه يك سال است فعاليت ميكند و فقط فاكتور دارد مشغول به كار شدم حالا اين شركت مي خواهد فاكتورها را در نرم افزار هلو وارد كند. ميتونين يه مقدار راهنماييم كنين كه چه كار بايد بكنم؟ عمده سوال من اين است كه اين فاكتورها مربوط به سال قبل است ايا ميتوان حالا انها را در سيستم ثبت كرد؟ چگونه افتتاح حساب كنميعني سرمايه اوليه شركت را ايا بايد حتما محاسبه كنم؟

با سلام
اگر سيستم به درايي اعلام نشده بله مي توانيد.به هر حال مديريت نياز به اطلاعاتي دارد كه احساس مي كند اين نياز از طريق يك سيستم نرم افزاري كه به سرعت وبا دقت بالا قادر به تهيه ان است بر طرف مي شود.اما اگر منظورتان اينست كه اين سيستم مبناي ثبت هاي مندرج در دفاتر قانوني قرار خواهد گرفت واحتمال اينكه مميز قبول نكند هست .بله اين موضوع ممكن است پيش ايد.

براي افتتاح حساب به صورت استاندارد:
بد-جاري شركاء(واگر اسامي بدهكاران مشخص است حسابهاي دريافتني)
بس-سود وزيان انباشته

وبه صورت غير استاندارد وصرفا اطلاعاتي براي مديريت:
بد-جاري شركاء
بس-درامد

12/11/88

بازگشت به بالا
سازمان آب و برق كه يك سازمان دولتي است مبلغي را بصورت علي الحساب به پيمانكار پرداخت مي نمايدبدون كسر هرگونه كسوراتي،و در صورت وضعيت بعدي علاوه بر كسر كسورات،مبلغ علي الحساب را نيز كسر مي نمايد،"پيمانكار در دفاتر خود بابت علي الحساب چه ثبتي انجام مي دهد؟آيا علي الحساب را بعنوان درآمد ثبت مي كنديا پيش دريافت؟

با سلام
درآمد.
12/11/88

بازگشت به بالا
باسلام يك سوال در مورد نرم افزارهاي حسابداري داشتم براي بار اول كه اطلاعات رو وارد نرم افزار ميكنم فايل هاي ديگه فعال نميشه آيا بايد گزينه ي پايان عمليات اول دوره رو بزنم تا بقيه گزينه ها فعال بشه؟ آخه نرم افزار هلو يك گزينه داره به نام پايان عمليات ابتداي دوره و اون رو هنوز نزدم و هيچ گزينه اي فعال نشده يعني نميتونم خريدها رو ثبت كنم> فكر ميكنين اشكال كار احتمالا كجاست؟

با سلام
ممكن دمو باشه وبخشي از گزينه ها باز باشد.بهتر است با يك نمايندگي تماس بگيريد ومشكل را مطرح كنيد.
12/11/88

بازگشت به بالا
با سلام،

شركتي كه 2،3 سال از آخرين ارائه اظهارنامه اش مي گذرد و ديگر تا امسال فعاليت نداشته و مانده حسابهاي دائم آن مثل موجودي نقد و بانك - ح دريافتني و پرداختني آن براي ثبت "افتتاحيه" قابليت اتكا ندارد يا به عبارتي واقعي نيست ، بايد براي ثبت افتتاحيه از چه ارزشيابي، مخصوصا براي دارايي ثابت مشهود استفاده كند و حسابهاي دائم خود را باز كند ؟
باتشكر-ياعلي

با سلام
اگرحسابهاي سالهاي مذكور قطعي شده است صفر كردن مانده حسابهاي دريافتني وپرداختني مشكلي ايجاد نمي كند ولي اگر نشده انجام اصلاحات در سال جاري با نظر مميز تان صورت گيرد.ضمن اينكه ارزشيابي حساب دارايي ثابت موجبات تعلق ماليات 25 درصدي به تفاوت ارزشيابي مي شود.

21/11/88

بازگشت به بالا
سلام
اگربخواهيم اثرات مختلف برروي عملكردمالي يك شركت را ناديده گرفته وفقط يك اثررابرروي آن مدنظرقراردهيم چه بايد كرد
مثلا استقرار TQMدرشركت برروي نسبتهاي مالي اثرگذارهست ياخير .
چگونه مي توان سايرعوامل اثرگذارمثل افزايش تعدادتوليدو...راحذف وفقط عامل TQMرادرنظرگرفت .
باتشكر

با سلام
معمولا با رگرسيون اين مسائل حل مي شه(متغير هاي مستقل و وابسته شناسايي وهمبستگي بين اين متغير ها ارزيابي وبررسي مي شود) در اين خصوص بهتره با يك آماردان نيز مشاوره كنيد.

26/11/88

بازگشت به بالا
با سلام كارمندي كه در يك جايي كار ميكند اما حقوقش طبق قرارداد مثلا دويست هزارتومن هست و اين حقوق از قوانين اداره كار پيروي نميكند و اين شخص در اصل بايد چهارصد هزار تومن دريافت كند،حسابدار اين شركت براي رد كردن ليست بيمه اين گونه كارمندان بايد چه كار كند؟ با تشكر

با سلام
حسابدار حرفه اي يعني كسي كه توانايي اين كار رو داشته باشه.بنابراين اگر حسابدارتان حرفه اي(منظور در حساب سازي) است راهش رو بلده.

27/11/88

بازگشت به بالا
سلام ببخشبد من مبخوام برم تو بك مغازه براي حسابداري. الان موجودي هاش و فاكتوراي فروش رو دارم در ابن حالت مبشه موجودي اول رو حساب كرد ولي مغازه وقتي تك فروشي مبكنه سند نمبزنه موجودي اول رو چه جوري حساب كنم؟ الان بابد چه كار كنم؟

با سلام
از فرمول ذيل استفاده كن اما كار سختي در پيش داري:

خريد+موجودي اول دوره=فروش+موجودي اخر دوره
با توجه با اينكه سه ايتم خريد وفروش وموجودي آخر دوره مشخص است رقم مجهول نيز بدست مي آيد .هر چند كه كسري واضافي موجودي ها تاثيرش را در موجودي اول دوره مي گذارد.

26/11/88

بازگشت به بالا
ببخشبد فرمولشو بلدم منظورم ابنه كه اونابي كه سند نزدن بابد چه كار كنم؟اخه بار اوله جابي كار مبكنم بعني بابد عملبات رو از اول سال انجام بدم؟اخه بك ماه به اخر سال مونده .مثلا نمبشه موجودي اول بهمن ماه رو حساب كنم بعد اخر سال حسابا رو ببندم؟

با سلام
دوست عزيز اگر مجموعه فروشگاهي است ويا دفاتر قانوني ارائه نمي كند نيازي به ثبت تك تك اسناد نيست بلكه ابتدائا اطلاعات را در شيتهاي اكسل وارد كنيد ونتيجه را يك سند بزنيد.

27/11/88

بازگشت به بالا
با سلام فرق شعبه و نمايندگي چيست؟ خيلي ذهنم رو مشغول كرده

با سلام
با سلام
شعبه از لحاظ قانوني وحقوقي بخشي از شركت اصلي (مادر) تلقي مي شود در حاليكه نمايندگي اين ويژگي را مي تواند كاملا ويا اصلا نداشته باشد .معمولا مالكيت حقوقي نمايندگي به ديگران تعلق دارد ونماينده صرفا موظف به اجراي اوامر دستور دهنده وهدايت كننده عمليات نمايندگي است.
29/11/88
29/11/88

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر ازسايت بسيار پرمحتواتون. در جايي خوندم كه نوشته بود كارخانه يخ سازي در محاسبه بهاي تمام شده يخ مواد مستقيم ندارد آياهمچين
چيزي امكان دارد؟ مگر اب جزئ مواد مستقيم در توليد يخ نيست؟

با سلام
احتمالا اشتباه تايپي بوده شما جدي نگير همشهري.

2/12/88

بازگشت به بالا
با سلام خدمت اساتيد محترم

1- مضاربه اي تقريبا يك سال پيش گرفته شده بود كه مبلغ آن براي شروع به كار جايي استفاده شد, براي جابجايي آن پولي از طرف ما پرداخت نمي شد اما اين بار براي جابجايي آن اين مبلغ از طرف ما پرداخت گرديد .بابت اين واقعه من بايد چه ثبتي بزنم ؟


2- اگر جنسي از انبار در اثر سهل انگاري انباردار معيوب شود و ديگر قابل استفاده نباشد و اين ضرر از حساب كسي كسر نگردد ,مبلغ اين جنس با چه ماهيتي ثبت ميگردد ؟

با تشكر .

با سلام
1-بايد موضوع را مشخص كنيد كه براي چه منظوري اين وام را گرفته ايد.اگر براي منظور خاصي مثلا ساخت يك سوله خريده ايد مي توانيد با رعايت اصولي كه در استاندارد دارائيهاي ثابت امده اقدام به ثبت در حساب دارايي بنمائيد ودر غير اين صورت به عنوان مخارج مالي وتحت عنوان هزينه بهره اشخاص وموسسات غير اعتباري ثبت نمائيد.
2-به حساب زيان موجودي غير قابل بازيافت منظور نمائيد.
15/12/88

بازگشت به بالا
كدينگ حسابداري موسسات غير انتفاعي به چه صورت ميباشد. لطفا" در صورت عدم وجود كدينگ مربوطه ، مرجع و يا سايت مشخصي را معرفي فرمائيد.rahbar56@yahoo.com


با سلام
دوست عزيز در دوراني كه تمامي موسسات غير انتفاعي از مبناي حسابداري نقدي به تعهدي روي اورده اند ودقيقا الزام جهاني وجود دارد كه نظير موسسات بازرگاني عمل كنند دنبال كدينگ اين موسسات گشتن با عرض معذرت كاري بيهوده است.بنابراين توصيه ما استفاده از كدينگهاي رايج در موسسات انتفاعي است.
15/12/88

بازگشت به بالا
ميزان حداقل و حداكثر عيدي 88

با سلام
دولتي ها وبازنشستگان 3000000 ريال
قانون كاري ها:
حداقل دو برابر حقوق ومزاياي توافق شده به شرط اينكه از 790560 تومان بيشتر نشود.

23/12/88

بازگشت به بالا
آيا سرفصلي با عنوان "علي الحساب درآمد" در حسابداري بازرگاني وجود دارد؟يا فقط در حسابداري دولتي كاربرد دارد؟مثلا اگر شركت پيمانكاري غير دولتي بابت انجام قسمتي از كار مبلغي از كارفرما دريافت كند،بايد آنرا بعنوان علي الحساب درآمد شناسايي كند يا درآمد؟

با سلام
ماهيتا اينگونه مبالغ درآمد محسوب مي شود.ونه غير از اين.

9/01/89

بازگشت به بالا
باسلام چرا در سيستم حسابداري ايران لايفو ممنوع است

با سلام
به دليل وجود تورم دو رقمي كميته تدوين استاندارد ها به اين نتيجه رسيده كه عدم استفاده از اين روش به منظور جلوگيري از دست كاري در نتايج عملكرد ترويج شود وآنرا ممنوع نموده است.

17/01/89

بازگشت به بالا
يك شركت فروش ميزوصندلي اقدام به برداشتن تعدادي ميزوصندلي براي استفاده درشركت مي كند ثبت ادواري آن دردفتر كل ومعين چگونه است

با سلام
در روش دائمي:
بد-اموال وماشين الات-اثاثيه
بس-موجودي كالا-كالاي ساخته شده

در روش ادواري:
بد-اموال وماشين الات-اثاثيه
بس-قيمت تمام شده كا لاي ساخته شده ويا
بس-خلاصه سود وزيان

البته سرفصل وكدينگ حساب شما نيز در روش ادواري بسيار نقش تعيين كننده اي در تعيين طرف حساب بستانكار شما دارد.


23/01/89

بازگشت به بالا
باسلام فرض كنيد كه يك واحد دانشگاهي در حال ساخت و ساز يك ساختمان براي خود است و تاكنون دو طبقه ساخته شده و و كارمندان و دانشجويان در آن مستقر هستند و طبقه سوم(طبقه ي آخر) در حال ساخت است سوال من از شما اينست كه هزينه هايي كه براي اين ساختمان خرج ميشود مثل هزينه جوشكاري و گچ كاري و ... در چه حسابي بايد ثبت شود؟ هزينه چايي و ناهار كارمندان بايد در چه حسابي ثبت شود؟ با تشكر

با سلام
اگ ساختمان د رجريان ساخت است به عنوان دارائيهاي ثابت در جريان ساخت منظور مي شود چرا كه يك ساختمان يك كل واحد است هر چند كه دو طبقه آن مورد استفاده قرار گرفته است.ضمن اينكه زمان تكميل نيز ايتم تاثير گذار در انتقال بهاي ضمني دو طبقه به حساب ساختمان و اختصاص بخشي از بهاي تمام شده به عنوان مانده حساب كار درجريان بابت طبقه سوم است.
هزينه چايي و ناهار كارمندان بايد در حساب هزينه هاي دوره جاري ثبت گردد.

24/01/89

بازگشت به بالا
با سلام تراز آزمايشي در پايان دوره از روي مانده ي حساب هاي دفتر كل تهيه ميشود ما كه در پايان دوره حساب ها را بستيم و همه مانده ها صفر است پس چگونه تراز ميگيريم؟

با سلام
دوست عزيز در حسابداري چه تراز مانده داشته باشد يا بدون مانده باشد تراز گويند.يعني تراز ,تراز است وبا مانده وبدون مانده ندارد.اما موضوع مورد پرسش شما چيز ديگيري است.منظور شما اينست كه وقتي حسابها بسته شدند چطور تراز با مانده بگيريم.در اين حالت شما اگر سند هاي انتخابي خود را قبل از آخرين سند بستن حسابها انتخاب كنيد مي توانيد تراز با مانده بگيريد.مثلا فرض كنيد 300 عدد سند داريد وسند 300 سند بستن حسابهاي شما مي باشد.بنابراين اگر مي خواهيد سند با مانده بگيريد بايستي سند هاي انتخابي شما از شماره 1 الي 299 باشد.

25/01/89

بازگشت به بالا
با سلام يك واحد دانشگاهي مبالغ شهريه رو به حساب مركز ميريزه و مركز معمولا بخشي از آن مثلا 85% را به خود دانشگاه به عنوان بودجه برگشت ميدهد.چه ثبت هايي در اين عمليات معمولا بايد انجام شود؟ منظورم ثبت هاي بودجه اي و دولتي نيست. با تشكر

با سلام
اگر ساده به موضوع بنگريم:
1-در زمان دريافت شهريه:
بد-بانك
بس-جاري مركز
2-در زمان واريز به مركز:
بد-جاري مركز
بس-بانك
3-در زمان دريافت بودجه:
بد-بانك
بس-دريافتي از مركز

26/01/89

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از سايت فوق العاده پرمحتواتون. از حضورتان يك سوال داشتم.شركت ها وقتي ليست بيمه را رد ميكنند حداقل حقوق كارگر را رد ميكنند مثلا اگه كارگري 350 هزار تومان در ماه حقوق ميگيرد آنها همان حداقل حقوق را رد ميكنند تا بيمه ي كمتري بپردازند آيا تامين اجتماعي نمي داند كه شركت ها براي فرار از پرداخت حق بيمه اين كار را ميكنند؟ آيا اين كار هيچ وقت لو نميرود؟

با سلام
بعضا خودكارگزاران تامين اجتماعي اين تقاضا را از موديان دارند كه رقمي بيشتر از حداقل حقوق نزنيد چرا كه رقم بيشتر به مفهوم تعهد بيشتر سازمان در زمان بازنشستگي است.وبحث لو رفتن موضوعي ديگر است كه مي تواند اين اتفاق بيفتد ويا نيفتد .اگر قرار بر عدم نمايش اطلاعات در دفاتر قانوني باشد (به مفهوم دو دفتره بودن) طوري اين موضوع طراحي مي شود كه اين اتفاق (لو رفتن) نيفتد.

26/01/89

بازگشت به بالا
با سلام در صورت جريان وجوه نقد طبق استاندارد هاي ايران پيش پرداخت دارايي هاي ثابت در كدام طبقه مي آيد؟ ممنون ميشم توضيح بدين با تشكر

با سلام
1-عملياتي نيست چون مربوط به عمليات جاري نيست
2-تامين مالي نيست چون مربوط به عمليات تامين مالي نيست
3-سرمايه گذاري است چون مربوط به توسعه زير ساخت هاي شركت است.

26/01/89

بازگشت به بالا
با عرض سلام وخسته نباشيد.
فرق بين تصفيه و تسويه را در حسابداري توضيح دهيد.
قبلا به انگليسي توضيح داديد لطفا توضيح فارسي ارائه كنيد.

با سلام
تسويه به معني صاف كردن بدهي وپرداخت آن اما تصفيه به معني فرايند انحلال شركت وصاف كردن تراز نامه شركت وتعيين تكليف عناصر آن براي اختتام فعاليت شركت است

26/01/89

بازگشت به بالا
نحوه محاسبه مرخصي استفاده نشده چيست

با سلام
روزهاي مرخصي استفاده شده طي سال كارگر-30روز(شامل 4 روز جمعه)=تعداد روزهاي مرخصي استفاده نشده
مبلغ مرخصي استفاده نشده=تعداد روز هاي استفاده نشده*نرخ يك روز كار(طبق حقوق پايه مورد توافق)

30/01/89

بازگشت به بالا
با سلام اگه يك كارخانه در حال ساخت باشه و ما همزمان شركت ان كارخانه را داريم در اداره ثبت شركتها ثبت ميكنيمچه ثبت هايي از بابت ثبت شركت و ساخت كارخانه(ساخت سوله و ديوار كشي و خريد زمين و ...) انجام ميشود؟ با فرض اينكه يا تك مالكي باشد و يا سهامي خاص. ممنون ميشم در هر دوحالت ثبت ها رو بگين.

با سلام
تا زماني كه شركتي ثبت نشده دفاتر قانوني موجود نيست تا در آن ثبتي كردبنابراين ثبتي به صورت قانوني لازم نيست اما شما مي توانيد هزينه هاي انجام شده قبل از ثبت را در يك دفتر ويا سيستم صرفا جهت جمع اوري اطلاعات ثبت كنيد.بعد از اينكه شركت مراحل ثبت را گذراند اقدام به ثبت در دفاتر قانوني شركت كنيد.

01/02/89

بازگشت به بالا
با سلام براي بستن خلاصه حساب سود و زيان از چه حساب هايي استفاده ميشود؟ بعضي از شركتها با سود انباشته بعضي با حساب سرمايه بعضي با حساب تقسيم سود مي بندند بعضي با جاري سهامداران مي بندند. اگه ميشه بگين كه هر شركتي با توجه به ماهيتش خلاصه حساب سود و زيان را با چه حسابي مي بندند؟

با سلام
استاندارد داريم براي اينكه استاندارد عمل كنيم وشفاف نه هر جور كه دلمان خواست.
طبق استاندارد مانده به سود وزيان انباشته بسته مي شود بقيه موارد تر دستي است تا حسابداري.

1/02/89

بازگشت به بالا
ماليات شركتهاي نفتي وتابعه ان چگونه است

با سلام
سرمايه ، رضا غيبي: از سال 1384 به بعد ميزان ماليات و سود سهام شركت نفت از نفت خام در رديفي جداگانه در بودجه عمومي دولت آورده شده و اين رقم از 6055 ميليارد تومان در سال 1384 به 7804 ميليارد تومان در سال 85، 9911 ميليارد تومان در سال 86 و 10542 ميليارد تومان در لايحه 87 رسيد. در لايحه بودجه 88 نيز ماليات عملكرد نفت 2500 ميليارد تومان و سود سهام شركت نفت 4030 ميليارد تومان ارائه شده كه روي هم رفته 6530 ميليارد تومان است. همچنين بند ديگري با عنوان مازاد سود سهام شركت ملي نفت در سال 87 نيز در لايحه بودجه 88 آمده كه 2419 ميليارد تومان است. بر اين اساس كل ماليات عملكرد نفت و سود سهام و مازاد سود سهام شركت نفت در سال 88 روي هم رفته رقم 8950 ميليارد تومان است كه در لايحه بودجه 88 ارائه شده است و نسبت به رقم 10542 ميليارد توماني لايحه سال 87 به ميزان 15 درصد كاهش نشان مي دهد.
درآمد نفت در سال 1384 بالغ بر 53 ميليارد و 800 ميليون دلار بود كه با اختصاص يافتن 36 ميليارد و 153 ميليون دلار آن به بودجه عمومي دولت ميزان وابستگي بودجه را 2/67 درصد رقم زد.در همان سال ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت
9 ميليارد و 700 ميليون دلار بود و ميزان ماليات بر درآمد نفتي و سود سهام شركت نفت شش ميليارد و 370 ميليون دلار بود.در سال 1385 نيز با اختصاص 70 درصد از درآمد
62 ميليارد و 400 ميليون دلاري نفت به بودجه عمومي دولت، 43 ميليارد و 680 ميليون دلار صرف بودجه دولت شد. ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز با رشد 83 درصدي 17 ميليون و 800 هزار دلار بود. ميزان ماليات بر درآمد نفت و سود سهام شركت نفت در سال 85 نيز هشت ميليارد و
200 ميليون دلار بود كه در مجموع مصرف دولت از درآمدهاي نفتي
69 ميليارد و 680 ميليون دلار است.
در سال 1386 نيز با اختصاص
52 ميليارد و 369 ميليون دلار از درآمد 81 ميليارد و 700 ميليون دلاري به بودجه دولت ميزان وابستگي بودجه، به نفت را 1/64 درصد رساند. در اين سال برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي
17 ميليارد و 100 ميليون دلار، ماليات بر درآمد نفتي و سود سهام شركت نفت
10 ميليارد و 430 ميليون دلار بود كه ميزان مصارف دولت از درآمدهاي نفتي را به
79 ميليارد و 890 ميليون دلار رساند.
در سال 1387 پيش بيني مي شود درآمد نفتي كشور بالغ بر 70 ميليارد دلار باشد كه مصرف نفت در بودجه
54 ميليارد دلار تعيين شده است.
از طرفي برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار است كه در مقايسه با سال قبل رشد بيش از دو برابري داشته است. ميزان ماليات بر درآمد نفت و سود سهام شركت نفت نيز 11 ميليارد دلار برآورد شده است.
7ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و« وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد.

قانون بودجه سال 1388 كل كشور:

الف ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به‌آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت(خزانه‌داري‌كل‌كشور) تسويه حساب نمايد.
به‌منظور افزايش بهره وري از منابع آب و تسريع در اجراء پروژه‌هاي مختلف آب و خاك مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت‌نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط به اين منظور اختصاص يابد تا بصورت مساوي و حداكثر تا پايان شهريورماه 1388 در اختيار وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي قرار داده شود.
معادل سيزده درصد(13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي‌شود به ترتيب معادل پنج‌درصد(5%) و هشت‌درصد(8%) به عنوان ماليات عملكرد سال 1388 وسود سهام علي‌الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط به حسابهاي مربوط مي‌باشد.
در مورد نفت خام توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه‌هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اضافه مي‌شود. قيمت نفت خام براي نفت صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت‌خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است.
سه‌درصد(3%) ارزش نفت خام توليدي(جزئي از94% سهم دولت) در جهت تجهيز منابع سرمايه‌اي طرحهاي استخراج و توليدنفت و گاز پارس جنوبي در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور مي‌شود. معادل پانصد ميليون(500.000.000) دلار از اين مبلغ صرف گازرساني به شهرها و روستاها مي‌شود.
ب ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است ارزش گاز خام توليدي از ميدانهاي نفتي و گازي ايران و ميادين مشترك توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل يازده درصد(11%) از ارزش گاز خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط، گاز طبيعي مورد نياز خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد‌(75%) از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد. گازهاي سوزانده شده و گاز تزريقي به چاه‌هاي نفت از اين جزء مستثني هستند.
ج ـ مابه‌التفاوت قيمت آزاد( قيمت فرآورده‌هاي نفتي صادراتي يا وارداتي در منطقه خليج فارس بر حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال، توزيع، فروش، ماليات و عوارض تكليفي براي هر حامل) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي و سهم شركت ازقيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار شركـت ثبـت شده و معـادل آن بصـورت گواهي ‌اعتبـاري (اوراق بهاداري كه توسـط خزانه‌داري‌كل كشور در ازاي حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موضوع اجزاء‌ (الف) و (ب) اين بند و در تعهد آن شركت صادر شده و صرفاً در معاملات شركتهاي موضوع اين بند با يكديگر و با خزانه‌داري‌كل كشور، داراي ارزش خواهد بود) به شركت داده مي‌شود.
چگونگي تسويه حساب في مابين خزانه داري كل كشور از طريق گواهي‌هاي اعتبار صادره ياد شده با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركت‌هاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و بدون گردش‌ريالي آن در دفاتر خزانه‌داري‌كل كشور به‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارت ‌نفت، وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و ابلاغ مي شود. عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان‌حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
دـ در راستاي اجراء بودجه عملياتي، وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است موافقتنامه طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت وگاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان‌مذكور ارائه نمايد.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌‌هاي آن و قوانين مربوط، بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 جدول شماره(6) اين قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
هـ ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال‌1383 به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع جزء (الف) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي مندرج در جدول شماره(6) اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد اين بند، خزانه‌داري كل كشور مبادرت به‌تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف‌هاي 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (الف) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه‌داري كل كشور اعلام مي‌شود، واريز نمايد. اضافه دريافتي دولت (خزانه‌داري كل كشور) در چهارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
وـ وزارت نفت مكلف است ازطريق شركتهاي دولتي ذي‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت ميليارد (6.460.000.000.000) ريال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي را به‌منظور تأمين اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌ويژه آبهاي مرزي و آب آشاميدني روستاها به درآمد عمومي موضوع رديف 210105 جدول شمارة (9) اين قانون واريز نمايد.
زـ شركتهاي موضوع اين بند در معاملات في مابين و در رابطه مالي با خزانه‌داري كل كشور علاوه بر پرداخت‌هاي مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهي اعتباري مي‌باشند. خزانه داري كل كشور در مقاطع زماني سه ماهه به صورت علي‌الحساب نسبت به تسويه گواهي اعتباري اقدام نموده و در پايان سال تسويه حساب مقداري و مالي نهايي انجام خواهد شد.
ح ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر پرداخت‌هاي مذكور در جزء (الف) اين بند به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي آن شركت و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي‌شود. چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات مايعات و ميعانات گازي و درآمد حاصل از نفت خام صادراتي (سهم شركت) طي سال 1388 بيشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد درآمدهاي ياد شده پس از كسر بازپرداخت تعهدات بيع متقابل و وضع كسورات قانوني شامل ماليات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها مي‌تواند در طرحهاي سرمايه‌گذاري بالادستي نفت و گاز هزينه شود.
ط ـ در سال 1388 هزينه‌هاي صدور نفت خام با هزينه بيمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراء اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
ي ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با « وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط» در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات بالادستي نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
همچنين دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم، به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام، گاز خام طبيعي و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران انعكاس داشته باشد، با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
ك ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه مكلف است در راستاي ماده(39) قانون محاسبات عمومي كشور درآمدهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده را به حسابهاي تمركز وجوه ارزي و ريالي خود كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايد تا طبق بودجه مصوب شركتهاي مذكور و با درخواست ذي‌حساب آنها از خزانه به حسابهاي پرداخت ريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل و هرگونه معاملات پاياپاي شركتهاي ياد شده از حكم مزبور مستثني بوده و مي‌بايست در پايان هر ماه عملكرد مبادلات يادشده را با تعيين مبلغ ريالي به خزانه‌داري كل و ديوان محاسبات كشور براي درج در حسابهاي مربوط اعلام نمايند. دستورالعمل اجرائي اين جزء به طور مشترك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت نفت تهيه خواهد شد.
ل ـ در سال 1388 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي‌الاثر است و روابط مالي و حقوقي في‌مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي‌شود در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين بند و ساز و كار تسويه حساب مقداري، ريالي و ارزي بين خزانه‌داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعة ذي‌ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت‌وزيران مي‌رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت قانون و مقررات حاكم بر اين شركتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امكان‌پذير است. وزارت نفت مكلف است ازمحل شركتهاي تابعه مبلغ هفتصدميليارد (700.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را جهت گازرساني به‌روستاهاي پرجمعيت در اختيار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط قراردهد.
دولت مكلف است اساسنامه‌هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1388، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
م ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي خود، از درآمدهاي ناشي از توليد زودهنگام ميادين تا سقف يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي توسعه همان ميادين تأمين نمايد.


7/02/89

بازگشت به بالا
با سلام فرض كنيم شركت ثبت شده و كارخانه در حال ساهت مي باشد اين هزينه هاي در حال ساخت در چه حساب هايي ثبت ميشود؟

با سلام
در حساب درائيهاي در جريان ساخت وبه عنوان دارائي ثابت گزارش مي شود.

1389/02/02

بازگشت به بالا
با سلام در پايان سال قبض برق شركت نيامده و ما بايد هزينه ي برق سال جاري را در دفاتر وارد كنيم چون مربوط به سال جاري است اگه ممكنه بگين در پايان سال چه ثبتي زده ميشه و در سال بعد مثلا آخر فروردين قبض برق اومد چه ثبتي زده ميشه؟ لطفا بگين چه عددهايي رو بايد ثبت كنيم؟ با تشكر

با سلام
در انتهاي سال جاري
بد-هزينه...
بس-هزينه هاي پرداختني(زير سرفصل كل ساير حسابهاي پرداختني)

در سال بعد:

بد-هزينه هاي پرداختني
بس-نقدوبانك

4/02/89

بازگشت به بالا
بازخريد در حسابداري صنعتي و نحوه ي ثبت ان در سيستم دائمي و موقت

با سلام
مفهوم نيست لطفا مطلب را كمي بازتر مطرح نمائيد.

4/02/89

بازگشت به بالا
salam.khaste nabashid.man ye taraz name mikhastam barayr tatbig ba vahed haie darsim.taraz har sherkati bash eshgal nadare.mamnoon misham [moslemhaghi@gmail.com]

با سلام
در سايت در قسمت نمونه فرمها موجود است.

5/02/89

بازگشت به بالا
با عرض سلام و تشكر از سائت خوبتان
ميخواستم درمورد قسمتي ازمتني كه مربوط به استاندارددارائيهاي ثابت است بنده را توجيح كنيد.با تشكر
ما به ازاي دريافتي يادريافتني بابت واگذاري دارائئ ثابت مشهود در ابتدا به ارزش منصفانه شناسايي مي شود چنانچه پرداخت بابت ان قلم به دوره هاي اتي موكول شودما به ازاي دريافتني معادل قيمت نقدي ان شناسايي مي شود تفاوت بين مبلغ اسمي ما به ازاي دريافتني ومعادل قيمت نقدي دارائي كه منعكس كننده بازده موثر مبلغ دريافتني است متناسب با گذشت زمان وبا توجه به مانده اصل ونرخ بازده موثر به عنوان سود تضمين شده ( غير عملياتي ) شناسايي مي شود. ِِِِِِا

با سلام
به ثبت هاي ذيل ومفاهيم آن دقت كنيد
حالت اول-اگر نقدي قابل دريافت باشد موضوع مورد واگذاري
بد-نقدوبانك 1000 (به ارزش منصفانه در تاريخ واگذاري كه معادل ارزش فعلي وجوه قابل در يافت در تاريخ واگذاري است)
بس-(با فرض قيمت واگذاري برابر با ارزش دفتري باشد)1000

حالت دوم-اگر در قبال يك چك 6 ماهه واگذار شده باشد(طبيعي است در اين حالت رقم قابل دريافت به صورت اسمي (ونه واقعي) بيشتر از مورد فروش نقدي است چرا كه ما جنس را به يك مفهوم نسيه واگذار كرده ايم وانتظار جبران اثرات نرخ تورم را در مبلغ قابل در يافت اتي داريم بنابراينك

بد-اسناد دريافتني 1200

بس-بهره تحقق نيافته 200
بس-اموال وماشين الات(با فرض قيمت واگذاري برابر با ارزش دفتري باشد)
1000
بنابراين همانطور كه ملاحظه مي شود در حالت دوم به علت نسيه بودن يك بهره بلند مدت نيز داريم كه به عنوان سود تضمين شده ( غير عملياتي ) شناسايي مي شود.

يعنيبه مرور زمان:
بد-بهره تحقق نيافته

بس-بهره تحقق يافته


5/02/89

بازگشت به بالا
با سلام يك استاد در سر كلاس گفته كه بانك و بستانكران و اسناد پرداختني و .... همه زير مجموعه حساب هاي پرداختني هستند. گفته همهي اينها بايد زير مجموعه حساب هاي پرداختني باشد گفته همينطور براي حساب هاي دريافتني هم اين مساله صدق ميكند كه حسابرس متوجه بشود چقدر خريد نسيه و ... داشته ايم. لطفا بگوييد منظور اين استاد چه بوده اين حرف يعني چي؟

با سلام
با ايت تصحيح كه بانك نيست بلكه اضافه برداشت بانكي است درست گفته است چرا كه در يك نگاه سيستمي هر حساب كل(حسابهاي پرداختني در اين مثال) يك يا چند معين داشته باشد(اضافه برداشت بانكي و بستانكران و اسناد پرداختني ) وهمچنين حسابهاي دريافتني چرا كه هدف طبقه بندي در حسابداري مانند هدف طبقه بندي در كتابخانه ها جمع كردن موضوعات مشابه در قالبهاي مشترك است.

5/02/89

بازگشت به بالا
با سلام در مورد سوالي كه قبض برق مطرح كرده بودم در پايان سال قبض برق نيامده و ما مبلغ رو نميدونيم ولي بايد يك عددي را ثبت كنيم تا هزينه برق سال جاري ثبت شود . در اين حالت چه ثبتي بايد زده شود و چه عددي در آن قيد شود؟ با تشكر

با سلام
1-نه ماه گذشته را ميانگين بگير
2- فاصله تاريخ اخرين قبض و انتهاي اسفند ماه را به ماه محاسبه كن
3-متوسط بند يك را در ماه شمار بند 2 ضرب كن

5/02/89

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر از سايت بسيار جالبتون. در سوالي كه مطرح كردم در مورد حسابهاي دريافتني و پرداختني كه حساب كل بود با اين اوصاف ما در ترازنامه فقط حسابهاي دريافتني داريم و ديگه حساب بانك و .... نداريم چون حسابهاي دريافتني را به عنوان حساب كل معرفي نموديم و ترازنامه هم از روي حسابهاي كل به دست مي آيد. اگه ميشه برام توضيح بدين. با تشكر فراوان

با سلام
بله صورتهاي مالي از روي حسابهاي كل تهيه مي شود.

8/2/89

بازگشت به بالا
سلام ايا خريد نسيه زمين و ساختمان هم در صورت جريان وجوه نقد در فعاليت هاي سرمايه گذاري مي آيد؟ با تشكر

با سلام
چون تاثيري در مصرف وجه نقد نداشته به عنوان فعاليتهاي غير نقدي در ذيل صورت گردش مذكور گزارش مي شود.

8/02/89

بازگشت به بالا
با سلام حسابدار يك بيمارستان هستم حسابدار قبلي از دو سرفصل جداگانه تجهيزات و تاسيسات استفاده كرده است. سوال من از شما اين است كه نمي دانم كدام خريد ها را به حساب هزينه ببرم و كدام را به حساب تجهيزات ببرم. مثلا خريد پتو به قيمت 30 هزار تومن در چه حسابي ثبت مي شود؟ يا خريد كمد پانصد هزار تومني و يا تخت دويست هزار تومني در چه حسابي ثبت مي شود؟ ممنون مي شم اگه راهنماييم كنين و برام توضيح بدين.

با سلام
مواردي كه در تعريف امال وماشين الات مي گنجد سرمايه اي تلقي كنيد(مواردي مثلخريد كمد پانصد هزار تومني و يا تخت دويست هزار تومني) ومواردي كه عمر محدوي دارند(عمدتا زير يك سال) ويا اينكه مصرفي هستند (مثلا خريد پتو به قيمت 30 هزار تومن)به عنوان هزينه.

8/02/89

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر فراوان. در سوالي كه در مورد بيمارستان مطرح كردم حال فرض كنيم دارايي ها را خريداري كرديم و به حساب اموال و تجهيزات زديم از كجا بدونم كه عمر مفيد تخت چقدره كه براش استهلاك در نظر بگيرم؟ يا نرخ استهلاك انواع تجهيزات رو از كجا بايد بفهمم؟ با تشكر

با سلام
در كشورهاي پيشرفته از جهت حسابداري معمولا هر صنعت داراي كتابچه اي است كه عمر مفيد تجهيزات مورد استفاده در آن صنعت را نوشته است .ضمن اينكه توليد كنندگان تجهيزات نيز اطلاعاتي در خصوص ظرفيت وميزان كاركرد ان در كاتالوگها وبروشورهاي خود ارائه مي نمايند.توجه كنيد كه عمر مفيد يك موضوع فني است.اما در كشور هايي كه اين موراد وجود ندارد مديريت شركت مي تواند بر اساس اطلاعات فني ودانش سازماني خود به كمك مديريت ساير بخشهاي سازماني نسبت به تنظيم دفترچه عمر مفيد اقدام نمايند.اما يك رويه غير استاندارد نيز توسط مقامات دولتي وسازمانهاي مقررات گذار وجود دارد كه نمونه ان جداول استهلاك ماده 151 قانون مالياتهاي كشور ما مي باشد كه صرفا به منظور تعيين درآمد مشمول ماليات مودي وضع مي شود.

8/2/89

بازگشت به بالا
با عرض سلام
اطلاعاتي در مورد شفافيت
و تضيحاتي در مورد شفافيت مالي و شفافيت مديريت
خيلي ممنون

با سلام
سايتي در خصوص شفافيت به نام ترانسپارنسي وجود دارد كه به شفافيت در بعد كلان مي پردازد اما موارد مورد نظر شما بحث هاي شفافيت در موضوع حاكميت شركتي است.به هر حال به صورت ساده:
1-شفافيت مالي يعني ارائه صورتهاي مالي با گزارش مقبول حسابرسي
2-شفافيت مديريت يعني واضح بودن نتايج تصميمات وعملكرد مديريت براي صاحبان سهام وذينفعان با كمترين عدم افشاء در خصوص انحرافات ومخاطرات اخلاقي مديران


15/02/89

بازگشت به بالا
با سلام

حسابداري شركتي هستم كه اسناد سال گذشته (واريزبه حساب) ثبت نشده و امسال ثبت كردم و اداره كل به ما بابت اين ثبت ايراد گرفته درصورت استاندارد يا جواب قانع كننده با ذكر منابع توضيحات لازم را بفرمائيد.

با تشكر

با سلام
اصول حسابداري ثبت رويدادهاي مالي را در همان سال مجاز مي داند ودر صورتي كه در دوره مالي بعد كشف شود اجازه اصلاحات مي دهد ولي براي امر مالياتي اصلاح معني ندارد ومورد قبول نيست.مگر در شرايط خاص وبا توجيه مورد قبول مميز.
17/02/89

بازگشت به بالا
با سلام و ادب
كسي را مي خواهيم قرارداد ببنديم كه مشمول بيمه نشود راه كاري به ما بديد كه قرارداد مشمول بيمه و قانون كار نشود (قرارداد90 روزه).

با تشكر

با سلام
راه كار قانوني وجود ندارد.

17/02/89

بازگشت به بالا
با سلام براي تشكيل يك نعاوني مصرف كاركنان حداقل تعداد اعضا چند نفر بايد باشه؟ و حداقل سرمايه هم چقدر بايد باشه؟ قيمت اسمي سهام تعاوني هم بگين چقدر بايد باشه؟ ممنون از سايت خوبتون.

با سلام
اساسنامه تيپ تشكيل شركت تعاوني را وزارت تعاون در سايت خود گذارده است اما حداقل 7 نفر لازم است كه هر يك داراي سهام مساوي هستند وحداكثر سهمي كه يك شخص عضو مي تواند داشته باشد يك ششم كل سهام است.

www.icm.gov.ir
17/02/89

بازگشت به بالا
با سلام تفاوت بين اثاثيه اداري و ملزومات چيست؟اگه ملزومات مصرفي است چرا پس به حساب دارايي مي رود؟

با سلام
اين موضوع بيشتر به قضاوت حسابدار ونوع سازمان بستگي دارد .در موارد بسياري ملزومات هزينه مي شود وبه عنوان دارايي از آن نامي برده نمي شود.

20/02/89

بازگشت به بالا
باسلام و تشكر فراروان از سايت بسيار بسيار خوبتون چند سوال از حضور اساتيد داشتم. حسابدار يك واحد دانشگاهي غيرانتفاعي هستم براي انجام هزينه ها مي خواستم بدونم از كدام روش تنخواه گردان بايد استفاده كنم؟ ثابت يا متغير؟ اگه براي دانشگاه تخته پاك كن و ماژيك و وايت برد بخريم عنوان حساب كل و حساب معين چه مي شود؟ خريد دستمال كاغذي و برنج براي پخت غذاي دانشجويان در چه حسابي ثبت مي شود؟ من از شما ثبتهاي بودجه اي نميخوام همين ثبتهاي ساده حسابداري مالي رو مي خوام> با تشكر فراوان ممنون ميشم اگه پاسخ سوالاتم رو بدين.

با سلام
1-انتخاب روش تنخواه داري به قضاوت حسابدار ومدير مسول بخش حسابداري دارد .
2-انتخاب سرفصل نياز به شناخت از سيستم دارد ضمن اينكه طراح سيستم با توجه به نيازهاي گزارشگري سازمان اقدام به ارائه سرفصل حسابها مي نمايد بنابراين پاسخ به اين سوال مستلزم دريافت اطلاعاتي در خصوص شيوه كد گذاري حسابهاي ان مجموعه دارد.بنابراين ارائه هر پاسخي ممكن است درست ويا غلط باشد(در نبود اطلاعات كافي)

20/02/89

بازگشت به بالا
با سلام ثبت خريد اگه از طريق چك سه ماهه باشد در چه حسابي ثبت مي شود؟ آيا چك جزئ اسناد پرداختني است؟ آيا تنزيل سفته در ايران رواج دارد؟ اگه ممنوع است لطفا اگه ميشه بگين كه در چه سالي حدودا ممنوع شده؟ با تشكر

با سلام
1-بله اسناد پرداختني است.
2-در سالهاي قبل خير اما در سال جاري در بسته سياست پولي سال 89بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته است.

شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود با كليات طرح خريد دين موافقت كرد. خريد دين، عقدي بانكي است كه به موجب آن، اوراق و اسناد تجاري به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي خريداري مي‌شود. رئيس اتاق بازرگاني تهران اين طرح را راهگشاي خروج واحدهاي توليدي از بحران نقدينگي دانست.


يحيي آل اسحاق در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه شوراي پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در روزهاي پاياني سال 88، با كليات طرح خريد دين موافقت كرده است، در اين راستا درخواست بخش خصوصي اين است كه سيستم بانكي در ابلاغ و عملياتي كردن هرچه سريعتر اين مصوبه تعجيل كند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: موضوع خريد دين يكي از راهكارهايي است كه نظام بانكي در سراسر دنيا براي بالابردن قدرت وام دهي بانكها و افزودن سطح منابع آنها به كار مي بندد. در ايران نيز قبل انقلاب و در مقاطعي از سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين طرح اجرايي شده است.
وي تصريح كرد: براساس قانون، بانكها تنها مي توانند 5 تا 7 برابر سرمايه خود را وام دهند كه اصطلاحا به كفايت سرمايه معروف است. بنابراين اگر كفايت از حد قانوني خود بالاتر رود، منجر به عدم اعتباردهي خواهد شد.
به گفته آل اسحاق، لذا بانكها به لحاظ قانوني و از نظر اعتباري نمي توانند سطح كفايت سرمايه را ناديده بگيرند.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر، امروز در سطح واحدهاي توليدي بحران وجود دارد كه ناشي از سرمايه اندك و مطالبات بالا است. كاهش قدرت وام دهي بانكها نيز، اين امر را تشديد كرده است، بنابراين طرح خريد دين مي تواند عاملي براي كمك به واحدهاي توليدي در چنين شرايطي باشد.
آل اسحاق با اشاره به درخواست دولت از مجلس براي افزايش سرمايه بانكها به ميزان 15 هزار ميليارد تومان خاطرنشان كرد: مجلس اجازه اين افزايش سرمايه را صادر نكرده است؛ در نتيجه نظام بانكي به دليل كمبود منابع، امكان ارايه تسهيلات جديد را ندارد و از سوي ديگر، ركود واحدهاي توليدي را نيز فراگرفته است.
وي اظهار داشت: در چنين شرايطي يكي از راهكارها، خريد دين است؛ به اين معنا كه بانكها اسناد و اوراق واقعي بخش توليد را كه واردات صورت داده يا اقساط واردات و يا فروش به صورت واقعي است را خريداري مي كند و بانك مركزي در ازاي آن، منابعي را به همان نسبت در قالب اعتبار در اختيار بانكها قرار مي دهد، در نهايت تامين منابع مالي بانكها بدون افزايش سرمايه عملياتي مي شود.
به گفته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، با توجه به اين هدفگذاري كه امسال قرار است نظام اقتصادي كشور، سياستهايي را براي خروج بخش توليد و اقتصاد از ركود، در نظر گيرد، ضروري به نظر مي رسد كه نظام بانكي هرچه سريعتر اين مصوبه را عملياتي كند.
تعريف خريد دين
خريد دين، عقدي بانكي است كه به موجب آن، اوراق و اسناد تجاري به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي خريداري مي‌شود. منظور از اوراق و اسناد تجاري آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد.
منظور از مبلغ اسمي نيز مبلغي است كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر شده و حاكي از ميزان دين يا بدهي‌اي است كه بايد در سررسيد از سوي متعهد پرداخت شود.
اعتبار در حساب جاري اين امكان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليد‌كنندگان و تجار فراهم مي‌كند تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانك‌ها، حد اعتباري مشخصي را بر اساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بتوانند بيش از سپرده خود چك صادر كنند.

20/02/89

بازگشت به بالا
با سلام در سوالي كه در مورد واحد دانشگاهي پرسيدم به طور عمومي مي خواستم بدونم اگه اون هزينه ها انجام بشه چه ثبتي بايد زده بشه؟ يعني اگه در حالت تئوريك اين سوال مطرح بشه چه ثبتي بايد بزنيم؟ با تشكر

با سلام
مراكز دانشگاهي تشكيل شده اند تا اهداف اموزشي را پوشش دهند بنابراين استفاده از سرفصلهايي نظير هزينه هاي اموزشي وعملياتي واداري و...ويا بهاي تمام شده دانشجو واستاد وكلاس وواحد درسي و...مي تواند در ثبت هاي حسابداري مد نظر قرار گيرد.

20/02/89

بازگشت به بالا
با سلام حسابدار يك شركت خصوصي هستم. سوالي كه برام پيش اومده اين است كه حقوق و دستمزد يك كارگر مثلا 400 هزار تومن است اما بيمه ي او بر اساس حداقل حقوق و دستمزد رد مي شود. اگه ميشه ثبت هاي حقوق و دستمزد رو برام بگين و بگين كه هر كدوم بايد به چه عددي ثبت بشه؟ اگه حقوق رو به مبلغ واقعي ثبت كنم و بيمه رو بر اساس حداقل حقوق در نظر بگيرم يك مبلغي اضافه مياد. لطفا راهنماييم كنين.

با سلام
بحث دو دفتره كه ميگن همين جاست ديگه.تفاوتشو تو دفتر دوم ثبت مي كني.

20/02/89

بازگشت به بالا
با سلام يك شركت خصوصي كه چند سالي است كه فعاليت مي كندتا به حال حسابدار و سيستم حسابداري نداشته و از اين جا به بعد مي خواد دفاتر داشته باشه و حسابداري انجام بده. اين شركت در يك ساختمان نيمه ساخته اسكان داره و فقط طبقه ي سومش مونده تا ساخته باشه. سوال من از شما اين است كه آيا بايد قيمت اين ساختمان در جريان ساخت در دفاتر ذكر بشه؟ زده بشه؟ آخه اين شركت كه دفاتر و اسناد نداشته از كجا بدونيم كه چقدر خرج كردن روي ساختمان؟

با سلامم
قانون گزار تكليف موديان مالياتي را در خصوص ثبت رويدادهاي مالي مشخص وتبين نموده است واينكه شما دفتر وسيستم نداشته ايد قصور شما بوده است نه قانونن گذار.بنابراين ثبت عمليات مالي انجام نشده اگر مربوط به شركت است بايد با بهترين روش به قضاوت مديريت شركت براورد وانجام شود.

21/02/89

بازگشت به بالا
با سلام در واحدهاي دانشگاهي مثل دانشگاه آزاد و علمي كاربردي كه مثلا در شهرستان الف هستند سهامدار ندارند و سهامدارانشان در مركز هستندحال حسابدار اين واحدها تفاوت دارايي ها و بدهي هاي اين شركت ها را آيا به حساب سرمايه مي زنند؟ يا از عنوان حساب ديگري استفاده ميكنند؟ چون من شنيدم كه اين واحدهاي دانشگاهي از ثبت هاي بودجه اي استفاده نميكنند.

با سلام
حساب سرمايه يك موضوع قانوني است ومستلزم ثبت در اداره ثبت واگهي روزنامه رسمي و... است.بنابراين در اين گونه واحدها از حساب جاري مركز وشعبه براي نمايش سرمايه گذاريها استفاده مي شود.


20/02/89

بازگشت به بالا
با سلام خريد اگر از طريق چك روز باشد ثبت آن چيست؟ اگر از طريق چك مدت دار مثلا چهارماهه باشد ثبت آن چيست؟ با تشكر

با سلام
1-در حالت اول:
بد-خريد
بس-بانك
2-در حالت دوم:
بد-خريد
بس-اسناد پرداختني

26/02/89

بازگشت به بالا
باسلام فرض كنيم يك ساختمان به ارزش دو ميليون ريال مي خريم و ارزش زمين اين ساختمان 700 هزيار تومن كارشناسي ميشود. ثبت اين رويداد به چه نحو است؟آيا بايد زمين را هم ثبت كنيم؟ با تشكر

با سلام
بله

بد-زمين 700
بد-ساختمان 1300
بس-نقد وبانك 2000

26/02/89

بازگشت به بالا
با سلام
ميخواستن بدونم نمايندگي بيمه ( نه مجتمع خدمات بيمه اي ) صورت سود و زيان و ترازنامه داره ؟
اگه داره ميشه يه نمونه بزاريد

با سلام
قطعا دارد.اما در حال حاضر ما نمونه كدينگ نمايندگي هاي بيمه را نداريم اگر براي شما امكان پذير است بفرستيد تا ما صورتهاي مالي نمونه را تهيه وارائه كنيم.

26/02/89

بازگشت به بالا
با سلام
دارايي هاي مالي چه مواردي هستند. به عنوان مثال كدام يك از موارد زير دارايي مالي هستند؟
موجودي نقد-سرمايه گذاري كوتاه مدت- طلب از شركتهاي گروه- حساب ها و اسناد دريافتي تجاري- ساير حساب ها و اسناد دريافتي- موجودي مواد و كالا- سفارشات-ساير داراييهاي جاري- دارايي هاي ثابت مشهود-سرمايه گذاري هاي بلند مدت-
طرح توسعه و تكميل- سپرده ها و ودايع- سهم اقليت از سود سال جاري (تلفيقي)-سرقفلي (تلفيقي)- ساير داراييهاي غيرجاري.
از راهنمايي شما متشكرم.

با سلام
دارايي مالي به يك مفهوم دارائي نامشهود است(عينيت فيزيكي مثل ساختمان ندارد ونوعي حق قانوني نسبت به منفعت اتي است).دارايي هايي نظير سهام واوراق قرضه(ابزار بدهي و سرمايه) جزو دارايي مالي محسوب مي شوند (كه يك اصطلاح در مديريت مالي است)
موارد:
سرمايه گذاري كوتاه مدت- طلب از شركتهاي گروه- حساب ها و اسناد دريافتي تجاري- ساير حساب ها و اسناد دريافتي وسرمايه گذاري هاي بلند مدت-
مي تواند دارايي مالي تلقي شود

30/02/89

بازگشت به بالا
با عرض سلام
منظور سرمايه جاري در حسابداري
با تشكر
خيلي ممنون

با سلام
سرمايه درگردش نام ديگر سرمايه جاري است يعني:
داراي جاري-بدهي جاري=سرمايه در گردش

3/03/89

بازگشت به بالا
با سلام نمونه كدينگ شركت هاي پيمانكاري رو مي خواستم. آيا شما مي تونيد در سايت اين كدينگ رو بذارين. در كل نمونه كدينگ انواع شركتها رو از كجا ميتونم گير بيارم؟ با تشكر

با سلام
يك نمونه كدينگ در سايت قرار داده شده است كه در 90% موارد با اندكي تغييرات قابل استفاده شركتهاست.حسابداري پيمانكاري نيز انواع گوناگوني دارد كه باز هم كدينگ ارائه شده تا حدود زيادي نيازهاي استفاده كنندگان را فراهم مي كند.

2/03/89

بازگشت به بالا
سلام , وقت بخير .
كارمند يك نمايندگي هستم كه شركت اصلي هر 3ماه به صورت نقدي مقداري از حسابها را تسويه مي كند .در حال حاضر چه ثبتي بايد بابت ماليات سال 88 كه من آنرا به حساب پيش پرداخت ماليات منظور ميكردم در حسابهاي سال 89 بزنم ؟ آيا ثبت ماليات قبل از موعد آن در حساب پيش پرداخت صحيح مي باشد يا بايد از حساب ذخيره ماليات در ثبت ها استفاده كنم ؟

با سلام
اگر منظورتان(بابت ماليات سال 88 كه من آنرا به حساب پيش پرداخت ماليات منظور ميكردم ) كسورات قانوني مربوط به مبالغ پرداختي است كه تحت عنوان پيش پرداخت ماليات ثبت شده درست عمل كرده ايد.
اما منظور شما از "ثبت ماليات قبل از موعد آن " براي ما مشخص نيست.براي پاسخ توضيح واضح تري نياز است از طرفي شما مي گوئيد ثبت كرده ايد واز طرفي موضوع قبل از موعد آن را مطرح مي كنيد.

3/3/89

بازگشت به بالا
با سلام در ايران براي روش هزينه يابي مرحله اي طبق قوانين مالياتي از روش ميانگين بايد استفاده شود يا فايفو؟ با تشكر

با سلام
هر دو روش مورد قبول است اما ميانگين معمولا پذيرش بيشتري دارد ومرسوم تر است.روش لايفو مورد قبول استانداردهاي حسابداري ايران نيست.

3/3/89

بازگشت به بالا
ا سلام اگه وامي به مبلغ مثلا 5 ميليون تومان با نرخ 12% سه ساله(36 ماهه) از يك بانكي گرفته باشيم اگه بخوايم بعد از پرداخت 6 قسط كل وام رايكجا تسويه كنيم چگونه بانك ها اين مبلغ را محاسبه ميكنند؟ با تشكر

با سلام
اگر زودتر از موعد مقرر تسويه كنيد بانكها كل بهره وام محاسبه شده براي كل مدت وام را از شما مي گيرند وتخفيفي از اين بابت به شما نخواهند داد وشما متضرر واقعي وام مذكور خواهيد بود.

9/3/89

بازگشت به بالا
با سلام فرض كنيم شركتي بدهي هايش از داراييهايش بيشتر باشد مثلا جمع داراييها 100000 و جمع بدهي ها 200000 باشد در اين حالت سرمايه شركت چند مي شود؟ و كلا در اين حالت ترازنامه شركت به چه نحوي تهيه مي شود؟ آيا شركت ورشكسته است ؟ با تشكر

با سلام
در اين حالت حقوق صاحبان سهام(نه لفظ سرمايه) 100000 ريال منفي خواهد بود.كه عموما منتسب به زيانهاي انباشته شركت از زمان بهره برداري تا زمان تهيه ترازنامه خواهد بود.اما اين موضوع ربط مستقيمي به ورشكستگي پيدا نمي كند بلكه به طور غير مستقيم مي تواند تاجر ورشكسته تلقي شود .
طبق ماده 141 لا‌يحه اصلا‌حيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظايف شركت در صورت ورشكستگي به شرح زير بيان شده است:
اگر براثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيئت مديره مكلف است بلا‌فاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلا‌ل يا بقا ي شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلا‌ل شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد. در صورتي كه هيئت مديره برخلا‌ف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده مبادرت نكند و يا مجمعي كه دعوت مي‌شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي‌تواند انحلا‌ل شركت را از دادگاه صلا‌حيتدار درخواست كند.
گرچه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است.
همان‌طور كه مي‌بينيم طبق قانون تجارت، شركت ورشكسته شركتي است كه داراي زيان انباشته حداقل به ميزان نصف كل سرمايه شركت باشد. در اين صورت مي‌بايد مجمع عمومي فوق‌العاده تشكيل و در مورد انحلا‌ل يا ادامه فعاليت شركت تصميمگيري شود. بنابراين قانون ، حمايت اندكي از ذينفعان و بخصوص اعتباردهندگان مي‌كند و شركت را در مورد بقا يا انحلا‌ل مخير مي‌داند، در حالي‌كه ممكن است كل سرمايه آنها براثر اين تصميمگيري از دست برود. از طرف ديگر حتي تعريف ورشكستگي شركت هم مبتني بر منافع سهامداران بوده و معيار را زيان انباشته و سرمايه اسمي مي‌داند. قدرت پرداخت ديون شركت به عنوان معياري كه براي تعيين وضع مالي شركت و تداوم فعاليت آن نقش كليدي را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).
با اين حال، ماده 143 تا حدودي بر منافع اعتباردهندگان (يا صاحبان دين) تكيه كرده است. در اين ماده از قانون تصريح مي‌گردد:
در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلا‌ل معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلا‌حيتدار مي‌تواند به تقاضاي هر ذينفع ،هر يك از مديران و يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً يا متضامناٌ به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست، محكوم كند (منصور، 1379).
طبق اين ماده، شكايت از مسئولا‌ن ورشكستگي شركت منوط به‌عدم قدرت پرداخت ديون است و به‌طور ضمني اين معيار درنظر گرفته شده است.
علا‌وه بر اين در ماده 412 قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است. در زير قسمتي از ماده فوق آمده است:
ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي‌شود (منصور، 1379).
در پيش‌نويس لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت كه در جريان تصويب است، طبق ماده 835 تشخيص سازماني به نام سازمان بازسازي، ملا‌ك ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است. در حالي‌كه در قانون فعلي ناتواني از پرداخت ديون ملا‌ك ورشكستگي شناخته شده است.
ماده 835 به شرح زيراست:
تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجارتي است مشمول بازسازي قرار مي‌گيرد.
مشمولا‌ن اين ماده مكلفند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون، درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايند(ماده 836).
يكي از تسهيلا‌ت قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشكستگي، ايجاد يك مرحله مياني به نام بازسازي به منظور تامين حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شركت يا تاجر جهت مساعدت و جلوگيري از ورشكستگي قطعي است، كه نكته حائز اهميتي است كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت.
به هرحال اعلا‌ن يا درخواست ورشكستگي به عهده خود شركت يا بستانكاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلي نيز به همين مسئله اشاره دارد:
ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد زير اعلا‌م مي‌شود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها،
ج- برحسب تقاضاي مدعي‌العموم بدايت (منصور، 1379).
در لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نيز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلي، هيئت تشخيص درخصوص ناتواني تاجر از پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول بازسازي يا ورشكستگي تصميمگيري مي‌كند. علا‌وه بر اين كه تبصره 1 ماده مذكور در مورد بند«ب» ، مواردي شامل مطالبات كارگري، تامين‌اجتماعي، استيجاري و مالياتي ناشي از فعاليت تجارتي نيز مي‌شود كه در قانون فعلي اين مورد مسكوت بوده است.‌همچنين در تبصره 2 ماده مذكور معيارهاي احراز ناتواني تاجر در پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و... منوط به تصويب آيين‌نامه اجرايي اين قانون از طرف هيئت وزيران بوده است. تدوين آيين‌نامه اجرايي در اين مورد در جهت شفاف‌سازي و مشخص شدن معيارهاي ورشكستگي كه قبلا‌ً قانون به صورت كلي به آن اشاره كرده بود، موثر است.
تبصره 2 ماده 837:
معيارهاي احراز ناتواني تاجر در پرداخت ديون، توقف و تاريخ آن و همچنين شمول بازسازي يا ورشكستگي، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني، وزارت امور اقتصاد و دارايي، وزارت دادگستري و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
تا اين مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازي كه قبل از ورشكستگي است قرار دارد. در ماده 845، طرح بازسازي9 كه از طرف هيئت تشخيص ارائه مي‌گردد متضمن موارد 13گانه است كه از آن جمله مي‌توان به نحوه ادامه فعاليت، اسامي طلبكاران و نحوه پرداخت ديون، فهرست تعهدات و چگونگي ايفا يآنها، تعيين تكليف در مورد كاركنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهاي مالي حسابرسي شده براي شركتها اشاره كرد، كه به نظر مي‌رسد منافع اعتباردهندگان كاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده 843 لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازي ظرف مهلت مقرر، هيئت با صدور سند عدم امكان بازسازي، پرونده امر را براي رسيدگي به ورشكستگي تاجر به دادگاه تجارتي مي‌فرستد.بنابراين در اين مرحله است كه شركت در صورت عدم امكان بازسازي وارد مرحله ورشكستگي مي‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازي نبايد از سه سال تجاوز كند.در تبصره ماده 845 نيز نحوه ارجاع شركت براي ورود به مرحله ورشكستگي قطعي، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:
هيئت تشخيص مكلف است بر اجراي مصوبات خود، از جمله طرح بازسازي، نظارت كند و در صورتي كه در دوره بازسازي تشخيص دهد، طرح توفيقي ندارد، مي‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتي براي اخذ تصميم راجع به ورشكستگي بفرستد. از تاريخ قطعيت صدور حكم ورشكستگي ماموريت سازمان بازسازي در مورد آن تاجر پايان يافته تلقي مي‌شود.
طبق ماده 849 لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر مي‌تواند با اخذ نظر كميته طلبكاران تقاضاي تجديدنظر كند، بنابراين به نظر مي‌رسد در لا‌يحه اصلا‌حي تلا‌ش بيشتري براي تداوم فعاليت تاجر و حفظ منافع طلبكاران به عمل آمده است.
در قانون فعلي توجهي به حقوق سرمايه‌گذاران كه يكي از شركاي اصلي ورشكستگي هستند نشده است. ماده 418 به اين مسئله اشاره دارد. در اين ماده آمده است:
تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود، حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او گردد ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام ورشكسته بوده و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند (منصور، 1379).
در ساير ماده‌ها نيز از شخص ورشكسته با عنوان تاجر ياد شده است كه اين امر نشاندهنده توجه اندك قانونگذار به شخص حقوقي است. تنها در ماده 414 به شركتهاي تضامني، مختلط يا نسبي نيز اشاره شده است. به هرحال شركتهاي سهامي به عنوان مهمترين واحدهاي تجاري اكثر اقتصادهاي پويا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر مي‌رسد كه اين مواد نياز به بازنگري اساسي دارد.
مفاد ماده 421، در حمايت از حقوق بستانكاران تجار ورشكسته است، گرچه چندان عنايتي به شركت يا سازمان به عنوان شخص حقوقي نشده است. در اين ماده قانوني آمده است:
همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل مي‌شود (منصور، 1379).
اما به دليل تبديل ديون موجل به حال به نوعي مي‌توان گفت بخشي از بستانكاران نسبت به بقيه در اولويت قرار گرفته‌اند، چون بعضي از بستانكاران كه وصول طلب آنها موكول به آينده است يعني در تاريخ ورشكستگي داراي طلب مدت‌دار هستند، با حكم ورشكستگي طلبشان تبديل به حال مي‌شود. اين در حالي است كه ساير بستانكاران كه طلبشان مي‌بايست در تاريخ ورشكستگي يا قبل از آن پرداخت مي‌شد، اكنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراين با وجود اينكه ظاهراً قانون از بستانكاران حمايت كرده است، باز حقوق گروهي از آنها نسبت به سايرين ناديده گرفته شده است.
در لا‌يحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامي كه شركت در دوره بازسازي به سر مي‌برد ديون موجل، تبديل به حال نمي‌شود. بنابراين تقريباً اشكالي كه بر قانون فعلي وارد است مرتفع شده است.
3

ماده 850 به شرح زير است:
راي هيئت تشخيص بر اجراي بازسازي موجب حال شدن ديون موجل نمي‌شود و خسارت تاخير تاديه را نيز قطع نمي‌كند.
تبصره: خسارت تاخير تاديه برمبناي شاخص قيمت خرده فروشي است كه هر سال توسط بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران اعلا‌م و تعيين مي‌شود. به هرحال خسارت تاخير تاديه نبايد كمتر از 6 درصد در سال باشد.
چنان كه مي‌بينيم در تبصره ماده مذكور نقيصه ماده 421 قانون فعلي تا حدود زيادي مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبكاران بيشتر پرداخته شده است. از آنجا كه حال شدن طلب هر گروه از طلبكاران موكول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشي است بنابراين مسئله تورم نيز در قانون جديد مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.
در ماده 423 قانون فعلي نيز كه موضوع آن باطل بودن معاملا‌تي است كه در تاريخ توقف به نحوي از انحاء حقوق بستانكاران را ضايع كرده و يا موجب رجحان حقوق برخي از بستانكاران به سايرين گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن اين معاملا‌ت به صاحبان ديون توجه كرده است10 .
در اين رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نيز در تاكيد بر حقوق طلبكاران است حتي قبل از توقف يا ورشكستگي كه شامل معاملا‌تي است كه ثابت گردد به نحوي از انحا قبل از توقف حقوق بستانكاران ضايع شده است11.
به هرحال پس از رسيدن به ورشكستگي و مشمول شدن واحد تجاري، طبق قانون تجارت قسمت مهمي از منافع سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان از بين رفته است و مقطعي كه قانون براي راي به انحلا‌ل واحد تجاري معين كرده است در واقع انتهاي كار شركت است. به اين دليل اعتباردهندگان نمي‌توانند به انتظار حمايتهاي قانوني باشند.
از طرف ديگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نيز براي شناسايي شركتهاي ورشكسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره مي‌گيرد. با اين تفاوت كه براساس آيين‌نامه‌هاي اجرايي و انضباطي بورس اوراق بهادار تهران پاره‌اي محدوديتهاي ويژه بر شركتهايي كه مشمول ماده 141 شناخته مي‌شوند، وضع مي‌گردد كه آنها را ملزم به رفع مشكل مربوط مي‌كند. موارد ذكر شده بدين شرح است:
در صورتي كه شركت، مشمول ماده 141 و ورشكسته شناخته شود از اين تاريخ به مدت شش ماه به شركت فرصت داده مي‌شود تا مشكل زيان انباشته را مرتفع كرده و مطابق قانون رفتار نمايد. پس از گذشت اين مدت در صورتي كه همچنان شركت ورشكسته تشخيص داده شود و زيان مربوط را كاهش نداده باشد، نماد شركت متوقف مي‌گردد و براي ورود مجدد نماد به بورس، شركت مي‌بايست تمامي مراحل قانوني را مجدداً طي كند.
در صورتي كه پس از مدت معين باز هم شركت اقدامي در اين خصوص نكرده باشد، اين بار شركت به حالت تعليق درآمده و در نهايت از تابلو حذف مي‌شود. بنابراين براي پذيرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران مي‌بايست شركت تمام مراحل را از ابتدا طي كند.
با بررسي اين آيين‌نامه متوجه مي‌شويم كه سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولي و نهاد نظارت بر بازار سرمايه هيچ روش اجرايي پيشگيرانه و كنترلي براي جلوگيري از ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشكستگي رسمي و قانوني شركتها، پاره‌اي تدابير و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالي كه در اين زمان ديگر حمايتي از سرمايه‌گذاران به عنوان شركاي اصلي بازارهاي سرمايه به عمل نمي‌آيد. اين در شرايطي است‌كه از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار مي‌رود قبل از وقوع رويداد ورشكستگي كنترلهايي بر وضع مالي شركتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمايه گذاران را از بالا رفتن ريسك ورشكستگي آگاه سازد.
وقتي كه حكم ورشكستگي صادر گرديد بستانكاران تاجر ورشكسته مكلفند پس از آگهي دعوت مدير تصفيه اسناد طلب خود يا رونوشت مصدق آن را به عنوان انضمام فهرستي كه كليه مطالبات بستانكاران را معين نمايد به مدير دفتر دادگاه صادر كننده حكم تسليم نموده و رسيد آن را دريافت دارند. تشخيص مطالبات بستانكاران مزبور بايد ظرف ٣ روز از تاريخ پايان مهلت هاي نشر آخرين آگهي در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف عضو ناظر تعيين گرديده است ادامه يابد در صورتي كه طلب مسلم و قبول شده مدير تصفيه بر روي سند اين عبارت را مي نويسد:
جزو قروض ... مبلغ... قبول شد به تاريخ... ) و عضو ناظر نيز آنرا گواهي مي كند.
اول - طبقه بندي بستانكاران
بستانكاران را مي توا به چهار طبقه زير تقسيم نمود:
١- بستانكاران با حق وثيقه منقول
٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول
٣- بستانكاران با حق رجحان
٤- بستانكارن عادي كه به غرما مشهور شده اند و به نسبت طلب خود حصه مي برند.
١- بستانكاران با حق وثيقه منقول
طلبكاراني كه رهينه منقول در دست دارند به عبارت ديگر درقبال طلب خود مال منقولي از تاجر اخذ نموده اند نام آنان فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد مي شود به اين معنا كه آنها مي توانند تمام طلب خود را كه صحت آنها تصديق شده از دارائي تاجر ورشكسته بگيرند و نيازي نيست كه داخل در غرما شوند. مدير تصفيه مي تواند هر موقع كه بخوهد با اجازه عضو ناظر طلب بستانكاران مزبور را داده و مال الرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائي تاجر ورشكسته منظور دارد.در صورتي كه مورد وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
٢- بستانكاران با حق وثيقه غير منقول
طلبكاراني كه رهينه غير منقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشكي نيست كه قبل از پرداخت طلب اين قبيل اشخاص كه در مقابل طلب خود مال غير منقول تاجر ورشكسته را در تصرف دارند نمي توان از آنان خلع يد نمود. به اين ترتيب از وجوه حاصل از فروش مال غير منقول بدوا بايد طلب طلبكاري كه رهينه غير منقول دارد پرداخت گردد حال اگر حاصل فروش مزبور كفايت طلب مرتهن را ننمايد نسبت به بقيه طلب جز غرما معمولي منظور شده واز وجوهي كه براي غرما مقرر شده است حصه مي برد به شرط آنكه طلب وي تصديق شده باشد. (ماده ٥١٨ ق.ت).
٣- بستانكاران با حق رجحان
ماده ٥٨ قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي بستانكاران با حق رجحان را به شرح زير احصا نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشكسته براي مدت ٦ ماه آخر قبل از توقف
دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از توقف .
طبقه دوم:
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيومت تحت اداره ورشكسته بوده نسبت به ميزاني كه ورشكسته از جهت ولايت و يا قيومت مديون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشك و دارو فروش ومطالباتي كه به مصرف مداواي مديون وخانواده اش در ظرف سال قبل از توقف رسيده باشد.
طبقه چهارم:
نفقه زن مطابق ماد ١٢٠٦ قانوني مدني
مهريه زن تا ميزان ٠٠٠/١٠ ريا لبه شرط آنكه ازدواج اقلاه ٥ سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جز ساير ديون محسوب مي شود.
٤- بستانكاران عادي
بستانكاران عادي كساني هستند كه حق وثيقه يا حق رجحان نسبت به اموال و دارايي ورشكسته ندارند. بديهي طلب بستانكاران مزبور پس از ادعاي مطالبات با حق وثيقه يا حق رجحان از باقيمانده دارايي ورشكسته به نسبت طلب آنان پرداخت مي شود.
دوم - قرارداد ارفاقي
پس از صدور حكم ورشكستگي تاجر و تشخيص طلبكاران حقيقي او به منظور ارفاق و مدارا و كمك و همراهي بين تاجر و طلبكاران مزبور تحت شرايط قانوني قرارداد ارفاقي تنظيم مي گردد كه به موجب آن طلبكاران از دريافت قسمتي از طلب خود از تاجر ورشكسته صرف نظر كرده و بقيه را با ترتيب معيني و صول مي نمايند. ضمنا به تاجر موصوف مهلت مي دهند كه بنگاه تجارتي خود را بازسازي نموده و در صورت سوددهي مابقي بدهي خود را پرداخت نمايد تاجر ورشكسته نيز به نوبه خود مراتب فوق را متعهد مي گردد.
اما اين امر كه انعقاد قرارداد ارفاقي بعد از صدور حكم ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي باشد قابل انتقاد به نظر مي رسد زيرا اگر تاجري به جهت مشكلات اقتصادي و حوادث غير مترقبه از پرداخت ديون خود متوقف گرديده است عدالت ونصفت حكم مي كند كه قبل از اينكه حكم ورشكستگي چنين شخصي صادرشده و موجبات تزلزل اعتبار تجارتي او فراهم گردد قاضي دادگاه قادر باشد كه با دعوت طلبكاران تاجر متوقف و با جلب رضايت آنان يا حتي راسا با توجه به اهميت واحد توليدي و صنعتي و يا تجارتي به تاجر يا شركت متوقف مهلت بازسازي و اداي ديون را بدهد.
١- دعوت بستانكاران حد نصاب رسميت جلسه وانعقاد قرارداد ارفاقي
پس از رسيدگي به مطالبات عضو ناظر به موجب ماده ٤٧٦ ق.ت. بايد از كليه بستانكاراني كه طلب آنان تشخيص و تصديق يا موقتا قبول شده است در ظرف ٨ روز از تاريخ موعدي كه تعيين گرديده توسط مدير دفتر دادگاه صادركننده حكم دعوت به عمل آورد و در مجمع مزبور كه تحت رياست عضو ناظر تشكيل مي گردد علاوه بر طلبكاران يا وكيل ثابت الوكاله آنان تاجر ورشكسته هم بايد شخصا حضور به رسانده ودر مذاكرات شركت نمايد.
براي رسميت مجمع مزبور و اتخاذ تصميم دو نوع اكثريت پيش بيني گرديده كه يكي اكثريت عددي وديگري اكثريت مبلغي مي باشد. درمورد اكثريت عددي حضور لااقل نصف به علاوه يك طلبكاراني كه مطالبات آنان تشخيص و تصديق شده يا موقتا مورد قبول قرار گرفته است براي اتخاذ تصميم ضروري است ولي براي اينكه تصميم مزبور به مورد اجرا در آيد اكثريت مبلغي نيز الزامي مي باشد. به عبارت ديگر طلبكاران مزبور بايد سه چهارم از كليه مطالبات را هم دارا باشند.
وقتي مجمع طلبكاران با توجه به اكثريت عددي (نصف به علاوه يك طلبكاران) و اكثريت مبلغي (دارندگان سه چهارم از مطالبات) تشكيل گرديد. موضوع قراردد ارفاقي كه هدف آن كمك و همراهيو ارفاق به ورشكسته مي باشد بين تاجر ورشكسته و طلبكاران وي با شرايط پيش بيني شده در قانون منعقد مي گردد. در جلسه مزبور مدير تصفيه گزارش خود را ارائه مي دهد و سپس تاجر ورشكسته نظرياتي در مورد ديون و ادامه كار تجارتي خود و امكانات پرداخت قروض خود به اطلاع حضار مي رساند. در صورتي كه اكثريت لازم در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقي حاصل شد عمل ورشكستگي درهمين جا خاتمه پيدا نموده و تاجر به كار تجارتي خود ادامه مي دهد.
درمورد تاجر ورشكسته به تقلب قرارداد ارفاقي منعقد نمي شود زيرا شكي نيست كه ورشكسته به تقلب با توسل به وسايل متقلبانه به اضرار طلبكاران اهتمام ورزيده است ولي درمورد تاجر ورشكسته به تقصير انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است.

از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت مي توان انواع ورشكستگي را به قرار ذيل دانست:
1- ور شكستگي عادي
2- ورشكستگي به تقلب
3- ورشكستگي به تقصير
از ميان اين سه نوع ورشكستگي دو نوع اخير آن يعني ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب داراي جنبه كيفري بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامي، تاجري كه ورشكستگي او در نتيجه تقصير يا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
بطور كلي نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامي تعريفي از بزه ورشكستگي به تقلب و تقصير بعمل نيامده است ؛ ليكن ماده 549 قانون تجارت در رابطه با ورشكستگي به تقلب اشعار مي دارد: « هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود يا قسمتي از دارايي خود را مخفي و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را بوسيله اسناد و يا بوسيله صورت دارايي و قروض بطور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نمي باشد، مديون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات مي شود.»
در مورد ورشكستگي به تقصير نيز در هيچ يك از دو قانون فوق الاشعار، تعريفي به چشم نمي خورد، ليكن در مورد اين بزه نيز ماده 541 قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعلان مي شود:
1- در صورتيكه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق العاده بوده است.
2- در صورتيكه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت مرهوم يا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3- اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي بالاتر يا فروشي نازل تر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه است بكار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات يا به طريق ديگر باشد.
4- اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.»
همچنين بموجب ماده 542 قانون تجارت : « در موارد ذيل هرتاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعلام شود.
1- اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
2- اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 413 اين قانون 1 رفتار نكرده باشد.
ورشكستگي به تقلب :
عنصر قانوني بزه ورشكستگي به تقلب علاوه بر ماده 549 قانون تجارت كه در سطور پيشين بدان اشاره گرديد، ماده 670 قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مــي دارد:
« كساني كه بعنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند، به مجازات حبس از يك تا 5 سال محكوم خواهند شد.»
مجازات ورشكستگي به تقصير :
ماده 543 قانون تجارت در مقام بيان نوع و ميزان مجازات بزه بازنشستگي به تقصير مقرر داشته است: « ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا 3 سا ل حبس تأديبي است.» ليكن ماده حاضر را بايد با توجه به موخر التصويب بودن مقررات ماده 671 ق.م.ا منسوخه دانست و لذا مجازات اين بزه در حال حاضر حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال مي باشد مع الوصف حسب مقررات ماده 558 قانون تجارت و ماده 111 لايحه اصلاح قانون تجارت، براي تاجر ورشكسته به تقصير مجازات تبعي نيز پيش بيني گرديده كه در حال حاضر نيز قابل اعمال است. اين مجازات تبعي اعلان حكم محكوميت تاجر مبني بر ورشكستگي به تقصير به مديريت شركت به موجب ماده 558 و عدم امكان انتساب تاجر ورشكسته به تقصير به خرج محكوم عليه با توجه به ماده 111 لايحه اصلاح قانون تجارت است.


9/03/89

بازگشت به بالا
سود سهام شركت بايد به تائيد چه كساني برسد تا قطعي طلقي گردد و در حساب شركا ثبت گردد؟

با سلام
براي شركت سهامي:
ماده 240 - مجمع عمومي پس ازتصويب حسابهاي سال مالي واحرازاينكه سودقابل تقسيم وجودداردمبلغي ازآن راكه بايدبين صاحبان تقسيم شودتعيين خواهدنمود.علاوه براين مجمع عمومي مي تواندتصميم بگيردكه مبالغي از اندوخته هائي كه شركت دراختيارداردبين صاحبان سهام تقسيم شوددراين صورت درتصميم مجمع عمومي بايدصريحاقيدشودكه مبالغ موردنظرازكدام يك ازاندوخته هابايدبرداشت وتقسيم گردد.
هرسودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شودمنافع موهوم تلقي خواهدشد.نحوه پرداخت سودقابل تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين مي شود واگر مجمع عمومي درخصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشدهيئت مديره نحوه پرداخت راتعيين خواهدنمودولي درهرحال پرداخت سودبه صاحبان سهام بايدظرف هشت ماه پس ازتصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سودانجام پذيرد.

براي شركت با مسوليت محدود :
ماده 108 - روابط بين شركاءتابع اساسنامه است اگردر اساسنامه راجع به تقسيم نفع وضررمقررات خاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه شركاء بعمل خواهدآمد.

براي شركت تضامني :
ماده 119 - در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاءتقسيم مي شودمگرآنكه شركت نامه غيرازاين ترتيب رامقررداشته باشد.

9/03/89

بازگشت به بالا
با سلام
در خصوص سوال مربوط به پيش پرداخت ماليات كه مطرح كرده بودم , منظورم از ثبت قبل از موعد ماليات در واقع ثبت ماليات قبل از فرستادن صورتحساب تسويه شركت با نمايندگي بوده است كه درآن مبلغ خالص و مبلغ ماليات مشخص ميگردد كه بنده مبلغ ماليات آن را به حساب پيش پرداخت ماليات منظور ميكردم .در حال حاضر هم سوالم از شما سروران اين است كه در سال قبل بعد از تسويه شركت با نمايندگي بنده حساب پيش پرداخت ماليات را به حساب هزينه ماليات منتقل ميكردم اما در سال 89 بابت مبلغ مالياتي كه مربوط به سال 88 است چه ثبتي بايد بزنم ؟ با توجه به اينكه ماليات مذكور مربوط به عمليات فروش در سال 88 بوده است.
قبلا هم از پاسخگويي سريع و دقيق شما كمال تشكر را دارم.

با سلام
اينگونه از پيش پرداخت هاي مالياتي اگر مربوط به مفاد ماده 104 باشد جزو علي الحساب مالياتي دوره مالياتي مورد پرداخت خواهد بود واز محل ذخيره ماليات بر عملكرد كس خواهد شد ومابه التفاوت ان نيز به سود وزيان انباشته منظور مي شود:
در سال 1389:

بد-ذخيره ماليات بر عملكرد سال 88
بد/بس-سود وزيان انباشته

بس-پيش پرداخت ماليات


9/03/89

بازگشت به بالا
با سلام
خواهش مي كنم نحوه ِطبقه بندي هزينه ها (كل ومعين) طبق استاندارد حسابداري ايران
، براي يك شركت توليدي قبل ازمرحله بهره برداري را توضيح بدهيد.

با سلام
تفاوتي بين شيوه ثبت حسابها طبق استاندارد حسابداري ايران قبل وبعد از بهره برداري وجود ندارد وشما مي توانيد از سرفصل وكدينگ يكساني قبل وبعد از بهره برداري استفاده كنيد.

9/03/89

بازگشت به بالا
سلام خسته نباشيد يك تمرين حسابداري برخورد كردم و نمي توانم ان را تحليل كنم لطفا براي من اين تمرين را تحليل كنيد و توضيح دهيد موجودي كالا چه ثبتي را بايد طبق استاندارد ايران بايد ثبت كرد و علت ان را برايم شرح ديد
موجودي كالا اول دوره وپايان دوره سال 1383 شركت صبا به شرح زير است
طبق شمارش فيزيكي ---موجودي اول دوره 750 ---موجودي پايان دوره 1250
طبق دفاتر شركت ---موجودي اول دوره 800 ----موودي پايان دوره 1150
در صورت سود و زيان سال 1383 از مانده طبق دفاتر شركت استفاده شده است اين موضوع در سال 1384 مشخص شده است با اين فرض كه كسري و اضافي انبار بايد به سود وزيان بسته شود كدام يك از گزارش اي زير صحيح است
amir10475@yahoo.com

با سلام

بديهي است كه براي تنظيم يك صورت مالي شفاف طبق اصول واستاندارد حسابداري بايستي كسري واضافي انبار را به حساب سود وزيان همان دوره اي كه انبارگرداني مي شود بست ومانده هاي مندرج در صورتهاي مالي همان ارقام انبارگرداني خواهد بود اما با توجه به اينكه اين اشتباه در سال بعد كشف شده بديهي است كه صورتهاي مالي سال قبل بايستي تجديد ارائه شده وثبت مربوطه در سود وزيان انباشته در 1384 به عنوان اصلاح صورتهاي مالي سال قبل عمل مي شود.

10/3/89

بازگشت به بالا
با سلام اينكه بعضي از روساي شركتها مي گويند تراز بگير منظورشان چيست؟ آيا منظورشان تراز آزمايشي است يا گزارش دريافتها و پرداخت ها؟ با تشكر

با سلام
بسته به فهم ودرك مدير از مسائل مالي دارد وممكن است هر دو مورد ويا چيزي غير از اين موارد باشد .

17/03/89

بازگشت به بالا
با سلام شركتي است كه چند سالي فعاليت مي كند اما حسابداري و دفاتر قانوني نداشته فقط يك سري فاكتور و .... داشته حال قرار است كه سر و سامان بگيره و حسابداري داشته باشه اگه مي شه يه كم راهنماييم كنين بگين از كجا بايد شروع كنم و چه كارهايي رو بايد انجام بدم؟ با تشكر

با سلام
سوال سخت واساني است.طبيعتا نگرش مديريت در اين خصوص به ميزان زيادي تحت تاثير بودجه در نظر گرفته براي اين كار است .مثلا اگر شما مي توانيد يك حسابدار دائم داشته باشيد اين كار را بكنيد واگر يك دوم ويا يك سوم هزينه فوقمد نظر تان است با موسسات خدمات مالي در اين خصوصمذاكره كنيد.به هر حال راه اندازي اوليه يك سيستم بسته به حجم واندازه وماهيت زمان وهزينه مي برد.

22/03/89

بازگشت به بالا
با سلام
مي خواستم بپرسم چطور بايد تراز نقدي را با ترازتعهدي تطبيق داددر تراز نقدي بايد موجودي بانك بعلاوه هزينه ها و علي الحساب و پيش پرداخت با دريافتي ما از دانشگاه يكي بشود در تراز تعهدي مابايد چه موادري را جمع كنيم ؟ من در بيمارستان دولتي شاغلم و به علت تغيير رويه حسابداري نقدي به تعهدي و تغيير نرم افزارمشكلات زيادي دارم اياكتابي در اين مورد وجود دارد كه بتوانم در موقع نياز به ان رجوع كنم

با سلام
كتابها كليت موضوع را بيان نموده اند وجزئيات در عمل نمود پيدا مي كند.معمولا اين تغيير سيستم توسط شركتهاي متخصص ر اين امر صورت مي گيرد وچندي از بيمارستانها ومراكز درماني وشهرداري ها وساير مراكز كه از سيستم نقدي استفاده مي كنندهم اكنون با انعقاد قرارداد با موسسات حسابدار رسمي ويا شركتهاي خدمات مالي معتبر اقدام به انعقاد قرار داد براي اين تغيير بسته اند.لذا به شما هم توصييه مي شود.براي اين تغيير از مشورت با ديگران كمك بگيريد.

23/03/89

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد مي خواهم بدانم در هنگام شركت در مناقصه بابد مبلغ 3% ارزش افزوده در مبلغ ارائه شده لحاظ شود يا نه
با تشكر

با سلام
اگر منظورتان در پيشنهاد قيمت است بله.

2/04/89

بازگشت به بالا
با سلام
وقت بخير
وجوهي كه بابت نقاشي يك ساختمان و تعميرات بنايي و اجرت بنا و كارگرو كف سازي ساختمان پرداخت ميشود تحت عنوان هزينه ثبت ميگردد ؟ يا به ارزش ساختمان كه يك تعميرگاه خدمات پس از فروش است اضافه مي شود ؟
و اينكه چه مواردي به ارزش ساختمان مي افزايد؟

با سلام
طبق اصول حسابداري:
6 . مخارج مرتبط با يك قلم دارايي ثابت مشهود، تنها زماني به عنوان دارايي شناسايي مي شود كه:
الف . جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد، و
ب . بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد.
مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌
استاندارد حسابداري شماره 11 ايران تحت عنوان داراييهاي ثابت مشهود ( تجديد نظر شده 1386 ) :
دارايي‌ ثابت مشهود:‌ به‌ دارايي مشهودي ‌اطلاق مي‌شود كه:
الف.به منظور استفاده در توليد يا عرضه كالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري توسط واحد تجاري نگهداري مي‌شود، [/b] و
ب.انتظار مي‌رود بيش از يك دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد.

كيفيت "اهميت "
6 ـ 2 . اهميت يك كيفيت آستانه اي است . اهميت به جاي اينكه يك خصوصيت كيفي اصلي لازم براي اطلاعات باشد يك نقطه انقطاع است و بايد قبل از ساير خصوصيات كيفي اطلاعات مورد توجه قرار گيرد. اگر اطلاعات با اهميت نباشد نيازي به بررسي بيشتر آن نيست .
7ـ2. اطلاعاتي با اهميت است كه بتواند برتصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود ، تأثير گذارد . اگر اطلاعات ، نادرست ارائـه شود يا حذف گردد ، اهميت ارائـه نادرست يا حذف اطلاعات ، به ميزان و ماهيت قلم مورد بحث براساس قضاوتي كه در شرايط مربوط اعمال مي شود ، بستگي دارد .

2/04/89

بازگشت به بالا
با عرض سلام وتشكر از سايت خوبتان
بنده در يك شركت توليدي ودرقسمت حقوق و دستمزد كار مي كنم اخيرااز حقوق كاركنان 1000 تومان بابت كمك به امور خيريه كسر مي شودلطف كرده ثبت حسابداري انرا توضيح دهيدبا تشكر

با سلام
اگر كاركنان خود توافق كرده باشند كه بخشي از درآمد آنها به اين امر اختصاص يابد.ثبتي نياز نيست ومثل اينكه چنين اتفاقي نمي افتاد عمل مي شد.مثلا اگر حقوق محاسبه شده قابل پرداخت به شخص 100 ريال و5 ريال براي خيريه اختصاص دهد داريم:

بد-حقوق پرداختني 100
بس-بانك(واريزي به كارمند)95
بس-بانك(واريزي به خيريه)5

اما اگر شركت اين هزينه را تقبل كند:

بد-هزينه خيريه
بس-بانك

2/04/89

بازگشت به بالا
سلام خسته نباشيد
حسابداري كه در ngo به كار مي رود به چه نحوي مي باشد

با سلام
بسته به نگاه اعضاء تشكيل دهنده واستراتژي وماموريت تشكيل آن ومحل تامين منابع مي توانيد طيفي از سيستم هاي نقدي تا تعهدي را در بر بگيرد كه پيشنهاد ما حسابداري تعهدي است.

28/04/89

بازگشت به بالا
با سلام خدمت شما اساتيد محترم
كسورات ويا اضافات كالاهايي كه در نتيجه انبارگرداني بوجود مي آيد را چطور بايد ثبت كنيم ؟ (نحوه سند زدن)
از زحماتي كه بابت پاسخگويي سريع به سوالات گاها تكراري ما داريد واقعا متشكرم ,اميدوارم در اين حرفه با همراهي شما اساتيد گام هاي پيشرفت را بدرستي برداريم.

با سلام
اين موضوع بسته به سيستم ثبت حساب موجوديها دارد:
در سيستم ادوراري:
براي اضافات:
بد-خلاصه سود وزيان
بس-اضافات انبار
وبراي كسري:
بد-كسري انبار
بس-خلاصه سود وزيان
در سيتم ادواري بعضا ممكن است حتي با وجود كسري واضافي اين ثبت ها نخورد كه از لحاظ استاندارد حسابداري درست نيست وكلا به قيمت تمام شده فروش ومصرف تفاوت ها بسته شود.
در سيستم دائمي:
براي اضافات:
بد-موجوديها
بس-اضافات انبارگرداني
براي كسورات:
بد-كسري انبار
بس-موجودي ها


28/04/89

بازگشت به بالا
با سلام ما يك شركت تقريبا دولتي هستيم كه قرار است براي يك كار خدماتي كار را به صورت پيمانكاري به يك شركت واگذاري كنيم. اداره ي ما در تهران براي هر كارگر 610 هزار تومن ميريزد كه در اين مبلغ 101687 تومان بابت بيمه كارگر ميريزد(يعني 67/16درصد) خب حالا سوال من از شما اين است كه بيمه اي كه ما بايد پرداخت كنيم 30 درصد كلا مي باشداولين سوال من از شما اين است كه چرا اداره ي ما فقط 67/16 درصد بابت بيمه كارگر ميريزد؟ پس بقيه ي بيمه چه ميشود؟ مگه بيمه كلا 30 درصد نيست چون ما بايد به تامين اجتماعي 30 درصد پرداخت كنيم؟ ثبت آن به چه صورت است؟ با تشكر

با سلام
اولا شما نفرموديد كه چگونه به اين نتيجه رسيده ايد كه مبلغ 101687 تومان 16.67 درصد است.يا به عبارتي 16.67% چه رقمي است(مبلغ واريزي/مبلغ كل قرارداد/مبلغ صورت وضعيت/مبلغ ناخالص محاسبه شده ليست و...) لذا به نظر ما اطلاعات كامل نيست.اما پاسخ ما در صورت شرايطي اينست كه (16.67% مبلغ نهايي قرارداد(سرجمع انباشته ناخالص كل صورت وضعيت ها)=مبلغ مشمول ماليات حقوق طبق ليست*30%+- انحراف بيمه تكليفي) خواهد بود
21/05/89

بازگشت به بالا
با سلام 5 نفر سهام دار تشكيل يك شركت سهامي خاص دادند كه هر كدام نفري 100 هزار تومن به عنوان سرمايه اوليه وارد شركت نموده اند.حال اين 5 نفر سهامدار مي خواهند يك دستگاه ماشين آلات براي كارخانه شان(همان شركت سهامي خاصي كه تاسيس كرده اند) به قيمت 200 ميليون تومان بخرندحال سوال من از شما اين است اين 5 سهام دار پول به اندازه ي كافي در حساب هاي بانكي خود دارند اما خريد بايد از حساب بانكي شركت باشد. چگونه بايد اين رويداد ثبت شود تا معادله اساسي حسابداري درست باشد؟چون اگه از حساب بانكي شركت بخواهيم برداريمن كه فقط پانصد هزارتومن پول توي آن حساب هست. ممنون ميشم پاسخم را بدين با تشكر

با سلام

بد-اموال وتجهيزات
بس-جاري شركاء-به تفكيك هر سهامدار

3/06/89

بازگشت به بالا
با سلام حساب جاري شركا در پايان دوره با چه حسابي بسته ميشه؟ و به طور كلي شركتهايي كه از اين حساب استفاده ميكنن چگونه سود و زيان رو محاسبه مي كنن؟ يعني آيا مانده جاري شركا در پايان دوره نشان دهنده ي سود و يا زيان است؟ اگر نيست نشان دهنده ي چه چيزي مي باشد؟ با تشكر

با سلام
حساب جاري شركاء نشان دهنده ميزان بدهي يا طلب مالك از شركت است وسود وزيان دورهاي قبل ودوره جاري نيز مي تواند بخشي از حساب فوق باشد كه باز هم به مفهوم ميزان طلب يا بدهي مالك از(به) شركت است.مانده حساب مذكور به سال مالي بعد انتقال مي يابد وبه چيزي بسته نمي شود اين حساب يك حساب دائمي است ونه موقت.ماهيت آن مثل بدهكاران وبستانكاران است.اگر مانده بدهكار داشته باشد به معني بدهي مالك به شركت است واگر مانده بستانكار داشته باشد به معني بدهي شركت به مالك است.

10/06/89

بازگشت به بالا
با سلام
در خصوص نحوه حسابداري شركتهاي بيمه در ايران توضيح دهيد
آيا قوانين بيمه و مالياتي كه در خصوص شركتهاي خصوصي انجام مي دهيم را مي شود در بيمه هاي خصوصي انجام داد؟
اگر ثبتهاي خاصي دارد با مثال توضيح دهيد؟
حجت كاظمي
fahoo.hojy@yahoo.com

با سلام
هيچ تفاوتي بيمه هاي خصوصي (منظور نمايندگي شركتهاي بيمه است)با شركتهاي خصوصي ندارد وقوانين بيمه وماليات يكساني دارد.ثبت هاي حسابداري نيز شبيه با موسسات خدماتي واز يك سري سرفصلهاي درآمد وهزينه ودارايي و بدهي تشكيل شده است.

امادر خصوص موسسات بيمه ايراني:
ماده 109 : درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :
1- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
2- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها
3- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتيها
4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
6- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
7- ساير درآمدها
پس از كسر :
1- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
2- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
3- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
4- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
6- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
7- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
8- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
9- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
10-ذخاير فني در آخر سال مالي
11-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

تبصره 1 : انواع ذخاير فني موسسات بيمه ( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .


تبصره 2 : انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد .


تبصره 3 : در معاملات بيمه مستقيم , حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .


تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافقهاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود .


تبصره 5 : موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند . در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند , موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد . موسسات بيمه ايراني مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره , دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند .


1/07/89

بازگشت به بالا
با سلام ثبت هزينه هاي كه در رابطه با پيمان صورت ميگيرد در چه حسابي بدهكار وچه حسابي بستانكار مي شود

با سلام
بستگي به سيستم ثبت شما دارد وهمچنين مدت زماني اجراي پروژه هاي پيمانكاري در انتخاب روش وسيستم ثبت حسابها نيز تاثير گذار است.اما معمولا هزينه هاي پيمان در حسابي تحت عنوان پيمانهاي در جريان(كار در جريان) بدهكار مي شود وزمان تكميل يك پيمان اين حساب بستانكار مي گردد وحساب بهاي تمام شده پيمانهاي تكميل شده بدهكار مي گردد.

3/7/89

بازگشت به بالا
با سلام وخسته نباشيد
من جواب سوالم را هنوز دريافت نكردم
محاسبه حداكثر حقوق مشمول بيمه؟ماده وتبصره ان؟

با سلام
دوست عزيز عجله نكن پاسخ سوالات معمولا در روز بعد از سوال ارائه مي شود..ضمن اينكه اگر سوالات ديگر دوستان را با دقت مطالعه مي كرديد پاسخ سوال خود را دريافت مي كرديد.

حداكثر مشمول بيمه=7*303048=2121336 تومان

7/07/89

بازگشت به بالا
با سلام
مالياتهاي كسر شده از قراردادها در حساب پيش پرداخت ماليات برده و در پايان سال به چه حسابي منظور مي شود و در صورت قطعي شدن ماليات چه ثبتي زده مي شود.
ضمنا شركتهاي تعاوني معاف از ماليات مي باشند شركتها يا ارگانهاي دولتي از قراردادهاي شركتهاي تعاوني ماليات 5% كسر مي كنند. آن شركتهاي دولتي از ما مجوز مالياتي مي خواهند ، مراتب مجوز را به شرح دهيد.
با تشكر

با سلام
1-در پايان سال در حساب پيش پرداخت باقي مي ماند .اما در سال بعد كه ماليات قطعي مي شود از حساب پيش پرداخت خارج وبه حساب سود وزيان سنواتي منظور مي شود.

2-كسر ماليات 5% از قراداد ها يك ماليات تكليفي است كه بدون توجه به معافيت شما با يستي توسط كارفرمايان طرف قرارداد كسر شود وبحث برگشت مبالغ در اين خصوص معني دار نيست ضمن اينكه بحث معافيتي كه مي فرمائيد با يستي به تاييد حوزه مالياتي شما رسيده وپس از بررسي هاي حوزه مالياتي وضعيت معافيت يا عدم معافيت مجموعه شما مشخص مي شود.بنابراين تا زماني كه سازمان امور مالياتي تاييديه اي مبني بر معافيت به شما نداده به منزله اينست كه شما معافيت نداريد.(اصطلاحا معافيت روي مدرك است نه در ذهن)

11/7/89


بازگشت به بالا
اندوخته ي مخفي جيست؟

با سلام
بكارگيري رويه هاي محافظه كارانه حسابداري به شكل افراطي موجبات ايجاد اندوخته مخفي مي گردد.
"وجود اندوخته هاي مخفي در ترازنامه شركت به اين معني است كه حقوق صاحبان سهام كمتر از واقع ارزبابي شده است و اين بخاطر اين است كه يا داراييها كمتر از واقع ارزيابي شده اند و يا بدهيها بيشتر از واقع ارزيابي شده اند.به كارگيري نرخ نامناسب استهلاك و يا بيش از اندازه در نظر گرفتن مطالبات مشكوك الوصول و يا استفاده از روش اولين صادره از اولين وارده در زماني كه قيمت موجودي كالاها بالا ميروند و يا در نظر گرفتن مخارج سرمايه اي تحت عنوان مخارج جاري ويا هر عملي از اين قبيل كه دارايي را كمتر ارزيابي كند و يا بدهي را بيش از واقع ارزيابي نمايد باعث مي شود اندوخته مخفي بوجود آيد. البته بايد متذكر گرديد كه اصولا ايجاد هر گونه اندوخته مخفي در ترازنامه با اصول حسابداري تناقض دارد و مطلوبيت صورتهاي مالي را زير سوال خواهد برد."

همچنين لينك ذيل:

http://www.tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=876&mainOp=view_template&subOp=only_subject


14/7/89

بازگشت به بالا
باسلام-ميخواستم اطلاعاتي در مورد حسابداري انبار در موسسات دولتي به من بدهيد.با تشكر

با سلام
كتاب مديريت انبار آقاي عليمي بهترين منبع براي يادگيري موضوعات مذتبط با انبار است كه توصييه مي كنيم حتما انرا خريداري نمائيد.

27/7/89

بازگشت به بالا
باسلام
براي رفع مشكل شركتهايي كه مشمول ماده 141قانون تجارت هستند به جز افزايش سرمايه سهمامداران چه راهكار ديگري پيشنهاد مي كنيد0

با سلام
پيشنهاد ما خارج از مفاد قانون نمي تواند باشد
ماده 141 قانون تجارت اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برود، هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام رادعوت كند تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد درهمان جلسه و با رعايت مقررات همين قانون مبلغ سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجودكاهش دهد. همچنين درصورتي كه هيئت مديره برخلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت نكند يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد شود، هرذينفعي مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيت دار درخواست كند.
سرمايه شركت ممكن است بنا به مقتضاي مالي شركت به اجبار و يا به اختيار كاهش داده شود. كاهش اجباري سرمايه بدينصورت است كه هر گاه بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان رفته باشد و مجمع عمومي فوق العاده راي به انحلال شركت ندهد، سرمايه شركت بايد به مبلغ سرمايه موجود كاهش داده شود( ماده 141 قانون تجارت) ولي بهر حال سرمايه شركت نمي تواند در صورت سهامي خاص بودن كمتر ار مبلغ يك ميليون ريال و عام بودن كمتر از مبلغ پنج ميليون ريال باشد،و هرگاه نتوانند تا ميزان مقرر برسانند مي بايد شركت را به نوع ديگري از انواع شركتهاي ذكر شده در قانون تبديل نمايند(ماده 5 قانون تجارت) كاهش اجباري سرمايه از دو طريق امكان پذير مي باشد.
الف- از طريق كاهش مقدار سهام

ب- كم كردن مبلغ اسمي سهام

كاهش اختياري: هيئت مديره مي تواند پيشنهاد كاهش اجباري سرمايه را به مجمع عمومي فوق العاده شركت ارائه نمايد (ماده 189 قانون تجارت)(ماده 190 قانون تجارت) اين پيشنهاد حداقل 45 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بايد به بازرس يا بازرسان شركت نيز تسليم گردد. پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و همچنين شامل گزارشي در باره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد، حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل مي باشد(ذيل ماده190) گزارش هيئت مديره را بازرس يا بازرسان مي بايد رسيدگي نموده و نظر صريح خود را جهت اتخاذ تصميم به مجمع فوق العاده شركت گزارش دهند. بايد توجه داشت كه كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و مبلغ كاهش يافته هر سهم بصاحب آن انجام مي گيرد(تبصره ماده 189 قانون تجارت)

6/8/89

بازگشت به بالا
با سلام حساب جاري شركا در كدام صورت مالي در پايان دوره و تحت چه عنواني طبقه بندي مي شود؟ با تشكر

با سلام
در ترازنامه گزارش مي شود وبا توجه به ماهيت مانده حساب مذكور يا به عنوان دارايي جاري(اگر مانده حساب بدهكار باشد تحت يك سرفصل كل مجزا ويا در قالب حسابهاي دريافتني ويا ساير حسابهاي دريافتني(بسته به ماهيت) طبقه بندي وگزارش مي شود) ويا بدهي جاري/بلند مدت(اگر مانده حساب بستانكار باشد)

12/08/89

بازگشت به بالا
سلام تازه از خدمت سربازي اومدم و حسابداري يك شركت خدماتي رو قبول كردم ولي نمي دونم از كجا شروع كنم و چطور دفاتر رو بنويسم لطفا منو راهنمايي كنيد. متشكرم

با سلام
پيشنهاد ما اين است كه دفاتر رو ننويسيد وبه كسي كه اين كار را انجام داده محول كنيد.اما ساير موارد را كه مي توانيد انجام دهيد.

15/08/89

بازگشت به بالا
سلام
در يك شركت پيمانكاري ،دفاتر نانويس است آيا مي توان دفاتر روزنامه و كل را بصورت 4 سند 3 ماهه ثبت نمود ؟

با سلام
خير
18/08/89

بازگشت به بالا
حسابداررسمي شاغل كيست؟

با سلام
به حسابدار رسمي تعيين صلاحيت شده توسط جامعه حسابداران رسمي كه داراي شماره عضويت بوده وكارت صادره وي را شاغل محسوب كند وشغل اصلي براي تامين زندگيش حسابرسي باشد( ومثلا رئيس فلان اداره وسازمان نباشد وحسابرسي هم گاها در اوقات اضافي انجام دهد).
طبق تعريف جامعه حسابداران رسمي:
حسابداران رسمي شاغل و غير شاغل: آن دسته از حسابداران رسمي كه تمام وقت خود رابه خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني و ساير خدمات تخصصي و حرفه‌اي (موضوع بند ت فوق‌الذكر) تخصيص دهند و داراي مشاغل ديگري اعم از موظف و غير موظف (به استثناي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير مشاغل آموزشي با رعايت مقررات استخدامي مربوط)* نباشند،حسابدار رسمي شاغل ناميده مي‌شوند و در غير اين صورت حسابدار رسمي غيرشاغل شناخته خواهند شد.


18/08/89

بازگشت به بالا
با سلام شركتي مدتي است از تاريخ هاي فاكتورهايش گذشتهمثلا فاكتورها واسه ارديبهشته 89 هست اما الان ما در آبان 89 هستيم؟ چه كار بايد بكنيم؟ كلا قانون در اين مورد چي ميگه؟ حداكثر از تاريخ فاكتور چقدر ميتونه بگذره؟ با تشكر

با سلام
بستگي به سيستم ثبت حسابداري شما دارد واينكه آيا گزارشات فصلي وارزش افزوده به وزارت دارايي ارسال مي كنيد ويا خير وهمچنين نوع فعاليت واندازه شركت شما واينكه معافيت داريد يا خير نيز مهم است.

24/08/89

بازگشت به بالا
با سلام
قرار به دارندگان وانت وام 500000توماني بدهند و اين مبلغ در كارت سوختشان واريز بشه.براي ثبت زدن، بستانكار وام پرداختني5000000 ريال ميشود.بدهكار نمي دونم چي ميشه.
لطفا راهنمايي بفرماييد.

با سلام
كي قراره بده؟ بابت چي؟اين بخشي از يارانه هاست(مجاني است)؟آيا بعدا اين وام بايد برگشت شود؟آيا قرض الحسنه است؟آيا بهره دارد يا خير؟قطعا پاسخ به سوال مذكور بستگي به سوال شفاف دارد.

25/08/89

بازگشت به بالا
با سلام شركت خدماتي فاكتورهايش مربوط به ارديبهشت 89 مي باشد و الان در آبان ماه 89 تازه به حسابدار تحويل داده اند، به دارايي هم گزارش تحويل نمي دهيم، بايد چه كار كنيم؟ آيا بايد به همان تاريخ فاكتور سند بزنيم؟ اگه به دارايي ميخواستيم گزارش بديم بايد چه كار مي كردي؟ با تشكر فراوان

با سلام
پاسخ شما قبلا داده شده است احتمالا طبقه انتخابي شما مشاوره مالياتي بوده است.لذا در آن طبقه بررسي كنيد.

25/08/89

بازگشت به بالا
با سلام يك شركتي كه خدمات برقي انجام ميدهد مثلا مهتابي و سيم كشي بانكها را انجام ميدهد در طول كار ممكن است لوازمي را هم خريداري نمايد مثل سرپيچ و مهتابي و سيم و ... كه بعدا پول اين لوازم را هم فاكتور ميكند و ميگيرد. سوال من از شما اين است كه اين لوازم را اين شركت خدماتي در چه حسابي بايد ثبت كند؟ با تشكر

با سلام
اگر اين مواد كلا در پروژه ممذكور مصرف شود به عنوان بهاي پيمان در جريان ثبت مي شود واگر مقداري از آن مصرف نشود به حساب موجودي مواد( انبار ابزار ولوازم مصرفي) منظور مي شود.
27/08/89

بازگشت به بالا
سلام
در يك شركت پيمانكاري ،دفاتر نانويس است آيا مي توان دفاتر روزنامه و كل را بصورت 12 سند 1 ماهه ثبت نمود ؟البته بدون استفاده از سيستم حسابداري !(فقط دفاتر ثبت شود )

با سلام
خير .اين امر در صورتي امكان پذير است كه نرم افزار مورد استفاده به سازمان امور مالياتي(مميز مالياتي) اعلام شده باشد.

29/08/89

بازگشت به بالا
سلام لطفا در مورد قوانين ومقررات ودستورالعملهاي موجود در كارشناسي رسمي دادگستري رشته حسابداري وحسابرسي برايم توضيح بدين وكتاب معرفي كنيد
تشكر

با سلام
كتابي تحت عنوان "وظايف قانوني كارشناسان رسمي دادگستري" نوشته علي رفيعي از انتشارات الهادي در سال 1386 منتشر شده است تلفن تماس انتشارات:

88461663

3/09/89

بازگشت به بالا
استاد ما از ما يك بيانيه تحصيلي خواسته . هدف هاي بلند مدت كوتاه مدت يا به عبارت ديگه ماموريت تحصيلي .لطف مي كنيد در اين زمينه راهنماييم كنيد. تا 5 شنبه هم بيشتر فرصت ندارم.

با سلام
در اين خصوص به كتابهاي استراتزي وتدوين استراتژي ويا سازمانهاي استراتژي محور رجوع فرمائيد چرا كه مثالهاي فراواني در اين خصوص ارائه شده است

8/09/89

بازگشت به بالا
با سلام

در شركت ها در پايان سال بعد از محاسبات ماليات در خردادماه سال بعد ، بعد از جلسه هيات مديره مبلغ تقسيم سود مشخص مي شود.
در تقسيم سود به سهامداران آيا مشمول ماليات خاصي در خصوص سود سهام سهامداران مي شود اگر ميشود توضيح بفرمائيد.

با تشكر

با سلام
در قانون مالياتهاي قبل از اصلاحيه سال 1381 به سود سهامداران ماليات تعلق مي گرفت اما در قانون اخير فقط به سود شركت ماليات تعلق مي گيرد.

9/08/89

بازگشت به بالا
با سلام مي خواهم در مورد حسابداري پيمانكاري اطلاعات كسب كنم لطفا مرا راهنمايي كنيد كه در اين زمينه به چه مواردي بايددقت كنم. به من ايده بدهيد تا در ذهنم سوال ايجاد شده به دنبال پيدا كردن جواب بروم. بايد بگويم چيزي فراتر از اطلاعات داخل كتاب ها را مي خواهم چيزي كه در اثر تجربه بدست بيايد.

با سلام
همانطور كه جنابعالي نيز اذعان داريد" چيزي فراتر از اطلاعات داخل كتاب ها را مي خواهم "چيزي كه در اثر تجربه "" اين موضوع صرفا از طريق تجربه بدست مي آيد وتجربه يك موضوع انباشتني است وكسي كه 20 سال تجربه كاري در پيمانكاري دارد قطعا از كسي كه بر فرض 200 سال تجربه دارد كمتر مي داند.
بنابراين توصيه ما صبر وتوكل واستمرار بر كار حرفه اي است تا مقصود از طريق تجربه بدست آيد.

11/09/89

بازگشت به بالا
با سلام يك شركت سهامي خاص كه فعاليتش در زمينه ي انجام خدمات شبكه كامپيوتري است در يك مناقصه شركت كرده كه مبلغ اين مناقصه 20 ميليون تومان است، اين شركت بايد مبلغ 3% ماليات بر ارزش افزورده را هم كحاسبه كند،ممنون ميشم اگه ثبتهاي حسابداريش رو بگين. با تشكر

با سلام
بله روي صورت وضعيت ها كشيده مي شود:

بد-حسابهاي دريافتني تجاري
بس-درآمد خدمات قراردادها
بس-ساير حسابهاي پرداختني(معين حساب vat)

16/09/89

بازگشت به بالا
با سلام، آيا در شركتهاي سهامي عام با داشتن هزاران نفر سهام دار از حساب جاري شركا استفاده مي شود؟ يا اينكه اين حساب براي شركتهاي سهامي خاص است؟ با تشكر

با سلام
از حساب جاري سهامداران استفاده مي شود.

15/09/89

بازگشت به بالا
با سلام آيا سود و زيان سنوانتي همان سود و زيان انباشته مي باشد؟ با تشكر

با سلام
به يك مفهومي مجموع سود وزيان سنوات گذشته سود وزيان انباشته ما را تشكيل مي دهد.

16/09/89

بازگشت به بالا
با سلام ثبت هايي كه در دفتر روزنامه زده مي شود بايد از عنوان هاي كل باشد يا گروه حسابها؟ مثلا فرض مي كنيم كه در يك سازمان 100 هزار تومن بابت هزينه ي مداحي داده شده است اين هزينه چگونه بايد ثبت شود؟ ايا ميتوان نوشت :هزينه مداحي-بدهكار 100000 بانك-بستانكار100000

با سلام
در ثبت حسابها وطراحي سيستم حسابداري همواره بايد هزينه ومنفعت اجراي سيستم در نظر گرفته شود.ضمن اينكه طبق مفاد قانوني بايستي حداقل حسابها در سطح كل نوشته شود اما در جايي ممكن است به لحاظ مقاصد مديريت ويا بحث هزينه ومنفعت ثبت حساب در سطح گروه ويا در سطوح تفضيلي تر اجرا شود.

18/09/89

بازگشت به بالا
با سلام پولي كه بايت مداحي در يك شركت خرج مي كنيم در چه حسابي ثبت ميشود؟ اگه ممكنه حساب كل و معينش رو بگين. با تشكر

با سلام
به توجيه وتفسير اين مبلغ ارتباط داردمثلا ممكن است شما اين را به حساب توسعه علوم ديني ونوعي آموزش تلقي كنيد بنابراين در سرفصل هزينه آموزش مي آيد وممكن است با توجيه هزينه اي متفرقه حساب كنيد و...

21/09/89

بازگشت به بالا
با سلام در رابطه با سوال مداحي ميخواستم بدونم در چه حساب كلي ثبت كنم؟ چون هزينه توسعه علوم ديني يك حساب معين است. با تشكر

سلام
تحت سرفصل كل هزينه هاي عمومي واداري.

23/09/89

بازگشت به بالا
با سلام
در حسابداري شركت تعاوني مسكن واريزيها به حساب پيش دريافت منظور كرديم و جه موقع از اين حساب خارج و به چه حساب منظور كنيم. آيا در تعاوني ها حساب تعهد صاحبان سهام الزامي است كه به كار ببريم.
با تشكر

با سلام
البته به جاست كه به جاي استفاده از حساب پيش دريافت بابت واريزيهاي بعدي از حساب جاري اعضاء استفاده شود.زيرا قيمت نهايي ساختمان قابل تحويل در زمان اتمام پروژه از عضو اخذ خواهد شد واين حساب به سرمايه عضو واز آنجا با قيمت ملك واگذاري تهاتر مي شود وشركت تعاوني نيز سرمايه عضو را صفر نموده و منحل مي شود(يكي از موارد انحلال طبق قانون تجارت تمام شدن هدفي است كه شركت تعاوني بابت آن ايجاد گرديده است).
ماده5 اساسنامه- مدت فعاليت تعاوني :

مدت فعاليت تعاوني از تاريخ ثبت، 3 سال است.

تبصره :

- درصورت عدم اتمام پروژه در مدت 3 سال،تعاوني موظف است حداقل 6 ماه قبل، از اداره تعاون درخواست تمديد مدت نمايد و در صورت تأييد اداره تعاون و تصويب در مجمع عمومي فوق العاده مدت فعاليت تعاوني تا يكسال قابل تمديد است.
ماده 62 – عضويت اعضاء با انتقال سند مالكيت واحد مسكوني به نام عضو از شركت لغو مي‌گردد.


ماده 57: واحدهاي احداثي براساس متراژ, طبقه و مرغوبيت بلوك و واحد برمبناي امتياز اعضا به ترتيب اولويت واگذار مي‌شود و امتياز اعضا براساس مبالغ واريزي مطابق فرمول ذيل محاسبه ميشود.

000/000/1/تعداد روز * مبلغ واريزي (ريال)= امتياز عضو


البته اگر خواسته باشد ادامه فعاليت بدهد منعي ندارد ولي قاعدتا تركيب اعضاء و موضوع اساسنامه و ترتيبات مندرج درآن متفاوت خواهد بود. واين نياز به كسب مجوز از اداره تعاون خواهد بود.بحث ديگر در خصوص شفافيت ميزان تعهد عضو است(نه تعهد صاحبان سهم) كه اينهم با توجه به مفاد اساسنامه قابل تعيين است و طبق ماده 3 اساسنامه :
ماده3- موضوع فعاليت :

1. تهيه زمين با كاربري مسكوني از سازمان مسكن و شهرسازي جهت اعضاء در قالب عقد قرارداد اجاره 99ساله.
تبصره-1 :

- انجام موضوعات و فعاليتهاي مذكور در اين ماده در رابطه با تهيه زمين و تفكيك آن واحداث واحدهاي مسكوني و واگذاري آنها به اعضاء طبق مقررات فصل پنجم اساسنامه خواهد بود


تهيه زمين با نيابت از طرف اعضاء توسط هيات مديره صورت مي گيرد لذا بايستي تعهد ثبت وافشاء شود.

ماده 53 اساسنامه: پس از شناسايي پيمانكار و انعقاد قرارداد ساخت, تعاوني مكلف به انعقاد قرارداد با عضو بوده و در قرارداد بين تعاوني و عضو (كه پس از اخذ پروانه ساختماني منعقدمي شود) ذكر مشخصات و تعهدات طرفين و موارد ذيل ضروري است:

الف) اعلام نام شركت يا شركتهاي ذيصلاح انبوه سازي طرف قرارداد با ذكر شماره و تاريخ عقد قرارداد هر يك و اعلام نام مهندس يا مهندسين ناظر يا مشاور پروژه . .

ب) مشخصات واحد مسكوني: شامل محل زمين, مساحت واحد مسكوني (داراي پروانه ساختمان) و ساير مشخصات لازم

ج- ذكر شماره و تاريخ قرارداد اجاره 99 ساله في‌مابين تعاوني و سازمان مسكن و شهرسازي

د- برآورد قيمت تمام شده واحد مسكوني

هـ – هزينه نهايي آماده سازي و اخذ پروانه ساختماني سهم عضو .

و – چگونگي انتقال سند به عضو

ز– جدول زمان بندي اجراي پروژه كه مشتمل بر عناوين مراحل پيشرفت فيزيكي( حداقل 6 مرحله ذيل ) ، درصد پيشرفت فيزيكي ، مهلت زماني اجرا ، قسط لازم التاديه هر مرحله مهلت زماني پرداخت به شرح
ذيل مي باشد :

مرحله اول: بابت تجهيز كارگاه و اجراي مرحله فونداسيون در يك قسط

مرحله دوم: بابت اجراي مرحله اسكلت و سقف در دو قسط مساوي

مرحله سوم: بابت اجراي مرحله سفت كاري در يك قسط

مرحله چهارم: بابت اجراي مرحله نازك كاري در دو قسط مساوي

مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازي در يك قسط

مرحله ششم: بابت پايان كار, هزينه اخذ سند رسمي و تسويه حساب نسبت به واحد مسكوني در يك قسطتبصره-1 :

- پرداخت مبالغ هر مرحله توسط عضو منوط به اجراي حداقل هشتاد درصد از مرحله قبل مي باشد.

تبصره-2:

پرداخت اولين قسط توسط اعضا ظرف مدت 10 روز از عقد قرارداد باآن انجام ميشود.

تبصره-3:

-برآورد قيمت واحد مسكوني بر اساس پيش بيني قيمت تمام شده براي هر واحد و ميزان سهم هر واحد از خدمات عمومي ، مشاعات (با توجه به متراژ) و هزينه هاي جاري شركت توسط هيات مديره صورت مي گيرد.در صورت نياز هيات مديره مي تواند جهت تعيين برآورد هزينة از وجود كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايد .

تبصره-4 :

- جدول زمان بندي مندرج در بند ( ز ) اين ماده مي بايست منطبق بر قرارداد منعقده بين تعاوني و پيمانكار باشد .

تبصره-5:

ـ تأمين هزينه هاي طراحي و ايجاد تاسيسات زير بنايي مربوط به هر پروژه شامل آب ، برق ، زهكشي و فاضلاب و فضاي سبز و مواردي از اين قبيل كه حكم مشاعات را داشته و قبلا " به اطلاع اعضا رسيده است ، كلا " به عهده اعضاء در آن پروژه مي باشد .

ماده 54 : هيأت مديره تعاوني موظف است نسبت به پيگيري دريافت تسهيلات يارانه اي مربوطه براي اعضاء در مراحل مختلف ساخت مسكن از طريق بانك عامل اقدام نمايد.


23/09/89

بازگشت به بالا
سلام
چرا شركت ها تمايل به تجديد ارزيابي دارايي ها و شناسايي سرقفلي نيستند

با سلام
شركتهاي دولتي در اين مورد مشكلي ندارند احتمالا منظور شما شركتهاي خصوصي است كه انهم به دليل :
1-بحث ماليات كه به مازاد تجديد ارزيابي شركتهاي خصوصي تعلق مي گيرد.
2-ضرورت نديدن موضوع در شركتهاي خصوصي توسط مديريت به جهت ساختار غير رقابتي بازار ايران وعدم ارتباط مناسب با دنياي خارج
3-عدم نياز به شفاف سازي اطلاعات حسابداري توسط مديريت جهت تصميم گيري .

23/09/89

بازگشت به بالا
با سلام طبق قوانين دفتر روزنامه و كل بايد با خودكار يا خودنويس نوشته شود؟ و خودكار يا خودنويس بايد چه رنگي باشد؟ با تشكر

با سلام
در حال حاضر خودكار يا خود نويس فرقي ندارد اما بايد مشكي باشد.

23/09/89

بازگشت به بالا
با سلام در نوشتن دفتر روزنامه آخر يك صفحه يك خط يا دو خط اگر باقي بماند به طوري كه فضا به اندازه اي نباشد كه نتوانيم ثبت بعدي را بنويسيم بايد چه كار كنيم؟ آيا مي توان ان دو خط را خالي گذاشت؟ با تشكر

با سلام
بحث در دفتر نويسي اين نيست كه حتما تمامي آرتيكلهاي بدهكار وبستانكار بايد در يك صفحه دفتر قرار گيرند بلكه بحث اينست كه از فضاي باقيمانده ,حتي اگر صرفا بخشي از طرف بدهكار نيز درج شود,(مثلا دو حساب از شش حساب يك ثبت مركب در سمت بدهكار) به نحو مناسبي استفاده شود وخالي نماند.

23/09/89

بازگشت به بالا
با سلام در نمونه كدينگي كه در سايت آوردين،گروه هزينه هاي فعاليت رو به سه دسته سرفصل كل تقسيم كرده :هزينه هاي حقوق و دستمزد و هزينه هاي كاركنان و هزينه هاي عملياتي، من دو سوال از شما دارم در صورت سود و زيان هزينه هاي فعاليت و هزينه هاي كاركنان در كدام قسمت و از چه چيزي كسر ميشود؟(چون به هر حال حساب كل هستند و بايد در صورت سود و زيان بيايند) سوال دومم اين است كه هزينه هاي توزيع و فروش و هزينه هاي اداري و تشكيلاتي را زير سرفصل گروه حساب هزينه هاي غيرعملياتي آورده در حالي كه مي دانيم اين دو جزء هزينه هاي عملياتي هستند.(در صورت سود و زيان سايت خودتان هم هزينه هاي توزيع و فروش و اداري را تحت سرفصل عملياتي آورده ايد اما در كدينگ اينگونه نيست) با تشكر

با سلام
اين فقط يك كدينگ نمونه است وما نيز ادعا نداريم كه كد استاندارد در سايت بار گذاري كرده ايم.بحث استاندارد بودن ويا نبودن كدينگ مذكور امر ديگري است كه ما نيز نظري ارائه نكرده ايم.دوستان كه مي خواهند از اين كدينگ استفاده كنند قطعا وضرورتا بايستي با توجه به استاندارد ها ونيازهاي سازماني خود تعديلاتي در آن انجام دهند.

23/09/89

بازگشت به بالا
با سلام در سوالي كه در مورد دفتر روزنامه كردم اگه بر فرض دو حساب از يك ثبت مركب را در اين صفحه بنويسيم و بقيه را در صفحه ي بعد در اين صورت جمع پايين صفحه با هم همخواني ندارد؟ پس تكليف چيست؟ با تشكر

با سلام

مهم جمع نهايي صفحات روزنامه است(صفحه آخر دفتر روزنامه) كه با گردش تراز آزمايشي شما بخواند.

23/09/89

بازگشت به بالا
با سلام در دفتر روزنامه در رديف اول ستوني است به اسم شماره دفتر روزنامه، در اين ستون چه چيزي را بايد وارد كرد؟ حسابداري را ديرم كه شماره رديف زده بود يعني براي هر ثبت شماره زده بود. ممنون ميشم جواب سوالم رو بدين.

با سلام
منظور شماره سند حسابداري شماست.

23/09/89

بازگشت به بالا
نفاوت ارزشهاي ورودي و خروجي چيست؟

با سلام
خيلي ساده بگم ورودي مربوط به ارزشهاي خريد(ورودي به سازمان ) است وخروجي مربوط به ارزشهاي فروش (خروجي از سازمان) است.اما فني وتخصصي اش به كتابهاي تئوري حسابداري مراجعه كنيد.

24/09/89

بازگشت به بالا
با سلام آيا شركت هايي كه از دفتر روزنامه ي اختصاصي استفاده مي كنند بايد حتما همان ثبت ها را در دفتر روزنامه عمومي هم انجام دهند؟ در كل آيا دفاتر روزنامه اختصاصي به عنوان يك دفتر روزنامه از لحاظ دارايي قابل قبول هست كه ديگر بعضي از ثبتها را در دفتر روزنامه عمومي انجام ندهيم؟

با سلام
ماده 4) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.
تبصره ـ نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.

29/09/89

بازگشت به بالا
سلام
در شركت تعاوني مسكن مهر در صورت تاييد صورت وضعيت سند صورت وضعيت تاييد شده بدهكار و حسابهاي پرداختني يا بانك بستانكار بايد زده شود ، آيا حساب پيش دريافت (جاري شركا) را چه موقع از اين حساب كسر شود موقعي كه ساختمان تحويل اعضا شد بايد كسر شود.
سوال بعد اين كه پرداختيهاي اعضا تعاوني را به حساب پيش دريافت طبق گفته كارفرما برده ام آيا حساب پيش دريافت را به جاري شركا لازم است اصلاح كنيم يا اين كه نيازي نيست . لطفا راهنمايي هاي لازم را در اين خصوص بفرمائيد.
با سپاس

با سلام
پيشنهاد مي شود از سرفصل جاري اعضاء( با توجه به تعاوني بودن ومفهوم تعاون وهمكاري بهتر است ) به جاي جاري شركاء استفاده شود.ضمن اينكه در تمامي قوانين از شريك نامي برده نمي شود بلكه از كلمه عضو استفاده مي شود.
اگر بحث صورتهاي مالي است شما در زمان تهيه صرتهاي مالي مبلغ پيش دريافت را در مقابل كار انجام شده مي توانيد قرار دهيد وكسر كنيد ونيازي نيست كه حتما ثبت حسابداري بابت آن بزنيد.ضمن اينكه بحث مطرح شده توسط كارفرما مي تواند براي شما مصداق نداشته باشد مهم مطالعه قوانين واساسنامه شركتهاي تعاوني مسكن مهر است(توجه داشته باشيد زمين مسكن مهر اجاره 99 ساله است)كه واريزي اعضاء را چه چيز حساب مي كند ضمن اينكه اصل رجحان محتوي بر شكل نيز بايد رعايت گردد.يعني اگر محتوي عمل پيش دريافت است پس بايد اينگونه عمل كرد.
ماده 43 اساسنامه: در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي , رعايت اصول و موازين ، روشهاي متداول و قابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.
ماده 53: پس از شناسايي پيمانكار و انعقاد قرارداد ساخت, تعاوني مكلف به انعقاد قرارداد با عضو بوده و در قرارداد بين تعاوني و عضو (كه پس از اخذ پروانه ساختماني منعقدمي شود) ذكر مشخصات و تعهدات طرفين و موارد ذيل ضروري است:
مرحله اول: بابت تجهيز كارگاه و اجراي مرحله فونداسيون در يك قسط

مرحله دوم: بابت اجراي مرحله اسكلت و سقف در دو قسط مساوي

مرحله سوم: بابت اجراي مرحله سفت كاري در يك قسط

مرحله چهارم: بابت اجراي مرحله نازك كاري در دو قسط مساوي

مرحله پنجم: بابت محوطه‌سازي در يك قسط

مرحله ششم: بابت پايان كار, هزينه اخذ سند رسمي و تسويه حساب نسبت به واحد مسكوني در يك قسطتبصره-1 :

- پرداخت مبالغ هر مرحله توسط عضو منوط به اجراي حداقل هشتاد درصد از مرحله قبل مي باشد.(اين تصره مي تواند بخشي از ابهام پيش دريافت بودن يا نبودن را برطرف كند)

تبصره-2:

پرداخت اولين قسط توسط اعضا ظرف مدت 10 روز از عقد قرارداد باآن انجام ميشود.


29/09/89

بازگشت به بالا
با سلام قبلا سوالي كردم كه متاسفانه پاسخم رو دريافت نكردم. سوالم اين بودك فاكتورهاي چند ماه گذشته را جمع كنيم و مثلا در تاريخ 1 بهمن ماه فاكتورها را در دفتر روزنامه ثبت ميكنيم امادر دفتر روزنامه همان تاريخ فاكتور را ميزنيم چه مشكلي پيش مياد در اين حالت؟ چه كسي ميتونه ايراد بگيره؟ با تشكر

با سلام
اگر دفتر روزنامه شما دفاتر قانوني نيست ممكن است موردي نداشته باشد اما اگر دفتر روزنامه قانوني است مشكل قانوني دارد.

1/09/89

بازگشت به بالا
آيا ميتوانيد مرا در ايجاد يك كدينگ حسابداري (بروي نرم افزار تدبير )براي يك شركت تعاوني مسكن راهنمايي كنيد؟

با سلام
ايرادات ونقائص كار را مي توانيم گوشزد كنيم.شما تا يك جايي از كار را انجام بده بعد از ما در خواست مشاوره كن.

4/10/89

بازگشت به بالا
بهترينروش انعكاس اعداد از نظر شما چيست

با سلام
منظور از انعكاس آيا منعكس شدن نظير آيينه است؟منظورتان را شفاف بيان كنيد انعكاس از چه نوع ودر كجا؟

4/10/89

بازگشت به بالا
با سلام منظور از ستون عطف دفتر روزنامه چيست؟ آيا منظور اين است كه اين حساب به كدام صفحه ي دفتر كل انتقال پيدا كرده يا منظور اين است كه شماره ي اين حساب در دفتر كل را بنويسيم؟ با تشكر

با سلام
منظور شماره عطف در دفتر كل(كه مي تواند كد حساب/صفحه دفتر كل وهر چيزي كه رابط ارتباط بين دفتر روزنامه وكل براي رديابي باشد.) است.

8/10/89

بازگشت به بالا
با سلام كليه فاكتورهاي ماه آذر 89 را ثبت كرديم اما در تاريخ 15 دي ماه 89 يك فاكتور به دست ما ميرسد كه مربوط به 20 آذرماه 89 بوده است، بايد چه كار كنيم؟ با تشكر

با سلام
اگر در صبح روز پانزدهم به دست شما رسيده وامكان درج آن در گزارش ارزش افزوده هست مشكلي ندارد آنرا در آذر ماه گزارش كنيد .همچنين سيستم ثبت شما مهم است كه امكان درج اين سند بين ساير اسناد را مديريت سيستم(ممكن است مدير عامل/مالي و...باشد) مي دهد يا خير.
11/10/89

بازگشت به بالا
باسلام من قراره برم يك شركت تعاوني دامداران كه حسابهاي يكي دو سالهايش مانده ودوماه هم به اخر سال مانده حالا من چه كاركنم برنامه اي حسابداريش هم سيترا است ممنونم

با سلام
قبل از پذيرش هر كار از حسابدار قبلي (اگر قابل دسترس است)نسبت به موضوعات ومسائل مالي ونحوه برخورد مديريت با مسائل مالي كسب اطلاع كنيد وپيشنهادات ايشان مبني بر پذيرش يا عدم پذيرش كار را مد نظر قرار دهيد.ضمنا مسوليت و وظايف خود را به طور شفاف در خصوص وضعيت گذشته وحال شركت جويا شويد واگر نمي توانيد نسبت به گذشته نامشخص حسابها تصميم قاطع بگيريد(از جهت توانايي انجام آن ويا معذورات زماني پيش رو) بهتر است وارد كار نشويد ويا به طور قاطع عدم انجام حسابهاي معوق را با مديريت در ميان بگذاريد.
17/10/89

بازگشت به بالا
باسلام از اينكه به سوال من جواب دادين اين شركت حسابداري نداشته چگونه ميتوانم حسابداريش را شروع كنم ايا ازاول سال جديد واين دوماه را چه كنم باتشكر

با سلام
اين به نظر مديريت بستگي دارد هر چه ايشان گفتند عمل كنيد.

18/10/89

بازگشت به بالا
باسلام
درصورتحساب دريافتي از بانك مبلغي اشتباها توسط بانك بدهكار وبستانكارشده است مبالغ فوق باتوجه به اينكه همديگر را صفر نموده اند در حسابهاي شركت نيز بايد سند حسابداري صادر وگردش انها نيز نمايش داده شود؟

با سلام
اشتباه بانك نبايد در دفاتر ما نيز اشتباها وارد شود.اين عمل حكم تكرار اشتباه ديگري توسط ما را دارد.اگر بانك اشتباه كرده بايستي اشتباه عملكرد به ايشان گوشزد شود تا نسبت به اصلاح ان اقدام كند.

18/10/89

بازگشت به بالا
با سلام
در شركت هاي تعاوني مسكن مهر هزينه هاي مربوط به ساختمان ( پيمانكار ، مشاور ساختمان و . . . ) را به پروژه در جريان ساخت ثبت مي زنيم در صورت ارائه صورت وضعيت پيمانكار ثبت زير را مي زنيم.
پروژه در جريان ساخت 100
بانك 100
اگر اشتباه است ثبت هاي درست و راهنمايي هاي لازم را ارائه بفرمائيد.

با سپاس

با سلام
اگر بلافاصله وجه ان پرداخت مي شود درست است اما معمولا از زمان دريافت صورت وضعيت تا زمان تاييد آن فاصله وجود دارد كه در اينحالت ابتدائا يك بدهي شناسايي مي كنيد و در زمان پرداخت از محل بدهي اقدام به تسويه حساب مي كنيد.علاوه بر اين اگر كسوراتي نيز مشمول صورت وضعيت مي شود بايستي در مرحله پرداخت وجه به پيمانكار كسر نمائيد.

28/10/89

بازگشت به بالا
با سلام در مورد نحوه ي حسابداري شركتهاي با مسوئليت محدود و شركت هاي تعاوني مي خواهم اطلاعاتي كسب كنم آيا كتابي هست كه توضيح داده باشد؟ با تشكر

با سلام
كتاب مرتبط با حسابداري شركتهاي تعاوني در بازار مربوط به چند نويسنده موجود است كه مي توانيد از كتابفروشي ترمه واقع در خيابان انقلاب تهيه كنيد.

3/11/89

بازگشت به بالا
ا سلام اگه در ترازنامه جمع حقوق صاحبان سهام منفي باشد يعني ما زيان انباشته مان خيلي بيشتر از سرمايه مان بوده است؟ در اين حالت شركت چه بايد بكند؟ با تشكر

با سلام
اگر شركت مجمع ندارد وسهامداران نيز براشون مهم نيست اتفاق خاصي نمي افتد فقط قانون تجارات را رعايت نكرده اند و اگر كسي شكايتي نداشته باشد اتفاق خاصي نمي افتد.اما اگر شركت بي در وپيكر نيست وحساب وكتاب ومجمعي و پاسخگو وپاسخ دهي دارد قاعدتا موضوع متفاوت است.

4/11/89

بازگشت به بالا
با عرض سلام و تشكر از ايجاد امكان بهره مندي از تجارب و دانش جنابعالي سئوال بنده اينست كه هزينه هاي قبل از تاسيس و راه اندازي يك شركت سهامي خاص را آيا در گروه دارائيهاي جاري به عنوان هزينه هاي تاسيس ثبت بايد كرد كه استهلاك آن به چه نحوي محاسبه ميشود و يا در گروه هزينه ها؟لطفا ارائه طريق فرمائيد .متشكرم

با سلام
لطفا استاندارد شماره 24 سازمان حسابرسي تحت عنوان استاندارد واحد هاي تجاري قبل از بهره برداي را ملاحظه كنيد:

http://www.tarazname.com/index.php?module=subjects&pageid=97&mainOp=view_template&subOp=only_subject

4/11/89

بازگشت به بالا
با سلام حساب سود تحقق يافته ي فروش تحت چه حسابي در صورت هاي مالي مي آيد؟ با چه حسابي بسته ميش ود؟ كلا تحت چه گروه حسابي است؟ سود تحقق نيافته چطور؟ با تشكر

با سلام
بستگي دارد كه در چه صنعتي فعاليت مي كنيد واينكه اين سود تحقق يافته جزو درآمد عملياتي شماست (در اين حالت نظير درآمد فروش وخدمات عمل مي شود) يا غير عملياتي(در اين خصوص نظير ساير درآمدها ي غير عملياتي عمل مي شود).
همين مطلب در خصوص سود تحقق نيافته نيز مطرح است ومعمولا اين حساب مثل يك حساب ارزشيابي (نظير ذخيره م.م) عمل مي شود واز حساب مرتبط خود در ترازنامه كسر مي شود.

4/11/89

بازگشت به بالا
باسلام وخسته نباشيد ميخواستم بدانم تراز افتتاحي را چگونه ميتوانيم ببنديم وهم اخر سال حسب ها را چگونه ميتوانيم ببنديم با تشكر

با سلام
كتاب اصول حسابداري يك را تهيه بفرمائيد.

1389/11/07

بازگشت به بالا
با سلام در نحوه ي ثبت هزينه هاي تاسيس حسابي است با نام هزينه هاي قبل از بهره برداي. ميخواستم بپرسم كه تاريخ تاسيس كه خب مشخصه تاريخ بهره برداي رو چه كسي مشخص ميكنه؟ مثلا يك شركت خدماتي تاريخ بهرهبرداي رو بر چه اساسي بايد مشخص كنه؟ با تشكر

با سلام
بستگي به نوع مجوز ثبت اوليه شركت دارد مثلا اگر قرار است شركت توليدي باشد معمولا وزارت صنايع پروانه بهره برداري صادر مي كند.اما در خصوص خدماتي نيز اگر نياز به مجوز از مراكز وسازماني براي شروع فعاليت باشد تاريخ ارائه مجوز تاريخ بهره برداري تلقي مي شود.مثلا راه اندازي نمايندگي موسسات حسابرس نياز به مجوز جامعه حسابداران دارد لذا تا زمان عدم اخذ موسسه قابل بهره برداري قانوني نيست.

1389/11/07

بازگشت به بالا
با سلام . من ميخواستم بدانم ضريب ماليات عيدي بخش خصوصي برمبنامجموع درآمدساليانهاست يا خير

با سلام
بله همين گونه است كه فرموديد.

11/11/89

بازگشت به بالا
با سلامدر مورد هزينه هاي تاسيس فرض كنيم ما خيلي از هزينه هي ثبت و تاسيس شركت رو در بهمن و اسفند 88 انجام داديم و هنوز شركت ثبت نشده و در فروردين سال 89 شركت ثبت ميشه و دفاتر قانوني اخذ ميشه. حالا ما ميخوايم اون هزينه هاي سال 88 رو تحت عنوان هزينه هاي تاسيس در دفاتر ثبت كنيم تا از مزايايي مالياتيش استفاده كنيم؟ آيا ميتونيم هزينه هايي كه در سال 88 انجام شده و تاريخ فاكتورهاش مال 88 هست در دفاتر شركت كه در سال 89 اخذ شده ثبت بشه؟ لطفا راهنماييم كنين. با تشكر

با سلام
قانونا خير اما در بسياري از موارد اين موضوع به نظر وقضاوت مميز واگذار مي شود كه چون در سال اول وزارت دارايي مسامحه ومدارا مي كند بسياري از اين گونه هزينه ها با وجود تاخير در ثبت پذيرفته مي شود.

12/11/89

بازگشت به بالا
با سلام آيا مي توان هزينه هاي تاسيس و قبل از بهره برداري را در دوره ي وقوع يكجا به عنوان هزينه ثبت كرد و ديگر براي آن استهلاكي در نظر نگيريم؟

با سلام
اگر ماهيت هزينه اي داشته باشد بله.
12/11/89

بازگشت به بالا
با سلام ما گروه حسابي به نام حقوق صاحبان سهام داريم. براي شركت هاي تضامني و غير سهامي اين گروه حساب را چه چزيز تعريف كنيم؟ چون نوشتن حقوق صاحبان سهام فكر ميكنم كه اشتباه باشه چون در اون شركتها سهام ندارند.

با سلام
اولا اين يك استاندارد كلي است وموضوعي كه مطرح نموديد در ظاهر امر درست است .شايد در اين گونه شركتها بهتر باشد حقوق صاحبان سهم الشركه ويا سهم الشركه مالكين ويا حقوق مالكين سهم الشركه و... گذاشته شود كه ممكن است خود اين مفاهيم نيز از جهات ديگري مورد اشكال حرفه اي ها قرار گيرد.اين همان كاري است كه متخصصين ترمينولوژي در حوزه حسابداري مشغول به آن هستند.

13/11/89

بازگشت به بالا
با سلام سوالي كه ذهنم رو مشغول كرده اين است كه شركتي سرمايه اش مثلا يك ميليون سهم هزار ريالي است و اين شركت عضو بورس است و سهامش در بورس بين خريداران مبادله مي شود.حال فرض مي كنيم كه قيمت بازار سهام شركت هر روز افزايش مي يابد. سوال من از شما اين است كه اين افزايش قيمت بازار سهام چه نفعي به حال شركت دارد؟ فقط نفع آن براي من و شماست كه سهام را در بورس مي خريم و مي فروشيم. پس شركت از اين افزايش قيمت بازار سهام چه نفعي مي برد؟با تشكر

با سلام
در تحليلهاي مالي بورسي دو رويكرد براي تعيين قيمت سهم وجود دارد1-رويكرد بنيادي(فاندامنتال)2-رويكرد چارتيست(نموداري وشهودي)
بنابراين اكثر تحليل گران كه به روش اول اعتقاد دارند وممكن است در عمل نيز از رويكرد دوم نيز براي حدس زدن در خصوص قيمت آتي سهم نيز استفاده نمايند معتقدند كه قيمت سهم نشان از ارزش بنيادي سهم دارد.بنابراين افزايش ارزش سهم به معني افزايش ارزش دارائيهاي مشهود ونامشهود يك شركت بورسي تلقي مي شود واين به معني فروش بيشتر وكسب بازار بيستر وكسب سود بيشتر.بنابراين شركت كه تشكيل شده از تعداد بيشماري سهامدار نظير شماست(وبه خودي خود وجود ندارد وسهامداران هستند كه شركت را تشكيل مي دهند) همه از اين رونق سود مي برند.مشكل اينست كه شما شركت را از سهامدار جدا مي بينيد اما اينگونه نيست سود شركت يعني سود سهامدار.

14/11/89

بازگشت به بالا
با سلام در كتاب ها نوشته كه هزينه استهلاك جزئ هزينه هاي ثابت تقسيم بندي مي شود. حال سوال من از شما اين است كه در روش هاي مختلف محاسبه استهلاك مثل روش مجموع سنوات استهلاك هر سال با استهلاك سال بعد تفاوت دارد. چگونه اين هزينه را ثابت فرض مي كنن؟ با تشكر

با سلام
ثابت ومتغير امري نسبي است و وقتي مي گويند ثابت است آن را با چيزي مثلا توليد مي سنجند واگر با آيتم زمان خواسته باشند بسنجند قطعا متغير است.بنابراين اين گونه مسائل بستگي تام به نوع فرضييات اوليه دارد.ضمن اينكه در يك فرمول نظير y=x شما بايد يا x را ثابت بگيريد وy را نسبت به آن بسنجيد و يا بالعكس.
17/11/89

بازگشت به بالا
ضمن عرض سلام وخسته نباشيد خدمت همه دوستان عزيز
آيا چاه اب حفر شده در يك كارخانه هم استهلاك پذير هست يا خير طبق قانون مالياتهاي مستقيم؟

با سلام
بله معمولا 8 ساله مستهلك مي شود.

19/11/89

بازگشت به بالا
لطفا در مورد حساب جاري شركا توضيح دهيد.

با سلام
حساب جاري شركائ همان حساب بدهكارن وبستانكاران مربوط به شركاء است كه به صورت يك سرفصل كل در حسابها به نمايش گذاشته مي شود.بنابراين اين حساب اگر مانده بدهكار داشته باشد نشانگر طلب شركت از شركائ واگر بستانكار باشد نشانگر بدهي شركت به شركاء ي باشد.ماهيت اين حساب به گونه اي است كه نه جاري ونه بلند مدت محسوب مي شود و درطبقه اي بين جاري وبلند مدت قرار مي گيرد.تحليل وقضاوت صحيح حسابدار از اين حساب طبقه مناسب آن را نشان خواهد داد.

23/11/89

بازگشت به بالا
با سلام وتشكر از سايت جامع وكامل خواهشمندم سوال مرا درمورد وام هاي دريافتي بلند مدت جواب بدهيد تحصيلاتم حسابداري مي باشد ويك دفتر نمايندگي بيمه دارم ووام 3ساله اي را از بانك با گروگذاشتن منزل پدريم گرفتم به نام پدرم وواقساط ان راخودم پرداخت مي كنم اولا مي توانم اين وام را در دفاتر ثبت كنم دومين سوالم اين است كه ثبت وام هاي بلند مدت وهزينه هاي انتفالي به دوره اتي را برايم با مثال توضيخ بدهيد با كمال تشكر

با سلام
1-خير
2-بد-نقدو بانك
بد-هزينه سنوات آتي
بس-وامهاي ديافتي

27/11/89

بازگشت به بالا
با سلام در سوالي اينگونه مطرح شده بود كه ماليات تكليفي تحت چه سرفصلي طبقه بندي مي شود؟ و در گزينه ها هم ذخيره ماليات بر درآمد آمده بود و هم بدهي جاري آيا مگر غير از اين است كه ماليات تكليفي جزئ ذخيره ي ماليات بر درآمد است و ذخيره هم جزئ بدهي هاي جاري؟ پس به كدام گزينه بايد جواب دهم؟ با تشكر

با سلام
والا هوش طراح سوال ما را به تعجب وا داشته است.ايشان يكي چيزي مي دانسته اما ناقص ومنظورش جواب بدهي جاري درست بوده اما فكر نكرده كه ذخيره ماليات بر عملكرد هم جزو بدهي جاري معمولا طبقه بندي مي شود.من چي بگم خودم موندم سردر گم اين سوالهايي كه يك بعد آن ديده مي شود ونه تمام ابعاد آن.

29/11/89

بازگشت به بالا
با سلام
شركت ما ( شركت توليدي ) داراي حسابداري صنعتي ( بهاي تمام شده )زير نظر حسابداري مديريت و در نهايت زير نظر رئيس امورمالي ميباشد .
سوال : آيا از لحاظ استانداردهاي حسابداري و نمودار سازماني حسابداري (شركتهاي نمونه ) اين امكان وجود داري كه حسابداري صنعتي از بخش مالي جدا گردد . با سپاس از پاسخ همراه با دلايل روشن وقانوني كه خواهيد داد .
موفق و پيروز باشيد .

با سلام
اين به تشخيص مديريت وتحليل گر سيستم دارد وبنا به قضاوت ممكن است در برخي سازمانها بهتر كاركرد داشته باشد.مثلا در مواردي مشاهده مي شود بخش حسابداري صنعتي ضمن تعامل با بخش حسابداري مالي زير نظر مديريت توليد انجام وظيفه مي كند .ونتايج بهتري را نيز در كل براي سازمان ومديريت هزينه به بار آورده است.

30/11/89

بازگشت به بالا
با سلام يك دارايي كه بهاي تمام شده آن يك ميليون و ارزش اسقاط 100هزار و 5 سال عمر مفيد دارد و روش استهلاك خط مستقيم است. در پايان عمر مفيد جمع هزينه هاي استهلاك سالانه بايد برابر با بهاي تمام شده شود يا برابر با بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقاط؟اگر برابر با بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقط شود كه در پايان عمر مفيد دارايي ارزش اسقاط با ارزش دفتري دارايي برابر مي شود و مي شود 100 هزار ريال. خب در اين حالت اگه بخواهيم از دارايي دوباره استفاده كنيم بايد چه عددي گزارش كنيم؟ و آيا بايد دوباره استهلاك محاسبه كنيم؟ با تشكر

با سلام
1-برابر با بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقاط
2-معمولا به دليل اينكه در قوانين ايران بحث تجديد ارزيابي صرفا براي شركتهاي دولتي معاف از ماليات( آنهم تحت شرايط خاصي ) براي يكبار قابل انجام است وشركتهاي خصوصي معافيت حاصل از تجديد ارزيابي ندارند.بنابراين در استاندارد ايران اين تغييرات در استهلاك تغيير در برآورد دانسته شده وموجبات متاثر نمودن دوره جاري وآتي مي شود.لذا در عمل معمولا از استهلاك مجدد صرفه نظر مي شود و دارائيهاي مذكور تغيير طبقه داده مي شود وبه به اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش اندازه‌گيري (كه فرض مي شود ارزش اسقاط برابر با آن است) گزارش واز بابت آن استهلاكي محاسبه نمي شود بلكه هر ساله كاهش ارزش دارايي مجددا بررسي و به اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش اندازه‌گيري گزارش مي شود.

بند 49 استاندارد 11. استهلاك دارايي تا زماني شناسايي مي‌شود كه ارزش باقيمانده از مبلغ دفتري كمتر باشد، حتي اگر ارزش منصفانه دارايي بيش از مبلغ دفتري آن باشد. تعمير و نگهداري دارايي ضرورت استهلاك آن را نفي نمي‌كند.
51 . استهلاك دارايي از زمان آماده شدن آن براي استفاده، يعني زماني كه دارايي در مكان و شرايط لازم براي بهره‌برداري است، شروع مي‌شود و از تاريخ طبقه‌بندي دارايي به عنوان آماده براي فروش يا تاريخ بركناري دائمي يا واگذاري آن، هر كدام زودتر باشد، متوقف مي‌شود. بنابراين در زماني كه دارايي به طور موقت بلااستفاده يا غيرفعال گردد استهلاك آن متوقف نمي‌شود مگر اينكه كاملاً مستهلك شده باشد.
76 . داراييهاي ثابت مشهودي كه از استفاده فعال بركنار و به قصد واگذاري نگهداري مي‌گردد به ” اقل مبلغ دفتري و خالص ارزش فروش دارايي“ اندازه‌گيري و تحت عنوان دارايي آماده براي فروش در زمره داراييهاي جاري طبقه‌بندي مي‌شود.
لينك ذيل نيز اطلاعات كاملي در خصوص استاندارد دارائيهاي نگهداري شده جهت فروش ارائه مي كند.(استاندارد شماره31)

http://www.iacpa.ir/portals/0/doc/sazeman/hesabdari/167.doc


4/12/89

بازگشت به بالا
با سلام قبل از تاسيس و بهره برداري اگر ساختمان موسسه را اجاره كنيم، در زمان تاسيس و ايجاد دفاتر قانوني هزينه ي اجاره را بايد به حساب هزينه هاي انتقالي به سنوات آتي بزنيم يا به حساب هزينه ي اجاره؟ با تشكر

با سلام
به حساب هزينه اگر ماهيت هزينه اي دارد وبه حساب اموال وداراي ثابت اگر ماهيت سرمايه اي دارد.

4/12/89

بازگشت به بالا
باسلام دارايي به بهاي تمام شده 1ميلون و ارزش اسقاط 100 هزار ريال و عمرمفيد پنج سال سوال بنده اين است كه بعضي ها مي گويند در پايان عمر مفيد دارايي اگر مي خواهيم از دارايي مجددا استفاده كنيم بايد دارايي به ارزش يك ريال گزارش شود يعني يك ميليون ريال منهاي 999999 ريال استهلاك انباشته. اما سوال من اين است كه در پايان عمر مفيد اين دارايي جمع استهلاك انباشته ي اين دارايي 900 هزار ريال مي شود.آن يك ريال در صورتي درست است كه دارايي ارزش اسقاط نداشته باشد. چطوري مي توانيم ارزش دارايي را در پايان عمر مفيد دارايي 1 ريال گزارش كرد؟ با تشمكر

با سلام
بله درست است در صورتي كه ارزش اسقاط براي آن صفردر نظر گرفته شود.با توجه به اينكه در ايران اكثر شركتها طبق قوانين مالياتي اقدام به محاسبه استهلاك مي كنند ارزش اسقاط در نظر گرفته نمي شود.لذا همواره ارزش دفتري يك ريال در پايان دوره استهلاك مي ماند.اما طبق استانداردهاي حسابداري معمولا ارزش اسقاط محاسبه مي شود.

4/12/89

بازگشت به بالا
باسلام منظور از accounts parkingدرحسابداري چيست؟

با سلام
مي تواند نام يك سرفصل به همين نام (حساب پاركينگ) باشد.

5/12/89

بازگشت به بالا
با سلام همانطوري كه مي دانيم موجودي كالاي پايان دوره با سود نسبت مستقيم دارد يعني هرچه موجودي كالاي پايان دوره بيشتر شود سود هم بيشتر مي شود،سوالي كه ذهن بنده را مشغول ساخته اين است كه هر چه موجودي پايان دوره بيشتر باشد يعني فروش ما كمتر بوده است. خب وقتي فروش ما كمتر بوده چطور ممكن است كه سود مابيشتر شود؟(حتي اگه بخواهيم بگيم چون فروش كمتر بوده بهاي تمام شده ي كالاي فروش رفته هم كمتر ميشود باز هم سود زياد نميشود) بنده با مثال عددي كه براي خودم نوشتم باز هم به نتيجه اي نرسيدم. با تشكر از سايت پرمحتواتون

با سلام
اين عبارت"هر چه موجودي پايان دوره بيشتر باشد يعني فروش ما كمتر بوده است. "غلط است چون موضوع اين نيست كه تعداد موجودي كمتر ويا بيشتر باشد بلكه بحث تفاوت روشهاي قيمت گذاري (بدون توجه به تغيير در تعداد واقعي موجودي ) در روشهاي ارزشگذاري موجودي نظير(فايفو و لايفو و...) است.يعني همه متغيرها(بجزقيمت خريد طي دوره وموجودي اول دوره وفروش كه ثابت هستند) مي تواند تحت تاثير شيوه ارزشگذاري متاثر از يكديگر شود كه خود اين تاثير منجر به تفاوت در سود وزيان ناخالص دوره شود.

5/12/89

بازگشت به بالا
سلام
هزينه آژمايش بتن در شركت تعاوني مسكن مهر چه ثبتي زده شود؟ نام ببريد .(پروژه در
جريان ساخت ، هزينه )
با تشكر

با سلام
بهتر است در حسابي تحت عنوان هزينه تست وآزمايش(معين كار درجريان) ثبت شود

12/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در كتاب اصول حسابداري1 به ما گفتند كه موسسات تك مالكي يا انفرادي، اما وقتي اومديم 7 نوع اقسام شركت ها را خوانديم متوجه شديم كه شركتها حداقل دو شريك دارند. خب شركت تك مالكي جزئ كدام نوع است؟ يعني اگه كسي بخواهد شركتي تاسيس كند كه مالكش فقط خودش باشد بايد كدام نوع از شركتها باشد؟ با تشكر

با سلام
اين نوع شركت در ايران قابل ثبت نيست.وهمانطور كه گفتيد در قانون نيامده است.

12/12/89

بازگشت به بالا
با سلام شركت سهامي خاص تازه تاسيس با سرمايه اوليه ي 1ميليون ريال ثبت شده است،اما داراييهاي شركت جمعا 50 ميليون تومان است، چه كار كنم كه معادله ي حسابداري توازنش برقرار شود؟ اين داراييها را كه مثل ساختمان و ملزومات و ... است است و براي شركت خريديم كلا 50 ميليون تومان شده، بدهي هم شركت ما ندارد الان جمع داراييها از سرمايه خيلي بيشتر است چه كار كنيم كه توازن برقرار شود؟با تشكر

با سلام
اين سوال قبلا شده بود وچون خيلي با عجله طرح شده بود پاسخسي به آن داده نشد.دوست عزير در ابتدا معادله شما عبارتست از:

بانك(اگر به بانك واريز شده باشد=دارايي)(1000000)=بدهي(صفر)+سرمايه(1000000)

در حالت دوم :

اين 50 تومان دارايي كه خريديد پولش از كجا امده؟يا قرض گرفتيد(بدهي)/يا مالك به شركت تزريق كرده(باز هم بدهي شركت به مالك)/ ويا سرمايه جديد آمده(سرمايه گذاري مجدد وافزايش سرمايه به تبع) بنابراين سوال شما اشكال دارد در اين حالت معادله برابرست با:

بانك(1 م)+درائي ثابت(50 م)=بدهي(50 م)+سرمايه(1 م)

13/12/89

بازگشت به بالا
سلام..هزينه انتقال به دوره آتي(درخصوص تسهيلات بانكي دريافتي)چه ماهيتي دارد تحت چه سرفصلي در نرم افزاري مثل هلو طبقه بندي مي شود؟

با سلام
اگر نرم افزار هلو كد استاندارد دارد ذيل سرفصل ساير دارائيها بياوريد واگر امكان تغيير يا اضافه كردن كدهاي تعبيه شده را دارد سرفصل مربوطه را ايجاد كنيد.

14/12/89

بازگشت به بالا
من حسابدار يك شركت توليدي آجر و بلوكه هستم سوالم اينه كه اين شركت 15 سال هست افتتاح شده سال 89 اولين سال كه دفتر پلمپ كردند حالا من ميخواهم كارشان را انجام دهم ماندم كه سند افتتاحي را چي بزنم چون بعضي از دارائي كلا مستهلك شده ولي از آنها دارند استفاده ميكنن من ارزش دارائيها رو چه جوري محاسبه مگنم

با سلام
شما براساس اظهارنامه ارسالي سال قبل افتتاحييه بزنيد .اگر ندارند دارائيها را قيمت گذاري وبر آن اساس افزايش سرمايه دهيد.افزايش سرمايه بايستي در روزنامه رسمي آگهي شود ودر مجمع عمومي فوق العاده مبالغ ان تعيين وتصويب شده باشد.

14/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در مورد سوالي كه در شركت سهامي خاص پرسيدم و دارايي 50 ميليوني خريده بود از پاسخ دقيق شما سپاسگزارم، آن 50 ميليون تومان را يكي از شركا تهيه كرده و به شركت آورده آيا مي توان آن 50 ميليون را به حساب جاري آن شريك آورد ؟ آيا در اين حالت جاري شريك را بايد در سرفصل بدهي جاري بنويسيم يا غيرجاري؟ با تشكر

با سلام
بله جاري شركاء .بحث كوتاه يا بلند مدت بسته به سياستهاي مديريتي دارد كه معمولا اين گونه حسابها چون همواره در حال گردش زياد است به بدهي جاري منظور مي شود.

14/12/89

بازگشت به بالا
درزمان تورم وركودازكدام روشهاي ارزشيابي لايفو وفايفووميلنگين استفاده ميشودوبه چه دليل

با سلام
طبق استاندارد حسابداري شما به فرض ثبات رويه از هر روشي مي تواني استفاده كنيد.و تغيير رويه بايد با توجيه قابل قبول همراه باشد.واز لحاظ مالياتي تغيير روش مي تواند در مواردي منجر به علي اراس شدن شود.اما اينكه در زمان ركود ورونق شركتها به دليل كاهش يا افزايش سود وبه تبع آن ماليات تغيير رويه مي دهند يك موضوع مديريت مالي است.

14/12/89

بازگشت به بالا
باتوجهبه استانداردهاي حسابداري دركجاهامجازبه عدول ازبهاي تمام شده تاريخي هستيم

با سلام
جاهايي كه استاندارد اجازه داده است .مي توانيم عدول كنيم
15/12/89

بازگشت به بالا
با سلام : در رابطه با افزايش سرمايه در يك شركت صنعتي چه ثبتهايي بايد زده شود .

با سلام
ثبت افزايش سرمايه بسته به مواد حقوقي مورد تصويب هيات مديره وقانون تجارت دارد وبه نوع فعاليت شركت ارتباطي ندارد.

17/12/89

بازگشت به بالا
باسلام در مشاورين املاك زميي را كه مي خرند تا به فروش برسانند جز كدام طبقه قرار مي گيرد؟ آيا جزئ موجودي كالا است؟ در كتابي نوشته بود كه جزئ سرمايه گذاري كوتاه مدت است. چرا سرمايه گذاري كوتاه مدت؟ من فكر ميكنم با تعريف موجودي كالا بيشتر جور باشد. با تشكر

با سلام
توجه كنيد كه سرمايه گذاري كوتاه مدت نيز خود داراي تعاريف وطبقاتي است كه شامل نگهداري شده تا تاريخ معين /آماده براي فروش و... مي باشد.ضمن اينكه موجودي كالا نيز در يك تعريف كالاي آماده براي فروش است.بنابراين در مواردي هر دو اين طبقات مي تواند درست باشد .

18/12/89

بازگشت به بالا
با سلام آيا در موسساتي غير از طلافروشي سكه طلا را بايد به عنوان وجه نقد بياوريم يا سرمايه گذاري كوتاه مدت و يا بلندمدت؟ با تشكر

با سلام
بسته به نگاه مديريت واهداف وي از خريد سكه دارد.اگر حجم پائين باشد جزو وجوه نقد است واگر نسبت به ساير اقلام ترازنامه با اهميت باشد اهداف مديريت متاثر كننده طبقه دارايي است.

19/12/89

بازگشت به بالا
با سلام هزينه سنوات خدمت و هزينه مرخصي هاي استفاده نشده تحت كدام سرفصل در صورت سود و زيان مي آيد؟ به طور كلي كدام سرفصل حساب كل براي آن مناسب است؟ با تشكر

با سلام
تحت هر سر فصلي ممكن است.بهتر است در سطح معين هر يك از حسابهاي كل هزينه اي باز شود.چرا كه پرسنل يك شركت هم در بخش اداري هم توليد و اداري ومالي مشغول به كار هستند.

19/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در موسساتي كه از سيستم ادواري استفاده مي كنند گفته اند كه حساب موجودي كالا نداريمپس در پايان سال كه موجودي ها در انبار گرداني مشخص شد در ترازنامه اين موجودي هاي كالا را چگونه نشان مي دهيم؟( اگر شركت توليدي باشد بهاي تمام شده ي كالاي ساخته شده در چه حسابي ثبت مي شود؟) با تشكر

با سلام
اشتباه به عرض رساندهاند مجدادا مبحث موجودي كالا را در روش هاي ادواري ودائمي مطالعه كنيد.

19/12/89

بازگشت به بالا
با سلام جريمه ي تاخير در پرداخت حقوق گمركي كه در هنگام خريد يك دارايي ثابت ايجاد شده تحت كدام سرفصل كل و كدام گروه حساب مي آيد؟ با تشكر

با سلام
ج:
سرفصل كل ساير هزينه ها ودرآمدها.
23/12/89

بازگشت به بالا
با سلام حساب تخفيفات نقدي فروش و تخفيفات نقدي خريد و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول را تحت چه سرفصل ي بهتر است تعريف كنيم؟ با تشكر

با سلام
بستگي به نوع صنعت وفعاليت و قضاوت حرفه اي حسابدار دارد.

25/12/89

بازگشت به بالا
با سلام در حسابداري پيمانكاري براي يك كارگاه حسابي هيت به نام حساب انبار كارگاه، اين حساب تحت چه حساب كلي مي باشد؟ با تشكر

با سلام

بسته به رويه حسابداري و كدينگ طراحي شده دارد.اما بهتر است در خود پيمان در جريان گردش داشته باشد وپس از انبار گرداني از اين حساب خارج شود.

25/12/89

بازگشت به بالا
با سلام . ميخواستم خواهش كنم اگه امكان داره از ابتدا تا پايان دوره مالي يك شركت ، ثبت ها و صورتهاي مالي و بستن حسابها و انتقال به دوره بعد رو برام بفرستين

با تشكر سينا

با سلام
كتاب اصول حسابداري (1) استاد نوروش پيشنهاد مي گردد.قيمت 5000 تومان ناقابل و ماندگار براي تمامي عمر شما.

10/01/90

بازگشت به بالا
با سلام در يك استخر پرورش ماهزينه ي خوراكي كه به ماهيان داده مي شود تحت چه حسابي مي آيد؟ اگر در همين استخر پرورش ماهي يك حوضچه ي جديد بسازيم چه ثبتي زده مي شود؟ با تشكر

با سلام
1-مواد مصرفي2-جزو الحاقات به دارايي موجود وبه عنوان دارايي ثابت به مستحدثات فعلي اضافه مي شود.(اگر هزينه اين الحاق به اندازه كافي با اهميت باشد)
12/01/90

بازگشت به بالا
با سلام يك دارايي دست دوم را كه عمر مفيد آن كلا 8 سال است بعد از اينكه دو سال از عمر مفيد آن گذشته و 6 سال از عمر مفيد آن باقيمانده به قيمت ده ميليون تومان خريديم.نحوه ي محاسبه ي استهلاك اين دارايي چگونه است؟(شركت اول اين دارايي را خودش به مبلغ 8 ميليون تومان خريده بود كه به ما ده ميليون تومان فروخت)

با سلام
چون شما خريداريد به ارزش متعارف وعمر مفيد براوردي خود ثبت واستهلاك محاسبه مي كنيد و كار نداريد كه شركت فروشنده چقدر عمر مفيد براورد كرده(مگر اينكه بر اساس مستندات فني سازنده اوليه عمر مفيد تعيين شده باشد) بنابراين به قيمت 10 ميليون و اگر عمر مفيد باقيمانده 6 سال باشد استهلاك به نسبت 6 سال با روشهاي مربوطه مستهلك مي شود.

13/01/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشي ما يه شركت نوپاي حسابداري هستيم ودر حال عقد قرارداد انجام خدمات حسابداري با يه شركت خدماتي هستيم ولي در مورد نحوه تعيين حق الزحمه اين خدمات اطلاع چنداني ندارم اگه لطف كنين راهنماييم كنين ممنون ميشم

با سلام
با توجه به اينكه حسابداري يك حرفه است نرخ آن هم از خدمات غير حرفه اي تا حرفه اي بسيار در نوسان وحيرت انگيز است.براي نمونه عرض كنم ممكن است كار مالي يك شركت در تهران وحضور مستمر يك نيرو در يكسال توسط شركت پيمانكار توسط يك مجموعه غير حرفه اي 4 ميليون تومان بسته شود اما همين خدمات توسط يك مجموعه حرفه اي 10 ميليون تومان قرارداد بسته شود.ضمن اينكه مسائل به همين سادگي نيست وپيچيدگي صنعت و...مي تواند در تعيين قيمت موثر واقع شود.

16/01/90

بازگشت به بالا
با سلام شركت ما دستگاه هايي شبيه كارتخوانهاي بانكي براي نمايندگان خود خريد نموده و براي فروش آنها را در اختيار نمايندگان ميگذارد تا آنها از طريق اين دستگاه ها پين شارژهاي تلفن همراه را به مصرف كنندگان نهايي بفروشند بر اساس استانداردهاي حسابداري هزينه توليد اين دستگاه ها را ميتوانيم هزينه تجهيزات فروش قلمداد كنيم يا بايد اين دستگاهها بعنوان دارايي شركت شناسايي و طي دستورات قانوني مستهلك شوند با تشكر

با سلام
با توجه با اينكه شما دستگاه را نمي فروشيد بلكه پين شارژ مي فروشيد .دستگاه به عنوان دارائي ثابت در دفاتر ثبت ومستهلك مي گردد.اما پين شارژها به عنوان موجودي كالاي آماده فروش تلقي مي شود.

17/01/90

بازگشت به بالا
با سلام از سرعت عملتون در پاسخ گويي واقعا ممنونم در مورد سوالم كه پرسيدم حق الزحمه خدمات حسابداري چطور تعيين ميشه در ادامه بايد بگم كه طرف قرارداد ما يه شركت خدماتي اموزشيه با تعداد پرسنل 2نفر و كارهاي فروش و عمراني خيلي محدودي هم داره حسابدار ما يك نفره كه نهايتا هفته اي 2يا1روز به اونجا بره و هم ما وهم طرف ماساكن ايلاميم وچون منبعي بهتر از شما پيدا نكردم پرسيدم باتشكر فراوان

با سلام
غير حرفه اي 100 تومان در ماه
نيمه حرفه اي 150 تومان در ماه
حرفه اي 200-250 تومان در ماه

17/01/90

بازگشت به بالا
شركت ما در ابتداي سال 89 دو نرم افزار تخصصي از شركتي خارجي خريد كرده خواهشمندم بفرماييد مستندات خريد از شركتي كه در ايران ثبت نشده و خارجي ميباشد براي قبول دارايي چيست ؟ ضمنا نحوه مستهلك كردن اين نرم افزار ها طبق قانون چگونه است با تشكر

با سلام
مستندات فاكتورهاي خريد واحيانا قراداد نصب وراه اندازي شركت خارجي كفايت مي كند.طبق قانون نرم افزارها مي تواند در سال خريد مستهلك كند ويا در عرض چند سال.اما از لحاظ اصول حسابداري بايستي طبق استاندارد دارائيهاي نامشهود هر مورد بررسي ويا به عنوان هزينه جاري ويا سرمايه اي در نظر و مستهلك شود.
ماده 150،تبصره 2 ق.م.م :
موسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.(يعني 1 تا 5 سال هر كدام كه براي شما قابل قبول تر است)


17/01/90

بازگشت به بالا
باسلام
با توجه به اينكه استاندارد مربوط به سرمايه گذاريها در سال 80 تدوين شده است مي خواستم بدانم كه قبل از سال 80 حسابداري سرمايه گذاري ها به چه نحوي انجام مي شده است؟
با تشكر جلالي

با سلام
چون استاندارد نبوده بايد بررسي كنيد در پايان نامه ها روي اين موضوع كار شده يا خير وگرنه منبعي موجود نيست.ضمن اينكه در غياب نبود يك استاندارد هر كس هر جور به نفعش بوده عمل مي كرده ومطمئنا ثبات رويه در شركتها و صنايع وجود نداشته است.

17/01/90

بازگشت به بالا
باسلام
وقتي جدول استهلاك مالياتي(ماده 151) را مرور مي كنيم انتخاب نرخ استهلاك (روش )مشكل بنظر مي رسد لطفا راهنمايي فرماييد مثلا استهلاك يخچالهاي مواد غذايي كه يك شركت توزيع مواد غذايي دارا مي باشد چگونه محاسبه واز كجا پيدا كنيم ويااستهلاك گاو صندوق و....
باتشكر

با سلام
دوست عزيز جدول بسيار روان وساده است اگر شيوه كاربرد آن را بدانيد.اولا جداول به تفكيك صنعت تشكيل يافته يعني ابتدائا شركت مربوطه را كه مي خواهيد دارائيهاي آن را نستهلك كنيد بايد بدانيد به كدام صنعت مربوط است.در هر صنعت نيز نرخ استهلاك تجهيزات آن صنعت ارائه شده است.در خصوص دارائيهايي كه تمامي صنايع انها را دارند نظير اثاثيه وساختمان و وسايط نقليه نيز جداول جداگانه اي موجود است.بنابراين مشكل صرفا در خصوص تجهيزات توليد است(كه هر صنعت متفاوت است) كه با شناسايي صنعتي كه شركت در آن مشغول به فعاليت است مي توانيد كل روشهاي استهلاك مورد نظر را پيدا نمائيد.
20/01/90

بازگشت به بالا
سلام من سهيلا هستم و واقعا از حوصله اي كه براي پاسخگويي به سوالات به صرف ميكنيد ممنونم جوابهاتون خودشون يه جزوه كاملن كاش رمان دانشجويي با شما اشنا ميشدم دو سوال داشتم 1_مفاصي حساب (دقيقا نميدونم)يعني چي؟2_براي هزينه هاي يه شركت كه بدون فاكتور هستند بايد چه ويژگيهاي خاصي رو در طراحي فاكتور در نظر داشت كه زمان تحويل به اداره مالياتي مورد قبول باشند؟و چه كتابي رو براي اطلاع از يه روش انبارداري جامع پيشنهاد ميكنيد ؟با سپاس فراوان

با سلام
در پاسخ به احساس شما كم سعادتي از ما بوده است.
1-مفاصا يعني تسويه حساب كردن(كه عمدتا مفاصاي بيمه و وزارت دارايي معمول است) با طرف سازمان دولتي
2-آدرس سايت ذيل را در تولبار خود كپي كنيد ونمونه صورتحساب مورد قبول را دانلود كنيد:
http://vat.ir/Assets/PDF/Invoice_Instruction.pdf

3-كتاب اصول انبارداري وروشهاي نگهداري كالا از انتشارات سازمان مديريت صنعتي كتاب خوبي است.

22/01/90

بازگشت به بالا
fبا سلام لطفا بفرماييد در يك شركتي كه خدمات تعميرات ارائه مينماييداگر 30درصد مبلغ تعميرات متعلق به مالك تعمرگاه و 70درصد متعلق به تعميركار باشد ثبت حسابداري ان به چه صورت است

با سلام

فرض كنيم وجه تعميرات دريافت شده وثبت در دفاتر مالك تعمير گاه باشد:
بد-صندوق
بس-درآمد تعميرات(30 %)
بس-حسابهاي پرداختني(70%)

22/01/90

بازگشت به بالا
باسلام تفاوت حسابداري شركتهاي پيمانكاري و ساختماني چيست و نكات مهم در امور مالي شركتهاي ساختماني را خواهشا ذكر نماييد.آيا نرم افزار مناسب براي شركتهاي ساختماني در بازار وجود دارد(با تشكر)

با سلام
1-بسياري از پيمانكاري ها مي تواند ساختماني باشد ويا نباشد وبسياري از ساختماني ها نيز مي توانند پيمانكاري كار كنند ويا نكنند.
2-بسياري از نكات امور مالي شركتهاي غير پيمانكاري مي تواند بدرد پيمانكاري ها بخورد ومعمولا 50 درصد موارد مشترك دارند(با خدماتي ويا بازرگاني ها)
3-نرم افزارهاي زيادي وجود دارد كه مي تواند نياز شما را برآورده كند بسته به حجم فعاليت .گردش مالي شما وبود جه در نظر گرفته براي خريد نرم افزار دارد.

22/01/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا اين گروه بندي درست است؟ حساب كل: هزينه اداري و تشكيلاتي حساب معين: هزينه حقوق و دستمزد تفصيلي: حقوق ثابت، حق مسكن و خواروبار و ... اگر غلط است هزينه حقوق و دستمزد در كدام گروه حساب بايد بيايد؟ با تشكر

با سلام
شما براي هزينه حقوق ودستمزد يك حساب كل باز كنيد وسپس مواردي كه در حساب تفضيلي باز كردهايد به عنوان حساب معين هاي حساب كل حقوق ودستمزد تعريف كنيد.ذيل سرفصل كل هزينه هاي عمومي واداري نيز كليه معين هزينه هاي عمومي وادري(مثل آب وبرق و تلفن وپست و...) غير از موارد مربوط به حقوق ودستمزد كه داراي يك كل جداگانه است را تعريف نمائيد.هيچ گاه در ذيل حساب هزينه ها از تفصيلي استفاده نكنيد مگر اينكه تفصيلي حكم مركز هزينه را داشته باشد.كه در بسياري از سيستم ها تعاريف مركز هزينه نيز حتي مستقل از حسابهاي تفضيلي ديده شده است.23/01/90

بازگشت به بالا
با سلام يكي از كساني كه در يك كارخانه كار ميكرد ميگفت صاحب كارخانه براي پنهان كردن بعضي ازفروش هايش آن ها را به صورت شخصي به افراد مي فروخت و پولش را به حساب شخصي خودش مي ريخت تا فاكتور صادر نكند و درآمدش پنهان بماند.اگه ممكنه در اين مورد برام توضيح بدين. با تشكر

با سلام
توضيحات خود جنابعالي كامل است ونياز به توضيح بيشتري ندارد وعمل معمولي است كه در بسياري از شركتها اتفاق مي افتد.

22/01/90

بازگشت به بالا
ا سلام در مورد سوالي كه پرسيدم و گفتم كه فروش ها رو پنهان مي كنند چند جا ابهام وجود دارد، اولا اينكه وقتي ما فروشي را انجام مي دهيم مگر كالاي ساخته شده كم نمي شود؟ فرض كنيم كه فروش را اصلا ثبت نميكنيم با اين كسري موجودي كالاي ساخته شده چه ميك نيم؟ از طرف ديگر شركت خيدار براي اينكه خريد خود را ثبت كند نياز به فاكتور دارد شركت خريدار چه كار مي كند؟ با تشكر

با سلام
به همين دليل خريدهاي مربوطه نيز ثبت نمي شود ويا اگر ثبت شود گزارش سيستم انبار آنقدر به هم ريخته ارائه مي شود كه (هم ورودي ها(از طريق فاكتورهاي صوري) وهم خروجي ها(از طريق حواله هاي صوري)) مميزين هم گيج شوند ونفهمند موضوع چي بوده.
23/01/90

بازگشت به بالا
با سلام و با تشكر بسيار از وقتي كه ميگذاريد و مشفقانه به سوالات كاربران بدون چشمداشت پولي پاسخ ميدهيد . سوالي كه داشتم راجع به انبار است اگر موجودي كاردكس انبار منفي شود از نظر قوانين مالياتي و حسابرسي ايرادي دارد . اين منفي شدن به دليل آن است كه در يك روز ابتدا فاكتورهاي فروش و سپس خريد ثبت شده و ميدانم كه با جابه جايي اين دو اصلاح ميشود ولي جهت آگاهي ميخواستم پاسخ اين سوال را بدانم در صورت امكان مستندات قانوني آن را هم بيان فرماييد . با تشكر

با سلام
.اگر منفي شدن صرفا به دليل مذكور وقابل رفع شدن باشد اين تقدم وتاخر ثبت از لحاظ مالياتي محسوب مي شود.و از لحاظ حسابرسي نقطه ضعف كنترل داخلي است وهر كدام بسته به ميزان زمان تاخير ونظر به با اهميت بودن ان مي تواند مشكل ساز باشد.اما در بسياري از موارد مشكلات فوف آنچنان نيست كه دردسر ساز شود.

23/01/90

بازگشت به بالا
با سلام. اثاثه و منصوبات اداري طبق قانون چگونه مستهلك ميشود مثلا اگر شركت ما سال 89 مبلغ 56 ميليون ريال اثاثه و منصوبات خريداري كرده باشد چگونه بايد سند استهلاك آنرا بزنيم . با تشكر

با سلام
به نسبت زمان خريداري مستهلك مي شود مثلا اگر تمامي اموال فوق در ابتداي سال 1389 خريداري شئه باشد استهلاك ان عبارتست از:

56000000 تقسيم بر 10 سال*ضربدر 12/12 =استهلاك 5/600/000 ريال

24/01/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا براي ثبت هايي كه در يك روز اتفاق مي افتد از لحاظ اينكه كدام ثبت اول يا آخر انجام شود قانوني وجود دارد؟ مثلا در يك روز خيرد فروش هزينه و در آمد داريم آيا مثلا قانوني وجود دارد كه اول خريد باشد يا اول هزينه باشد يا ...؟ با تشكر

با سلام
قانون در اين موارد همان منطق است.اگر اول بايد خريد باشد بعد فروش پس همين كار را بكنيد.اما موضوعي اساسي نيز به حساب نمي آيد.اگر چنين نكرديد ويا نشد.

28/01/90

بازگشت به بالا
با سلام شخصي به من گفت كه در يك شركت حسابداري كار مي كرده و براي پرداخت كرايه ي رانندگان(احتمالا منظورش هممون هزينه ي حمل باشه) اين ثبت انجام شده است.
حسابهاي دريافتني - بدهكار
حساب هاي پرداختني - بستانكار
ميشه توضيح بدين منظورش چي بوده؟ با تشكر

با سلام
اگر هزينه حمل به صورت نسيه(غير نقد) باشد وهزينه مذكور را شخص ثالثي(حقيقي /حقوقي) متعهد به پرداخت باشد وشركت به نيابت از آن شخص فعلا قبول به پرداخت حمل در آينده مي كنداين ثبت انجام مي گيرد.

28/01/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد،‌چندتا سوال داشتم از حضورتون
1- حساب خريد هاي خارجي (واردات) تحت چه سرفصل هائي ثبت و نگهداري ميشوند؟
2- اگر واردات مربوط به ماشين آلات باشد در زمان ورود محصول به انبار چه ثبت هائي لازم است؟
3با سپاس فراوان
29/1/90

با سلام
1-سرفصل پيش پرداخت ها وسفارشات

2-زماني كه به انبار وارد مي شمد
بد-موجودي كالا-معين اموال ودارائيها

بس-***********
زماني كه امال براي مصرف از انبار خارج مي شود:
بد-اموال وتجهيزات

بس-موجودي كالا-معين اموال ودارائيها

28/01/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد.مي شه ثبتهاي مربوط به چك .مثلا موقع 1-پرداخت چك . 2-برگشت چك صادره . 3-دريافت چك . 4-خواباندن چك به حساب . 5-خرج چك .6- وصول چك0 چه ثبتهايي رو بزنيم.

با سلام
1-بد-******
بس-كل حسابها واسناد پرداختني
2-بد-كل حسابها واسناد پرداختني
بس-***********
3-بد-كل حسابها واسناد دريافتني
بس-********
4-بد-معين اسناد در جريان وصول
بس-معين اسناد دريافتني
5 و6-بد-كل نقدو بانك
بس-معين اسناد دريافتني

30/1/90

بازگشت به بالا
با سلام اگر براي كارخانه چرخ فرغون بخريم در چه حسابي ثبت مي كنيم؟ اگر چند نهال بخريم براي كاشتن در باغچه ي كارخانه تا محيط زيبا شود در چه حسايس ثبت مي شود؟ با تشكر

با سلام
اولي ابزار ولوازم مصرفي ودومي هزينه نگهداري فضاي سبز. ويا سرفصل مناسب ديگر
31/01/90

بازگشت به بالا
با سلام در يك شركت توليدي ديدم كه حسابدار آن شركت هزينه ي خورد و خوراك كارمندان را به حساب كل هزينه ي توليد و معين هزينه ي خورد و خوراك مي زد. آيا اين ثبت درست است ؟ با تشكر

با سلام
اگر خورد وخوراك مرتبط با كارمندان توليد باشد ظاهرا مشكلي ندارد.

6/02/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام :
شركتي در سال اول فعاليت خود دفاترمالي ارائه نداده ومشمول جريمه شده اكنون كه در سال دوم فعاليت خود قرار دارد هزينه استهلاك سال قبل رامنظور نمايد ياخير؟چگونه ؟

با سلام
با كمي اغماض مشكلي ندارد وطبق جدول ماده151 قانون مالياتها استهلاك را محاسبه كنيد.

7/02/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام و خسته نباشيد.
منظور از1- ماليات بر درامد؟ 2- ماليات بر حقوق؟ 3- ماليات تكليفي چيه؟ مي شه توضيح مختصري از هر كدوم بديد . باتشكر

با سلام
واضح است

1- ماليات بر درامد؟ مالياتي كه بردرآمد شخص (حقيقي يا حقوقي) بسته مي شود2- ماليات بر حقوق؟مالياتي كه بر حقوق ومزاياي دريافتي توسط شخص حقيقي بسته مي شود 3- ماليات تكليفي چيه؟ مالياتي كه موديان مالياتي موظفند در هنگام هر پرداخت وجه به ديگران در قبال ارائه خدمات از شخص پيمانكار(ارائه دهنده خدمت) كسر ودر وجه سازمان امور مالياتي بپردازند موارد اين قبيل مالياتها در قوانين مالياتي و بودجه اي وبرنامه هاي توسعه مي آيد.
7/02/90

بازگشت به بالا
باسلام
ايا فروشهاي روزانه فروشگاه تعاوني را مي توان به صورت ماهانه دريك سند ثبت نمود

با سلام
چون فروشگاه است ميشود اما توصييه نمي شود.
11/2/90

بازگشت به بالا
با سلام اگر شركتي فرض كنيم كه در تهران باشد و ما كالاي آن را در شهرستان مي فروشيم. بعضي از قطعات را براي ما به صورت گارانتي ميفرستد و فاكتور ميكند ولي پولي نميگيرد تا اگر قطعات خرا بود قطعه ي خراب را از مشتري بگيريم و به مشتري قطعه ي نو تحويل دهيم. ثبت اين رويداد در دفاتر شركت شهرستان چگونه است؟ در دفاتر شركت تهران چگونه است؟ با تشكر

با سلام

قاعدتا شركت در قبال هر قطعه نو تحويلي اين انتظار رازاز شما دارد كه قطعه كهنه وداغي را به تهران ارسال كنيد.وگرنه از لحاظ كنترل داخلي ضعيف عمل نموده است.
ثبت در دفتر تهران:

بد-هزينه هاي توزيع وفروش-هزينه خدمات گارانتي (پس از فروش)
بس-موجودي كالا-انبار قطعات

در دفتر شهرستان:

اگر شما متعهد به ارسال قطعه كهنه هستيد دو ثبت آماري به شرح ذيل داريد:

در زمان دريافت قطعه:

بد-حساب انتظامي-قطعات دريافتي از مركز
بس-طرف حساب انتظامي-قطعات دريافتي از مركز
در زمان مصرف قطعه نو:

بد-طرف حساب انتظامي-قطعات دريافتي از مركز
بس- حساب انتظامي-قطعات دريافتي از مركز

بد-حساب انتظامي-قطعه تعميراتي
بس- طرف حساب انتظامي-قطعه تعميراتي

در زمان ارسال قطعه كهنه:

بد-طرف حساب انتظامي-قطعه تعميراتي
بس-حساب انتظامي-قطعه تعميراتي

12/2/90

بازگشت به بالا
با سلام . در مطالعه صورتهاي مالي يك شركت مشاهده كردم در انتهاي صورت سود و زيان سود پايه هر سهم5404 ريال درج شده (بعد از ماليات) و بعد از آن مبلغ سود تقليل يافته هر سهم 4886 ريال ثبت گرديده . سود تقليل يافته هر سهم چيست لطفا راهنمايي بفرماييد با تشكر

با سلام
در شركتهاي ايراني چنين موردي يافت نمي شود واين موضوع عمدتا مرتبط با شركتهاي خارجي است كه ساختارهاي سرمايه پيچيده اي نظير سهام عادي ويا ممتاز ويا اوراق قرضه قابل تبديل به سهام دارند مشاهده مي شود.بدين مفهوم كه تعداد احتمالي سهامي كه از تبديل اين اوراق به سهام عادي خواهد شد را در مخرج كسر محاسبه سود هر سهم (سودخالص/تعداد سهام) در نظر گرفته مي شود كه معمولا تاثير اين تبديل كاهش در سود هر سهم را به دنبال دارد.

13/2/90

بازگشت به بالا
با سلام در اصول حسابداري 1 به ما ياد دادند كه ثبت وام به اين صورت است:
حساب بانك- بدهكار
حساب وام پرداختني- بستانكار
اما اينطور كه به نظر ميرسه براي اين وام بهره را صفر در نظر ميگرفتند. اگه ممكنه بگين ثبت وامي كه بهره داره به چه صورت است؟ با تشكر

با سلام
خير ثبت مذكور زماني است كه وام كوتاه مدت باشد ودر همان سال تسويه شود.وام هاي بلند مدت(يا كوته مدت بين دو دوره مالي) را مي توان به صورت زير ثبت زد:

بد-بانك
بد-هزينه بهره(بخش مربوط به سال جاري)
بد-هزينه سنوات اتي(بخش مربوط به بهره سالهاي بعد)

بس-وامها وتسهيلات دريافتي
بس-بهره پرداختني(براي بهره جاري)
بس-بهره پرداختني بلند مدت(وامها وتسهيلات دريافتي)(براي قسمت بهره بلند مدت هم مي توانيد مستقيما به حساب وام بستانكار كنيد ويا اينكه يك حساب بهره پرداختني بلند مدت باز نمائيد.)

14/2/90

بازگشت به بالا
با سلام يك سوال در مورد نحوه ي ثبت در دفتر روزنامه دارم. مي خواستم بدونم كه ثبت بدهكار را وقتي مي نويسيم ثبت بستانكار هم دقيقا از ابتداي سطر نوشته مي شود يا از آخر ثبت بدهكار شروع كنيم به نوشتن؟ يعني كدام حالت زير درست است؟
حالت اول:
بانك 200000
درآمد 200000
حالت دوم:
بانك 200000
درآمد 200000

با سلام

حالت دوم صحيح تر و واضح تر است.

15/2/90

بازگشت به بالا
با سلام براي يك شركت كه در حال تاسيس بود و هنوز ثبت نشده بود يك سري از دارايي ها را قرار بود بخريم اما بنده ابتدا صبر كردم تا شركت ثبت شود و سپس اقدام به خريد ميز و صندلي و .... نمودم تا تاريخ فاكتورهاي خريد بعد از ثبت شركت باشد و از لحاظ دارايي هم قابل قبول باشد. در واقع با اين كار ديگر هزنه هاي تاسيس را كمتر نمودم و از لحاظ مميز هم كه قابل قبول است. آيا به نظر شما بنده كار اشتباهي كردم كه ابتدا صبر كردم شركت ثبت شود و بعد بعضي از دارايي ها را خريداري نمودم؟

با سلام
به هر حال شما به عنوان مدير مجموعه اينگونه تصميم گرفته ايد وتصميمتان در خصوص كسب وكارتان حتما درست وحساب شده بوده است.

18/2/90

بازگشت به بالا
با سلام اين دانشگاه ها كه توسط بخش خصوصي راه اندازي مي شود مثل مركزآموزش علمي كاربردي و ... اين دانشگاه ها از لحاظ هدف غيرانتفاعي هستند اما از لحاظ حقوقي به چه شكلي هستند؟ يعني سهامي خاص هستند يا تضامني يا ...

با سلام
به اساسنامه وآگهي تاسيس انها مراجعه كنيد شفاف وضعيت حقوقي آنها امده است.

18/2/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا به جاي اينكه اثاثيه و و سايل نقليه را تحت سرفصل كل اموال ماشين آلات و تجهيزات بياوريم ميتوانيم آن ها را به عنوان يك حساب كل معرفي كنيم؟ با تشكر

با سلام
هر كاري مي توان كرد اما نه اينكه به مشكلات خود بيفزايد.هزينه منفعت اين موضوع و منطبق با قانون واستاندارد بودن را اجرا وعمل نبايد فراموش كرد.

20/2/90

بازگشت به بالا
با سلام در سوالي كه در مورد اثاثيه و وسايل نقليه پرسيدم كه آيا مي توان به عنوان حساب كل معرفي كرد يا نه؟ شما فرمودين كه هزينه منفعت اين كار را بايد در نظر گرفت. آيا مگه يك حساب را بخواهيم از حالت معين به عنوان كل معرفي كنيم كار سخت و پردردسري است؟ اگه ميشه كمي برايم توضيح بدهيد. با تشكر

با سلام
بحث هزينه ومنفعت در عمل نمود پيدا مي كند زماني كه گردش يك حساب زياد باشد ويا اينكه قرار بر تهيه گزارشات مالي متعدد در فرمها وقالب هاي مختلف و تنظيم صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري باشد.قاعدتا براي يك كارآموز درك مطلب ممكن است كمي سخت باشد اما ما همواره توصييه مي كنيم از اصول تخطي نكنيد وبه دنبال روشهاي من دراوردي نباشيد چرا كه اصول واستاندارد برا اساس تجارب چند صد ساله حسابداران به دست آمده است.با توجه به امكانات نرم افزاري موجود شما هر كاري را مي توانيد بكنيد اما آيا جايز است برخلاف استاندارد عمل كنيد؟

20/2/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا فقط بايد هر رويداد را در يك سند حسابداري نوشت؟ يا اينكه اگر سند جاي خالي دارد مي توان هر چند تا رويداد را در يك سند نوشت؟ با تشكر

با سلام
سند يا ساده است ويا مركب سند ساده معمولا چند رويداد دارد اما سند مركب مي تواند هزاران رويداد را داشته باشد.بنابرابن تا هر جايي كه امكانات نرم افزاري وقانوني وسيستمي اجازه دهد مي توانيد رويداد در يك سند بنويسيد.

25/2/90

بازگشت به بالا
سلام
لطفا چند كتاب ساده در مورد اشنايي با اصول اوليه حسابداري وحسابرسي معرفي نماييد

با سلام
كتاب اصول حسابداري يك تاليف دكتر نوروش ويا دكتر همتي.

23/2/90

بازگشت به بالا
با سلام براي هزينه هاي قبل از تاسيس كه به حساب مخارج انتقالي به سنوات آتي برده ايم بايد چند ساله مستهلك كنيم؟

با سلام
طبق قانون تجارت 5 ساله وطبق قانون مالياتها 10 ساله وطبق استاندارد حسابداري بايد بررسي شود كه منفعت آتي دارد يا خير اگر ندارد بلافاصله به هزينه دوره منظور مي شود.

25/2/90

بازگشت به بالا
با سلام چطوري ميتونم ياد بگيرم كه اظهارنامه ي مالياتي رو چطوري پر ميكنن؟ با تشكر

با سلام
زمان و كسب تجربه .

25/2/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا حساب تنخواه گردان مي تواند مانده اش بستانكار شود؟ مثلا ميگوييم كه حساب بانك نمي تواند مانده اش بستانكار شود؟ همين مساله آيا براي تنخواه گردان هم هست يا اينكه تنخواه گردان مي تواند مانده اش بستانكار شود؟ با تشكر

با سلام
بله از لحاظ وقوع امكان آن وجود دارد.

28/2/90

بازگشت به بالا
باسلام من در يك شركت تعامني مسكن كار مي كنم كه در سال 89سرمايه خود را افزايش داده است وماليات ان را نيز پرداخت كرده ودر پايان سان اعضاء بد حساب راه اخراج كرده است وسرمايه كاهش پيدا كرده است لطفا نحوه ثبت سند ان را وهمچنين تبعات مالياتي ان را براي من توضيح دهيد با تشكر

با سلام
معكوس سند افزايش سرمايه شما عمل مي شود.(به فرض افزايش نقدي)ببينيد كه سرفصل هاي افزايش سرمايهاي كه بكار بردهايد چه بوده از همانها براي كاهش سرمايه استفاده كنيد.كاهش سرمايه تبعات مالياتي ندارد.مگر اينكه افزايش سرمايه با معافيت هايي همراه بوده كه در صورت كاهش سرمايه ان معافيت ها از بين مي رود.

31/2/90

بازگشت به بالا
شركت فرعي در 3 اسفند واگذار شده است . پس از واگذاري صورتهاي مالي مقايسه اي چگونه ارائه مي شود ؟ آيا تجديد ارائه مي شود ؟ آيا صورتهاي مالي تلفيقي ارائه ميشود ؟

با سلام

روش سرمايه گذاري شركت فرعي قبلا چه بوده؟سال مالي شركت اصلي وفرعي چه زماني بوده آيا يكسان است ويا متفاوت؟درصد سرمايه گذاري شركت اصلي در فرعي چقدر بوده؟آيا واحد فرعي تحت كنترل شركت اصلي بوده؟آيا قبلا اين سرمايه گذاري در صورتهاي مالي تلفيقي گزارش مي شده؟
بند 31 استاندارد شماره 18:
30 . نتايج‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ بايد از تاريخي‌ كه‌ كنترل‌ آن‌ به‌ طور مؤثر به‌ واحد تجاري‌ اصلي‌ منتقل‌ شده‌ است‌، در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ منظور شود. همچنين‌ نتايج‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ واگذار شده‌ بايد تا زمان‌ واگذاري‌، در صورت‌ سود و زيان‌ تلفيقي‌ منظور گردد. تفاوت‌ بين‌ مبلغ‌ حاصل‌ از واگذاري‌ واحد تجاري‌ فرعي‌ و مبلغ‌ دفتري‌ داراييها پس از كسر بدهيهاي‌ آن‌ در تاريخ‌ واگذاري‌، بايد در صورت‌ سود و زيان‌ تلفيقي‌ تحت‌ عنوان‌ ” سود يا زيان‌ حاصل‌ از واگذاري‌ واحد تجاري‌ فرعي‌“ منعكس‌ شود.

31/21/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام به توضيحي اجمالي در خصوص رابطه بين كيقيت اقلام تعهدي و سود با تاكيد بر نقش خطاي برآورد اقلام تعهدي نيازمندم و نمي دانم مقالات مربوطه را از كجا ژيدا كنم قبلا از لطف عالي سپاسگذارم

با سلام
در اين خصوص پايان نامه هاي زيادي در دانشگاه تهران وشهيد بهشتي انجام شده.همچنين سازمان بورس نيز كتابخانه اي دارد كه تحقيقات بازار سرمايه را در خود گرد آوري نموده است.به هر حال هر چه كيفيت سود تعهدي بيشتر باشد برآورد جريان وجوه بهتر صورت خواهد پذيرفت كه خود براي ارزشگذاري سهام وشركت مورد استفاده قرار مي گيرد.
31/2/90

بازگشت به بالا
با سلام اشتباها در سند افتتاحيه كه دستي هم ثبت كرده ايم موجودي ابتداي دوره را بيش تر از مقدار واقعي ثبت نموده ايم آيا براي اصلاح از حساب تعديلات سنواتي بايد استفاده نماييم لطفا ثبت مربوطه را مرقوم فرماييد با تشكر

با سلام
اگر اصلاح در همين دوره انجام مي شود ثبت مربوطه را به ميزاني كه بيشتر نشان داده ايد معكوس نمائيد.اما اگر اشتباه مذكور در سال بعد كشف شده است با تو جه به اينكه در پايان سال قبل انبارگرداني شده وموجودي واقعي ارزشيابي شده است پس از بستن حسابها تاثير ان در همان سال خنثي مي شود ونيازي به تعديلات نيست.

9/3/90

بازگشت به بالا
باسلام چرا صورت حقوق مالكان جزء صورتهاي مالي اساسي نيست ؟باتشكر

با سلام
چون مورد اجماع حسابداران قرار نگرفته كه به عنوان يك صورت مالي مجزا از آن نام برده شود.صورت مالي بايد نتايج عملكرد و وضعيت اقتصادي را به صورت شفاف نمايش دهد اما صورت مذكور هيچ يك از اين دو خاصييت را فراهم نمي آورد .به همين دليل نتايج عملكرد در صورت سود وزيان نمايش داده مي شود و وضعيت مالي نيز در ترازنامه.اين صورت كه به نوعي نماينده باقيمانده در يك واحد تجاري از خود استقلال نداشته و وابسته به دو صورت ذكر شده قبلي مي باشد.
14/03/90

بازگشت به بالا
با سلام . فرق ميانگين موزون و متحرك را بيان بفرماييد و در صورتهاي مالي كدام را براي ارشيابي مواد و موجودي كالا بايد استفاده كنيم و چرا . با تشكر

با سلام
روش ميانگين موزون وميانگين متحرك يك روش ميانگين گيري در ارزشيابي است وتفاوت آنها اينست كه ميانگين متحرك در سيستم دائمي به كار برده مي شود و ميانگين موزون در سيستم ادواري.

14/03/90

بازگشت به بالا
با سلام دو تا سوال دارم،خريد اسباب بازي در يك مهدكودك در چه حسابي ثبت مي شود؟ سوال دومم اينه كه فرض كنيم ميخواهيم يك شركتي بزنيم براي اين شركت سرمايه گذاران يك ميليون تومان آورده ي نقدي دارند و ده ميليون تومان هم دارايي آورده اند يعني سرمايه ي اوليه شركت 11 ميليون تومان است اگه بعد از چند ماه از فعاليت اين صاحبان شركت پنج ميليون تومان از دارايي ها را بفروشند آيا سرمايه ي شركت كاهش مي يابد؟ چون اين دارايي ها به عنوان سرمايه وارد شركت شده بودند. با تشكر

با سلام
بستگي به موارد مختلفي از جمله:
1-اين اسباب ها عمر كوتاه مدت دارند يا بلند مدت
2-پول اين اسباب بازي ها توسط والدين فرزندان پرداخت خواهد شد ويا توسط مهد كودك؟
در مواردي كه اسباب بازي عمر بلند مدت دارد وتوسط مهد كودك خريداري شده وقرار نيست وجهي بابت ان از والدين گرفته شود تحت عنوان اموال ودارايي ثبت مي شود وبه مرور زمان مستهلك مي شود ولي اگر عمر كوتاه مدت داشته باشد به عنوان هزينه هاي عملياتي ثبت مي گردد.همچنين اگر قرار باشد پول اين اسباب بازي ها از والدين گرفته شود ديگر موضوع عمر اسباب بازي مهم نبوده وجون مالكين آن به ديگري تعلق دارد ارزش آن صرفا به عنوان طلب از والدين ثبت مي شود.
در مورد سوال دوم خير سرمايه يك موضوع قانوني بوده وافزايش وكاهش آن مستلزم طي روالهاي قانوني است بنابرابن تغييري در سرمايه رخ نخواهد داد.

9/3/90

بازگشت به بالا
چرا حسابدار بايد چگونگي خواندن ورسم نمودار هاي زير را بداند

1- نمودار سيستم
2- فلوچارت سيستم
3- فلوچارت برنامه
4- فلو چارت اسناد
5- نمدگر گردش داده ها

با سلام
اين ابزار ما را در هر چه بهتر شناخت سيستم هاي كنترل داخلي كه خود مي تواند مانع ويا كشف زود هنگام وبه موقع از سوء جريانات مالي شود و همچنين در بهتر وشفاف نمودن وضعيت مالي ونتايج عملكرد كمك كند .بنابراين شناخت اين ابزار وتوانايي به كار گيري آنها در كنار توانايي خواندن وتفسير اين نمودارها مي تواند ابزار ارزشمندي براي كنترل بخش حسابداري ومالي باشد.
1390/03/08

بازگشت به بالا
با سلام اگه يك شركتي محلي را اجاره كند و براي آن محل كمي رنگ آميزي كند و ديوار ها را ديوارپوش بگذارد ثبت آن به چه صورت است؟ آيا مالك وجه اين موارد را به ما مي پردازد يا خير؟ با تشكر

با سلام
قانونا اگر تعميرات اساسي باشد مالك موظف به پرداخت است.اما اگر جزئي باشد و فشاري روي موجر نياورد معمولا موجر بدون اطلاع دادن به مالك خود راسا اقدام به تعمير مي كند وبه عنوان هزينه در دفاتر خود ثبت مي كند.

9/03/90

بازگشت به بالا
با سلام ميخواستم بدونم حسابداري شركتهاي فني و مهندسي طبق چه قاعده اي انجام ميشه آيا مثل شركتهاي پيمانكاري هست يا جور ديگر(با تشكر)

با سلام
اگرخدمات ارائه شده صورت وضعيتي باشد مي تواند نظير پيمانكاري ها عمل شود.در غير اينصورت مثل شركتهاي خدماتي عمل مي شود.

25/3/90

بازگشت به بالا
با سلام..چطورمي توان سود يك شركت بازرگاني را پيش بيني كرد2-براي قيمت گذاشتن روي كالاها براي اينكه زيان نكنيم و هزينه هاي ما را پوشش بدهد چه مسايلي را بايد مد نظر گرفت و چگونه؟ممنون

با سلام

(قيمت خريد+هزينه هاي ترخيص وگمركي+هزينه حمل)+هزينه حقوق ومزايا +هزينه هاي عمومي وادراي (اجاره وآب وبرق وگاز و تلفن و...)+نرخ بهره يكساله بانكي+سود مورد نظر فروشنده=قيمت فروش آتي /مورد انتظار

در مورد قيمت خريد اگر از محل واردات باشد همواره تغييرات نرخ ارز اگر نسيه ويا ال سي باشد بايد در نظر گرفته شود.در مورد هزينه هاي حقوق ومزايا پيش بيني افزايش در سال جاري بايستي مد نظر قرار گيرد ودر مورد هزينه هاي عمومي واداري نيز نرخ تورم بايد در محاسبات در نظر گرفته شود.

3/4/1390

بازگشت به بالا
باسلام
يك راهنمايي مي خواستم لطفا
چطور مي تونم هزينه هاي حقوق و اداري و نرخ بهره و..را روي هر دستگاه
خريداري توسط شركت سرشكن كنم تا بتونم قيمت فروش براي هر دستگاه تعيين كنم ممنون

با سلام

(كل ساير هزينه ها غير از خريد+قيمت خريد وهزينه هاي گمركي) : (تقسيم بر) تعداد كالاي خريداري شده.=قيمت خريد هر دستگاه (شامل كليه هزينه هاي شركت)

4/4/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشد و تشكر ازشما
در يك شركت پيمانكاري كارفرما بجاي وجه نقدّ،مصالح به پيمانكار داده است ميخواستم بفرمائيددر دفاتر پيمانكار چه ثبتي زده ميشود؟

با سلام

بد-موجودي مواد وكالا

بس-حسابهاي دريافتني-كارفرما


5/4/90

بازگشت به بالا
با سلام سوال بنده در خصوص كسر تهعد اعضا از سرمايه در تعاوني مسكن مي باشد با استناد
به كدام استاندارد يا مواد قانوني مي باشد.ممنون از راهنمائي شما بزرگواران

با سلام
سوال شما واضح نيست.لذا پاسخ غير قطعي اينست كه در اساسنامه شركتهاي تعاوني مسكن اين اجازه را به مديران شركتهاي مذكور داده است.

8/4/90

بازگشت به بالا
باسلام
من دريك شركت صنعتي پيمانكاري به عنوان حسابدارمشغول شدم(اولين تجربه كاري)
1.آيابه فوق العاده اضافه كاري بيمه وماليات تعلق ميگيرد؟به چه ميزان؟
2.ليست جامع كدينگ حسابهاي صنعتي راازكجاميتونم ببينم؟
3.اگركارفرمابگهفپ فعلا 2ماه بصورت آزمايشي همكاري كنيداماقراردادننوشته باشيم تكليف چيست؟

با سلام
1-بله نظير ساير اقلام كشمول عمل مي شود.2-كدينگ حسابداري معمولا تلفيقي از حسابهاي مالي وصنعتي است و در خصوص حسابداري صنعتي با توجه به خاص بودن هر صنعت كدينگ خاص خودر ا مي طلبد كه بايد اختصاصي طراحي شود.

8/4/90

بازگشت به بالا
با سلام بسياراز اينكه درهمه حال پاسخگو هستيد
آيا براي بدست آوردن نقطه سربه سرتوليدي هزينه هاي مالي را نيز بايد لحاظ نمود.

با سلام
خير.توليد شامل(مواد ودستمزد وسربار است) و ساختار سرمايه نبايد تاثيري در نقطه سر به سر بگذارد.

14/4/90

بازگشت به بالا
با سلام عطف به سوال قبل (تعهد اعضاء)منظور بنده اين بود حساب تهعد اعضاء با حساب سرمايه تهعد شده كه پس از 3 سال هنوز پرداخت شده در اظهارنامه تهاتر ميشود يا خير
(البته همانطور كه قبلا فرموديد) حال اين مسله با استناد به كدام استاندارد يا ماده قانوني اجرا ميشود ممنون از پاسخ شما

با سلام
خير نيازي به تهاتر وجود ندارد چرا كه تهاتر بايد مستند قانوني داشته باشد ويا اقلام تهاتر به هم ربط داشته باشد كه در قانون مالياتها اين موضوع توجه نشده و مهم هم نيست .

14/4/90

بازگشت به بالا
چند نمونه از مصاديق كسورات تكليفي ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد شركتها

با سلام
تمامي قرارداد هاي خدماتي(تنظيف,تعمير,مشاوره,حسابداري,آگهي تبليغاتي,خدمات پس از فروش و....)
ماده 104 - وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي , هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي , داوري , مشاوره , كارشناسي , حسابرسي , خدمات مالي و اداري , نويسندگي , تأليف و تصنيف , آهنگ سازي , نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي , نقاشي و دلالي و حق العمل كاري , هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنيه , اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي , كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي , اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني , هوايي و دريايي , ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني وتأسيساتي , تهيه طرح ساختمانهاو تأسيسات , نقشه كشي , نقشه برداري , نظارت و محاسبات فني , حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي ( دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند .
19/4/90

بازگشت به بالا
درحالت فروش باكرايه كه در قراردادمنظورشده بخش كرايه پرداختي توسط مشري از مبلغ فاكتور كسر والباقي پرداخت ميگردد مبلغ كرايه را براساس نامه دريافتي از مشتري بشرح ذيل سند صادر كرده ام
هزينه توزيع وفروش - كرايه حمل فروش بدهكار

جاري مشتريان بستانكار

صحت صدور سند فوق و ضمنا جايگاه ان در صورتهاي مالي باتوجه به سند فوق چگونه است  

با سلام
اگر كرايه حمل در قرارداد به عهده خريدار باشد ثبت اشتباه است.اما در غير اينصورت درست است.

19/4/90

بازگشت به بالا
با سلام، مديريت موسسه وامي بنام خودش دريافت كرده است و وجوه وام صرف مخارج موسسه شده است ،حالا پرداخت اقساط وام جزو عمليات موسسه محسوب مي شود ؟

با سلام
خير به موسسه ارتباطي ندارد.

19/4/90

بازگشت به بالا
با سلام و تشكرفراوان از به روز بودنتان.اگر فيش هزينه اب و برق سال89 در سال 90 دربافت گردد ودر سال 89 براي ان ذخيره درنظر گرفته نشده باشد براي ثبت سند،سودوزيان انباشته بدهكار ميشوديا تعديلات سنواتي؟در ضمن موارد استفاده ازحساب تعديلات سنواتي را توضيح بدهيد.با تشكر

با سلام
قطعا اگر شما سرفصل هاي جداگانه اي داشته باشيد به شفافيت اطلاعات كمك مي نمائيد وبهتر است از حساب تعديلات سنواتي استفاده كنيد.اين حساب براي نشان دادن كليه اشتباهات(همه نوع) سنوات قبل كه در سال جاري كشف واصلاح مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد.

29/4/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام و خسته نباشيد
در يك شركت پيمانكاري بابت 5% ماليات پرداختي از صورت وضعيتها حساب پيش پرداخت ماليات را بدهكار كرده ام و در موقع تحويل اظهار نامه در سال بعد تفاوت 25% درامد با مجموع 5%ها هم به دارايي پرداخت كرده،بابت اين تفاوتي كه در سال بعد داديم چه ثبتي بزنم 2-اين حساب پيش پرداخت مالياتي كه ايجاد كرده ام چه موقع بايد صفر شود با چه ثبتي؟
از صبرو حوصلتون بسيار متشكرم

با سلام

بد-ذخيره ماليات(كه در اظهارنامه محاسبه شده)

بس-پيش پرداخت ماليات(فيش هاي مالياتي)
بس-نقدوبانك(تفاوت)

29/4/90

بازگشت به بالا
خسته نباشيد در يك موسسه آموزشي حقوقي كه براي اساتيد پرداخت مي گردد بصورت ماهيانه ثايت نيست و مبلغ حقوق بر اساس تعداد كلاسي كه در طول يك ترم(دو ماهه)برگزار مي شود پرداخت مي گردد و تعداد كلاس در ترم هاي متوالي ثابت نيست حقوقي كه به وي پرداخت مي گرددمي تواند از حداقل حقوق قانون كار (بسته به تعداد كلاس)كمتر يا بيشتر شود كه مغايراست با مبناي حقوقي كه براساس آن بيمه محاسبه ميشود مثلا حقوق پرداختي به مدرس 4000000 ريال است ولي مبناي محاسبه بيمه، حداقل پرداختي 3413100 است لطفا در خصوص ثبت صحيح سنددستمزد اين مورد راهنمايي فرماييد

با سلام
به هر حال تفاوت سند مربوط به ليست بيمه و ليست واقعي بايد به صورت مقطعي سند خورده واصلاح شود.اين عمل مي تواند در پايان هر سه ماه انجام گيرد.

2/5/90

بازگشت به بالا
با تشكر فراوان
مي شود ايتم هاي سند دستمزد را بصورت جداگانه ثبت كرد
هزينه حقوق(خالص)
حقوق پرداختني

هزينه بيمه
بيمه پرداختني

هزينه ماليات
ماليات پرداختني

با سلام
همه كار مي شود كرد اما زيبايي يك سند مركب كجا وچند آرتيكل ساده پراكنده از هم كجا؟در اجراي سيستم بايد هزينه ومنفعت ودرستي روش را نيز در نظر بايد داشت.

2/5/90

بازگشت به بالا
ممنون ازتمام زحماتتون موسسه اي ملزم به پرداخت جريمه به تعزيرات حكومتي شده است(شش ميليون تومان)و بصورت اقساطي پرداخت مي كند اين جريمه تحت چه سرفصلي ثبت مي شود ؟ ايا هزينه است؟

با سلام
جزو ساير هزينه هاي غير عملياتي قابل ارائه وگزارش است.ضمن اينكه ماهيتا اينها زيان تلقي مي شوند ونه هزينه اما در دسته بندي استاندارد در سرفصل فوف گزارش مي شود.

4/5/90

بازگشت به بالا
با سلام مجدد ببخشيد اگه ميشه در مورد سوال قبلم كه تفاوت در ليست بيمه و هزينه حقوق پرداختي بود بيشتر توضيح بديد و ثبتهاي اصلاحي به چه صورت خواهد بود در ضمن نميشه اين تفاوت در مبلغ بيمه و حقوق پرداختي را تحت حساب ديگه اي ثبت كرد كه مشمول بيمه و ماليات نشود

با سلام
ثبت هاي اصلاحي به سيستم حسابها وشيوه ثبت شما بستگي دارد ويك نسخه واحد نمي توان پيچيد ضمن اينكه به صورت غير استاندارد هر كاري ممكن است واينها جزو فنون بازاري حسابداري مي باشد كه حسابداران با تجربه كاملا به آنها آشنا هستند.

9/5/90

بازگشت به بالا
خوب اگه جريمه رو تحت سرفصل هزينه هاي غيرعملياتي بياوريم اين كه به نفع موسسه ميشه ،باعث افزايش هزينه ها و كاهش سود خالص ميشه.يعني جزو هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب ميشه؟

با سلام
جرائم جزو هزينه هاي مورد قبول مالياتي نيست.بنابراين آنچه كه ذكر شد بر اساس استاندارد حسابداري بوده ونه قواعد مالياتي.

9/5/90

بازگشت به بالا
باسلام و درود فراوان.شركتي در يك واحد استيجاري مستقر مي باشد و براي برقراري شبكه بين كامپيوتر هاي انجا مبلغ 7500000 ريال پرداخت شده است كه 4000000 ريال ان از بابت كابل وبست و....و 3500000 ريال ان بابت دستمزد مي باشد .حالا مبالغ پرداخت شده تحت چه سرفصل هاي ثبت زده خواهد شد ؟ايا كل مبلغ به حساب هزينه برده مي شود يا بهاي تمام شده يك دارايي ثابت ؟درآن صورت كدام دارايي ؟

با سلام
اينگونه مبالغ معمولا به عنوان هزينه شناسايي مي شود.چرا كه عمر مفيد زيادي نداشته وضمن اينكه قابل شناسايي به عنوان يك دارايي مشخص نيز نيست.

9/5/90

بازگشت به بالا
آيا سهام ممتاز در دفتر شركت ثبت ميشود يا نه؟

با سلام
در قانون منعي در خصوص ثبت ان در حسابها نيامده است.اما معمولا اين موارد در صورتهاي مالي اگر ثبتي هم بابت ان نشده باشد به صورت مفصل افشاء مي شود.

10/5/90

بازگشت به بالا
مبلغي كه كارفرما براي تخليه بار موادومصالح به كارگران روزمزد ميدهد تحت چه عنواني ثبت مي شود آيا به عنوان هزينه حمل ثبت مي شود؟

با سلام
اگر سرفصل تخليه وبارگيري داريد در آن سرفصل ثبت كنيد.

30/5/90

بازگشت به بالا
سلام.
مِيتوان در سيستم حسابداري دستي ،به دليل وجود چند رويداد مالي يك سند شامل چند صفحه باشد؟
(ز-اصفهان)

با سلام
بله مشكلي ندارد.سند مركب بزنيد.

30/5/90

بازگشت به بالا
با سلام.
ببخشيد اگر در يك موسسه خدماتي،شخص واريز كننده وجه با ازاي خدمات،مبلغي بيش از مقدار خواسته شده پرداخت كنند و موسسه بخواهد آن مبلغ رابراي خدماتي در اينده براي فرد پرداخت كننده در نظر بگيرد،ثبت اين رويداد چگونه خواهد بود؟
(ز-اصفهان)

با سلام
به عنوان پيش دريافت شناسايي مي شود.

30/5/90

بازگشت به بالا
با سلام
آيا در حسابداري پيمانكاري علي الحساب پرداختي توسط كارفرما شامل كسورات مي باشد ؟

با سلام
علي الحساب بله اما پيش پرداخت خير.ضمن اينكه در برخي شركتها در زمان پرداخت هر وجهي كسورات را مستقيما كسر مي كنند كه نوعي مديريت وجوه نقد تلقي مي شود وهمچنين محافظه كاري در پرداخت ها.

30/5/90

بازگشت به بالا
من يك وكيل هستم و ميخواهم دفاتر هزينه و درآمد را جهت ارائه به اداره ماليات تنظيم كنم بابت اجاره محل 10000000 تومان پول پيش داده ام و ماهيانه دويست هزار تومان اجاره مي دهم ده ميليون تومان را چگونه بايد در دفاتر هزينه بياورم

با سلام
در دفتر هزينه وديعه گزارش نمي شود.
30/5/90

بازگشت به بالا
باسلام خدمت دوستان عزيز. من حدود3 سال كه دارم حسابداري كار ميكنم. مدرك دانشگاهيم هنر. به خاطر علاقه زياد به حسابداري رفتم يه دوره cavendish collegهم گذروندم كه به اصطلاح ميگن معادل فوق ديپلم يا ليسانس حسابداريه . حسابداريم بد نيست . چند جاي مختلف كار كردم، ولي چون مدرك دانشگاهي ندارم نمي تونم جاي خوب كار كنم . در حال حاضر دارم دوره ي سرپرستي امور مالي يا همون رييس حسابداري رو ميگذرونم تو مركز اموزش حسابداران خبره . يه راه حل كه بتونم سريع مشكلمو حل كنم.لطف ميكنيد. email: mehdi2010salehi@yahoo.com

با سلام
ما مشكلي در كار وروش شما نمي بينيم .روش درست پيشرفت را داريد طي مي كنيد وانشاء الله نتايج آن را در آينده خواهيد ديد.فقط زمان مشكل شما را حل خواهد كرد.

2/6/90

بازگشت به بالا
با سلام در صورت سود وزيان انباشته شركت ها رو كه نگاه ميكنم سود انباشته پايان دوره مثلا سال 89 رو به عنوان سود انباشته ابتداي دوره تعديل شده سال 90 ميارن، مگه سود انباشته پايان سال 89 به عنوان سود انباشته قبل از تعديلات سال 90 نبايد باشه كه تعديلات سال 90 هم بهش اضافه يا از آن كسر بشه؟

با سلام
پاسخ خير است چرا كه صورتهاي مالي مذكور طبق استاندارد تجديد ارائه مي شود و به اين معني كه اعداد وارقام صورت مالي سال قبل به دليل تعديلات در سال جاري اصلاح مي شود واصلاح شده به عنوان مقايسه اي اطلاعات سال جاري نمايش داده مي شود.بنابراين سود انباشته پايان سال قبل -سود انباشته تعديل شده ابتداي دوره خواهد بود.

12/6/90

بازگشت به بالا
آيا براي ذخيره سنوات خدمت كاركنان كه در پايان سال محاسبه و ثبت ميشود لازم است به همان مبلغ ذخيره سنوات پول در بانك هم ذخيره شود؟ اگر صحيح است طبق كدام ماده قانون

با سلام
خير.

15/6/90

بازگشت به بالا
بحثي كه بين من و يكي از حسابداران رخ داد بر سر اين بود كه ايشان ميگفت يك شركت توليدي چوب اگر قطعه اي را ميخرد و ماليات بر ارزش افزوده ي آن را ميدهد بايد اين ماليات پرداختي را جداگانه در حساب ها ثبت كند اما بنده گفتم كه چون شركت در مورد قطعات و ساير لوازمي كه مصرف كننده ي نهايي است نبايد ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه در حساب ها شناسايي كند بلكه بايد مبلغ قابل پرداخت فاكتور را ثبت كند، شركت فقط بابت خريد مواد اوليه توليد چوب بايد ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه ثبت كند، مثلا اگه قطعه لوازم يدكي 1000 ريال است و 4% ماليات بر ارزش افزوده آن را بدهيم بايد قطعات و لوازم يدكي را به مبلغ 1040 ريال بدهكار كنيم و بانك هم به همين مبلغ بستانكار شود، نظر شما چيه؟

با سلام
در حسابداري اصلي به نام شفافيت داريم.حسابها وسرفصل هاي مورد استفاده يك سازمان بايد شفاف آنچه را كه ماهيتا هست بايد به نمايش گذارد بنابراين هر گونه پرداختي ودر يافتي بابت ارزش افزوده بايد جداگانه (ويا يكجا كه ترجيح بر جدا بودن است) در يك سرفصل جداگانه نمايش يابد تا زمان ارائه گزارش سه ماهه به وزارات دارايي دچار سردرگمي اطلاعاتي نشويم.

16/6/90

بازگشت به بالا
با سلام راجب ديون رهني برام توضيح دهيد چه نوع حسابي است و ماهيت ان جيست

با سلام
تعهدات وبدهيهاي احتمالي كه از به رهن گذاشتن اموال در قبال دريافت وام ممكن است حاصل شود را ديون رهني گويند.

16/6/90

بازگشت به بالا
با سلام مجدد دوستان من دوروز پيش سوالي مبني بر تازه كار بودنم واينكه ايا بايد براي شركتي كه با دفاتر پلمپ شده الان حسابدار ميگيره و تا الان هيچ نوع حسابداري صورت نگرفته بايد دفاتر رو با ثبت افتاحيه شروع كرد يا با ثبت اولين رويداد مالي صورت گرفته ولي جوابي نگرفته ام لطفا راهنماييم كنين ممنونم

با سلام
شما ابتدائا بايد بررسي كنيد كه:
1- شركت كي تاسيس شده
2-از تاريخ تاسيس تا كنون آيا هر ساله اظهارنامه داده يا خير
3-اظهارنامه اگر نداده كه هيچ اما اگر داده مانده اظهارنامه سال قبل مبناي ثبت افتتاحييه امثال شماست
4-اگر از تاسيس شركت چند سال مي گذرد واظهارنامه نداده از دو چيز مطمئن شويد
1-4- آيا شركت حساب بانكي داشته وآيا طي اين سالها گردش داشته است مانده حساب افتتاحييه بانك در سال جاري چه ميزان است كه بايد به عنوان ثبت افتتاحييه بخورد
2-4-ميزان سرمايه شركت چه ميزان است وآيا مبلغ آن تماما پرداخت شده ويا خير ونوع شركت سهامي خاص است ويا مسوليت محدود.كه اين مبلغ نيز به عنوان افتتاحيه در دفاتر درج مي شود

5-توجه كنيد كه دفاتر قانوني را اگر تازه كاريد الان ننويسيد ويا اگر مي نويسيد با مداد بنويسيد چون احتمال اشتباه در دفتر نويسي زياد است وزماني دفاتر را بنويسيد كه اظهارنامه تهيه وتحويل دارايي شده است هر چند اين رويه مخالف آيينامه تحرير است اما رويه عرف وجا افتاده است
6-ساير معاملات پس از ثبت هاي مذكور به ترتيب تاريخ وبا بازه زماني يك هفته اي به صورت يك سند مركب درج مي شود.

26/6/90

5-پس از ثبت افتتاحييه

بازگشت به بالا
حق الامتياز واردات كالايي از شخصي خريداري شده است نحوه مستهلك كردن آن چگونه ميباشد

با سلام
اگر حق الامتياز تاريخ انقضاء داشته باشد مي توان به ميزان مدت حق آن را مستهلك كرد.اگر حق المتياز حجم مشخصي از واردات را در بطن داشته است به نسبت ميزان حجم واردات از ميزان كل حق المتياز اجازه داده شده مستهلك مي شود واگر مدت وميزان حجم حق الامتياز نا مشخص باشد به روش خط مستقيم مستهلك مي شود.

26/6/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام و خسته نباشيد در خصوص سوال قبليم در مورد تازه كار بودن و ثبت هاي افتتاحيه شركتي كه استخدامش شدم و ثبت هاي افتتاحيم از پاسخگويي صميمانتون بسيار مرسي .در ادامه بايد بگم كه شركت 10سال پيش ثبت شده با وجود دفاتر سفيد پلمپ شده اين شركت اظهار نامه هايي رو تحويل داده كه فاقد هرگونه سنديت و واقعيت بوده بطور مثال مانده حساب بامنك در تاريخ 29/12/89 ،48450515ريال است ولي همين مانده توي ترازنامه اظهارنامه تحويلي كه در تاريخ 31/4/90به اداره مالياتي رقم 1560000ريال ذكر شده است شركت سهامي خاص است با سرمايه پرداخت شده 1000000ريال حساب بانكي شركت هم به خوبي جريان داشته در اين شرايط چه بايد كرد از طرفي دارايي هاي شركت حدود70000000ريال است و پارسال 1000000سود داشته ايا باز هم اظهار نامرو مبناي عمل قرار بدم با عرض پوزش و سپاس فراوان زنده باشين

با سلام
بله اظهارنامه را مبنا قرار دهيد ومغايرت ها را سند اصلاحي در سال جاري بزنيد.

29/6/90

بازگشت به بالا
با سلام
اگر در ليست حقوق به يكي از كاركنان كسري حقوق تعلق گرفته باشد اين كسري به چه عنواني ثبت مي شود آيا هزينه حقوق را مي توان بستانكار كرداگر نه بستانكار اين ثبت چه حسابي است؟
با تشكر

با سلام
موضوع دو حالت دارد:
1-شما ليست تهيه كرده ايد(با فرض كسري حقوق) :
در اينحالت ثبت هزينه حقوق درست است ومشكلي ندارد ونيازي به بستانكار كردن نداريد
2-شما ليست حقوق را بدون در نظر گرفتن كسري حقوق تهيه كرده ايد در اينحالت اگر ثبت نزده باشيد مي توانيد ليست حقوق را مجددا به شرح بند يك تهيه وثبت كنيد ودر صورتي كه ثبت مذكور را (بدون در نظر گرفت كسري حقوق) زده باشيد ثبت اصلاحي مربوطه تنها با بستانكار كردن هزينه حقوق اصلاح مي شود تا بدين ترتيب تاثير كسري حقوق مذكور را داده باشيد.

10/7/1390

بازگشت به بالا
با سلام
حق عائله مندي يا حق اولاد به خانمها تعلق ميگيرد يا نه؟ با ذكر منبع
با سپاس

با سلام
حق اولاد هم به آقايان وهم به خانم ها تعلق مي گيرد.

10/7/1390

بازگشت به بالا
با چه خودكاري و چه رنگي دفاتر رو بنويسم

با سلام
خودكار ويا خود نويس مشكي.

10/7/1390

بازگشت به بالا
تفاوت هزينه هايه مشترك با هزينه هايه سر بار

با سلام
هزينه مشترك عمدتا در شركتهاي پيمانكاري وكارهاي پروژهاي مصداق پيدا مي كند وماهيتا سربار توليد وساخت است.هر چند كه تفسير به راي نيز ممكن است در اين خصوص زياد وجود داشته باشد.اما سربار مي تواند جنبه اداري ,خدماتي وتوليدي داشته باشد.

10/7/1390

بازگشت به بالا
آياعائله مندي و اولاد در پاداش پايان خدمت بازنشستگان محاسبه ميگردد ؟

با سلام
عائله مندي ممكن است اما اولاد نه.در خصوص عائلهمندي نيز ممكن است طي يك بخشنامه لغو ويا تاييد شود همچنانكه قبلا براي بازنشستگان پرداخت نمي شد ولي اخيرا پرداخت مي شود.

10/7/1390

بازگشت به بالا
با سلام . جديدترين فرق حسابداري مالي ايران با كشورهاي پيشرفته را برايم بنويسيد با تشكر

با سلام
استانداردهاي كشورهاي خارجي به سمت استفاده از استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي گرايش دارد(IFRS) اما در ايران از استانداردهاي حسابداري بين المللي گرته برداري شده است.

20/7/90

بازگشت به بالا
با سلام در حسابداري پيمانكاري آيا كليه ي هزينه هايي كه به پيمان مربوط ميشه رو به حساب پيمان در جريان پيشرفت ميزنن يا اينكه اول تو حساب هزينه ي مربوطه ثبت ميكنن بعد به حساب پيمان در جريان پيشرفت ميزنن؟ اگه هزينه ها رو به حساب پيمان در جريان پيشرفت بزنيم كه ديگه هزينه حقوق رو در سطح كل نداريم. ممنون ميشم در اين باره برام توضيح بدين. با تشكر

با سلام
اين موضوعات به عنوان فنون و روشها ي عمل اجرايي حسابداران است.و هر دو اگر منجر به ذايل شدن شفافيت اطلاعاتي نشود مورد قبول است.

20/7/90

بازگشت به بالا
با سلام سوالي ازتون داشتم كارخانه ي ما در حال تاسيسه و در حال خريد آهن و مصالح هستيم بعضي از فروشندگان ميگن كه اگه از ما فاكتور نخواين ماليات بر ارزش افزوده رو نميدين و مبلغ كمتري رو ميپردازيم.(البته شايد فاكتور غير رسمي بدن) ميخواستم بدونم عواقب اين كار چيه؟ با تشكر

با سلام
عواقب اينست كه هزينه هاي شما به علت نبود فاكتور رسمي واسم ورسم دار مورد قبول قرار نمي گيرد ومجبوريد 5 برابر نرخ ارزش افزوده ماليات بپردازيد.(نرخ 4% ارزش افزوده در مقابل 25 % ماليات عملكرد شركت)

20/7/90

بازگشت به بالا
با سلم لطفاكتابي كه سوالات حسابداري صنعتي 1 را با جواب تشريحي دارد معرفي كنيد متشكرم اگر شبيه سوالات كتاب دكتر محمد قسيم عثماني باشد بهتراست خيلي خيلي از زحمات وراهنمايي شما متشكرم دانشجوي حسابداري

با سلام
انتشارات ترمه كتابهاي خوبي در اين زمينه دارد كه مي توانيد يكي از آنها را انتخاب كنيد.
آدرس:تهران - خيابان انقلاب - خيابان ۱۲ فروردين - پلاك ۲۵/۱


20/7/90

بازگشت به بالا
با سلام
من حسابدار ِّّّّيك مجموعه حسابداري هستم مجموعه شامل يك دفترمركزي و چندين فروشگاه ميباشد
اجناس فروشگاه قسمتي از طرف دفتر وقسمتي از طرف فروشگاه خريداري مي شود.
هريك از فروشگاه ها و دفتر كار ، دفتر حسابداري مجزاي را دارند. اما كليه پرداخت به فروشندگاه كالا از دفتر انجام مي گررد
آيا جهت ثبت خريد و پرداخت به فروشندگان، راهي بجز ثبت كردن 2 باره وجود دارد ( يكبار ثبت در دفاتر حسابداري دفترمركزي و يك بار ثبت خريد در دفاتر حسابداري فروشگاه ها )

با سلام

بله مي توانيد از سيستم هاي حسابداري شعب استفاده كنيد.كتاب حسابداري پيشرفته يك ويا اصول حسابداري 3 در خصوص اين سيستم ها توضييح داده است.

20/7/90

بازگشت به بالا
باسلام شركتي كه در حال حاضر مشغول هستم توليد و نصب درب وپنجره دوجداره است و اخيرا انجام حسابداري شركت به من محول شده و قبلا حسابدار نداشته و فاقد سيستم حسابداري است و بايد دفتر نويسي كنم ولي گيج هستم و نميدانم از كجا شروع كنم راهنماييم كنيد كه چه دفاتري وچه ثبت هايي بايد انجام گردد دوره مالي هم يك ماهه مي باشد

با سلام

اگر منظورتان دفاتر قانوني است ثبتي در آن درج نكنيد وپس از ارائه اظهارنامه (اگر سال مالي شما اسفند ماه است در تير ماه سال بعد تحويل حوزه مالياتي مي شود )واگر منظورتان سند زدن است از بانكها شروع كنيد وتمامي گردش آن را پس از تجزيه وتحليل كه بابت چه چيزي بوده ومدارك دارد يا خير ويا بايد پيگري براي دريافت مدارك نمائيد و...در دفاتر ثبت نمائيد تا حداقل مغايرتي بين حساب بانك در دفاتر وصورتحساب بانك وجود نداشته باشد.

30/7/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد سوالي كه داشتم اينه كه بعضا پرينت بانكي حساب يه شركت رو كه ميگيريم برداشتها و دريافتهايي در اون قابل مشاهده است كه ما شايد فاكتور و سند همه اون موارد رو نداريم سوالم اينه كه ايا بايد تمامي رويدادهاي ثبت شده در يك پرينت بانكيرو در داخل دفاتر ثبت كنيم ؟سوال دومم اينكه اگر مبلغ يه قرارداد به حساب شركت واريز شه و مدير عامل اونو براي مصارف شخصي برداشت كنه كه هيچ سودي و ربطي ب شركت نداره چه بايد كرد ؟

با سلام
1-حتما اما حواستان باشد بعدا پيگيري مدارك واسناد آن را از مدير ويا بخش مربوطه داشته باشيد.
2-شما برداشتهاي مدير عامل را ثبت بزنيد اينكه عمل وي چه سودي براي شركت دارد يك موضوع اوليه حسابداري نيست(ثبت وطبقه بندي) ودر مراحل تحليل بدرد مي خورد.

30/7/90

بازگشت به بالا
برداشت نقدي طي چك و برداشت سهم الشركه توسط مدير عامل در يك شركت سهامي خاص كه براي مصارف شخصي است چه ثبتي داره ؟و اگر اين شركت چند سال پيش قرارداديرو با يك نهاد دولتي منعقد كرده كه تا حالا ثبت نشده ولي امسال مبلغ اون به حساب بانكي شركت واريز شده و در پرينت بانكي قابل مشاهده است چه ثبتي بزنيم ؟با سپاس فراوان

با سلام
1-بد-جاري شركاء
بس-نقدو بانك

با فرض اينكه از حساب شركت برداشت شده
2-بد-نقدو بانك
بس-سود وزيان انباشته


با فرض اينكه به حساب شركت واريز شده

30/7/90

بازگشت به بالا
با سلام خدمت دوستان گرامي
مي خواستم بدونم اگر شركتي فعاليتي داشته و طي آن مثلا" پس از سه سه ترازنامه اي دارد چگونه مي توان از اقلام ترازنامه به سود و زيان تقريبي شركت دست يافت.

با سلام
حقوق صاحبان سهام سال سوم-حقوق صاحبان سهام سال اول-افزايش سرمايه+برداشت شريك(سود سهام پرداختي به صاحبان سهام)=سود وزيان

البته ممكن است موارد ديگري نيز باشد كه در فرمول فوق اضافه يا كسر شود.

30/07/90

بازگشت به بالا
با سلام
لطفا در مرد تراز نامه مالياتي توضيح دهيد وبگوييد چگونه تهيه مي شود
و چه اطلاعاتي از شركت لازمه كار است و آيا نياز به جدول دارد ياخير چه
چيز هايي در آن بايد درج شود ودركلشكل اصلي يك ترازنامه مالياتي
چگونه بايد باشد
با تشكر فراوان.

با سلام
در يك نمونه اظهارنامه مالياتي شما مي توانيد ترازنامه مالياتي را ببينيد وبا ترازنامه استاندارد تفاوت زيادي ندارد.در اينترنت مي توانيد نمونه را سرچ كنيد.

30/7/90

بازگشت به بالا
با سلام:در حسابداري تصفيه درست ميباشد يا تسويه ؟به چه دليل؟باتشكر

با سلام
اين موضوع قبلا به طور مفصل شرح داده شده وهر دو اصطلاح درست اما كاربردهاي خاص خود را براي مو قعيت هاي خاص دارد.

10/8/90

بازگشت به بالا
آيا برداشت مدير واحد تك مالكي از حساب جهت استفاده شخصي مغاير با اصل تفكيك شخصيت نيست؟ و آيا سرفصل برداشت در يكي از شركتهاي مندرج در قانون تجارت نيز انجام و ثبت ميشود يا فقط در واحد هاي تك مالكي ثبت ميشود؟

با سلام
چندين تئوري در خصوص واحد تجاري وجود دارد.كه اصل تفكيك شخصيت با تئوري مالكيت انفرادي تا حدودي مخدوش مي شود.2-معمولا حسابي تحت عنوان برداشت در شركتها به صورت عملي مشاهده نمي شود واز حساب جاري شركاء براي همه موارد شامل برداشت,سرمايه گذاري مجدد و.... استفاده مي شود.

10/8/90

بازگشت به بالا
باسلام
يك شركت تعاوني ك سال 83تاسيس شده كه تا پايان سال83 فعاليت داشته اين شركت تا اول سال 90 هيچگونه عملياتي نداشته
سوال اول اينكه اين شركت بايد ورشكست اعلام بشه يامتوقف شده؟
و دوم اينكه نحوه حسابداري آن را توضيح دهيد
دفاتر اين شركت براي من واگذار شده تا حسابداري آن را انجام دهم
ممنون(كارشناس حسابداري)

با سلام
1-موضوع ورشكستگي در قانون تجارت تعريف خاص خود را دارد وبه عدم توانايي پرداخت بدهي ها اطلاق مي شود واحتمالا منظور شما منحل شدن بوده است.
2-در ثاني وقتي شما قرار است حسابداري آن را انجام بدهي و شركت نيز فعاليت كند نه قرار به توقف است ونه احتمال به ورشكستگي3-تعاوني ها به توليدي وبازرگاني وخدماتي تقسيم مي شوند وشيوه حسابداري آن تفاوتي با شركتهاي عادي با فعاليتهاي ذكر شده ندارند وصرفا در انتهاي سال يك سري موارد قانوني در خصوص تقسيم سود بر آنها حاكم است.بنابراين نگران نباشيد.

10/8/90

بازگشت به بالا
سلام
من ميخوام از روي صورتهاي مالي يك شركت ارزش بازار و ارزش دفتري آن شركت را مشخص نمايم لطفا راهنماييم كنيد
متشكرم

با سلام
ارقام ترازنامه معمولا داراي ارزش دفتري هستند كه برخي از آنه نظير ارزش سهام در بورس ويا اوراق مشاركت ممكن است با ارزش بازار برابر بوده ويا داراي ارزش بازاري نيز باشند.

10/8/90

بازگشت به بالا
اگه كارگري ساعات اضافه كاريش به شب بيفته نرخ اضافه كارش چطوري محاسبه ميشه؟ مثلا ساعت كاري ما تا 4 بعدازظهره اما دم عيد ممكنه تا 11 شب هم اضافه كار كنيم نرخ اضافه كاري در ساعات شب چطوريه؟ يعني 35% رو بايد در 40/1 نرخ دستمزد عادي ضرب كنيم؟

با سلام
اگر نوبت كار نيستيد اضافه كار در شب قانوني محسوب نمي شود ونرخ 35% براي نوبت كارهاست.بنابراين قانون در اين زمينه مسكوت است.لذا ممكن است روشهاي مختلفي براي محاسبه آن بكار رود .

10/8/90

بازگشت به بالا
سلام من براي يك كارپژوهشي نياز به ارزش بازار شركتهاي مورد بررسي تحقيق در سالهاي گذشته دارم درواقع بدنبال محاسبه ارزش افزوده بازار شركتها هستم(MVA)كه برابر است با ارزش بازار شركت منهاي ارزش دفتري شركت
ارزش دفتري از صورتهاي مالي قابل محاسبه است . سوال اينجاست كه مثلا ارزش بازار شركت X را در سال 78 از از كجا بدست بياورم؟
با تشكر

با سلام
ارزش بازار از ضرب تعداد سهام در قيمت سهام بدست مي آيد.در سايت tse.ir يا سايت irbourse.com شما مي توانيد ارزش شركتهاي بورسي را به تفكيك ببينيد.
لينك ذيل را در تولبلر خود كپي نمائيد.سپس شما طبقات شركتهاي بورسي را مي بينيد كه در هر طبقه چندين شركت بورسي است.روي هر شركت كليك نمائيد اطلاعات هر شركت شامل ارزش بازار را خواهيد ديد.
http://tse.ir/market/CompaniesList.aspx

15/8/90

بازگشت به بالا
با درود

1 شركت مشاوره اي از اول خرداد 89 اعلام عدم فعاليت تا اطلاع ثانوي را نموده و اظهارنامه مربوط به اين سال را در موعد مقرر به دارايي ارايه نموده است.آيا براي سال هاي آتي نيز بايد هر سال اظهارنامه تنظيم و ارايه نمايد .

با سپاس فراوان

با سلام
بله همين طور است.

28/8/90

بازگشت به بالا
با سلام در موسسه كوچكي مشغول هستم اسناد حسابداري را به صورت دستي تحرير مي كنم آيا سند را بر اساس حساب كل تنظيم مي كنند يا حساب معين؟مثلا اگر چند بانك داشته باشيم بانك صادرات مي نويسيم يا بانكها؟

با سلام
يك اصل مهم در حسابداري اصل افشاء وشفافيت است.پاسخ اينست كه هر چه عمل ريزتر (حتي در سطح تفصيل) صورت گيرد شفافيت امور بيشتر مي شود ولذا آنچه مورد پسند واجماع است گزارش دادن در پائين ترين سطوح است حال ممكن است در عمل به دلايل متعدد و بحث هزينه ومنفعت منجر به مخدوش شدن اين امر شود كه توصييه ما در اين حالت نيز در نظر گرفتن اصل افشاء توسط حسابدار است.

28/8/90

بازگشت به بالا
باسلام
شركتي كه براي اولين مي خواهد صورتهاي مالي مياندورهاي تهيه كند براي اقلام مقايسه اي باتوجه به اينكه اطلاعات ساليانه صورتهاي مالي سال قبل نيز موجود مي باشد چه كاري بايد انجام دهد. منظور اينكه مقايسه اي نبايد گذاشت يا از اطلاعات مالي سال قبل باتوجه به سختي كار دوباره نشت اطلاعات مقايسه اي تهيه نمود

با سلام
اطلاعات مقايسه اي شامل:
1-واقعي دوره منتهي به 1390/06/31
2-واقعي دوره منتهي به 1389/06/31
3-واقعي سال منتهي به 1389/12/29

خواهد بود.

28/8/90

بازگشت به بالا
با سلام ميخواستم بدونم كه چرا ماليات سال جاري رادر صورت سود و زيان مياوريم و در صورت سودو زيان انباشته نماوريم؟ابلته ميدونم كه طبق استاندارها بايد اين كارو كرد اما نميدونم چرا سود و زيان ؟من دانشجوي ترم 7 حسابداري هستم ممنونم.

با سلام
طبق اصل افشاء هر چه سرفصل حسابها ريز تر جريان معاملات را نشان دهد بهتر است چرا كه به شفافيت امور كمك نموده است.ضمن اينكه مفاد استانداردها و موارد قانوني نيز وجود دارد كه مستلزم اين تفكيك است .استاندارد يعني روش معمول عمل براي حسابداران كه مورد اجماع قرار گرفته بنابراين تخطي از آن به منزله فحش دادن به اين اجماع است.

28/8/90

بازگشت به بالا
با سلام و تشكر فراوان از راهنمايي هاي شما در شركتهاي توليد كننده نرم افزار رايانه اي با توجه به اينكه نرم افزار براي يكبار توليد مي شود و به دفعات زياد فروخته مي شود سود و زيان چگونه محاسبه مي شود؟

با سلام
در ايران معمولا قيمت تمام شده محصولات نرم افزاري محاسبه نمي شود وكلا هزينه هاي دستمزد مربوط به توليد در سال وقوع به حساب هزينه هاي سال مربوطه منظور مي شود وبه عبارتي سرمايه اي نمي شود چون فرض بر اين است كه نتايج درامدي حاصل از تلاشهاي انجام شده قابل پيش بيني نيست وبنابراين سود وزيان حاصله(حتي در شركتيهاي بزرگ نرم افزاري ايران نظير همكاران و رايورز) شامل كسر بهاي تمام شده سهمي از نرم افزار توليد شده در سال پايه توليد نيست.وعموما درامد سال جاري منهاي هزينه سال جاري(شامل حقوق پرسنل توليد ) است.

28/8/90

بازگشت به بالا
درشركت هاي تضامني درتصفيه شركت روش آني بهتراست يا تدريجي؟

با سلام
اين سوالات مربوط به تئوري ودر كتابهاي درسي است در عمل موقعيت تعيين كننده نهائي بهترين روش است.

28/8/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا منظور از حق تمبر افزايش سرمايه همون ماليات افزايش سرمايه است؟اين مبلغ چقدره؟ ماليات نقل و انتقال سهام در شركتهاي سهامي خاص چقدر است؟

با سلام

1-دو در هزار كه طي يك ماه از تاريخ افزايش سرمايه بايد پرداخت شود وتاخير در آن دو برابر جريمه دارد ونرخ به شش در هزار مي رسد.
2-طبق تبصره ماده 143:
تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركت ها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

1/9/90

بازگشت به بالا
سلام,خسته نباشيد,من حسابداري يك شركت رو بعهده گرفتم كه قبلاً حسابدار نداشته,نوع فعاليت آنها هم ارسال راننده به شركت ها هست يعني تهيه سروسيس براي شركت هاي بزرگ,حالا من بايد كد راننده ها رو تو كدينگ حسابهاي دريافتني بسازم يا تو هزينه قراردادها(منظور قراردادي كه با شركتهاي ديگه مي بنديم)

با سلام
بستگي به موارد متعددي دارد:
1-زماني راننده كارمند شماست وصرفا حقوق مي گيرد واز ماشينهاي سازمان شما براي خدمت دادن به ديگران استفاده مي كند.
2-زماني اين راننده مثل آژانسهاي تلفني عمل مي كنند يعني ماشين متعلق به راننده است وشما صرفا كميسيون روي معرفي مي گيريد.
3-زماني شما بر اساس هر ارسال راننده به سازما ن متقاضي صورتحساب مي فرستيد
4-ممكن است شما بر اساس يك قراداد ساليانه نسبت به ارسال راننده اقدام كنيد
و...
به هر حال بايد متوجه اين موضوع باشيد كه همه چيز را نمي شود در سيستم حسابداري ونرم افزار دفتر داري ديد بلكه بايد سيستم مجزايي(همانطور كه براي يك انبارداري ويا خزانه داري سيستم مجزا در بازار به فروش مي رسد) با توجه به اندازه وابعاد سازمان شما خريداري شود.اين سيستم مي تواند شبيه به سيستم آژانسهاي تاكسي تلفني باشد كه ارسال راننده را به نقاط مختلف كنترل ومديريت مي كند كه در انتهاي يك دوره مالي گزارشگري اطلاعات لازم پرينت گرفته شده وبه سيستم دفتر داري براي ثبت در حسابها ارسال مي شود.

1/9/90

بازگشت به بالا
سلام,ما تو شركت دو نوع كالاي xوy مي فروشيم.حالا مدير به ما گفته كه كلاي y از از سيستم شركت جدا كنيم مثلاً كلاي y براي يك شركت ديگه هست,ولي حساب بدهكاران آنها هم كالاي xوهم كالاي yحالا من چطوري بايد اقدام كنم مانده ها را اگه بخوام انتقال بدم كه تك تك بايد برم تو حساب اشخاص و دو كالا را از هم جدا كنم براي امسال ميشه ولي براي سالهاي قبل اين كار عملي نيست چون كار شركت تقريباً براي 10 سال است.به نظر شما من چيكار كنم بهتره؟باتشكر

با سلام
بهتر است ابتدائا در يك شيت اكسل اين تفكيك صورت گيرد وسپس خالص اثرات آن ثبت اصلاحي بخورد.

10/9/90

بازگشت به بالا
در يك شركت تعاوني آيا زيان سنوات گذشته را ميتوان در پاداش تقسيم شده بين اعضاي هيات مديره در همان سال تقسيم كرد ؟راهكاري براي عدم تقسيم ؟

با سلام
همانطور كه مستحضر هستيد تعاوني ها از يك اساسنامه تيپ عموما استفاده مي كنند كه وزارت تعاون به آنها الزام كرده است ومعمولا در خصوص نحوه تقسيم سود وزيان در آخر دو ره مادهاي به اين امر اختصاص يافته است كه در ادامه مي آيد:
ماده ***: سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي شود : 1- از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي، بعنوان ذخيره قانوني منظور مي شود. 2- حداكثرپنج درصد از سود خاص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است. 3- چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد. 4- درصدي از سود جهت پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي شود. 5- پس از وضع وجوه باقيمانده سود خالص ......................... تقسيم مي گردد.

10/9/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا يك فروشگاه زنجيره اي هم دفتر روزنامه و كل نياز دارد؟ آيا بايد صورت هاي مالي هم بايد تهيه كنند؟

با سلام
فروشگاههاي زنجيره اي نظير رفاه وهمشهري و...بله .صورتهاي مالي نيز بايد تهيه كنند.

10/9/90

بازگشت به بالا
باسلام

در شركتهايي كه با مشاركت شركت ديگر قرادادي رو امضا ميكنن اسناد به چه نحوي بايد ثبت بشه
1- ثبت در شركت رهبر
2- ثبت در شركت مشاور

با سلام
در حسابداري براي امضاءقراداد سندي صادر نمي شود بلكه براي مبادلات ناشي از قراداد سند صادر مي شود.

23/9/90

بازگشت به بالا
چناچه براي خريد موجودي كالا وام بگيريم آيا بهره وام جزو بهاي تمام شده آن محاسبه مي شود ؟

با سلام
طبق بند 8 استاندارد شماره 8:
8 . برخي‌ مخارج‌ به‌ شرح‌ زير در صورت‌ احراز شرايط‌ مربوط‌، قابل‌ احتساب‌ در مخارج‌ خريد است‌:
الف ‌. مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ واردات‌ مواد و كالا به‌ صورت‌ اعتباري‌ از نوع‌ يوزانس‌ به شرط‌ آنكه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ موضوعه‌، واردات‌ مزبور به‌ صورت‌ نقدي‌ مجاز نباشد.
ب‌ . در شرايط‌ استثنايي‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16 باعنوان‌ تسعير ارز، مابه‌التفاوتهاي‌ ريالي‌ مورد مطالبه‌ ناشي‌ از افزايش‌ قابل‌ ملاحظه‌ نرخ‌ رسمي‌ ارز (مثلاً از شناور به‌ صادراتي‌)، به شرط‌ اينكه‌ تخصيص‌ آن‌ به‌ آحاد بهاي‌ خريد مواد و كالاي‌ مربوط‌ امكانپذير باشد.


23/9/90

بازگشت به بالا
اگر در طول يك هفته فقط يك هزينه توسط تنخواه صورت گرفته باشد، بايد تنخواه دار براي آن نيز خلاصه سند تنخواه تنظيم نمايد؟ و آيا خلاصه سند تنخواه بايد ضميمه سند حسابداري شود؟

با سلام
اگر روال استاندارد در مجموعه شما تهيه صورت خلاصه تنخواه وثبت هفتگي اسناد در دفاتر است بله .

23/9/90

بازگشت به بالا
با سلام خدمت اساتيد بزگوار و تشكر از وقتي كه جهت جواب دادن به سوالات كابران اختصاص ميدهيد :
بنده يك سوالي داشتم مبني بر اينكه شركت ما جهت امورات دفتري كه ساختمان مسكوني را خريداري نموده است با توجه به اينكه شركت حدود دو ميلياردو پانصد هزار توامان جهت تغيير كاربري از مسكوني به تجاري به شهرداري پرداخت نموده است . اين مبلغ پرداختي تحت چه سرفصلي در دفاتر ثبت گردد بهتر است . آيا ميتوان به عنوان سرقفلي ثبت كرد يا خير .باتشكر

با سلام
بله به عنوان سرقفلي يا حق كسب وپيشه قابل نمايش است.

23/9/90

بازگشت به بالا
آيا تخصيص هزينه هاي سربار بر اساس ABC مبتني بر استانداردهاي حسابداري است؟

با سلام
هميشه نه امادر برخي موارد نادر نيز تفاوت ناچيز وقابل اغماض است.

23/9/90

بازگشت به بالا
آيا هزينه هاي سيستم حسابداري را مي توان به بهاي تمام شده محصولات سرشكن كرد

با سلام
اگر سيتم حسابداري صنعتي باشد ويا سيستم حسابداري در كارخانه حضور دائم داشته باشد وبيشتر درگيري بخش مالي با بخش توليد وافراد توليد باشد بله مي توان به عنوان هزينه سربار به محصولات سرشكن نمود.

23/9/90

بازگشت به بالا
سلام من حسابدار يك فروشگاه لوازم خانگي هستم,و دريافت و پرداخت چك و وجه نقد بسيار صورت ميگيرد تا الان در دفتر صندوق مينوشتن و هيچ كپي چكي ضميمه نمي كردند به نظر شما چه راحلي بهتره ,اينكه برگه سند پرداخت و دريافت پر كنند و كپي را ضميمه كنن يا طبق روال خوشون پيش برن ؟اخه من كه سند ميزنم ضمائم(كپي چك)رو نميبينم.و اين درست نيست. خيلي ممنون كه ما حسابدارهاي تازه كار راهنمايي مي كنيد.

با سلام
قاعدتا شيوه عمل فعلي مشكل دارد اما ممكن است راه حل ساده اي براي رفع مشكل فعلي وجود داشته باشد كه ضمن عدم تغيير سيستم فعلي به سمت استاندارد شدن روال طبق اصول واستاندارد هم پيش رويد.مثلا اگر دفتر صندوق مذكور شماره صفحه وشماره رديف دارد مي توانيد روي كپي چك ها و يا برگه هاي در جريان شماره صفحه ورديف را قيد كنيد تا قابل رديابي باشد.

23/9/90

بازگشت به بالا
تفاوت دو جريان منابع مالي و منابع اقتصادي وآنها را ارتباط دهيد به مبناي تعهدي و نقدي ؟

با سلام
كتاب حسابداري دولتي دكتر باابجاني از انتشارات علامه كاملا اين تفاوتها را ارائه كرده با توجه به گستردگي موضوع به كتاب مذكور مراجعه كنيد.

23/9/90

بازگشت به بالا
حساب موجودي كالاي اماني با حساب پرداختني مربوط به آن تهاتر داده مي شود؟

با سلام
تهاتر در صورت مجاز است كه اين حق به شما از طرف صاحب كالا داده شده باشد.

23/9/90

بازگشت به بالا
با سلام آيا براي هر كالا و خدماتي كه مي خريم و ماليات بر ارزش افزوده مي ÷ردازيم بايد آن را به عنوان يك مبلغ جداگانه شناسايي كنيم؟ ÷س در چه مواردي هست كه ماليات برارزش افزوده به بهاي تمام شده كالاي خريداري شده اضافه مي شود؟(بنده اين مطلب را درجايي خوانده ام كه در بعضي از موارد ماليات بر ارزش افزوده ي ÷رداخت شده قابل استرداد نيست و بايد به بهاي كالاي خريداري شده اضافه شود.) با تشكر

با سلام
حتما جدا ثبت كنيد مگر مواردي كه قانون گذار در قانون ارزش افزوده آنها را به عنوان هزينه دوره قبول نموده است وقابل استرداد ومحاسبه به عنوان اعتبار مالياتي نيست.

23/9/90

بازگشت به بالا
اگر براي خريد موجودي كالا تسهيلات از بانك اخذ شود ايا هزينه بهره جزءبهاي تمام شده مي ايد؟

با سلام
طبق بند 8 استاندارد شماره8:
8 . برخي‌ مخارج‌ به‌ شرح‌ زير در صورت‌ احراز شرايط‌ مربوط‌، قابل‌ احتساب‌ در مخارج‌ خريد است‌:
الف ‌. مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ واردات‌ مواد و كالا به‌ صورت‌ اعتباري‌ از نوع‌ يوزانس‌ به شرط‌ آنكه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ موضوعه‌، واردات‌ مزبور به‌ صورت‌ نقدي‌ مجاز نباشد.
ب‌ . در شرايط‌ استثنايي‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16 باعنوان‌ تسعير ارز، مابه‌التفاوتهاي‌ ريالي‌ مورد مطالبه‌ ناشي‌ از افزايش‌ قابل‌ ملاحظه‌ نرخ‌ رسمي‌ ارز (مثلاً از شناور به‌ صادراتي‌)، به شرط‌ اينكه‌ تخصيص‌ آن‌ به‌ آحاد بهاي‌ خريد مواد و كالاي‌ مربوط‌ امكانپذير باشد.

23/9/90

بازگشت به بالا
ايا پاداش وسنوات به كسانيكه كمتر از6ماه كاركرده اند تعلق ميگيرد؟

با سلام
بله
23/9/90

بازگشت به بالا
باسلام
در مورد نحوه حسابداري معاملات آتي سكه در دفاتر شركت لطفا مرا راهنمايي كنيد شركت در بازار بورس كالا خريد سكه انجام مي دهد به اين صورت كه شركت يك حساب نزد بانك سازمان افتتاح نموده و به بورس كالا اختيار مي دهد كه از اين حساب براي خريد سكه در سررسيدهاي متقاوت برداشت نمايد در ضمن سودوزيان روزانه را به اين حساب واريز يا برداشت مي كند مثال 300.000.000 ريال پول در حساب بانك مي باشد كه هر روز كه معاملاه انجام ميشود با اين حساب بازي ميشود يا كم مي شود يا زياد اين مبلغ فقط 10 درصد قيمت سكه مي باشد به چه طريق بايد در دفاتر ثبت شود لطفا مرا راهنمايي كنيد با تشكر

با سلام
طبيعي است كه در بازار آتي رقم 10 % يك رقم سپرده تضميني براي قرادادهاي آتي است .وربطي به قيمت خريد وفروش سكه شما ندارد.شما مي توانيد در خصوص گردش حساب سكه ومحاسبه سود وزيان ناشي از اين خريد وفروشهاي واقعي از روشهاي قيمت گذاري موجودي كالا نظير فايفو ولايفو .... كه در استانداردهاي حسابداري موجود است گرته برداري و سيستم موجودي سكه خود را با اين روشها هر كدام مناسب تر است هماهنگ نمائيد.ضمن اينكه سكه نظير پول نقد است و با نوسانات جهاني نيز نوسان دارد.بنابراين سيستم موجودي سكه ومعاملات حاصل از آن بايستي طوري طراحي شود كه سود وزيان حاصل از نوسانات قيمت جهاني ونوسانات حاصل از عملكرد مديريت در خصوص انعقاد قرادادهاي آتي سكه بتواند مجزا نمايد.

23/9/90

بازگشت به بالا
سلام
دوروز پيش يه سوال كردم هنوز جوابي نگرفتم
چرا در زمان خريد يه دارايي ثابت مثل ساختمان هزيه بهره به بهاي تمام شده انتقال نميابد ولي در زمان ساخت هزينه بهره ( كه توسط وام دريافتي ايجاد شده) به بهاي تمام شده انتقال ميابد؟؟؟
ممنون ميشم جوابمو بدين

با سلام
دو موضع داريم:
1-اينكه استاندارد اجازه بدهد يا خير.كه اين اصل است
2-در زمان خريد ساختمان بهره به اين دليل به حساب ساختمان نمي رود كه طبق اصول حسابداري معيار ارزش روز دارايي(بهاي نقدي يا ارزش فعلي دارايي) ملاك ثبت در دفاتر است.ونه بهاي نسيه و بهره دار دارايي.

30/9/90

بازگشت به بالا
با سلام

نحوه محاسبه بيمه و ماليات در شركتهاي تعاوني به چه شكل است ؟

با تشكر

با سلام
مثل بقيه شركتها ست به استثناي شركتهاي تعاوني كه طبق قانون معافيت دارند.

ماده 133– صد در صد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آن ها از ماليات معاف است.

30/9/90

بازگشت به بالا
ثبت كنترل حساب را قبل از سند اختتاميه ميزنيم يا بعد از آن؟

با سلام
هر چند منظور شما شفاف نيست اما هيچ ثبتي پس از ثبت حسابهاي اختتامييه زده نمي شود.

9/10/90

بازگشت به بالا
با سلام و خسته نباشيد

من دحسابداري شركتي هستم كه معاف از ارزش افزوده ميباشد ولي زمانهايي كه خريدي انجام ميدهد مجبور به پرداخت اين مبلغ ميباشد
لطفا راهنمايي بفرماييد چگونه ميتوان اين مبلغ را مستردد نمود و يا تاثير آنرا در ماليات بر دآمدمنعكس نمود؟با احترام

با سلام
اينها را شما به عنوان هزينه ثبت كنيد اين عمل به نوعي به مفهوم استرداد وجوه است چرا كه در سود وزيان شما هزينه قابل قبول محسوب مي شود.

9/10/90

بازگشت به بالا
با عرض سلام طبق ماده 237 قانون تجارت و حتي كتابهاي درسي سود خالص را مساوي درآمد پس از كسر كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخير ها تعريف كرده و ماليات بر درآمد از سود خالص كسر مي گردد ليكن در استاندارد حسابداري شماره يك(صورت سود و زيان پيوست استاندارد) سود خالص مساوي است با سود پس از كسر ماليات لطفاً توضيح بفرماييد.

با سلام
ماده 237 - سودخالص شركت درهرسال مالي عبارتست ازدرآمدحاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينه هاواستهلاكات وذخيره ها.

محاسبه سود وزيان در استاندارد=درآمد ها-هزينه ها(شامل استهلاك وهزينه نقدي وغير نقدي)-ذخيره ماليات

محاسبه سود وزيان در قانون=درآمد ها-(استهلاك +هزينه ها)-ذخيره ها(شامل ذخيره ماليات وساير ذخيره ها مثل سنوات و ذخيره هزينه هاي معوق و..)


بنابراين همانطور كه مشاهده مي كنيد نتيجه محاسبه طبق استاندارد برابر است با نتيجه محاسبه طبق قانون و صرفا شيوه گويش متفاوت است

9/10/90

بازگشت به بالا
با سلام اگر تعداد اسناد حسابداري زياد نباشد،آيا مي توان در قسمتي از دفتر كل حسابهاي معين را ثبت كرد؟آيا اداره دارايي ايراد نمي گيرد؟

با سلام
دفاتر قانوني از لحاظ وزارت دارايي دفتر روزنامه وكل است وداشتن دفتر معين الزام قانوني نيست اما براي افشاء بهتر اطلاعات لازم است.لذا نوشتن دفتر كل به تنهايي براي الزام قانوني كفايت مي كند ونبايد در دفتر كل دفتر معين را هم نوشت.

9/10/90

بازگشت به بالا
با سلام.پاداش هيات مديره در كدام قسمت سود و زيان يا ترازنامه قابل رويت است (طبيعتا چون از محل سود خالص پرداخت ميشود نبايد هزينه تلقي گردد )

با سلام
پاداش هيات مديره از لحاظ قانون هزينه مورد قبول نيست وتقسيم سود تلقي مي شود تا هزينه.

9/10/90

بازگشت به بالا
سلام و خسته نباشي به سايت عاليتون,مدير عامل به من گفته كه خواب پول و كالا بدست بيارم ,من بايد چي كار كنم؟مثلاً ما كالاي رو 2 ماه ميفروشيم به قيمت بالاتر بصورت چكي كه سررسيد آن 2ماه است عملاً ما با آن چك كاري نميكنيم خواب پول منو ميگه حساب كن؟

با سلام
خوب يعني متوسط پولي رو كه تا چند ماه اتي نمي توانيد به نقد تبديل كنيد بدست آوريد سپس در نرخ بهره ماهيانه بازار كه 3% است ضرب كنيد.

20/10/90

بازگشت به بالا
يك وام كوتاه مدت شش ماهه با سود15% براي شركت از بانك گرفته ام 1- حالا طريقه صدور سند حسابداري آن به چه طريق است 2 - زمان پرداخت و تسويه چه ثبتي زده ميشود ممنون مي شوم اگر با ذكر يك مثال توضيح بدهيد

با سلام

بد-بانك
بد-پيش پرداخت هزينه بهره
بس-تسهيلات(اصل)
بس-بهره پرداختني(فرع)


زمان تسويه ثبت هاي مذكور برعكس مي شود.

20/10/90

بازگشت به بالا
با سلام يك شركت پيمانكاري كه در يك پيمان چندساله شركت كرده و در هر صورت وضعيت مبلغ ماليات تكليفي از مبلغ هر صورت وضعيت توسط كارفرما كسر ميوشد اگر در سال آخر مشخص شود كه پيمان زيانده است آيا اين مبالغ ماليات كسر شده توسط دارايي قابل برگشت است؟

با سلام
سازمان امور مالياتي گيرنده است ودهنده نيست تا شما اثبات كنيد كه زيان ده واقعي بوده ايد شركت منحل شده وعمرش به پايان مي رسد.

20/10/90

بازگشت به بالا
آيا بعد از ثبت انتقال هزينه استهلاك به ذخيره استهلاك ميتوان ثبت اصلاحي انجام داد؟

با سلام
همه كار مي شود كرد.
20/10/90

بازگشت به بالا
درليست حقوق مبلغي به عنوان جريمه از پرسنل كسر مي كنيم طريقه سند زدن آن چه طور است آيا بستانكار كردن هزينه درست است يا بستانكار كردن جاري شركا

با سلام
بستگي دارد به آن چگونه نگاه شود اما كاهش هزينه بهتر است.

20/10/90

بازگشت به بالا
با سلام اگر به يك قرارداد كه مبلغ آن 000/000/5 ريال است ماليات تكليفي وماليات برارزش افزوده تعلق بگيردآيا بايد 5% و 4% جداگانه در مبلغ قرارداد ضرب شود يا اينكه بايد مبلغ ماليات تكليفي اول از قرارداد كسر شود و بعد در ماليات بر ارزش افزوده ضرب شود؟

با سلام
جداگانه ضرب ميشود.اينها دون رخ ودو عدد روي مبلغ قراداد ويا صورتحساب هستند يكي افزاينده است وديگري كاهنده.
20/10/90

بازگشت به بالا
با سلام شركتي در يك سال مالي زيان داشته،نحوه برخورد با اين زيان چگونه است؟آيا مي توان از سود سال بعد كسر كرد؟

با سلام
معمولا برخوردي نمي شود و سود وزيان انباشته است اگر شما هم كسر نكنيد سيستم ثبت حسابها سود را بازيان جمع مي زند وخود به خود زيان با سود پوشش داده مي شود.

20/10/90

بازگشت به بالا
باعرض سلام و خسته نباشيد منظور از عنوان "اصلاح حساب" كه در فهرست خدمات موسسات حسابداري عنوان مي شود چيست؟

با سلام
يعني يك حسابدار ناوارد كه معمولا داراي مدركي غير از حسابداري دارد به خاطر رابطه وپيوند خويشاوندي مسولييت حسابداري يك سازمان را بر عهده داشته باشد ودر دوره تصدي خود به شدت سيستم حسابداري را به شدت غير كارا و غير استاندارد پياده سازي كرده باشد كه نتيجتا از سازمان مربوطه با اردنگي بيرون انداخته مي شود واز يك شركت ويا موسسه درخواست مي شود كه گاف حسابدار قبلي را اصلاح كند.

20/10/90

بازگشت به بالا
با سلام فرق بين استاندارد حسابداري با حسابرسي چيست؟

با سلام
اين سوال مثل اينست كه از كسي بخواهيد تفاوت سيب با پرتقال را بداند.استاندارد حسابرسي كلا چيزي جدا از استاندارد حسابرسي است .

20/10/90

بازگشت به بالا
با سلام شركت پيمانكاري چندين سال فعاليت داشته بدون آنكه دفاتر تحرير كند و اظهارنامه ارائه دهد،اگر بخواهد شروع به تحرير دفاتر كند(از اواسط سال) چه اقداماتي بايد انجام دهد؟سند افتتاحيه را چگونه و بر چه اساسي بايد تنظيم كند؟با تشكر فراوان

با سلام
توصييه مي شود از ابتداي سال بعد شروع به تحرير دفاتر بكنيد و گذشته را نيز در محاسبات خود منظور نكنيد چون ماليات گذشته را از شما مي گيرند.

20/10/90

بازگشت به بالا
سلام من حسابدار يك شركت فروش اينترنت هستم وبانرم افزارهلوكارميكنم وسابقه نوشتن دفاترحسابداري راندارم امسال نوشتن دفاترشركت به من واگزارشده ميخواستم به من راهنمايي كنيد

با سلام
اگر هلو شركتي داريد وامكان پرينت دفتر روزنامه وكل را در سطح حسابهاي كل دارد از روي همان با خودنويس رونويس كنيد ضمن اينكه پيشنهاد ما اينست كه كمي تجربه بيشتر كسب كنيد وسپس ريسك نوشتن دفاتر را بر عهده بگيريد.

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام علاوه بر گرفتن سفته چه راهكارهايي وجود دارد تا تنخواه گردن و كارپرداز شركت اختلاسي نكند و فاكتورهاي الكي نياورد؟ با تشكر

با سلام
مي توان به صورت موردي صندوق وتنخواه را شمارش و مواردي از اسناد خريد را انتخاب وبه فروشنده تماس واز صحت ان اطمينان يافت
1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام شركت ما وامي گرفته، ميخواستمبدونم نحوه ي جدا كردن اصل و فرع هر قسط چطوريه؟ چون بانك به ما نميگه كه چطوريه؟ با تشكر

با سلام
تفاوت مبلغ دريافتي با سرجمع مبالغي كه در آينده بايد پرداخت شود بهره است كه مي توانيد به نسب زمان تا سر رسيد به حساب هزينه ببريد.

1/11/90

بازگشت به بالا
يك شركت سهامي خاص بعد از چند سال زيان سنواتي آن بسيار بالاتر ازسرمايه ثبت شده آن است ومشمول ماده 141و مي خواهد با افزايش سرمايه زيان سنواتي را پوشش دهد آيا مي توانمد افزايش سرمايه غير نقدي داشته باشد در اينصورت از چه محلي مي تواند اين كار را انجام دهد وسند حسابداري آن به چه ترتيب است وهمچنين افزايش سرمايه غير نقدي مشمول 2در هزار ماليات نيز مي شود؟

با سلام

بله بايد روالهاي قانوني مربوطه طي شود.سرمايه غير نقدي نظير آوردن ماشين الات توسط شركاء و...بله به ارزش اسمي مشمول مي شود.
در مورد افزايش سرمايه وسهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود.

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام راستش من آخر متوجه نشدم كه بن كارگري معاف از بيمه هست يا معاف نيست؟ اگه ماهانه و نقدي پرداخت بشه معافه؟

با سلام
معاف است.
1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام دو سوال دارم:دريك فروشگاه زنجيره اي قفسه ها رو به حساب اثاثيه و منصوبات ثبت زدم؟ آيا درسته؟ موجودي كالا در يك فروشگاه زنجيره اي شامل چه حساب هاي معيني مي تواند باشد؟

با سلام
بله درست است.
معين هايي نظير:
موجودي پاك كننده ها
موجودي حبوبات
موجودي پوشاك ايراني
موجودي پوشااك خارجي
و....

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام . افراد ذيصلاح در امضاي اسناد حسابداري چه كساني هستند ؟

با سلام
تنظيم كنند/تائيد كننده ومدير عامل

1/11/90

بازگشت به بالا
من پس از بستن حسابها و ويرايش دفتر قانوني متوجه شدم كه سيستم حسابداري در بستن حسابها به صورت خودكاراشتباه كرده است و حساب سود و زيان بسته نشده و در واقع باز مانده است ! با اين اوصاف چه كاري بايد انجام دهم ؟
به نظر شما اگر فقط سند بستن حسابها را اصلاح كنم و دفتر روزنامه را دست نزنم مميز مالياتي ممكن است متوجه نشود ؟
لطفا راهنمايي بفرمائيد

با سلام
اصلا مهم نيست شما سيستم داشته باشيد يا نه .دفاتر قانوني فقط كل وروزنامه مي باشد و نيك مي دانيد كه سيستم حكم دفتر معين ويا تفصيلي را دارد به هر حال اينكار را بكنيد در 90% موارد متوجه نمي شوند و به صورت دستي سند را مجددا ببنديد وسند افتتاحييه را نيز اگر وقت زيادي نمي گيرد دستي بزنيد .

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام,بنده دانشجوي ترم آخر رشته حسابداري مي باشم و براي درس پروژه مالي,حسابداري صنعتي شركت سايپا را انتخاب كرده ام.آيا مي توانيد منابعي در اختيار من قرار دهيد ؟؟؟

با سلام
به سايت rdis.ir تشريف ببريد گزارشات مالي شركتهاي بورسي براي چندين سال را دريافت كنيد.

1/11/90

بازگشت به بالا
با سلام
من حسابدار يه بخش دولتي هستم يه سوال دارم سفته اي كه به عنوان ضمانت درحسابهاي انتظامي ثبت ميشود آيا به مبلغ اسمي(يعني سه درهزار)ثبت ميشود ويا معادل با ميزان تعهدي كه صادركننده متقبل ميشودالبته خودم جوابش را ميدانم اما مدير بيسسوادمون ميگه بايدبه مبلغ سه درهزار ثبت كنيد از شما ميخواهم اگه جايي درقانون يا استاندارد ها به اين مطلب اشاره شده برام ميل كنيدايميل من aligh198030@yahoo.con
با تشكر

با سلام
همان كه شما مي دانيد درست است.

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام،حسابدار يك شركت مهندسين مشاور عمراني(سهامي خاص) مشغول بكارشده ام. در تاريخ 26/12شركت تاسيس وبه ثبت رسيده است.اين شركت چند ماقبل از تاريخ ثبت ،مبلغ 70ميليون تومان بعنوان پيش دريافت حق الزحمه از شركتي براي پروژه اي دريافت نموده واز محل اين پيش دريافت، سرمايه گذاري اوليه،خريداثاثه اداري،رهن دفتر شركت و هزينه هايي پرداخت شده است.تاريخ پلمپ دفاتر قانوني سال بعد10فروردين يعني 14روز پس از تاسيس مي باشدلطفا بفرماييد:1-آيا مي توان تراز افتتاحي براي حسابهاي دائمي در آغاز دفتر روزنامه ثبت نمايم؟2-چون داراييها وسرمايه از محل بدهي(پيش دريافت) بوده در واقع سرمايه منفي است چگونه ترازاختتامي سال گذشته وتراز افتتاحي سال جاري ثبت مي شود؟3-دفاتر هنوز نانويس است ولي ليستهاوديسكتهاي ماليات وبيمه هر ماهه بموقع تحويل و وجوه آن واريز گرديده است آياتاخيردر تحرير دفاتر مشكلي پيش نمي آيد؟ 4-مبلغ رهن دفترشركت كه به عنوان قرض الحسنه در قرارداد اجاره قيد شده ،مربوط به چه حسابي از داراييها است؟ با تشكر

با سلام
ابتدائا بايد بررسي شود اينكه شركت چند ماه قبل از تاسيس رقمي را گرفته اصلا به شركت مرتبط هست يا خير؟ كارفرما چگونه با شركتي كه هنوز تاسيس نشده قرارداد بسته؟ چگونه اين شركت بدون مدارك ومستندات شركتي اقدام به اخذ قرارداد نموده؟بنابراين اگر رقم پيش دريافت وخريد ربطي به شركت ندارد نبايستي در دفاتر شركت ثبت شود ولذا تنها چيزي كه بايد ثبت شود سرمايه ثبتي شركت مي باشد.كه چون دفاتر با تاخير در يافت شده قضاوت قبول دفاتر با مميز است.

29/12/1390

بازگشت به بالا
ماليات دريافتني چيست وآيا جز دارايي است؟

با سلام
اگر قابل دريافت باشد جزو دارايي است.

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام
چطور بايد يه دارايي رو كه خريدم (مثل كامپيوتر) براش استهلاك در نظر بگيرم و سال به سال مستهلكش كنم؟
لطف بفرماييد نحوه ثبت سند ذخيره گرفتن و استهلاك رو برام بنوييسيد
از لطف شما صميمانه سپاسگزارم

با سلام
اگر مي خواهيد قانوني عمل كنيدطبق مفاد ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام
ابتدا از سايت خوبت تشكر مي‌كنم كه محيطي را براي پاسخگويي سئوالات طراحي گرديد.
ميخواستم بدون امسال (90) عيدي را 350000 تومان اعلان كردند
حال من كه 7 ماه در شركتي كار كردم عيدي من چقدر مي‌شود.
با تشكر

با سلام
اين رقم براي دولتي هاست براي خصوصي ها وقانون كاري ها رقم حداقل 660 هزار تومان است وبه نسبت كاركرد در سال پرداخت مي شود.

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام شركت پيمانكاري بابت كاركرد اسفندماه 89 صورت وضعيت تنظيم ميكند و به كارفرما ارائه ميدهد ولي كارفرما در فروردين 90 صورت وضعيت را تاييد و پرداخت مي نمايد در چنين حالتي پيمانكار بابت اين صورت وضعيت چگونه بايد سند بزند؟كسورات صورت وضعيت چطور؟

با سلام
طبق اصول حسابداري كار انجام شده در هر سال بايد در همان سال صورتحساب شود.اما چون ميزان قطعي آن تا زمان تائيد توسط كارفرما نامشخص است مي توانيد يك درصدي از صورت وضعيت را (مثلا 80%) به عنوان طلب در دفاتر ثبت كنيد و تفاوت آن را در سال بعد كه تائيد آن قطعي مي شود ثبت دفاتر كنيد.اما توجه داشته باشيد كه اگر تا تير ماه سال (با فرض اينكه سال مالي شما 29 اسفند باشد) بعد ميزان قطعي وتائيد شده آن مشخص خواهد شد ولذا با توجه به روال مرسوم كه دفاتر معمولا تا تير ماه وحتي چند ماه بعد از آن نيز باز است مي توانيد صبر كنيد وميزان قطعي آن را به عنوان درآمد سال 1389 در دفاتر ثبت كنيد.

29/12/1390

بازگشت به بالا
باسلام لطفا سرفصل حسابهاي مورد استفاده در تعاوني مسكن را جهت بهر برداي اعلام فرماييد قبلا ازمحبت شما تشكر مي نماييم

با سلام
نظير شركتهاي پيمانكاري است و فرقي ندارد.

29/12/1390

بازگشت به بالا
عيدي كارمنداني كه دو ماه است مشغول به كارند چگونه محاسبه ميشود

با سلام
به نسبت كاركرد 2/12 پرداخت مي شود.

29/12/1390

بازگشت به بالا
تاريخ ثبت سند حسابداري سرمايه اوليه شركت تازه تاسيس ٰچه تاريخي است ؟ تاريخ روزنامه رسمي يا تاريخ آگهي آن؟

با سلام
تاريخ رسمي شدن واعلام عمومي تشكيل شركت.

29/12/1390

بازگشت به بالا
نحوه محاسبه عيدي سالانه و پرداخت ماليات عيدي ؟

با سلام
تا 1/12 (يك دوازدهم) معافيت حقوق هر سال معاف از ماليات است ومابقي به آخرين نرخ ماده 131 قانون.
29/12/1390

بازگشت به بالا
باسلام
من به تازگي حسابدار يه شركت شهامي خاص شدم كه يكي از فعاليتهاش خريد وفروش واحدهاي مسكوني و.. ميباشد ميخواستم بدونم خريد واحد رو به چه صورت سند بزنم.

با سلام
اين موضوع بسته به نگرش مديريت دارد .استاندارد 29 املاك در لينك ذيل ارائه شده است .شما مي توانيد آن را مثل يك كالاي معمولي مورد خريد وفروش قرار دهيد ويا به ان به عنوان سرمايه گذاري كوتاه مدت ويا بلند مدت نگاه كنيد(در اين صورت استاندارد سرمايه گذاري در املاك بايد مورد استفاده قرار گيرد)موجود املاك خريداري شده جهت فروش .
لينك:

http://iacpa.ir/tabid/114/Default.aspx

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام
در روش ادواري ثبت خريد كالا به اين صورت است كه خريد را بدهكار و بستانكاران را بستانكار مي كنيم
با فرض اينكه موجودي اول دوره نداريم و آخر سال انبار گرداني مي كنيم فقط همين يك خريد مثلا 1000 ريال را انجام داديم حال برداشت شركا از اين موجودي كالاي شركت اگر 500 ريال باشد به چه صورت خواهد بود؟آيا فروش ثبت ميكنيم؟و يا آورده شركا به صورت موجودي كالا را خريد ثبت مي كنيم؟
از همين روش ادواري بفرماييد
با احترام

با سلام
هر يك از مواردي كه گفتيد قابل ثبت است اما بايد ماهيت ومحتوي اصلي معامله تجزيه وتحليل شود وسپس ثبت مناسب صادر شود.بنابراين خريد و فروش وبرداشت همه امكان پذير است.

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام
چطور ميشود سال استهلاك را كمو يا زياد كرد ؟آيا مي شود طبق جدول ماده 151 عمل نكنيم و سال استهلاك را حسب مورد تغيير دهيم

با سلام
بله مي شود اما هزينه هاي استهلاك مازاد بر مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مورد پذيرش ممز مالياتي نيست.

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام
در يك شركت توليدي شيميايي مي دانيم كه عمر مفيد ماشين آلات كمتر جدول ماده 151 مي باشد و اگر با گزارش كارشناس رسمي و عملكرد صورت مالي(تجديد ارزيابي) مدت استهلاك اين ماشين آلات را كمتر از مدت معين شده در نظر بگيريم مشكلي ندارد؟در چه صورت اين كار قانوني است و موجب رد دفاتر نخواهد گرديد؟
با احترام

با سلام
از لحاظ اصول حسابداري مشكلي ندارد اما مميز هزينه هاي استهلاك مازاد بر هزينه طبق مفاد قانون را مورد پذيرش قرار نمي دهد اما موجبات رد دفاتر نيست.

29/12/1390

بازگشت به بالا
سلام و خسته نباشيد لطفا بگيد وقتي كه ما در پايان سال مالي كالاي در جريان ساخت پابان دوره رو بر اساس آحاد تكميل شده قيمت گذاري ميكنيم طرف بستانكار چي ميشه

با سلام

اولا اين به روش ثبت شما از نوع دائمي وادواري وهمچنين نوع سرفصل هاي مورد استفاده دارد.با فرض اينكه شما دائمي عمل مي كنيد ارزش گذاري پايان دوره كار درجريان از يك منظر به معني اينست كه قيمت تمام شده كالاي ساخته شده طي دوره از مجموع هزينه هاي انجام شده (مواد/دستمزد/سربار)چه ميزان است واز طرفي براي افشاء وارائه مناسب اطلاعات مالي در صورتهاي مالي لازم است كه ميزان مصرف دقيق عناصر بهاي تمام شده كار درجريان و محصوص تكميل شده محاسبه گردد.لذا در اين حالت ممكن است سندي نياز داشته باشيم ويا نداشته باشيم.

29/12/1390

بازگشت به بالا
نحوه ثبت خسارت دريافتي از شركت بيمه

با سلام
اين بسته به نوع وماهيت خسارت دريافتي و سرفصل مورد خسارت است ضمن اينكه روش حسابداري شما در اين خصوص و ثبت هاي قبلي رخ داده نيز تعيين كننده است لذا بدهكار آن مشخص است:

بد-نقدو بانك

اما بستانكار آن با توجه به ثبت هاي قبلي ونوع دارايي خسارت ديده وتفاوت بهاي تمام شده دارايي خسارت ديده وميزان دريافتي(براي تعيين سود وزيان خسارت) مي تواند متعدد ومتنوع باشد.لذا:

بس-************

29/12/1390

بازگشت به بالا
با سلام.لطفا دليل استفاده نكردن روش لايفو در ايران و معايب ان را بطور كامل شرح دهيد؟

با سلام
بكارگيري هر روش حسابداري داراي معايب ومزايايي است.بنابراين اينكه روشي در ايران مورد قبول قرار نگيرد دليل بر ناكارائي روش فوق به صورت كلي نيست بلكه استاندارد گذار با توجه به شرايط ايران تشخيص داده كه روش هاي حسابداري را محدود ودر برخي موارد ممنوع كند.

29/12/1390

بازگشت به بالا
باسلام
استهلاك حق امتيار آب و برق و گاز چطور است؟مانند استهلاك سيم كارت و يا نرم افزار حسابداري؟

با سلام
طبق مفاد ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم.هر چند كه طبق اصول حسابداري شما مي توانيد عمر مفيد منطقي ومعقولي را انتخاب وبر خلاف مفاد ماده فوق عمل كنيد.در اين حالت مميز مالياتي هزينه هاي استهلاك را به ميزان مفاد قانون مورد ذيرش قرار مي دهد ومابقي را رد مي كند.

29/12/1390

بازگشت به بالا
باسلام و تبريك سال نو،سوال من در مورد ذخيره هزينه معوق است شركت ما در پايان سال 89 بابت هزينههاي مربوط به اين سال كه تا آخر سال رقم دقيق آن مشخص نشده بود يك ذخيره هزينه معوق در نظر گرفت سوال من در مورد بستن مانده اين حساب در پايان سال 90 است ما يك حساب زيان سنواتي داريم آيا براي بستن حساب ذخيره هزينه معوق بايد اين حساب بدهكار و زيان سنواتي را بستانكار كنيم يا روش ديگري دارد؟با تشكر

با سلام
بديهي است ميزان ذخيره به ميزان تحقق يافته طي سال 1390 بدهكار شده و نقدوبانك بستانكار شده است.اما تتمه آن را نيازي به صفر كردن نداريد زيرا مجددا در انتهاي سال 1390 به ذخيره گيري نياز داريد بنابراين بر فرض اگر مانده ذخيره انتقالي از سال 89 مبلغ 10000 ريال بستانكارباشد و ذخيره مورد نياز سال 90 مبلغ 50000 ريال باشد شما ثبت ذيل را مي زنيد:

بد-هزينه ... 40000

بس-ذخيره هزينه معوق 40000

5/01/1391

بازگشت به بالا
باسلام،اگر يك شركت داراي 700،000،000 ريال زيان سنواتي باشد و امسال 100،000،000 ريال سود بدهد آيا بايد اندوخته قانوني هم در نظر بگيرد يا همه سود را ميتواندبه عنوان كاهنده زيان سنواتي به حساب آورد؟ با تشكر

با سلام
ماده 140 - هيئت مديره مكلف است هرسال يك بيستم ازسودخالص شركت رابعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.همين كه اندوخته به يك دهم سرمايه شركت رسيدموضوع كردن آن اختياري است ودرصورتي كه سرمايه شركت افزايش يابدكسريك بيستم مذكورادامه خواهديافت تاوقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.

بنابراين ارتباط اندوخته با سود است وارتباطي به زيانهاي انباشته سال قبل ندارد.

5/01/1391

بازگشت به بالا
آيا 12% بيمه سهم كارفرما در مهندسين مشاور مي بايست به عنوان درآمد ثبت شود؟ بهترين نوع ثبت براي 12% بيمه سهم كارفرماچيست ؟

با سلام
الف) در زمان تائيد هر صورت وضعيت توسط كارفرما:

پ.پ.بيمه قرارداد
بس-درآمد پروژه
ب) زمان قطعي شدن تحويل پيمان واخذ مفاصا حساب از بيمه:

بد-پيمان در جريان-سربار-بيمه قرارداد
بس-پ.پ.بيمه قرارداد

بازگشت به بالا
سلام شركت ما در يك مناقصه دولتي شركت كرد قرار شد سپرده حسن انجام كار بديم ما به اندازه مبلغ سپرده كالا داديم مي خواستم بدونم من اين سپرده رو چطور سند بزنم با تشكر

با سلام
بد-سپرده حسن انجام كار
بس-موجودي كالا

بازگشت به بالا
سلام،باتشكر از استادهاي محترم:من حسابدار يه فروشگاه لوازم خانگي هستم مي خوام كه موجودي پايان دوره رو دربيارم و مغايرت گيري كنم ،در حاليكه موجودي اول دوره 100%اشتباه وارد شده فقط سال قبل انبار گردان داشتيم كه تا يه تاريخي موجودي ها درست بود ،من الان چه شكلي بايد مغايرت گيري كنم؟ با تشكر از رهنمايي شما.

با سلام
مجددا در تاريخ حاضر انبارگرداني كنيد وهر قلمي كه نيست به عنوان كسري انبار شناسايي وموجودي را اصلاح كنيد.

بازگشت به بالا
به نام خدا با عرض سلام وادب واحترام (اصلاح سوال چند دقيقه پيش)لطفا"شرايط ايجاد موسسه خدمات حسابداري در شهرستانهاي زير 25000نفر جمعيت راجهت حقير اعلام فرمائيد .با احترام ك -ر شهرستان پاوه

با سلام
شرايط خاصي ندارد(ليسانس حسابداري بايد باشيد) به ادره ثبت محل تشريف ببريد ومدارك لازم را دريافت وتكميل وثبت كنيد (فقط شركت حسابداري نه موسسه حسابداري)

بازگشت به بالا
سلام
ا- اداره دارايي آيا بهره پولهاي سودي دريافتي توسط شركتها را در قالب هزينه كارمزد قبول مي كند -
با تشكر

با سلام
اگر از موسسات بانكي واعتباري غير قبول بانك مركزي ويا اشخاص باشد خير

بازگشت به بالا
با سلام
وبا تشكر از سايت خوب شما
من دانشجوي فوق ليسانس حسابداري وساكن خميني شهر (اصفهان ) هستم راستش مي خواستم بدانم اگر بخواهم در شهر خودم يك شركت حسابداري وخدمات مالي بزنم چه شرايطي لازم دارد ؟
اگر ممكن است من را راهنمايي كنيد !!!؟؟؟؟
بات شكر فراوان

با سلام
بهتر است بعد از كسب 5 سال تجربه كاري اقدام به موسسه زدن كنيد هر چند شرايط علمي آن را داريد اما براي موفقيت در كسب وكار علم كافي نيست

بازگشت به بالا
درود بر شما عزيزان
هزينه هاي ماهانه توليد را چگونه ميتوان بر روي كالاي درجريان ساخت تسهيم كرد بطوريكههزينه ها به صورت دقيق بر روي درجريان لحاظ شود . آيا در اين خصوص نرم افزار يا فرمتي وجود دارد كه ارزش واقعي كالاي درجريان ساخت را به صورت ماهانه داشته باشيم؟
سپاس از شما

با سلام
سيستم هاي نرم افزاري قيمت تمام شده در بازار موجود است وتوسط شركتهاي نرم افزاري ارائه مي شود.

بازگشت به بالا
با سلام
ايا ميشود زيان را 10 ساله مستهلك كرد؟
مثلا زيان مورد قبول مميز را هر سال 25% مستهلك كرد؟يا حتما بايستي يك جا از سود سال بعد كم كرد
ممنون

با سلام
بله
12 – زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است.

بازگشت به بالا
با سلام و احترام
در يك شركت خصوصي(سهامي خاص) آيا مي توان وامي كه بنام يكي از اعضاء هئيت مديره گرفته مي شود را در حساب وام و تسهيلات دريافتي ثبت نمود و اقساط و هزينه هاي مربوطه را به حساب شركت گذاشت؟ يا امكان اينكار وجود ندارد.

با سلام
خير نمي شود

بازگشت به بالا
با سلام يه سئوال داشتم در موقع پركردن اظهارنامه مالياتي چه در ستوني كه خريد هست وچه در ستون فروش بايد مبلغ فروش خالص (خريد)را بنويسيم يا مبلغ فروش(خريد)+ارزش افزوده؟

با سلام
بدون احتساب ارزش افزوده بايد درج شود

بازگشت به بالا
شركت توليدي اب معدني درشرف راه اندازي مدت 3سال است كه به ثبت رسيده ولي دفاترقانوني نگرفته براي سال سوم كه سال 90باشداين كاررانجام داده است واظهارنامه مي دهدهزينه هاي سال هاي قبل راكه موجب نشان دادن زيان (بدون داشتن درآمد)درترازنامه سال 90مي شودازنظردارائي چگونه ارزيابي مي شودويااصولاانعكاس آنهابعنوان سندافتتاحيه صحيح مي باشد؟

با سلام
اگر صرفا هزينه ودرآمد بوده وبا توجه به اينكه اظهارنامه ندادهايد تاكنون نياوريد بهتر است .بديهي است حسابهاي ترازنامه اي(شامل دارايي وبدهي وسرمايه ) قابل انعكاس به عنوان اول دوره مي باشد.

بازگشت به بالا
Raze hezare. All right reserved.tel 88738837-8 ©
Powered By: Lost Ring Of Knowledge ©